gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KÖTÜ TIBBİ UYGULAMA ZORUNLU MALİ SİGORTASINDA DEĞİŞİKLİK

Kötü Tıbbi Uygulama Zorunlu Mali Sigortasında Değişiklik 19.07.2011 tarihli RG'de yayınlandı.

21 Temmuz 2011 Perşembe 09:28
Kötü Tıbbi Uygulama Zorunlu Mali Sigortasında Değişiklik

Hekimlerin, tıbbi kötü uygulama gerekçesiyle açılabilecek davalara karşı yaptırmaları zorunlu olan "Mali Sorumluluk Sigortası" kapsamında, hatalı her bir tıbbi uygulama için ödenecek azami tazminat tutarı 300 bin liradan 400 bin TL'ye yükseltildi.
SAĞLIK Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren "Tıbbi Kötü Uygulamaya ilişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ ile Yayımlanan Tarife ve Talimat ile Genel Şartlar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ" ile "Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında hekimler lehine değişiklikler yapıldığı belirtildi. Açılacak davalar Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların, mesleklerini yaparken açılabilecek davalara karşı yapormalan zorunlu tutulan Mali Sorumluluk Sigortası'na ilişkin yeni düzenlemeyle, her bir tıbbi hatalı uygulama için ödenecek azami teminat tutarının 300 bin TL'den 400 bin TL'ye yükseltildiği bildirildi.

Her durumda sözleşme kapsamında ödenecek yıllık tazminat miktarının da 1 mİLyon 800 bin TL'ye çıkarıldığı ifade edildi. Risk gru plan ndaı degişjklik pçıjidiı Ayrıca, sözleşme tarihinden önce bİR yıl olan teminat süresinin 10 yIL olarak belirlendiğine işaret edüdi. Düzenlemeyle, Pedodonti uzmanlık dalının adı Çocuk Diş Hekimliği olarak değiştirildiği, Sitoloji (Sitopatoloji) ve Tıbbi Parazitoloji (Parazitoloji) uzmanlık dallarının risk grubunun 1. Grup olarak düzenlendiği, Restoratif Diş Tedavisi uzmanlık dalının 3. risk grubuna, Ağız ve Diş ve Çene Radyolojisi ve Gelişimsel Pediatri uzmanlık dallarının da 2. risk grubuna eklendiği kaydedildi.
Hürriyet Bursa

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK
SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA
DAİR TEBLİĞ İLE YAYIMLANAN TARİFE VE TALİMAT İLE
GENEL ŞARTLAR’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
İLİŞKİN TEBLİĞ
MADDE 1 – 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair 2010/1 sayılı Tebliğ ile yayımlanan “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı”nın;
a) A.Tarife başlıklı bölümünün 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında her bir olay için azami teminat tutarı 400.000 TL’dir. Her durumda sözleşme kapsamında ödenecek tazminat miktarı 1.800.000 TL’yi aşamaz.”
b) A.Tarife başlıklı bölümünün 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına, “...herhangi bir” ifadesinden sonra gelmek üzere “ihbar ya da” ifadesi, fıkranın sonuna, son cümle olarak “İhbarın gerçekleştiği ancak tazminatın ödenmediği durumlarda herhangi bir indirim veya zam uygulanmaz.” ifadesi eklenmiştir.
c) Ek-1’inde yer alan “Risk Grupları Tablosu”nda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
- 69 kod numaralı “Pedodonti” uzmanlık dalının adı “Çocuk Diş Hekimliği” olarak değiştirilmiştir.
- 79 kod numaralı “Sitoloji (Sitopatoloji)” uzmanlık dalının risk grubu 1. Grup olarak değiştirilmiştir.
- 90 kod numaralı “Tıbbi Parazitoloji (Parazitoloji)” uzmanlık dalının risk grubu 1. Grup olarak değiştirilmiştir.
- 96 kod numarası ile 3. Risk Grubunda yer almak üzere “Restoratif Diş Tedavisi” uzmanlık dalı eklenmiştir.
- 97 kod numarası ile 2. Risk Grubunda yer almak üzere “Ağız Diş ve Çene Radyolojisi” uzmanlık dalı eklenmiştir.
- 98 kod numarası ile 2. Risk Grubunda yer almak üzere “Gelişimsel Pediatri” uzmanlık dalı eklenmiştir.
MADDE 2 – 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair 2010/1 sayılı Tebliğ ile yayımlanan “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları”nın;
a) A. Sigortanın Kapsamı bölümünde yer alan “A.1. Sigortanın Konusu” başlıklı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu sigorta sözleşmesi, 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içindeki mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize karşı, poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar. Ancak on yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009’u geçemez ve bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması yoktur.
Sigortalının mesleki faaliyete son vermesi halinde, birinci paragraftaki teminata ek olarak, son sigorta sözleşmesi dönemindeki mesleki faaliyetinden dolayı sözleşmenin bitiş tarihinden iki yıl sonrasına kadar ortaya çıkabilecek talepler de teminat dahilindedir.”
b) A. Sigortanın Kapsamı bölümünde yer alan “A.3. Teminat Dışında Kalan Haller” başlıklı maddeye aşağıda yer alan (d) fıkrası eklenmiştir.
“d) Her türlü deneyden kaynaklanan tazminat talepleri.”
c) B. Zarar ve Tazminat bölümünde yer alan “B.l. Rizikonun Gerçekleşmesi” başlıklı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sigorta sözleşmesinin konusuna ilişkin olarak sigortalının kendisine tazminat talebinde bulunulduğunu öğrendiği anda riziko gerçekleşmiş sayılır.”
MADDE 3 – Bu Tebliğ 30/7/2011 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Sağlık Bakanı yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET