gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KEY'E KAR PAYI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Hak sahiplerine EGYO tarafındanödenen kâr paylarının EGYO’nun yükümlülüğünü aşan kısmı, Hazine Müsteşarlığınca incelenmesini müteakip düzenlenecek rapora istinaden Hazine tarafından EGYO’ya ödenecek.

22 Ocak 2013 Salı 18:57

22 Ocak 2013  SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28536
YÖNETMELİK
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)tan:
KONUT EDİNDİRME YARDIMI HAK SAHİPLERİNE ÖDEME
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
MADDE 1  14/8/2007 tarihli ve 26613 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin başlığı Nema ve Kâr Payı Hesaplaması” olarak değiştirilmiş; birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ikinci fıkra olarak eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
(2) 5664 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanan hak sahiplerine EGYO tarafındanödenen kâr paylarının EGYOnun yükümlülüğünü aşan kısmı, Hazine Müsteşarlığınca incelenmesini müteakip düzenlenecek rapora istinaden Hazine tarafından EGYOya ödenir. Bir hak sahibinin alacağı toplam kâr payıhesaplamasına ilişkin matematiksel gösterim Ek-2dedir.
MADDE 2  Aynı Yönetmeliğe ekteki Ek-2 eklenmiştir.
MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 10  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Toplu Konutİdaresi Başkanı birlikte yürütür.
MADDE 4  Bu Yönetmelik, 28/7/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5  Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Toplu Konut İdaresi Başkanı birlikte yürütür.
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
14/8/2007
26613
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
7/1/2010
27455
 
Ek-2
BİR HAK SAHİBİNİN ALACAĞI TOPLAM KÂR PAYINA İLİŞKİN
MATEMATİKSEL GÖSTERİM
29/2/2008 itibari ile EGYOda oluşan kâr payı tutarı: (KPT)
EGYOya KEY karşılığı devredilen taşınmazların tutarı: 395.751.717,17 TL
Kâr Payı Katsayısı (KPK) = KPT/ 395.751.717,17 TL
Bir Hak Sahibinin Alacağı Toplam Kâr Payı = (Anapara + Nema) * KPK
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET