gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMUYA YERLEŞECEK TERÖRLE MÜCADELE İSTİHDAM YÖNETMELİĞİ

Yönetmeliğin amacı; 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin istihdam usul ve esaslarını düzenlemektir.

09 Mayıs 2014 Cuma 22:16

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA KAMU KURUM VE 
KURULUŞLARINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER HAKKINDA YÖNETMELİK 
 
 
 Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/4/2014 No : 2014/6289 
 Dayandığı Kanunun Tarihi : 12/4/1991 No : 3713 
 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 9/5/2014 No : 28995 
 Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cilt : 54 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Esaslar 
Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin istihdam usul ve esaslarını 
düzenlemektir. 
 
Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 
 a) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
mülga 64 üncü maddesi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, 3713 sayılı Kanunun 21 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere 3/11/1980 tarihli 
ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı 
Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp ve vazife 
malulü sayılanlardan; malullerin kendileri veya eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu 
yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi, bu kapsamda olup da 
hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi 
olmak üzere toplam iki kişi, ana, baba ve kardeşi yoksa eş veya çocuklarından toplam iki kişi, 
eş veya çocuğu yoksa ana veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi, 
ana veya babanın bu hakkı kullanmaması durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam 
iki kişi, 
 b) 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci 
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen haller kapsamında vazife malulü sayılan; Türk Silahlı 
Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler 
dahil askeri personeli ile Emniyet Teşkilatından Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup 
personelden; malullerin kendileri veya eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa 
kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi; bu kapsamda olup da hayatını 
kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak 
üzere toplam iki kişi, ana, baba ve kardeşi yoksa eş veya çocuklarından toplam iki kişi, eş 
veya çocuğu yoksa ana veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi, ana 
veya babanın bu hakkı kullanmaması durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam iki 
kişi, 
c) (b) bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci 
maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında olup vazife 
malulü sayılanlardan; malullerin kendileri veya eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu 
yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi, bu kapsamda olup da hayatını kaybedenlerin ise eş 
veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir 
kişi, 
ç) 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında 
vazife malulü sayılanlar ile 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden 
Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında aylık 
bağlananlardan terör eylemleri nedeniyle engelli hale gelmiş olanların kendisi veya eş veya 
çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi; bu kapsamda 
olup da hayatını kaybedenlerin ise eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa 
kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi, 
d) Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ait fabrika, işletme, müessese veya bağlı 
ortaklıklarında görevli olanlardan patlayıcı maddelerin üretimi, incelenmesi, muhafazası, 
nakli, imha edilmesi ve zararsız hale getirilmesi sırasında oluşacak patlamalardan dolayı 
hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden 
birisi olmak üzere toplam bir kişi, 
 ile ilgili olarak yukarıda belirtilen hak sahipliği sonucunu doğuran durumların 
gerçekleşmesi halinde istihdam hakkı sahiplerinin istihdam edilmesine ilişkin usul ve esasları 
kapsar. 
Dayanak 
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine dayanılarak 
hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 
a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını, 
b) Başkanlık: Devlet Personel Başkanlığını, 
c) Hak sahibi: 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında istihdam talebinde 
bulunma hakkına haiz kişiyi, 
ç) İstihdam hakkı sahibi: Hak sahiplerinden Bakanlıkça tespit edilerek istihdam 
edilmek üzere Başkanlığa bildirilen kişiyi, 
d) Kanun: 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununu, 
ifade eder. 
 
İKİNCİ BÖLÜM 
Başvuru, Hak Sahiplerinin Tespiti ve İhtilafların Giderilmesi 
 
Başvuru usul ve esasları 
MADDE 5- (1) Başvurular; istihdam talep formu doldurulmak suretiyle istihdam 
hakkından yararlanmak isteyenlerin ikamet ettikleri ildeki aile ve sosyal politikalar il 
müdürlüğüne yapılır. 
(2) Anne veya babanın istihdam hakkını kullanabileceği durumda, annenin 
başvurusunda babanın, babanın başvurusunda da annenin istihdam hakkından feragat ettiğine 
dair beyan alınır. Kardeşlerden birisinin bu istihdam hakkını kullanabilmesi için, hak sahibi 
anne ve baba ile diğer kardeşlerin istihdam hakkından feragat ettiklerine dair beyan alınır. 
(3) Anne, baba veya kardeşlerin istihdam hakkını kullanabileceği durumda, anne veya 
babanın başvurusunda kardeşlerden istihdam hakkından feragat ettiklerine dair beyan 
istenilmez. Bu hakkı kardeşlerden birinin kullanmak istemesi halinde, hak sahibi anne, baba 
ve diğer kardeşlerden istihdam hakkından feragat ettiklerine dair beyan alınır.  
(4) Eş veya çocuğun istihdam hakkını kullanabileceği durumda, eşin başvurusunda 
çocuklardan istihdam hakkından feragat ettiklerine dair beyan istenilmez. Çocuğun 
başvurusunda ise hak sahibi eş ve diğer çocuklardan istihdam hakkından feragat ettiklerine 
dair beyan alınır. 
(5) Sadece kardeşlerin istihdam hakkını kullanabileceği durumda, diğer hak sahibi 
kardeşlerden istihdam hakkından feragat ettiklerine dair beyan alınır. 
(6) Malulün hak sahibi eşi veya çocuğu varsa kardeşleri iş hakkından yararlanamaz. 
Malulün hayatta olması ve istihdam hakkını kendisinin kullanmaması veya kullanamaması 
halinde; öncelikle lehine feragat verdiği eşi veya çocuğu, eşi veya çocuğunun bulunmaması 
durumunda ise lehine feragat verdiği kardeşi istihdam hakkından faydalanabilir. Kamu kurum 
ve kuruluşlarında çalışmakla birlikte bu Yönetmelik hükümlerine göre ayrıca istihdam hakkı 
bulunan malullerin istihdam hakkından lehine feragat verdiği eşi veya çocuğu, eşi veya 
çocuğunun bulunmaması halinde lehine feragat verdiği kardeşi yararlanır. 
(7) İki hak sahipliği durumunda hak sahibi eş veya çocuğun bulunması halinde, 
bunların kullanabileceği istihdam hakkından anne, baba veya kardeşler yararlanamaz. 
(8) İki hak sahipliği durumunda hak sahibi anne, baba veya kardeşin bulunması 
halinde, bunların kullanabileceği istihdam hakkından eş ve çocuklar yararlanamaz. 
(9) Feragat beyanı noter huzurunda yazılı olarak düzenlenir. 
(10) Aşağıda sayılanlar hak sahibi sayılmazlar: 
a) Bir başkasının bakımına muhtaç olacak derecede engelli olanlar. 
b) Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlarda 
görev yapanlar ile istihdam hakkını sağlayan olayın meydana geldiği tarihten sonra söz 
konusu kurum ve kuruluşlarda görev yapmakta iken bu görevinden ayrılmış olanlar. 
c) Başvuru tarihi itibarıyla kırkbeş yaşını doldurmuş olanlar. 
Hak sahibi tespit komisyonu 
MADDE 6- (1) İllerde vali veya görevlendirdiği vali yardımcısı başkanlığında; aile ve 
sosyal politikalar il müdürü, sosyal güvenlik il müdürü ile aile ve sosyal politikalar il 
müdürünün teklifi üzerine vali tarafından görevlendirilen bir kişiden oluşan hak sahibi tespit 
komisyonu kurulur. 
(2) Hak sahibi tespit komisyonu, gündem olması halinde başvuruları görüşmek üzere 
haftada en az bir kez toplanır. 
(3) Hak sahibi tespit komisyonu oyçokluğuyla karar alır. Oylama sonucunda eşitlik 
olması halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. 
Hak sahiplerinin tespiti 
MADDE 7- (1) Başvurunun yapıldığı il müdürlüğünde yer alan hak sahibi tespit 
komisyonu, başvuruya esas konunun Kanun kapsamında olup olmadığını durum belgesi ile 
tespit eder. 
(2) Durum belgesi ile Kanun kapsamına girdiği tespit edilen başvuru dosyalarındaki 
başvuru sahiplerinin istihdam hakkı sahibi olup olmadığı aynı Komisyon marifeti ile istihdam 
hak sahipliği belgesi ile tespit edilir. 
(3) İkinci istihdam hakkını kullanmak üzere yapılan başvurularda yeniden durum 
belgesi düzenlenmeksizin doğrudan istihdam hak sahipliği belgesi düzenlenir. 
(4) Belgelerin düzenlenmesi için gerekli her türlü bilgi ve evrak, hak sahibi tespit 
komisyonunca başvuru sahiplerinden veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilir. 
(5) Başvuruya esas konunun Kanun kapsamına girmediğinin veya girse bile başvuru 
sahibinin istihdam hakkı sahibi olmadığının tespiti halinde, aile ve sosyal politikalar il 
müdürlüğü tarafından ilgililere gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bilgi verilir. Buna ilişkin 
her türlü belge ve başvuru sahiplerine gönderilen yazılar Bakanlığın ilgili modülüne yüklenir. 
Bakanlığa bildirim 
MADDE 8- (1) Durum belgesi ve istihdam hak sahipliği belgesi ile bunların 
düzenlenmesine dayanak teşkil eden her türlü belge ve yazılar elektronik ortamda Bakanlık il 
müdürlükleri tarafından ilgili modül üzerinden Şehit Yakınları ve Gaziler Daire Başkanlığına 
gönderilir. 
(2) Bakanlıkça yapılan inceleme sonucu düzenlenen belgelerde eksiklik veya 
mevzuata aykırılık bulunması halinde, gerekçeleri açıklanarak kararın düzeltilmesi veya 
eksikliklerin giderilmesi için belgeler elektronik ortamda ilgili Bakanlık il müdürlüğüne iade 
edilir. İade gerekçesini ortadan kaldıracak yeni bir bilgi ve belge bulunmadığı takdirde, ilgili 
İl müdürlüğünce söz konusu karar düzeltilerek ve eksik belgeleri tamamlanarak elektronik 
ortamda yeniden Bakanlığa gönderilir. 
(3) Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde, başvurularla ilgili olarak kamu kurum ve 
kuruluşlarından bilgi, belge veya görüş istenebilir. Kamu kurum ve kuruluşları söz konusu 
talepleri öncelikle yerine getirmekle yükümlüdür. 
(4) Bu Yönetmelikte öngörülen belge ve formlar Bakanlıkça belirlenir. 
 
İstihdam hakkının kullanımı ile ilgili ihtilafın giderilmesi 
 MADDE 9- (1) Hak sahipleri arasında ihtilafın ortaya çıkması durumunda, istihdam 
hakkının kim tarafından kullanacağına karar vermek üzere illerde valinin veya 
görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü, 
aile ve sosyal politikalar il müdürü, sosyal güvenlik il müdürü ve aile ve sosyal politikalar il 
müdürünün teklifi üzerine vali tarafından görevlendirilen bir kişiden oluşan uyuşmazlık 
komisyonu kurulur. Yetkili uyuşmazlık komisyonu, istihdam talep başvurusunu ilk yapan 
hak sahibinin ikamet ettiği ildeki komisyondur. 
(2) Uyuşmazlık komisyonu, hak sahiplerinden en az birinin veya hak sahibi tespit 
komisyonunun başvurusu üzerine toplanır. 
(3) Uyuşmazlık komisyonu; 
 a) Anne ile babanın, 
 b) Çocukların, 
 c) Kardeşlerin, 
 her birinin kendi aralarında çıkan ihtilaflarda yetkilidir. 
(4) Uyuşmazlık komisyonu, öncelikli olarak başvuru yapıp yapmadığına bakmaksızın 
diğer hak sahiplerinin istihdam talepleri olup olmadığını tespit etmek üzere yazı ile 
beyanlarını ister. İlgililer bu durumun kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde 
yazılı olarak beyanlarını vermek zorundadırlar. Bu husus beyan talep yazısında ilgililere 
bildirilir. Bu süre içinde yazılı beyan verilmemesi durumunda istihdam hakkından 
vazgeçilmiş sayılır. 
(5) Uyuşmazlık komisyonu, istihdam talebinde bulunan hak sahipleri arasında bu 
hakkı kimin kullanacağına karar verirken ilgililerin mal varlığı, diğer aile fertlerini 
geçindirebilme, öğrenim durumu, yaş ve adli sicil kaydı gibi hususları gözönünde bulundurur. 
(6) Uyuşmazlık komisyonu oyçokluğuyla karar alır. Oylama sonucunda eşitlik olması 
halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. 
 
(7) Uyuşmazlık komisyonu kararı istihdam talebinde bulunan hak sahiplerine en geç 
otuz gün içerisinde tebliğ edilir. Hak sahipleri tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde 
uyuşmazlık komisyon kararına yazılı olarak itiraz etmedikleri takdirde karar kesinleşir. İtiraz 
halinde, uyuşmazlık komisyonu itirazı otuz gün içinde karara bağlar. Kesinleşen uyuşmazlık 
komisyonu kararı Bakanlığa gönderilir. Bakanlığa gelen kararın mevzuata aykırı olduğunun 
belirlenmesi halinde, gerekçesi açıklanarak kararın düzeltilmesi istenilir. Bakanlıkça belirtilen 
gerekçeyi ortadan kaldıracak yeni bir bilgi ve belge bulunmadığı takdirde, uyuşmazlık 
komisyonu kararını düzelterek Bakanlığa gönderir. 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 Atama Usul ve Esasları 
 
Kadro ve pozisyonlara ilişkin hususlar 
MADDE 10- (1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu kurum ve kuruluşları, 
kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı 
kuruluşları, özel kanunla kurulan diğer her türlü kamu kurum ve kuruluşları; 14/7/1965 tarihli 
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel 
pozisyonlarının ve sürekli işçi kadrolarının %2’sini hak sahiplerinin istihdamı için ayırmak 
zorundadır. Kapsamda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuatı uyarınca 
yapılan kadro ve pozisyon değişikliklerinin, toplam kadro ve/veya pozisyon sayısının %2’si 
sürekli işçi kadroları ile memur ve hizmetli unvanlı kadro ve/veya pozisyonlar olacak şekilde 
yapılması esastır. 
(2) Kamu kurum ve kuruluşları bildirecekleri %2 oranındaki kadrolarını eşit bir 
şekilde olmak üzere memur ve hizmetli unvanlı memur kadrolarından ayırmak zorundadır. 
Diğer personel statüleri için Başkanlıkça belirlenen aynı ve eşdeğer unvanlar esas alınır. 
(3) Kamu kurum ve kuruluşları ayırdıkları %2 oranındaki kadro ve pozisyonların 
unvan ve sayısını her yılın şubat ve ağustos aylarının son gününe kadar Başkanlığa bildirirler. 
Bildirimler Başkanlığın e-uygulama sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılır. 
(4) Kamu kurum ve kuruluşlarınca atama yapılabilecek kadro ve pozisyonların 
bildirilmemesi veya unvan bazında ihtiyacın karşılanamaması durumunda Başkanlıkça 
kapsamdaki kamu kurum ve kuruluşlarının münhal kadro ve pozisyonlarına re’sen atama 
teklifi yapılır. 
 (5) Bu Yönetmelik hükümlerine göre atama yapılmak üzere Başkanlığa bildirilen boş 
kadro ve pozisyonlara, Başkanlık tarafından uygun görüş verilmeden ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarınca herhangi bir atama yapılamaz. 
(6) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına, ilgili mali yılda 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesi kapsamında yapabilecekleri toplam atama 
sayılarının ne kadarını bu madde kapsamında yapılacak atamalar için ayıracağı ve buna ilişkin 
diğer hususlar Başbakan onayı ile belirlenir. 
 
Atama ve göreve başlama 
MADDE 11- (1) Hak sahiplerinden Bakanlıkça isimleri bildirilenlerin durumlarına 
uygun münhal kadro veya pozisyonlara Başkanlıkça il tercihleri de gözönünde bulundurularak 
bildirim tarihinden itibaren kırkbeş gün içinde atama teklifleri yapılır. 
(2) Kamu kurum ve kuruluşları, atama teklifi yapılanların Kanunla belirtilen istisnalar 
dışında teklif edilen kadro veya pozisyonların gerektirdiği atanma şartlarını taşıyıp 
taşımadıklarını kontrol etmekle yükümlüdürler. 
(3) İlgili mevzuat ile belirlenen atanma şartlarına haiz olmayanların atama işlemleri 
yapılmaz. Atandıktan sonra şartları taşımadığı tespit edilenler hakkında ilgili mevzuat 
uyarınca işlem tesis edilir. 
(4) Kamu kurum ve kuruluşları, atama teklifinin intikalinden itibaren otuz gün içinde 
atama işlemlerini tamamlar ve atama emrini 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
hükümlerine göre ilgililere tebliğ eder. Güvenlik soruşturmasına ya da arşiv araştırmasına 
gerek duyulan görevlerde bu süre, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının 
sonuçlanmasından itibaren başlar. 
(5) Atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucu, kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından işlemlerin tamamlanmasını takip eden onbeş gün içinde Başkanlığa bildirilir. 
(6) İlgililerin işe başlama sürelerine ve işe başlamama hâlinde yapılacak işlemlere 
ilişkin olarak 657 sayılı Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddeleri hükümleri uygulanır. 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 Çeşitli Hükümler 
 
Ataması yapılanların yeniden başvurması 
MADDE 12- (1) Atama onayı alınmasına rağmen göreve başlamayanlar, ataması 
yapılanlardan görevlerinden ayrılanlar ile görevlerine son verilenler bu Yönetmelik 
hükümlerine göre yeniden başvuruda bulunamazlar. 
(2) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, bu Yönetmelik hükümlerine göre ataması 
yapılanlardan, özelleştirme uygulamaları nedeniyle ilgili mevzuatı çerçevesinde Başkanlığa 
bildirilmesi gerekenlere ilişkin ayrı bir liste hazırlayarak Başkanlığa bildirir. 
(3) Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında bulunanlardan 657 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin (C) fıkrasına istinaden atanacaklar hakkında Kanunun atamaya ilişkin hükümleri 
uygulanır. 
 
Tereddütlerin giderilmesi 
MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik kapsamında ortaya çıkabilecek tereddütleri 
gidermeye, gerekli bilgi ve belgeleri istemeye, araştırma ve inceleme yapmaya veya 
yaptırmaya ve uygulamayı yönlendirmeye ilgisine göre Bakanlık veya Başkanlık yetkilidir. 
 
Kura usulü ile atama 
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Kanunun geçici 13 üncü maddesi gereğince, Bakanlıkça 
tespit edilerek Başkanlığa bildirilenlerin atama teklifleri 31/12/2015 tarihine kadar kura usulü 
ile yapılır. 
(2) Kuranın yapılacağı tarihler Bakanlığın görüşü alınarak Başkanlık tarafından 
belirlenir. Başkanlık tarafından birden fazla kura dönemi belirlenebilir. Bakanlık tarafından 
Başkanlığa bildirilenler, bildirim tarihinden sonraki ilk kuraya dahil edilirler. Kura sonuçları 
Başkanlığın resmi internet sitesinden ayrıca duyurulur. 
(3) Kura sonucunda belirlenen atama teklifleri Başkanlıkça ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarına bildirilir.  
Özel durumlar 
 GEÇİCİ MADDE 2- (1) Kanunun ek 1 inci maddesindeki değişikliğin yürürlüğe 
girdiği 2/8/2013 tarihinden önce Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında istihdam hakkı 
bulunanlardan kırkbeş yaşını dolduranlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
altı ay içinde iş talebinde bulunmaları halinde bir defaya mahsus olmak üzere Kanunda 
belirtilen sınırlamalar çerçevesinde istihdam hakkından yararlandırılır. Kanunun ek 1 inci 
maddesinde 6495 sayılı Kanunla yapılan değişiklik neticesinde 2/8/2013 tarihinden sonra 
istihdam hakkı kapsamına yeni alınanlar bu fıkra hükmünden yararlanamaz. 
 (2) Kamu kurum ve kuruluşları yapılacak atamalar için %2’lik kontenjanlarını 
10 uncu madde çerçevesinde 1/1/2016 tarihinden itibaren Başkanlığa bildirmekle yükümlü 
olup bu tarihe kadar herhangi bir bildirimde bulunmayacaklardır. 
(3) Kanunun ek 1 inci maddesinde 6495 sayılı Kanunla yapılan değişiklik neticesinde 
istihdam hakkı elde etmiş ve 2/8/2013 tarihi itibarıyla kırkbeş yaşını doldurmamış olup da bu 
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar kırkbeş yaşını doldurmuş olanlar, bu 
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde başvurmaları halinde bir defaya 
mahsus olmak üzere kırkbeş yaş sınırlaması hariç Kanunda belirtilen diğer şartlar 
çerçevesinde istihdam hakkından yararlanır. 
 (4) Kanunun ek 1 inci maddesi ile geçici 13 üncü maddesi kapsamında 31/12/2015 
tarihine kadar yapılacak atamalar, yılı merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan 
kısıtlamalara tabi değildir. 
Yürürlük 
MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.  
 
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET