gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MALİYE 2014 KAMU PERSONELİ MALİ VE SOSYAL HAKLAR GENELGESİ

2014 Yılı Bütçesi çerçevesinde kamu personeline verilen mali ve sosyal haklara ilişkin Maliye Bakanlığı Genelgesi yayımlanmıştır.

04 Ocak 2014 Cumartesi 15:52
MALİYE 2014 KAMU PERSONELİ MALİ VE SOSYAL HAKLAR GENELGESİ

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol GenelMüdürlüğü

 

Sayı : 27998389.115913                                                                                                 03.01.14 * 54

Konu : Mali ve sosyal haklar

 

GENELGE

  

A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler

Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılıResmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve HizmetKollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 YıllarınıKapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmede kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarınailişkin olarak aşağıda belirtilen bazı hükümlere yer verilmiştir.

1- Toplu Sözleşmenin;

-  7 inci maddesinde;

"(1) Türkiye İstatistik Kurumu taı-afındanaçıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinin;

a) 2013 yılı Aralık ayı endeksinin 2013 yılı Haziranayı endeksine göre altı aylık değişim oranının %3 'ü,

aşması halinde, 5 incimaddenin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan katsayılar, sözleşme ücretiartış oranları ile ücret tavanları, söz konusu altı aylık veya oniki aylıkdönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilan edildiği ayın 1 'inden geçerli olmak üzere aşan kısım kadar artırılır."

-  5 inci maddesinin dördüncüfıkrasında;

"(4) Maliye Bakanlığı, 7 nci maddede öngörülen halleringerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirlenmiş olankatsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanlarını, anılanfıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 7 nci madde uyarınca verilecekenflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur. "

hükmü yeralmaktadır.

3 Ocak 2014 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumutarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinde. 2013Yılı Aralık ayında 2013 Yılı Haziran ayına göre %3,27 oranında artışgerçekleşmiştir.

Söz konusu Sözleşmenin 7 nci maddesinin birincifıkrasının (a) bendinde belirtilen durumun gerçekleşmiş olması nedeniyle.Sözleşmenin 5 inci maddesinin birinci fıkrasıyla belirlenmiş olan katsayılar,sözleşme ücret artış oranları ve ücret tavanları ile 6 nci maddede yer alantemel ve sözleşme ücretleri, anılan Sözleşmenin 3 üncü maddesi ile 5 incimaddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hükümlere istinaden yenidenbelirlenmiştir.

Buna göre,1/1/2014-31/12/2014 döneminde geçerli olmak üzere;

a)  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesiuyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek göstergerakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı(0,076998), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı(1,205274), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumlulukzamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise(0,024416) olarak belirlenmiştir.

b)  399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncümaddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücrettavanı 4.214.74 TL'ye yükseltilmiştir.

c)  6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar KuruluKararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkinEsasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 3.757,34TL'ye yükseltilmiştir.

ç) 30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı BakanlarKurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Başbakanlıkta Çalıştırılacak SözleşmeliPersonel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarının 8 inci


maddesinde yer alan Başbakanlık Müsteşarının aylıksözleşme ücret tutarı 4.342,58 TL'ye yükseltilmiştir.

d)  Mevzuatı uyarınca istihdamedilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 4/7/2013tarihli ve 6138 sayılı Maliye Bakanlığı Genelgesinin 1 inci maddesinin dördüncüfıkrasının (d) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %0.27oranında artırılacak ve bu artış sonucu oluşan taban ve tavan ücretlere 175 TLilave edilecektir.

e)  Mevzuatı uyarınca vize edilmişsözleşmeli personel pozisyonlarının, 6138 sayılı Maliye Bakanlığı Genelgesinin1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %0.27 oranında artırılacakve bu artış sonucu oluşan taban ve tavan ücretlere 175 TL ilave edilecektir.

f)  Çeşitli statülerde 2013 yılında sözleşmeli olarakçalıştırılanlardan 2014 yılında da görevlerine devam etmeleri ilgili kamuidarelerince uygun görülenlerin, söz konusu Genelgenin 1 ıncı maddesinindördüncü fıkrasının (0 bendiyle yükseltilmiş bulunan mevcut brüt sözleşmeücretleri %0,27 oranında artırılacak ve bu artış sonucu oluşan taban ve tavanücretlere 175 TL ilave edilecektir.

g)  21/10/2011 tarihli ve 201l/T-20 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararına ekli (EK-I)'de gösterilengrupların 31/12/2013 tarihi itibarıyla en düşük ve en yüksek temel ücretleriile bu gruplara göre temel ücreti belirlenen personelin anılan tarih itibarıylageçerli olan temel ücretleri %0.27 oranında artırılacak ve bu artış sonucuoluşan temel ücretlere 160 TL ilave edilecektir.

ğ) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamıdışında kalan kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı ortaklıklarında (özelleştirmekapsam veya programında bulunanlar dahil) çalışan sözleşmeli personelin31/12/2013 tarihi itibarıyla geçerli olan sözleşme ücretleri %0,27 oranındaartırılacak ve bu artış sonucu oluşan sözleşme ücretlerine 175 TL ilaveedilecektir. Ancak, bunların sözleşme ücreti tutarı, ilgili dönemde anılanKanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil emsali personelintoplam sözleşme ücreti tutarını geçmeyecektir.

 

2- Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 20.21. 22 24 ve 25 inci maddelerinde. Üçüncü Kısım Birinci Bölümünün 3 ve 4 üncümaddelerinde, İkinci Bölümünün 17 nci maddesinde yer alan hükme istinaden,1/1/2014-31/12/2015 tarihleri arasındaki dönemde;

a)  375 sayılı Kanun HükmündeKararnameye ekli II ve III sayılı Cetvellerde yer alıp mali hakları anılancetveller esas alınarak ödenenlerin mali haklarının hesaplanmasında veÖdenmesinde soz konusu cetvellerdeki "ücret göstergesi" rakamlarına"2.280"' rakamı eklenecektir.

b)  659 sayılı Kanun HükmündeKararnamenin 14 üncü maddesi uyarınca yapılacak vekâlet ücreti ödemelerinde,anılan maddenin ikinci fıkrasının (b) bendindeki "10.000" göstergerakamı yerine "13.000" gösterge rakamı esas alınacaktır.

c)  Ayın veya haftanın bazıgünleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile parçabaşı ücret vermek suretiyle istihdam edilenler hariç olmak üzere kamu kurum vekuruluşlannda 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası hükmüneistinaden yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları kapsamında Yüksek SeçimKurulu ve Türkiye İstatistik Kurumunda istihdam edilen geçici personel ile3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca kamu kurumve kuruluşlarında istihdam edilen geçici personele, 657 sayılı Kanunun 203 üncümaddesinin üçüncü fıkrası hükümleri hariç olmak üzere 202 ila 206 ncimaddelerinde yer alan düzenlemeler esas alınmak suretiyle aynı usul ve esaslarçerçevesinde eş için "2.533" gösterge rakam, ve her bir çocuk için"297" gösterge rakamıyla memur avlık katsayısının çarpımı sonucubulunacak tutarda aile yardımı ödeneği verilecektir. Bu çerçevede, kapsamadahil geçici personele yapılacak aile yardımı ödeneğinin ödeme usulü, buödeneğe hak kazanılmasında ve kaybedilmesinde ve diğer hususlarda anılanmaddelerde yer alan düzenlemelerin dikkate alınması ve ilgili mevzuat uyarıncabu kapsamda yapılacak aile yardımı ödeneğinden gelir vergisi ve damga vergisikesintisi yapılması gerekmektedir.

ç) Hizmet sınıfları teknikhizmetler sınıfı olarak uygulanacak olan programcı ve çözümleyici unvanlıkadrolarda bulunan;


1- Devlet memurlar.n.n 17/4/2006tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karar, ile
yürürlüğe konulan Devlet Memurlar.na Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararkapsamındaki
zam ve tazminatlar, hakkında Toplu Sözleşmenin 25 inci maddesi uygulanacaktır.Bu kadrolarda
görev yapan personel hakk.nda an.lan Karar.n 4 üncü maddesinin birincif.kras.n.n (e) bendi hükmü
ayrıca dikkate alınacaktır.

2-                     Devlet memurlarına. 375 sayılıKanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelin
A- Aylıkların. 657 sayıl. Devlet Memurlar. Kanununa Göre Alanlar" k.sm.n.n"2- Kadroları

Teknik Hizmetler S.n.f.nda yer alan personel" grubunun (c)s.ras.nda "Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıftayer alan diğer kadrolarda bulunanlardan" hükmünün ve söz konusu 1 numaralıgrubun (k) s.ras.nda ise "programcı" ve "çözümleyici" unvanlarının yer alması nedeniyle, 375 sayıl. KanunHükmünde Kararnameye ekli (I) sayıl. Cetvelin "A" k.sm.n.n"1" numaralı grubunun (k) s.ras.nda dereceler itibarıyla belirlenenoranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılmaya devamedilecektir.

d) Emanet memuru kadrolarındabulunan Devlet memurlarına, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (I)sayıl. Cetvelde anılan kadro için öngörülen iş riski zammı bir kat artırımlıödenecektir.

e)  İcra memuru kadrolarındabulunan Devlet memurlarına. 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli(III) sayıl. Cetvele göre dereceleri itibar.yla yararlanmakta olduklarıtazminat oranlarına 5 puan ilave edilmek suretiyle tazminat ödemesiyapılacaktır.

f)  Öğretmen kadrolarında bulunanDevlet memurlarına, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (III)sayılı Cetvelde dereceleri itibarıyla "100", "95" ve"85" olarak belirlenmiş olan eğitim öğretim tazminatı oranları;sırasıyla 15/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere "110,28"."105,28" ve "95,28" olarak, 15/7/2014 tarihinden geçerliolmak üzere "120,56". "115,56" ve "105,56" olarakuygulanacaktır.

 

3-  Toplusözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 8. 9. 10, 11. 12. 13, 14 15 16 17 ve
18 inci maddeleri ile Üçüncü Kısım Onuncu Bölümünün 2 nci maddesinde yer alanhükümler
29/5/2012 tarihi, ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında dayer alan konular
olup, söz konusu hükümler 1/1/2014-31/12/2015 tarihleri aras.ndaki dönemde.2013 y.l.nda olduğu
g>b>. aynı usul ve esaslar çerçevesinde uygulanmaya devam edilecektir.

 

B) Bütçe Kanununda yer alandüzenlemeler

20/12/2013 tarihli ve 6512sayıl. 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununaekli (K) Cetvelinde "IV. Diğer Ödemeler" bölümünde yer alan bazıdüzenlemeler uyarınca 1/1/2014­31/12/2014 döneminde;

1-    23/2/1961 tarihli ve 257 sayılı Kanunun 2 ncimaddesine göre ödenecek harçlığın hesaplanmasında, an.lan maddede yer alan"400", "350" ve "300" gösterge rakamları verinesırasıyla "586", "520" ve "455" göstergerakamları esas alınacaktır.

2-    14/7/1964 tarihli ve 500 sayılı Kanunun 1 incimaddesinin üçüncü fıkrasına göre yapılacak ödemenin hesaplanmasında, anılanfıkrada yer alan "800". "700" ve "600" göstergerakamları yerine, sırasıyla "1.172", "1.040" ve"910" gösterge rakamlar, esas al.nacakt.r.

3-    375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 incimaddesinin (A) fıkrası uyarınca ödenecek ek tazminatın aylık tutarı erbaş veerler için 224 TL'yi geçemeyecektir.

4-    28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Kanunun 23 üncümaddesinin birinci fıkrasına göre uzman jandarma adaylarına ödenecek harçlığınhesaplanmasında, uzman jandarma çavuş rütbesinin birinci kademe brüt aylığınınnet tutarı yerine, "638" gösterge rakamıyla memur aylık katsayısınınçarpımı sonucu bulunacak tutar esas alınacaktır.


5-   27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun 143 üncümaddesinin:

a) Birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerinegöre ödenecek askeri öğrenci harçlıklarının
hesaplanmasında, teğmen rütbesinin birinci kademe brüt aylığı yerine,"1.632" gösterge rakamıyla
memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar esas alınacaktır.

b)    Birinci fıkrasının (d) bendineve ikinci fıkrasına göre ödenecek askeri öğrenci
harçlıklarının hesaplanmasında, anılan Kanuna ekli EK-VIII/A sayılı Cetvelegöre hesaplanacak
astsubay çavuş rütbesinin birinci kademe brüt aylığı yerine, "670"gösterge rakamıyla memur aylık
katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar esas alınacaktır.

6-   25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Kanunun 15 incimaddesinde fakülte ve polis meslek yüksek okulu öğrencilerine, harp okullarındabulunan askeri öğrencilere ödenen tutarda harçlık ödeneceği hüküm altınaalındığından, söz konusu öğrencilere ödenecek harçlığın hesaplanmasında da 2014Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinde harp okuluöğrencilerine yönelik yapılan düzenleme esas alınacak ve bu Bölümün 5 inci maddesindeyer alan açıklamalar çerçevesinde harçlık ödenecektir.

7-  4/11/1981 tarihli ve 2547sayılı Kanunun ek 29 uncu maddesine göre ödenecek ücretin hesaplanmasında,anılan maddede yer alan "4.350" gösterge rakamı yerine."4.702" gösterge rakamı esas alınacaktır.

8-  29/7/2002 tarihli ve 4769sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre ödenecek harçlığın hesaplanmasında,anılan maddede yer alan "3.000" gösterge rakamı yerine,"3.243" gösterge rakamı esas alınacaktır.

 

9-   22/2/2005tarihli ve 5302 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre
ödenecek huzur hakkının hesaplanmasında, anılan fıkrada yer alan"6000" ve "2200" gösterge
rakamları yerine, sırasıyla "6.026" ve "2.226" göstergerakamları esas alınacaktır.

 

10-    3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarıncaBelediye
başkanlarına yapılmakta olan ödeneğin hesaplanmasında ve ödenmesinde, sözkonusu maddedeki
gösterge rakamlarına "2.280" rakam, eklenecektir. Anılan Kanunun 32nci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan "aylık brüt ödeneğin" hesaplanmasında, 2.280rakamının eklenmiş hali esas
alınacaktır.

Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 ınc, maddesiuyarınca Bakanlığ.mızca ilan edilmesi gereken genel .dare h.zmetler. sınıfındabirinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her turlu zam vetazminatlar dahil net aylık tutarı, 1/1/2014 tarihi itibarıyla 3.316,40 TL'dir.


Kanun Hükmünde Kararnameyle 375 sayılı Kanun HükmündeKararnameye eklenen bazı maddeler ile birlikte ek 12 nci madde iptaledilmiştir. Anayasanın 128 inci ve 153 üncü maddeleri ile 6216 sayılı Kanunun66 ncı maddesinde yer alan hükümler muvacehesinde. 375 sayılı Kanun HükmündeKararnamenin ek 12 nci maddesinde Anayasa Mahkemesi tarafından iptaline kararverilen düzenlemelerin yürürlükten kalkmış olması ve anılan Mahkemece iptaledilen hükmün değiştirdiği ya da yürürlükten kaldırdığı ek ödeme, ikramiye vefazla çalışma ücretleri gibi ödemelere ilişkin hükümlerin, Türkiye Büyük MilletMeclisi tarafından yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı sürece, iptal kararınaistinaden kendiliğinden yürürlüğe girmesi hukuken mümkün değildir. Dolayısıylamevcut uygulamaya ilişkin herhangi bir değişikliğe gidilmeyecektir.

5-     2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin(c) ve (f) fıkraları kapsamındaki personele, 375 sayılı Kanun HükmündeKararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyonunvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarından az olmamak üzere döner sermayegelirlerinden anılan 58 inci madde uyarınca yapılan ek ödeme, ilgili mevzuathükümlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece, yine aynı şekilde sözkonusu 58 inci madde hükmüne istinaden ve 1/1/2012 tarihli ve 28160 sayılıResmi Gazetede yayımlanmış olan 161 Seri No'lu Devlet Memurları KanunuGenel Tebliğinde belirtilen açıklamalar çerçevesinde döner sermaye gelirlerindenyapılmaya devam edilecektir.

6-     657 sayılı Kanunun 212 nci maddesi uyarınca hazırlananve 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğekonulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde, Devlet memurlarınınyiyecek yardımından hangi hallerde ve ne şekilde faydalanacakları ve buyardımın uygulanma esasları belirlenmiş bulunmaktadır. Anılan Yönetmelikteyiyecek yardımının yemek verme şeklinde yapılacağı ve bu yardım karşılığındahiçbir şekilde nakden bir ödemede bulunulmayacağı, yiyecek yardımınıngerektirdiği giderlerin, yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere, bu amaçlakurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanacağı hüküm altına alınmıştır.Dolayısıyla kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulanödeneğin, memurlara yemek vermek üzere bu Yönetmelik hükümlerine göre kurulmuşolan ve söz konusu hizmeti yerine getiren ilgili yemek servisine ödenecektir.

 

Aylık ve ücretlerin hesaplanması, yukarıdakibölümlerde yer alan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecekolup. 1/1/2014-14/1/2014 tarihleri arasındaki fark tutarları isehesaplanmalarını müteakiben ödenecektir.

 

GENELGE PDF GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET