gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMUYA İŞÇİ ALIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte engellilerin alınmasına yönelik bazı değişiliklik yapıldı.

30 Mayıs 2014 Cuma 01:03
KAMUYA İŞÇİ ALIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1-29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğekonulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul veEsaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fikrasınm (b) bendindensonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi eklenmiş ve diğerbentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"c) EKPSS: Engelli KamuPersonel Seçme Sınavım,"

MADDE 2- AynıYönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

"Engellilerin, durumlarınıilgili mevzuatına göre yetkili sağlıkkuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuylabelgelendirmeleri gerekir."

MADDE 3-Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "il veyaşube müdürlüğünden" ibaresi "il müdürlüğü veya hizmet merkezinden", birinci ve ikinci fıkralarında yer alan "il veyaşube müdürlüğü" ibareleri "il müdürlüğü veya hizmet merkezi"şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4-Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve dördüncü fıkrasınınikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."(3) İşçi taleplerine yapılacak başvurularda;

a) Müfettiş, kontrolör, denetmen,denetçi ve uzman gibi kariyer mesleklerin yardımcı ve stajyer taleplerindetalebi veren kamu kurum ve kuruluşunca belirlenecek KPSS puan türü,

b) (a)bendi kapsamındaki talepler hariç olmak üzere, işçi taleplerinde KamuGörevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında GenelYönetmelik hükümlerine göre (B) grubu kadrolar için yapılan KPSS sonuçları,münhasıran engelli işçi taleplerinde ise EKPSS sonuçlan,

kullanılır."

"Aynı eğitim düzeyindekimünhasıran engelli işçi taleplerinde bir puan barajı aranmaz, bu kişilerinEKPSS'ye girmiş olmalan yeterlidir."

MADDE 5- AynıYönetmeliğin;

a) 3 üncü maddesinin birincifıkrasının (ğ) bendinde yer alan "Özürlü" ibaresi"Engelli",

b) 7 nci maddesinin birincifıkrasının (e) bendinde yer alan "özürlü", "özürlülük" ve"özür" ibareleri sırasıyla "engelli", "engel" ve"engel",

c) 9 uncu maddesinin dördüncüfıkrasında yer alan "özürlülerin" ibaresi "engellilerin", ç) 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan"özürlü" ve "özürlüler" ibareleri

sırasıyla "engelli" ve"engelliler",

d) 17 nci maddesinin üçüncüfıkrasında yer alan "Özürlülere", "özür" ve"özürlüler" ibareleri sırasıyla "Engellilere","engel" ve "engelliler",

e) 18 inci maddesinin birincifıkrasında yer alan "Özürlüler" ibareleri "Engelliler","Türkiye Sakatlar Konfederasyonunca" ibaresi "en çok engelliyitemsil eden üst kuruluş tarafından" ve dördüncü fıkrasında yer alan"özürlüler" ve "özür" ibareleri sırasıyla"engelliler" ve "engel",

şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6-Aynı Yönetmeliğin;

a) 5 inci maddesinin yedincifıkrasında yer alan "KPSS'ye" ibaresinden sonra gelmek üzere"veya EKPSS'ye" ibaresi eklenmiştir.


b) 10 uncu maddesinin birincifıkrasında yer alan "puanıyla" ibaresinden sonra gelmek üzere ",aynı eğitim düzeyindeki münhasıran engelli işçi talepleri EKPSS puanıyla",ikinci fıkrasında yer alan "başarılı olmak veya" ibaresinden sonragelmek üzere "EKPSS'ye girmiş bulunmak ya da"ibareleri eklenmiş, beşinci fıkrasında yer alan "aynı tarihli KPSSpuanları" ibaresi "istihdam edilmek için kullandığı KPSS ya da EKPSSpuanlarından herhangi biri" şeklinde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasındayer alan "KPSS" ibaresinden sonra gelmek üzere"veya EKPSS" ibaresi eklenmiştir.

c) 11 inci maddesinin başlığında vebirinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "KPSS" ibarelerindensonra gelmek üzere "ve EKPSS", aynı fıkranın (a) bendinde yer alan"KPSS puanından" ibaresinden sonra gelmek üzere "veyaaynı eğitim düzeyindeki münhasıran engelli işçi taleplerinde EKPSS puanıylabaşvuran talep şartlarına uygun adaylar arasından en yüksek EKPSSpuanından", ikinci fıkrasında yer alan "KPSS'de" ibaresinden sonragelmek üzere "veya EKPSS'de" ibaresieklenmiştir.

ç) 18 inci maddesinin üçüncüfıkrasında yer alan "KPSS puanının" ibarelerinden sonra gelmek üzere", münhasıran engelli işçi alımlarında EKPSS puanının" ibarelerieklenmiştir.

MADDE 7-Aym Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. "Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihten önce münhasıran engelli işçi alımlarına yönelik ilanedilmiş ve alım süreci devam etmekte olan başvurular için Kamu Personel SeçmeSınavı sonuçlarına göre işlem yapılır."

MADDE 8- BuYönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- BuYönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET