gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KHK İLE AÇIĞA ALINAN SUBAYLAR İÇİN MAAŞ DÜZENLEMESİ

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personelinden açığa alınanlara ve tutuklulara (hakim subaylar dahil), bu süreler içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 141 inci maddesine göre aylık ödeneceği ve yine Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yurtdışı kadrolarında görevliyken açığa alınan veya tutuklananlara da yurtiçinde bir kadroya atanıncaya kadar, yurtdışı aylığı ödeneceğine ilişkin KHK 20.07.2011 tarihli RG'de yayınlandı.

20 Temmuz 2011 Çarşamba 08:10
KHK ile Açığa Alınan Subaylar için Maaş Düzenlemesi

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAME
Karar Sayısı : KHK/647
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda değişiklik yapılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 18/7/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
MADDE 1 – 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (2) numaralı alt bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı alt bende aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Açığa alınanlara ve tutuklulara (hakim subaylar dahil), bu süreler içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 141 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi hükmüne göre aylık ödenir.”
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yurtdışı kadrolarında görevliyken açığa alınan veya tutuklananlara da yurtiçinde bir kadroya atanıncaya kadar, bu alt bent uyarınca yurtdışı aylığı ödenir.”
MADDE 2 – Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET