gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MALİYE 2012 MEMUR ÖZLÜK VE SOSYAL HAKLARINI AÇIKLADI

Kamu personeli özlük hakları detayları için Maliye Bakanlığı 10.01.12 * 274 tarih sayılı Genelge yayınladı. İçte detaylar...

11 Ocak 2012 Çarşamba 21:01
Maliye 2012 Memur Özlük ve Sosyal Haklarını Açıkladı

 T.C.

MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : B.07.0.BMK.0.22.115912/
Konu : Özlük hakları ve diğer ödemeler
10.01.12 * 274
GENELGE
1- 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 10/1/2012 tarihli ve 28169 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 3/1/2012 tarihli ve 2012/2663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge
tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde
uygulanacak aylık katsayısı (0,066187), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban
aylık katsayısı (0,88562), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının
aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,020987) olarak yeniden
belirlenmiştir.
b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca
sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 3.472,60 TL’ye yükseltilmiştir.
c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer
alan ücret tavanı 3.079,40 TL’ye yükseltilmiştir. 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B)
fıkrası ve diğer ilgili mevzuatında anılan fıkraya yapılan atıflarda belirtilen ücret tavanı için bu
tutar uygulanacaktır.
ç) 30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Başbakanlıkta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarının 8 inci
maddesinde yer alan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı 3.582,50 TL’ye
yükseltilmiştir.
d) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi
esaslarında yer alan ve 3/7/2011 tarihli ve 2011/2022 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %2,68 oranında artırılmıştır.
e) İlgili mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, 2011/2022
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %2,68 oranında
artırılmıştır.
f) Çeşitli statülerde 2011 yılında sözleşmeli olarak çalışıp, 666 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile yapılan düzenlemeler sonrasında 2012 yılında da sözleşmeli olarak istihdam
edilebileceklerden sözleşmeli statüde görevlerine devam etmeleri ilgili kamu idarelerince uygun
görülenlerin, 2011/2022 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca belirlenmiş mevcut brüt
sözleşme ücretleri %2,68 oranında artırılmıştır.
2- 2012/2663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında,
17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet
Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin 2012 yılında da
uygulanmasına devam olunacağı hükme bağlandığından;
a) 2012 yılında Devlet memurlarına verilecek zam ve tazminatların belirlenmesine ilişkin
olarak, cetvellerin kontrol, onay, dağılım listelerinin düzenlenmesi ve gönderilmesi işlemleri
2006/10344 sayılı Kararın 5 inci maddesinde yer alan hükümler esas alınarak
gerçekleştirilecektir.

Genelge tamamını görmek için tıklayınız.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET