gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

LİSE, DENGİ ÖĞRENİM VE YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU ÖĞRENCİLERİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI

SGK lise/dengi öğrenim ve yükseköğrenim mezunu öğrencilerin genel sağlık sigortasına ilişkin 11/03/2016 GENELGE 2016/6 ile GENEL YAZI yayınladı.

17 Mart 2016 Perşembe 15:45
LİSE, DENGİ ÖĞRENİM VE YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU ÖĞRENCİLERİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI

SGK lise/dengi öğrenim ve yükseköğrenim mezunu öğrencilerin genel sağlık sigortasına ilişkin 11/03/2016 GENELGE 2016/6 yayınladı.

I- Genel açıklamalar
10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunun 26 ve 27 nci maddeleri ile 10/2/2016 tarihinden geçerli olmak üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesine fıkra eklenmiş ve 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasında değişiklik yapılmıştır.
Anılan düzenlemelerde belirlenen koşullarla lise ve dengi öğrenim ya da yükseköğrenimden mezun olanlara, mezuniyet tarihlerini izleyen günden itibaren iki yıl sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı tanınmıştır.
Yurtdışında öğrenim gören Türk vatandaşlarından; YÖK tarafından denklikverilen öğrenim kurumlarından mezun olan ve yerleşim yeri Türkiye'de olanlar da Kanunun 60 ıncı maddesine getirilen ek düzenlemeden yararlanabileceklerdir.
Yabancı uyruklu öğrencilerin ise Kanunun 60 ıncı maddesine getirilen ek düzenlemeden yararlanma hakları bulunmamaktadır.
Öğrencilerin mezuniyet kayıtları, MEB ve YÖK kayıtlarından elektronik ortamda alınarak genel sağlık sigortası tescil işlemleri programlar aracılığıyla yapılacaktır. Ancak, elektronik ortamda alınamayan kayıtlar için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından, mezuniyet belgesi/geçici mezuniyet belgesinde yer alan mezuniyet tarihleri esas alınarak tescil ve hareket kaydı oluşturma işlemlerinin manuel olarak yapılması gerekmektedir.
Söz konusu düzenlemeler gereği genel sağlık sigortası hükümleri hakkında yapılacak iş ve işlemler aşağıda açıklanmıştır.
II- Bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmayanlar
Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi kapsamında genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılmayanlar, başka bir kapsamda genel sağlık sigortalısı sayılmamaları halinde Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır.
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
Ancak, 6663 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesine;
"Ana veya babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmayanlardan; lise ve dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek ve bakmakla yükümlü olunan kişi ya da bu maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılanlar hariç genel sağlık sigortalısı olmamak şartıyla mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle, gelir tespiti yapılmaksızın birinci fıkranın (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır."
hükmü eklenmiştir.
Anılan hüküm gereği ana/babası olmaması, ana/babasının 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılmaması veya Kanun gereği ana/babasının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılmaması nedeniyle ana/babası üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı bulunmayanlar, ayrıca ana/babası dışında bir genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi ya da 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamı dışındaki bir kapsamda genel sağlık sigortalısı sayılmamaları ve maddede belirtilen yaş sınırlarını aşmamak şartıyla mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin bir numaralı alt bendi (60/c-1) kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanabilecektir.
Dolayısıyla, anılan düzenlemedeki şartları taşıyanlardan bu düzenlemenin yürürlük tarihi olan 10/2/2016 tarihinden önce lise ve dengi öğrenimden ya da yükseköğrenimden mezun olanlardan mezuniyet tarihini izleyen günden itibaren hak tanınan iki yıllık sürenin 10/2/2016 tarihinden sonra biten kişilerin de, 10/2/2016 tarihi ile mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıllık sürenin bittiği ya da yaş koşullarına göre belirlenen tarihe kadar olan sürede Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin bir numaralı alt bendi (60/c-1) kapsamında tescil edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla söz konusu kişilerden 10/2/2016 tarihinden önce (60/g) bendi kapsamında tescil edilenlerin bu tescil kaydının 9/2/2016 itibarıyla sonlandırılması gerekmektedir.
Ayrıca, madde kapsamına giren kişilerden (60/c-1) bendi kapsamına alınanların evlenmesi halinde durum değişikliği nedeniyle, evlilik tarihinden bir gün öncesi itibarıyla (60/c-1) tescil kaydının sonlandırılması gerekmektedir.
Örnek-1: 18 yaşını 17/8/2016 tarihinde dolduracak olan ve lise/dengi bir okuldan 15/6/2016 tarihinde mezun olan A kişisi, ana/babası üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı olmadığı için Kanun gereği 18 yaşını doldurduğu tarihe kadar (60/c-1) kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanmaktadır. 6663 sayılı Kanunla getirilen düzenleme uyarınca Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi dışındaki diğer fıkra ve bentleri kapsamında sigortalı olmaması ve bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmaması koşuluyla A'nın 17/8/2016-16/6/2018 tarihleri arasında (60/c-1) bendi kapsamında tescil edilmesi gerekmektedir.
Örnek-2: Lise/dengi bir okuldan 30/6/2016 tarihinde mezun olan B kişisi, 18 yaşını 1/9/2015 tarihinde doldurmuştur. Ana/babası üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı olmayan B, 1/9/2015 tarihinde (60/g) bendi kapsamında tescil edilmiş olup 6663 sayılı Kanun kapsamına girdiğinden tescil kaydı lise/dengi öğrenimden mezun olduğu tarih olan 30/6/2016 itibarıyla sonlandırılacaktır. B, mezuniyet tarihini izleyen 1/7/2016 tarihinde (60/c-1) bendi kapsamında tescil edilecek olup, tescil kaydının 20 yaşını doldurduğu 1/9/2017 tarihinden bir gün öncesi olan 31/8/2017 tarihi itibarıyla sonlandırılması gerekmektedir.
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
Örnek-3: Yükseköğrenimden 28/6/2014 tarihinde mezun olan C kişisi, 25 yaşını 1/8/2017 tarihinde dolduracaktır. Ana/babası üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı bulunmayan C'nin 6663 sayılı Kanunla getirilen düzenlemedeki şartları taşıması koşuluyla, herhangi bir kapsamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı bulunmaması nedeniyle 10/2/2016 tarihinden önce açılmış (60/g) bendi kapsamında tescil kaydı var ise bu tescil kaydının 9/2/2016 tarihi itibarıyla sonlandırılarak 10/2/2016-29/6/2016 tarihleri arasında (60/c-1) bendi kapsamında tescil edilmesi gerekmektedir.
Örnek-4: Yükseköğrenimden 27/2/2015 tarihinde mezun olan D kişisi, 25 yaşını 24/2/2017 tarihinde dolduracaktır. Ana/babası üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı bulunmayan D, 4/5/2015-17/10/2016 tarihleri arasında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalışmıştır. 18 yaşını doldurduktan sonra herhangi bir kapsamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı bulunmadığı için 1/1/2012 tarihinde (60/g) bendi kapsamına alınan D'nin, Kanunun 67 nci maddesinin dördüncü fıkrası gereği sigortalı çalışmasının sona ermesini takiben sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkının sona erdiği tarihi izleyen günden, 6663 sayılı Kanunla getirilen düzenlemedeki şartları taşıması koşuluyla mezuniyet tarihini izleyen günden itibaren iki yıllık süre dolmadan 25 yaşını doldurduğu 24/2/2017 (hariç) tarihine kadar (60/c-1) bendi kapsamında tescil edilmesi gerekmektedir.
Örnek-5: Lise/dengi öğrenimden 12/6/2015 tarihinde mezun olan ve 18 yaşını 2015 yılı Kasım ayında dolduran E kişisi, annesi üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanmakta iken annesi 5/3/2016 tarihinde vefat etmiştir. Annesinden gelir/aylık alma hakkı olmaması ve babası da Kanunun 6 ncı maddesi gereği sigortalı sayılmayan E'nin 6663 sayılı Kanunla getirilen düzenleme gereği 6/3/2016-13/6/2017 tarihleri arasında (60/c-1) bendi kapsamında tescil edilmesi gerekmektedir.
Örnek-6: 20/6/2016 tarihinde yükseköğrenimden mezun olan F kişisinin doğum tarihi 12/5/1992 olup, eşinin bakmakla yükümlü olduğu kişi iken 3/7/2016 tarihinde boşanmıştır. Herhangi bir sigortalılığı olmaması ve ana/babasının bakmakla yükümlüsü olarak sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı bulunmaması nedeniyle 6663 sayılı Kanunla getirilen düzenleme gereği 4/7/2016-11/5/2017 tarihleri arasında (60/c-1) bendi kapsamında tescil edilmesi gerekmektedir.
Örnek-7: Tıp fakültesi öğrencisi G, 5/1/1991 doğumlu olup, 9/2/2016 tarihinde mezun olmuştur. G, yaş şartı dışındaki diğer koşulları taşısa da 25 yaşını doldurmuş olması nedeniyle 6663 sayılı Kanun kapsamında tescil edilmeyecektir.
Örnek-8: Ana/babasının bakmakla yükümlüsü olarak sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı bulunmayan H kişisi, lise/dengi bir okuldan 15/6/2015 tarihinde mezunolmuş, 18yaşını ise 17/1/2016 tarihinde dolduracaktır. Kanun gereği 18 yaşını doldurduğu tarihe kadar (60/c-1) kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı olan H, herhangi bir kapsamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı bulunmadığından Kanunun 60 ıncı maddesi gereği 17/1/2016 tarihinde (60/g) bendi kapsamında tescil edilmiştir. H'nin (60/g) tescil kaydının 9/2/2016 tarihi itibarıyla sonlandırılarak, 6663 sayılı Kanunla getirilen düzenlemenin yürürlüğe girdiği 10/2/2016 tarihinden, mezuniyet tarihini takip eden günden itibaren iki yıl olmak üzere 16/6/2017 (dahil) tarihine kadar (60/c-1) bendi kapsamında tescil edilmesi gerekmektedir.
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
Örnek-9: Ana/babası üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı olmayan K kişisi, 27/7/2017 tarihinde 20 yaşını dolduracaktır. 25/6/2015 tarihinde lise/dengi öğrenimden mezun olmuş ve 10/9/2016 tarihinde yükseköğrenime başlamıştır. 6663 sayılı Kanunla getirilen düzenlemedeki şartları taşıyan K, lise mezuniyetini takiben değişiklik öncesi yürürlükte bulunan hüküm gereği 120 gün sağlık hizmetlerinden yararlanmış olup bu sürenin bitiminde herhangi bir kapsamda sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı bulunmadığı için (60/g) bendi kapsamında tescil edilmiştir. K'nin (60/g) tescil kaydı 9/2/2016 itibarıyla kapatılacak olup, 10/2/2016 tarihinden 26/6/2017 (dahil) tarihine kadar (60/c-1) bendi kapsamında tescil edilmesi gerekmektedir. K kişisi yükseköğrenimden mezun olduğunda 60 ıncı maddede sayılan şartları taşıyorsa 6663 sayılı Kanunla tanınan haktan yararlanabilecektir.
III- Bakmakla yükümlü olunan kişi veya hak sahibi iken lise/dengi öğrenim ya da yükseköğrenimden mezun olanlar
6663 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasının üçüncü cümlesi;
"Ayrıca, lise veya dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek ve bakmakla yükümlü olunan kişi ya da 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılanlar hariç genel sağlık sigortalısı olmamak şartıyla mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle, prim borçlarına bakılmaksızın bakmakla yükümlü olunan veya hak sahibi kişi sayılmak suretiyle sağlık hizmetinden faydalandırılır."
şeklinde değiştirilmiştir.
Anılan düzenleme ile ana/babasının bakmakla yükümlü olduğu kişi iken mezun olmaları nedeniyle Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi kapsamından çıkanlar ile Kurumdan hak sahibi olarak gelir/aylık almakta iken lise/dengi öğrenim veya yükseköğrenimden mezun olması nedeniyle gelir/aylık alma hakkını kaybedenler, maddede belirtilen koşullarla mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle bakmakla yükümlü olunan veya hak sahibi olarak sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecektir.
Dolayısıyla, düzenleme kapsamına girenlerden 10/2/2016 tarihinden sonra mezun olanlar belirtilen şartlarla mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl bakmakla yükümlü olunan veya hak sahibi olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecektir. Düzenleme kapsamına girenlerden 10/2/2016 tarihinden önce mezun olmuş olup bu tarihten önce Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi kapsamından çıkması nedeniyle (60/g) bendi kapsamına alınanların tescil kaydının, 9/2/2016 tarihi itibarıyla sonlandırılması gerekmektedir.
Örnek: Ana/babasının bakmakla yükümlü olduğu kişi iken 13/6/2014 tarihinde lise/dengi bir okuldan mezun olan C kişisi, 27/5/2016 tarihinde 20 yaşını dolduracaktır. C, 5510 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasının 6663 sayılı Kanunla değişmeden önce yürürlükte bulunan düzenleme gereği mezuniyet tarihinden itibaren 120 gün süreyle 11/10/2014 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmıştır. 6663 sayılı Kanunla getirilen düzenleme ile mezuniyet tarihinden itibaren 20 yaşını geçmemek şartıyla iki yıl süreyle sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı tanındığından C'nin, Kanun gereği bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamından çıkması ve Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi dışındaki diğer fıkra ile bentleri kapsamında sigortalı olmaması nedeniyle 12/10/2014 tarihinde açılan genel sağlık sigortası (60/g) tescil kaydının 9/2/2016 tarihi itibarıyla kapatılması, 10/2/2016 tarihinden 27/5/2016 (hariç)
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
tarihine kadar ana/babasının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanması gerekmektedir.

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.


SGK Mezun olan öğrencilere sağlık hizmetine ilişkin 26.02.2016 tarihli GENEL YAZI yayınladı.


5510 sayılı Kanunun 67 nci maddesinde yapılan değişikliğe göre. 1/6/2012 tarihinden itibaren lise ve dengi okullarda öğrenim görenler, bu öğrenimlerini bitirmelerini izleyen tarihten itibaren herhangi bir yükseköğrenim kurumuna kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın 120 gün daha bakmakla yükümlü olunan kişi veya ölüm gelir/aylığı alan hak sahibi kişi olarak Kurum sağlık hizmetlerinden faydalandırılmakta idi.

6663 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasının üçüncü

cümlesi;

"Ayrıca, lise veya dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek ve bakmakla yükümlü olunan kişi ya da 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılanlar hariç genel sağlık sigortalısı olmamak şartıyla mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle, prim borçlarına bakılmaksızın bakmakla yükümlü olunan veya hak sahibi kişi sayılmak suretiyle sağlık hizmetinden faydalandırılır."

şeklinde değiştirilmiş ve 10/2/2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bu durumda lise veya yüksek öğrenimden mezun olanların, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişisi veya hak sahibi olarak ölüm gelir/aylığı alan kişi kapsamında, mezuniyet tarihini takip eden günden itibaren iki yıl süreyle Kurumumuz sağlık hizmetlerinden yararlandırılması gerekmektedir.

Bu düzenlemeye göre. sağlık hizmetlerinden faydalanacak kişinin kendisinin e a üzerinden sağlık yardımı alacağı genel sağlık sigortalısının prim borcuna bakılmayacaktır.

Buna göre yapılması gereken iş ve işlemler aşağıda açıklanmıştır.

1) Genel Sağlık Sigortalısının Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişi Kapsamında İken Lise ve Dengi Okullardan veya Yüksek Öğrenimden Mezun Olan Öğrenciler

Getirilen yeni düzenleme ile Kanunun yürürlük tarihinden sonra lise veya dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yüksek öğrenimden mezun olanlar 25 yaşını geçmemek kaydıyla, mezuniyet tarihini takip eden günden itibaren iki yıl süreyle bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmetlerinden faydalandırılacaktır.

Kanunun yürürlük tarihinden önce mezun olanlardan, henüz iki yıllık süreyi doldurmayanlar için. mezuniyet tarihini takip eden günden itibaren (Lise mezunları İçin 120 gün hesaba dahil edilerek) iki yıllık sürenin tespiti yapılacaktır. Bu kapsamda olanlar 10/2/2016 tarihi sonrasında 2 yıllık süreden kalan süre kadar, bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmetlerinden faydalandırılacaktır.

Bilindiği üzere, öğrencilerin MEB ve YÖK kayıtlarından bilgileri alınarak aktivasyon işlemleri yapılmaktadır. Mezun durumundaki öğrencilerin, bu madde ile getirilen düzenlemeye göre iki yıl daha sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri için gerekli program yazılımı tamamlanıncaya kadar, müracaat edenlere SPAS Süreli Kayıt Giriş ekranından manuel olarak provizyon verilecektir.

Uygulamaya ilişkin örnekler aşağıda açıklanmıştır.

¡1) Lise veya dengi okul mezunları

Örnek 1: Kanunun yürürlük tarihinden önce lise ve dengi bir okuldan 13/6/2014 tarihinde mezun olan ve 120 gün ilave edilerek ] 1/10/2014 tarihi dahil provizyon verilen kişiye SPAS Süreli Kayıt Giriş ekranında. Kanunun yürürlüğe girdiği 10/2/2016 tarihinde başlavan ve 14/6/2016 tarihinde sona eren yeni bir kayıt daha oluşturulacaktır.

Örnek 2: Lise ve dengi bir okuldan 12/6/2015 tarihinde mezun olan ve 120 gün ilave edilerek 10/10/2015 tarihi dahil provizyon verilen kişiye. 10/2/2016 tarihinde başlaan e 13/6/2017 tarihinde sona eren yeni bir kayıt daha oluşturulacaktır.

Örnek 3: Doğum tarihi 15/2/1997 olup. lise ve dengi bir okuldan 12/6/2015 tarihinde mezun olan, 120 gün ilave edilerek 10/10/2015 tarihi dahil provizyon verilen kişiye. Kanunun sürürlüğe girdiği 10/2/2016 tarihinde başlayan ve 20 yaşını dolduracağı 14/2/2017 tarihinde sona eren yeni bir kayıt daha oluşturulacaktır.

Örnek 4: Lise veya dengi okuldan 30/6/2016 tarihinde mezun olan kişiye, mezuniyet tarihine iki yıl ilave edilerek 1/7/2016 tarihinde başlayan ve 1/7/2018 tarihinde sona eren bir kayıt daha oluşturulacaktır.

Örnek 5: 18 yaşını 28/2/2016 tarihinde dolduran ve lise e dengi okuldan 30/6/2016 tarihinde mezun olan kişiye. 1/7/2016 tarihinde başlayan ve 20 yaşını dolduracağı 27/2/2018 tarihinde sona eren bir kayıt daha oluşturulacaktır.

Örnek 6: Lise ve dengi Öğrenimden 30/6/2016 tarihinde mezun olan 17/8/2016 tarihinde 18 yaşının dolduran kişiye, 18/8/2016 tarihinde başlayan ve 1/7/2018 tarihinde sona eren bir kayıt daha oluşturulacaktır.

b) Yükseköğrenim mezunları

Örnek 1: Yükseköğrenimden 28/6/2014 tarihinde mezun olan kişiye l()/2/2016 tarihinde başlayan ve 29/6/2016 tarihinde sona eren yeni bir kayıt daha oluşturulacaktır.

Örnek 2: Yüksek öğrenimden 1/6/2014 tarihinde mezun olan ve 25 aşını 17/9/2015 tarihinde dolduran kişi için yeni bir kayıt açılmayacaktır.

Örnek 3: Yüksek öğrenimden 1/7/2014 tarihinde mezun olan ve 25 yaşını Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 17/4/2016 tarihinde dolduran kişiye. 10/2/2016 tarihinde başlayan ve 16/4/2016 tarihinde sona eren yeni bir kayıt daha oluşturulacaktır.

Örnek 4: Yüksek öğrenim gören öğrencinin. 30/6/2016 tarihinde mezun olması halinde, mezuniyet tarihini takip eden güne iki yıl ilave edilerek, 1/7/2016 tarihinde başlayan ve 1/7/2018 tarihinde sona eren bir kayıl daha oluşturulacaktır.

Örnek 5: Yüksek öğrenimden 10/6/2016 tarihinde mezun olan aynı zamanda 25 yaşını 31/8/2017 tarihinde dolduran öğrencinin, sağlık hizmetinden yararlanma süresi 30/8/2017 tarihinde sonlandırılacaktır.

2) Hak Sahibi Olarak Ölüm Gelir/Aylığı Almakta iken Lise ve Dengi Okullardan veya Yüksek Öğrenimden Mezun Olan Öğrenciler

6663 sayılı Kanunla getirilen düzenlemeye göre. hak sahibi sıfatıyla sağlık hizmetlerinden yararlandırılan çocuklardan lise veya dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını. üksek öğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek şartıyla mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle aynı kapsamda sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecektir.

Söz konusu düzenlemeye göre, lise ve dengi öğrenim veya yüksek öğrenim görmesi

nedeniyle ölüm gelir/aylığı alan hak sahibi kişiler, mezuniyet tarihlerinden itibaren iki yıl süreyle aynı kapsamda sağlık hizmetlerinden faydalanılacaktır.

Ayrıca 10/2/2014 ve sonrasında mezun olan kişiler, mezuniyet tarihinden itibaren iki yıllık sürenin Kanunun yürürlük tarihi olan 10/2/2016 tarihinden sonrasına tekabül eden süreler kadar ölüm gelir/aylığı alan hak sahibi kişi olarak sağlık hizmetinden faydalanılacaktır.

5510 sayılı Kanun veya önceki sosyal güvenlik kanunları kapsamındaki sigortalılar üzerinden gelir/aylık alan lise ve dengi öğrenim veya yüksek öğrenim görenlerin, mezuniyet tarihini takip eden günden itibaren iki yıl süreyle sağlık yardımlarından yararlandırılmaları amacıyla tahsis uygulamaları tarafından SPAS sistemine otomatik olarak tescil kaydı bildirilecektir.KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET