gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KOSGEB İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

01.06.2011 tarihli RG ile yapılan değişiklikle KOSGEB personelinde müfettiş yardımcıları, izin işlemleri, vekaleten atama, görevden alma ve disiplin işlemlerinde değişikliğe gidilmiştir.

01 Haziran 2011 Çarşamba 05:24
KOSGEB İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME
İDARESİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
             MADDE 1 – 24/7/2009 tarihli ve 27298 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
             “c) Gönüllü eğitmen: Eğitim bedeli talep etmeyen eğitmenleri,”
             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncımaddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “(1) Bu Yönetmelik kapsamına tabi personel pozisyonları, unvanları ve adetleri Başkanlıkça hazırlanır ve İcra Komitesinin onayı ile yürürlüğe girer.”
             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,”
             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “(1) Atama kararı ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilir. İlgili, tebellüğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde İdari Hizmet Sözleşmesini imzalayıp göreve başlamak zorundadır. Aksi halde atama işlemi ve İdari Hizmet Sözleşmesi geçersiz sayılır.”
             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncımaddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “Müfettiş ve müfettiş yardımcıları
             MADDE 16 – (1) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının sınav, atama, görev, yetki, sorumlulukları, çalışma usul ve esasları ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.”
             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 17 – (1) KOSGEB personelinin, KOSGEB’in stratejik hedeflerini ve kuruluş amaçlarını gerçekleştirici yönde ve görevleri ile ilgili olarak pratik/teorik bilgilerinin artırılması, görevlerine ilişkin beceriler kazanması, davranışlarının geliştirilmesi, hizmet içinde yetiştirilmesi ve üst görevlere hazırlanması ile hizmette etkinlik ve verimliliğin sağlanması amacıyla, Başkanlık tarafından hizmet içi eğitim faaliyetleri yürütülür.
             (2) Hizmet İçi Eğitim Programları, Başkanlıkta veya Başkanlık dışında, kurs, seminer, konferans, e-eğitim gibi yöntemlerden biri veya birkaçı birlikte uygulanmak suretiyle gerçekleştirilebilir.”
             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 18 – (1) Hizmet içi eğitim programları planı, hizmet içi eğitimden sorumlu birim olan Hizmet İçi Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulur ve hiyerarşik düzen içerisinde Başkan onayı alınarak kesinleştirilir, aynı usulle revizyonu yapılır.
             (2) Hizmet içi eğitim programları planının oluşturulması, revizyonu, değerlendirilmesi ile alınabilecek tedbirlerle ilgili önerilerde bulunması amacıyla Başkan tarafından bir Kurul görevlendirilebilir.”
             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 19 – (1) Hizmet içi eğitim faaliyetleri ile stajyer kabulüne ilişkin çalışma usul ve esasları Başkan tarafından belirlenir.”
             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 25 – (1) Personele, mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla lisansüstü eğitim de dâhil olmak üzere yurt içi eğitim imkânları sağlanır. Eğitimler, Başkanlığın görev ve fonksiyonlarının gerektirdiği önceliklere ve ihtiyaçlara göre belirlenir, uygun bulunan yerlerde gerçekleştirilir. Eğitim Programları aşağıdaki altı ana başlıkta planlanır.
             a) Oryantasyon Eğitimi: KOSGEB’e yeni atanan personele KOSGEB’in ve görevlerinin tanıtılması, yeni işine ve çevresine uyum sağlaması amacıyla hizmet içi eğitimden sorumlu birim tarafından içeriği belirlenen ve gerçekleştirilen uyum eğitimidir. Bu eğitimlerde; resmi yazışma kuralları, KOSGEB mevzuatı, etik kurallar, halkla ilişkiler, iletişim, arşiv ve dosyalama, kurum kültürü, ast üst ilişkisi, Başkanlığın diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkisi konularına da yer verilir.
             b) Planlı Eğitim: Personelin görevi ile ilgili gelişmeleri, yenilikleri takip edip, öğrenip uygulayabilmesi, daha verimli çalışabilmesi, motivasyonunun artırılması amacıyla yapılan eğitimlerdir.
             c) Plan Dışı Eğitim: Yıllık Hizmet İçi Eğitim Planında yer almayan, değişen şartlara göre önem ve öncelik arz eden Kurum içi/dışı eğitimler ve/veya programlardır. Merkez ve Taşra Teşkilatında yer alan birimler, hizmet içi eğitimden sorumlu birimin uygun görüşü ve Başkan onayı ile plan dışı hizmet içi eğitim gerçekleştirebilirler.
             ç) Yabancı Dil Eğitimi: Bütçe Kanunlarıyla her yıl yapılacak düzenlemelere uyulmak kaydıyla Başkanın onayı ile personelin katılacağı yurt içindeki yabancı dil kurs programlarıdır. Kurslara normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde katılmak esastır.
             d) Lisans Üstü Eğitim: Yurt içinde yüksek lisans ve doktora programlarına katılacak personelin izin talepleri, üniversiteden onaylı ders takvimi ve mesaisine duyulan ihtiyaç çerçevesinde personelin birim yöneticisi tarafından değerlendirilir, yönetici tarafından uygun görülen talep Başkanın onayı alınmak üzere hizmet içi eğitimden sorumlu birime gönderilir.
             e) Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselme ve unvan değişikliği çerçevesinde görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimdir.”
             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 35 – (1) KOSGEB’ in stajyer öğrenci kabulü ile ilgili işlemler 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında yürütülür.
             (2) Her yıl KOSGEB tarafından kabul edilebilecek stajyer öğrenci sayısı ile bunlara ödenecek ücret Başkan onayı ile belirlenir.”
             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncımaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 36 – (1) Lisansüstü eğitim giderleri hariç olmak üzere Hizmet İçi Eğitim Programlarının yürütülmesi ile ilgili bütün giderler KOSGEB bütçesinden karşılanır.
             (2) Hizmet İçi Eğitimler;
             a) Gönüllü eğitmenler görevlendirilerek,
             b) Eğitimin konusunda ihtisas sahibi Kamu Kurum ve Kuruluşlarından personel görevlendirilerek,
             c) KOSGEB personeli görevlendirilerek,
             ç) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde hizmet alımı gerçekleştirilerek,
yapılır.
             (3) Hizmet içi eğitimin, kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen personel tarafından verilmesi durumunda eğitim ücretleri eğitimde görevlendirilecek personele 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncımaddesine göre ödenir.
             (4) Gönüllü eğitmenlerle çalışılması durumunda eğitmenlerden eğitim ücreti talep etmediklerine dair taahhütname alınır. Gönüllü eğitmenler ile kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen eğitmenlere 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yol masrafları ve gündelik ödenir.
             (5) Hizmet içi eğitim programının uygulanma sürecinde; duyuru, doküman, eğitim salonu, eğitim araç ve gereçler için muhtemel kira bedeli, ikramlar eğitim programının ‘Diğer Giderler’ini oluşturur.”
             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 39 – (1) Personele mazeretlerinden dolayı verilebilecek izinler aşağıda gösterilmiştir;
             a) Personelin tabi olduğu sosyal güvenlik mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla doğum yapacak personele doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle aylıklı analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın personel, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. Kadın personele, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın personelin tercihi esastır.
             b) Personele, eşinin doğum yapması hâlinde, doğum tarihinden itibaren yirmi gün içinde kullanılmak kaydıyla isteği üzerine on gün babalık izni verilir.
             c) Personele isteği üzerine,
             1) Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde evlenme tarihinden itibaren yirmi gün içinde kullanmak kaydıyla yedi gün izin verilir.
             2) Eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde ölüm tarihlerinden itibaren yirmi gün içinde kullanmak kaydıyla isteği üzerine yedi gün izin verilir.
             ç) Personelden, yıllık izne hak kazanmayan veya yıllık izni kalmayan personele geçerli mazeretlerine karşılık, yetkili amirin onayı ile toptan veya parçalı olarak yılda on günü geçmeyecek şekilde mazeret izni verilebilir. Zorunlu durumlarda aynı usulle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci defa aldığı bu izin ertesi yıla ait yıllık izninden düşülür. Bu izinler sırasında özlük haklarına dokunulmaz.
             d) Personele, ikamet ettiği mesken ile kendisinin veya eşinin mülkiyetinde olan gayrimenkullerin yangın, sel ve su baskını, zelzele ve benzeri tabii afetlere maruz kalması halinde, olayın vuku tarihinden itibaren yirmi gün içinde kullanmak kaydıyla en çok on gün izin verilir.
             e) Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz.”
             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncımaddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “Hastalık ve refakat izni
             MADDE 40 –(1) Personelin tabi olduğu sosyal güvenlik mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, söz konusu mevzuata uygun sağlık kuruluşlarınca verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar ücretli izin verilir.
             (2) Personelin, hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri, hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınır.
             (3) Azamî süreler kadar izin verilen personelin, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen personelin izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen personel hakkında Sosyal Güvenlik yönünden tabi oldukları mevzuat uyarınca emeklilik hükümleri uygulanır.
             (4) Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, KOSGEB’deki görevine yeniden dönmek istemeleri hâlinde, niteliklerine uygun boş pozisyonlara öncelikle atanırlar.
             (5) Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan personel, iyileşinceye kadar izinli sayılır.
             (6) Personelin hastalık izninde bulunduğu süreye tekabül eden ücreti, kendisine tam olarak ödenir. Ancak bu durumda 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre geçici iş göremezlik ödeneğini hak kazanmaları halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından kendilerine ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin, KOSGEB’ e ödenmesi şarttır. Raporlu personelin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından aldığı geçici iş göremezlik ödeneğini, aldığı tarihten itibaren, bu sürenin rapor bitiminden itibaren iki ayı geçmemek kaydıyla yedi gün içinde KOSGEB’e yatırılması esastır. Aksi halde raporlu geçen süreye ait ücreti, müteakip ay ücretinden kesilir.
             (7) Hastalık raporunda aksine bir kayıt yoksa veya birim amirinin izin verdiği durumlar haricinde personel, hastalık iznini görevli olduğu şehirde geçirmek zorundadır. Yıllık izninde hastalanıp rapor almak zorunda kalan personel için hastalık iznini görevli olduğu şehirde geçirme şartı aranmaz.
             (8) Başkanlık gerekli görürse, personelin hastalık izni süresince veya hastalık sebebiyle çok sık rapor alıp işine devamlarını aksatmaları halinde rapora esas sağlık durumlarını yeniden kontrol ettirebilir. Bu kontrol sonunda, hastalık izin hakkının kötüye kullanılmasının tespiti durumunda personelin tabi olduğu Disiplin Yönetmeliğine ilişkin hükümler uygulanır.
             (9) Ayrıca, personelin bakmakla yükümlü olduğu veya personelin refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, üç aya kadar ücretli izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.”
             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 41 – (1) Personele; 40 ıncımaddenin dokuzuncu fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar ücretsiz izin verilebilir.
             (2) İstekleri halinde, doğum yapan personele ücretli doğum izin sürelerinin bitiminden; eşi doğum yapan personele ise, doğum tarihinden itibaren yirmidört aya kadar ücretsiz izin verilir.
             (3) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen personel ile KOSGEB’de çalışmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde personele, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin KOSGEB’de çalışıyor olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.
             (4) Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere görevden ayrılan personel silah altında bulundukları sürece ücretsiz izinli sayılırlar.
             (5) Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınan personel, askerlik görevini tamamladıktan sonra, terhis tarihini takip eden otuz gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde, eski görev unvanı ile ayrıldıkları veya durumlarına uygun hizmet biriminde göreve başlatılırlar.
             (6) Muvazzaf askerlik hizmeti dışında, ihtiyati olarak silah altına alınan personel, askerlik yaptığı sürede ücretli izinli sayılır. Ancak bu hizmeti yaparken herhangi bir rütbe aylığı ya da başka bir istihkak almakta ise bu miktarlar personelden tahsil edilir.
             (7) Adaylık süresini tamamlamış meslek personeline uzmanlık alanlarındaki mesleki bilgi ve tecrübelerini geliştirmek ve ihtisas yapmak üzere yurt dışında iki yıla kadar ücretsiz izin verilebilir. Bu süre gerekli durumlarda bir katına kadar uzatılabilir.
             (8) Personele Başkanlıkta veya kamuda beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde KOSGEB’den önce diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bu fıkra gereğince kullanılan ücretsiz izinler dahil olmak ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar ücretsiz izin verilebilir.
             (9) Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin veya 657 sayılı Kanunun 77 nci maddeye göre izin verilen memurların Başkanlıkta çalışan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde ücretsiz izin verilebilir. Bunların dönüşlerinde, niteliklerine uygun boş pozisyonlara öncelikle atanırlar.
             (10) Yabancı memleketlerin resmî kurumları veya uluslararası kuruluşlarda görev almak isteyen personele, ilgilinin müracaatı üzerine üç yılda bir yenilenmek kaydıyla, Başkanın onayı ile görev süresince toplam yabancı memleketlerde on yıla, uluslararası kuruluşlarda yirmi bir yıla kadar ücretsiz izin verilebilir. Ücretsiz izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde personel, derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya ücretsiz izin süresinin bitiminde görevine dönmeyenler, istifa etmiş sayılırlar.
             (11) Borçlanılmayan ücretsiz izin süreleri hizmet hesabından sayılmaz. Ücretsiz izinli olduğu süreler için personele hiçbir ödeme yapılmaz.”
             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 43 – (1) Başkanlıkta yönetim kademesinde görev yapmakta iken görevlerinden geçici olarak ayrılanların yerlerine veya münhal pozisyonlara atamaya yetkili merci tarafından vekâleten atama veya tedviren görevlendirme yapılabilir.
             (2) Vekâleten yapılan atamalarda;
             a) Eş düzeydekilerin birbirlerine veya astın üste vekâlet etmesi esastır,
             b) Astın üste vekâleti halinde; vekâleten atanacaklarda, asil pozisyona atanacaklarda aranan şartlar aranır.
             (3) Personelin aşağıda yer alan nedenlerle görevinden geçici olarak ayrılması halinde, Başkanlık içinden yerine vekâleten görevlendirme yapılabilir.
             a) Bu Yönetmelikte belirtilen izinlerini kullananlar,
             b) Görevden geçici olarak uzaklaştırılanlar,
             c) İhtiyat olarak silâh altına alınanlar,
             ç) Geçici bir görevle ayrılanlar,
             d) Özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak başka bir kamu kuruluşunda görevlendirilenler,
             e) Eğitim için geçici olarak görevinden ayrılanlar,
             f) Benzeri diğer sebepler.
             (4) Vekâlet eden personelin asli görevi ile ilişkisi kesilmez.”
             MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncımaddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “(1) Personel, pozisyonunun bulunduğu işyeri değişmeksizin, hizmetin gereği veya isteği üzerine başka bir birimde görevlendirilebilir. Bu şekilde yapılan görevlendirilmelerde 49 uncu maddede belirtilen ücret usullerine ilişkin bölgesel farklılıklardan doğan hak haricinde, personelin asli pozisyonunun ücreti dışında başka bir ödeme yapılmaz.”
             MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “(3) Yukarıda belirtilen süreler;
             a) Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan personel için iznin veya geçici görevin bitimi,
             b) Devir-teslim mecburiyeti bulunan personel için en geç yedi günlük devir teslim süresi bitimi,
             c) Gerekli hallerde personelin eski görevine devamı Başkan tarafından yazılı olarak tebliğ edilmesi durumunda, yöneticiler için yerlerine atanan personelin göreve başlama veya yeni işyerlerine hareketlerinin Başkan tarafından tebliği,
             tarihinden itibaren başlar.”
             “(4) Personele nakil tebliği, birim amiri tarafından yedi gün içerisinde yapılır. Personelin izinli veya raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber üçüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki süreler için izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.”
             MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “c) Denetim Raporları,”
             MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “a) Kimlik Kartını, Mal Beyanını ve Başkanlığa borcu olmadığına dair yazıyı,”
             MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “c) 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamındaki taşınırları,”
             MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 59 – (1) Personelin sicil ve sicil amirlerine ilişkin hükümleri ayrı bir Yönetmelikle düzenlenir.”
             MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “Disiplin, Sözleşmenin Son Bulması, Görevden Uzaklaştırma, Tazminatlar, Bildirimler ve Performans Değerlendirme”
             MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncımaddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “(1) Görevden uzaklaştırma, atamaya yetkili organlar, Başmüfettiş ve Müfettiş tarafından yapılır.”
             MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “Performans değerlendirme
             MADDE 75 –(1) Başkanlık taşra teşkilatının dönemsel olarak performansları değerlendirilir. Performans değerlendirmesine ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir.”
             MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “(4) Personel, sürekli ve geçici adresleri ile adres değişikliklerini yirmi gün içerisinde personel işlerinden sorumlu Daire Başkanlığına bildirmek zorundadır.”
             MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “(3) Bilimsel kurumlarda, Başkan onayı ile görev alınabilir.”
             MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 84 – (1) Personel, aşağıda yer alan yasaklara uymak mecburiyetindedir.
             a) Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı: Personelin hizmetleri aksatacak şekilde görevlerinden kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelip de hizmetlerin ve işlerin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır.
             b) Grev yasağı: Personelin greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri, ilan etmeleri, bu yolda propaganda yapmaları yasaktır. Personel, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamaz, grevi destekleyemez veya teşvik edemez.
             c) Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı: Personel Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Personelin üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır. Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan personel bu durumu on beş gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler.
             ç) Hediye alma, menfaat sağlama yasağı: Personel doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasaktır.
             d) Gizli bilgileri açıklama yasağı: Personel, Başkanlıkla ilgili gizlilik taşıyan bilgileri ve KOSGEB ile işbirliği yapan gerçek ve tüzel kişilere ait her türlü sırları, görevlerinden ayrılmış olsalar bile açıklayamaz ve kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamaz.
             e) Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı: Personelin, denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya mensup olduğu kurum ile ilgisi olan bir teşebbüsten, doğrudan doğruya veya aracı eliyle her ne ad altında olursa olsun bir menfaat sağlaması yasaktır.”
             MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası; 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası; 20 nci, 21 inci, 22 nci, 23 üncü, 24 üncü, 26 ncı, 27 nci, 28 inci, 29 uncu, 30 uncu, 31 inci, 32 nci, 33 üncü, 34 üncü maddeleri; 38 inci maddesinin üçüncü ve yedinci fıkrası; 47 nci maddesinin ikinci fıkrası; 79 uncu maddesi; 80 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve Geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 29 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
                MADDE 30 – Bu Yönetmelik hükümlerini Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET