gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAYMAKAM VE VALİ YER DEĞİŞTİRMEDE YENİ KRİTERLER

11 Temmuz 2014 tarihli Resmî Gazete ile (Bakanlar Kurulu Karar Sayısı : 2014/6575) “Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 30/6/2014 tarihli ve 16578 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 30/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. Yönetmelik değişikliği ile mülki idare amirlerinin yer değiştirme ve atamalarında yeni kriterler getirilerek, değerlendirme sonucuna göre işlem yapılması öngörülmektedir.

11 Temmuz 2014 Cuma 00:47
KAYMAKAM VE VALİ YER DEĞİŞTİRMEDE YENİ KRİTERLER


11 Temmuz 2014  tarihli Resmî Gazete ile (Bakanlar Kurulu Karar Sayısı : 2014/6575)  “Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 30/6/2014 tarihli ve 16578 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 30/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. Yönetmelik değişikliği ile mülki idare amirlerinin yer değiştirme ve atamalarında yeni kriterler getirilerek, değerlendirme sonucuna göre işlem yapılması öngörülmektedir.

Vali, Vali Yardımcısı, Kaymakamların yer değiştirme işlemleri için değerlendirme için form oluşturulmaktadır. 


YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 24/6/1986tarihli ve 86/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ileyürürlüğe konulan Mülki îdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve YerdeğiştirmeYönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan"Bakanlığa" ibaresi "Personel Genel Müdürlüğüne" şeklindedeğiştirilmiştir.

MADDE2- Aynı Yönetmeliğin8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikincifıkrası yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrasında yer alan "sicil"ibaresi "Müfettiş değerlendirme" şeklinde değiştirilmiştir.

"Meslek mensuplarınındeğerlendirme amirleri, her yıl doldurmakla mükellefoldukları mülki idare amiri değerlendirme raporlarında o meslek mensubununhalen ifa ettiği görevdeki başarı derecesini belirtmekle beraber, bulunduğugrup hizmetinde hangi görevi daha başarılı olarak yürütebileceği, üst gruba yükselmeye muktedir olup olmadığı ve hangi üst görevi dahabaşarılı şekilde yürütebileceği hususlarında kanaatlerini belirterek veek-VI'daki forma uygun değerlendirme raporunu düzenleyerek e-İçişleri sistemiüzerinden Bakanlığa gönderirler."

MADDE 3- AynıYönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE9- Meslek mensupları grup hizmetlerinin son yılında veya gerekli görüldüğüzamanlarda, o grupta çalıştığı süre içinde değerlendirme amirlerince ve MülkiyeMüfettişlerince düzenlenen değerlendirme raporundaki notlarile özlük dosyasındaki diğer bilgi ve belgelere göre Personel GenelMüdürlüğünce değerlendirilir."

MADDE 4- AynıYönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Kaymakamlıkkursunu başarı ile bitiren" ibaresi "Kaymakamlık kurs sonusınavında kaymakam olarak atanmaya hak kazanan" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE5- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesininikinci fıkrasında yer alan "sicil ve" ibaresi "mülki idareamiri" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- AynıYönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (c) altbendinde yer alan "raporu" ibaresi "raporu ile değerlendirmeraporu" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE7- Aynı Yönetmeliğin 26 nci maddesinin(A) fıkrasında yer alan "yararlananların"ibaresi "yaralananların" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE8- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesininbirinci fıkrasında yer alan "Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Nüfus veVatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Araştırma Planlama ve Koordinasyon KuruluBaşkanlığının" ibaresi "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE9- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesininbirinci fıkrasında yer alan "sicil amirleri" ibaresi"değerlendirme amirleri" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE10- Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesininbirinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "sicil," ibaresi ile 2 ncimaddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ", BakanlıkMüşavirleri" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11- AymYönetmeliğin eki;

a)  Ek-IV'teki Eşdeğer Görev Cetvelinin "Hukuk İşleri Müdürü"sütununun birinci
satırında yer alan "I. Sımf İl Hukuk İşleri Müdürlüğü"ibaresi "I. ve II. Sımf İl Hukuk İşleri
Müdürlüğü" şeklinde değiştirilmiştir.

b)     Ek-VI'daki İçişleri Bakanlığı Değerlendirme Raporunda yer alan
"B. Değerlendirmeyi Yapan Sicil Amirinin" ibaresi "B.Değerlendirmeyi Yapan Disiplin
Amirinin" şeklinde ve "Sicil Amirinin İmzası" ibaresi"Disiplin Amirinin İmzası" şeklinde
değiştirilmiştir.

c) Ek-VIIF deki Mülki İdare Amirleri Atama veYer değiştirme Talep Formu ekteki
şekilde değiştirilmiştir.

MADDE12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğegirer. MADDE 13- BuYönetmelik hükümlerini İçişleri Bakam yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET