gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KREDİ YURT PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİ

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28 Haziran 2012 Perşembe 09:38

 

28 Haziran 2012 PERŞEMBE

e

Sayı : 28337


Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan:

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/12/1993 tarihli ve 21796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘‘Dayanak

MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre hazırlanmıştır.’’

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – Bu Yönetmelikte yer alan;

Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

Disiplin Amiri: Bu Yönetmelikte belirtilen disiplin amirlerini,

Genel Müdür: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürünü,

Kurum: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunu,

ifade eder.’’

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Disiplin Amirleri Cetveli ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

 

Ek-1

 

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MERKEZ TEŞKİLATI DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

 

BİRİMİ

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

 

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

 

Genel Müdür

Bakan

 

 

Genel Müdür Yardımcısı
Müşavir

Şube Müdürü (Büro)

 

 

Genel Müdür

 

 

Diğer Personel

 

Şube Müdürü

(Büro)

 

Genel Müdür

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Teftiş Kurulu Başkanı

Genel Müdür

 

 

Başmüfettiş

Müfettiş
Müfettiş Yardımcısı
Diğer Personel

Teftiş Kurulu Başkanı

 

Genel Müdür

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

I. Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

 

 

 

Hukuk Müşaviri
Avukat

Diğer Personel

 

I. Hukuk Müşaviri

 

Genel Müdür

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

İç Denetçi (Başkan)

Genel Müdür

 

İç Denetçi

 

 

Diğer Personel

İç Denetçi (Başkan)

 

Genel Müdür

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Genel Müdür

 

 

Şube Müdürü
Mali Hizmetler Uzmanı

Araştırmacı (Özelleştirme)

APK Uzmanı
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

Şef (İdari ve Sosyal İşler) ve Personeli

 

 Strateji Geliştirme

 Daire Başkanı         

 

Genel Müdür

Diğer Personel

Şube Müdürü

 

 

Strateji Geliştirme Daire    

Başkanı

İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı

Genel Müdür

 

 

Şube Müdürü
Şef (İdari ve Sosyal İşler) ve Personeli


 İnsan Kaynakları

 Dairesi Başkanı

 

Genel Müdür

Diğer Personel

 

 

Şube Müdürü

 

 

 

İnsan Kaynakları Dairesi

Başkanı

 

DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

Dış İlişkiler Dairesi Başkanı

Genel Müdür

 

 

Şube Müdürü

Şef (İdari ve Sosyal İşler) ve Personeli

Dış İlişkiler Dairesi Başkanı

 

Genel Müdür

Diğer Personel

Şube Müdürü

 

 

 

Dış İlişkiler Dairesi    

Başkanı

 

 

D İ Ğ E R  D A İ R E 

BAŞKANLIKLARI

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

 

Genel Müdür

Şube Müdürü
Araştırmacı (Özelleştirme)

APK Uzmanı

Sivil Savunma Uzmanı
Diş Tabibi
Daire Tabibi
Şef (İdari ve Sosyal İşler) ve Personeli

 

Daire Başkanı

 

Genel Müdür Yardımcısı

Diğer Personel

Şube Müdürü

 

Daire Başkanı

 

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET