Öncekiler Sonrakiler

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE KAMU İDARELERİ DENETİM ELEMANLARI İLE İLGİLİ 2011/3 SAYILI BAŞBAKAN

19 Mart 2011 CUMARTESİ - Resmî GazeteSayı : 27879

19 Mart 2011 Cumartesi 10:41
Kayıt Dışı İstihdamla Mücadelede Kamu İdareleri Denetim Elemanları ile İlgili 2011/3 Sayılı Başbakan

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu : Kayıt Dışı İstihdamla Mücadelede

Kamu İdareleri Denetim Elemanları

GENELGE

2011/3

Ülkemizde kayıt dışı olarak çalışanların kayıt altına alınması; sadece Sosyal Güvenlik Kurumunca alınacak tedbirler ve bu Kurumun denetim

elemanlarınca yapılacak incelemelerle değil, aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşları arasında bu konuda işbirliğinin sağlanması ve çalışanların kayıt

dışılığın olumsuz etkileri konusunda bilinçlendirilmeleri yoluyla sağlanabilecektir.

Bu anlayış içerisinde hayata geçirilen sosyal güvenlik reformu çerçevesinde çıkarılan 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

Sigortası Kanununda, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının da katkısını ön plana çıkaracak şekilde kayıt dışı istihdamın önlenmesi konusunda önemli

düzenlemelere yer verilmiştir.

Bu çerçevede; 5510 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile anılan Kanun kapsamındaki işyerlerinde kamu idareleri denetim

elemanlarına; kendi mevzuatları gereğince yapacakları inceleme, araştırma, denetim ve soruşturmalarda işyerlerinde çalışanların Sosyal Güvenlik

Kurumuna kayıtlı olup olmadıkları ile kayıtlı olanların gerçek ücretleri üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimlerinin yapılıp yapılmadığı

hususlarında denetim yetkisi tanınmış ve bu konuda kamu idarelerinin denetim elemanlarına yükümlülük getirilmiştir.

Söz konusu Kanun hükümlerinin uygulanması konusunda 27/09/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazetede “Kamu İdarelerinin Denetim

Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Ayrıca, 2010 yılı içerisinde kamu idarelerinin denetim elemanlarına ilgili Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince yapacakları denetimlerde rehber

olması amacıyla bilgilendirme broşürleri gönderilmiştir.

Bu itibarla; kayıt dışı istihdamla mücadelede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu denetim elemanlarının yaptıkları

çalışmaların yanında diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi görev alanlarıyla ilgili yapacakları inceleme, araştırma, denetim ve

soruşturmalarda ilgili işyerlerinde çalışanlara ilişkin kayıt dışı istihdam olup olmadığının tespiti ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi ile ilgili

olarak;

1- Söz konusu Kanun ve Yönetmelik hükümlerinin uygulanması hususunda ilgili kamu idarelerinin denetim başkanlıklarınca denetim elamanlarına

gerekli hatırlatmanın yapılması,

2- 5510 sayılı Kanun kapsamında olup da hizmet akdi ile çalışma yapılan işyerlerinde her bir inceleme, araştırma, denetim ve soruşturmalar sonucu

düzenlenen raporlarda, sigortalılık ve ücretlerin gerçek miktarları üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilip bildirilmediği hususlarına mutlaka yer

verilmesi ile bu konunun denetim birim başkanlıklarınca incelenerek takibinin yapılması,

3- Tespitlerle ilgili rapor ve tutanakların geciktirilmeden tespitin yapıldığı ildeki Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerine gönderilmesi konusunda

gerekli hassasiyetin gösterilmesi,

4- Uygulama ile ilgili bilgilendirme ihtiyacı durumunda ve tereddütlü konularda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının ilgili birimleri ile irtibata

geçilerek gerekli desteğin alınması,

Hususlarında bilgilerini ve gereğini arz ederim.