gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ PARASAL LİMİTLERİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Bu Tebliğin amacı, 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi uyarınca söz konusu Yönetmelikte yer alan parasal limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2015 yılının Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak güncellenmesidir.

02 Haziran 2016 Perşembe 13:04
KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ PARASAL LİMİTLERİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ PARASAL LİMİTLERİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2016/1)

Amaç 
MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi uyarınca söz konusu Yönetmelikte yer alan parasal limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2015 yılının Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak güncellenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Güncellenen hususlar
MADDE 3 - (1) Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının;
a) (a) bendinde belirtilen 449.653,00-TL (dörtyüzkırkdokuzbinaltıyüzelliüç Türk Lirası), 540.797,00-TL (beşyüzkırkbinyediyüzdoksanyedi Türk Lirası); 1.798.621,00-TL (birmilyonyediyüzdoksansekizbinaltıyüzyirmibir Türk Lirası), 2.163.197,00-TL (ikimilyon-yüzaltmışüçbinyüzdoksanyedi Türk Lirası),
b) (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen 449.653,00-TL (dörtyüz-kırkdokuzbinaltıyüzelliüç Türk Lirası), 540.797,00-TL (beşyüzkırkbinyediyüzdoksanyedi Türk Lirası); 899.311,00-TL (sekizyüzdoksandokuzbinüçyüzonbir Türk Lirası), 1.081.599,00-TL (birmilyonseksenbirbinbeşyüzdoksandokuz Türk Lirası); 1.798.621,00-TL (birmilyon-yediyüzdoksansekizbinaltıyüzyirmibir Türk Lirası), 2.163.197,00-TL (ikimilyon-yüzaltmışüçbinyüzdoksanyedi Türk Lirası); 3.597.247,00-TL (üçmilyonbeşyüzdoksan-yedibinikiyüzkırkyedi Türk Lirası), 4.326.400,00-TL (dörtmilyonüçyüzyirmialtıbindörtyüz Türk Lirası),
c) (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen 899.311,00-TL (sekizyüzdoksan-dokuzbinüçyüzonbir Türk Lirası), 1.081.599,00-TL (birmilyonseksenbirbinbeşyüzdoksan-dokuz Türk Lirası); 3.597.247,00-TL (üçmilyoneşyüzdoksanyedibinikiyüzkırkyedi Türk Lirası), 4.326.400,00-TL (dörtmilyonüçyüzyirmialtıbindörtyüz Türk Lirası)
          olarak güncellenmiştir.
(2) Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 334.751,00-TL (üçyüzotuzdörtbinyediyüzellibir Türk Lirası), 402.604,00-TL (dörtyüzikibinaltıyüzdört Türk Lirası) olarak güncellenmiştir.
(3) Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen 133.900,00-TL. (yüzotuzüçbindokuzyüz Türk Lirası), 161.041,00-TL (yüzaltmışbirbinkırkbir Türk Lirası) olarak güncellenmiştir.
 
Yürürlük
          MADDE 4 - (1) Bu Tebliğ 1/2/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          Yürütme
          MADDE 5 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET