gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MALİYE PERSONELİ 4483 SAYILI KANUN ŞİKAYET İNCELEME CEZA İŞLEMLERİ

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Uygulamasında Maliye Bakanlığınca Yürütülecek İşlemlere İlişkin Maliye Bakanlığınca hazırlanan Yönerge ile yürütülecek işlemlere açıklık getirmek ve ilgili birimlerde izlenecek usulde birlik sağlanmaktadır.

02 Mayıs 2011 Pazartesi 18:02
Maliye Personeli 4483 sayılı Kanun Şikayet İnceleme Ceza İşlemleri

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Uygulamasında Maliye Bakanlığınca Yürütülecek İşlemlere İlişkin Yönerge ile
yürütülecek işlemlere açıklık getirmek ve ilgili birimlerde izlenecek usulde birlik sağlanmaktadır.
 
İÇİNDEKİLER
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA
KANUNUN UYGULAMASINDA MALİYE BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLECEK
İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Amaç ....
Kapsam.
Hukuki dayanak
İKİNCİ BÖLÜM
Ön İncelemenin Tanımı, Yetkili Merciler, Ön İnceleme Onayı, Görevlendirme
Ön inceleme..
Ön inceleme yaptırmaya yetkili merciler
İştirak halinde işlenen suçlarda yetkili merci
Yetkili mercilere konunun intikali, işleme konulmayacak ihbar ve şikayetler..
Teftiş ve denetim sırasında suç tespiti..
Ön inceleme onayının kapsamı.
Görevlendirme.
Ön inceleme ile görevlendirilemeyecekler
Aynı konuda farklı mercilerce ön inceleme yaptırılması.
Ön incelemede başkan tayini.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ön İnceleme İle Görevlendirilenlerin Yetkileri ve Yetkilerin Kullanım Usulleri
Genel olarak yetkiler.
Hakkında ön inceleme yapılanın sıfatı.
Tutanak düzenlenmesi..
Yeminli zabıt katibi atama.
Delillerin toplanması..
Tanıkların çağrılması..
Tanıkların konumunun belirlenmesi.
Tanığın yemini
Tanığın dinlenmesi.
İstinabe yoluyla tanığın dinlenmesi.
Tanığa yapılacak ödemeler...
Bilirkişinin tayini.
Bilirkişiye yapılacak ödemeler..
İstiktap..
Keşif.
Arama ve elkoyma
Hakim kararının alınması..
Aramanın zamanı..
Aramanın yapılması..
Hakkında ön inceleme yapılanı ifadeye çağırma.
Hakkında ön inceleme yapılanın ifadesinin alınması
İfade tutanağı.
Yazılı ifade alma
Yüzleştirme
Görevden uzaklaştırma
Ek süre talebi..
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ön İnceleme Raporu, Muhtevası ve Tevdii
Ön inceleme raporu..
Ön inceleme raporunun muhtevası.
Ön inceleme raporunun tevdii ve süresi.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Soruşturma İzni Kararı ve Kararların Tebliği
Soruşturma izni vermeye yetkili merciler
Yetkili merciin kararı..
Kararların tebliği.
Karara itiraz ve süresi
Kesinleşen kararlar üzerine yapılacak işlem
Geçici madde 1.
Yürürlük
Yürütme
Ön İnceleme Tutanak Örnekleri
1- Yeminli zabıt katibi görevlendirme ve yemin tutanağı.
2- Muhbir/şikayetçi dinleme tutanağı..
3- Resmi Dairelerden Kayıt/ Dosya İsteme Yazısı
4- Belge Aslı/Suretinin Alınmasında Daire Amirlerine Yazılacak Yazı..
5- Mahkemedeki Dosya Tetkiki İçin Cumhuriyet Başsavcılığına Yazılacak Yazı
6- Noterde Bulunan Belgelerin Alınması İçin Yazılacak Yazı.
7- Tanıkların Çağrılmasında Düzenlenecek Çağrı Kağıdı
8- Çağrıya Uymayan Tanık Hakkında Düzenlenecek Tutanak.
9- Çağrıya Uymayan Tanık Hakkında Alınacak Karar.
10- Çağrıya Uymayan Tanık Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına Yazılacak Yazı.
11- Çağrıya Uymayan Tanık İçin Düzenlenecek Zorla Getirme Belgesi.
12- Zorla Getirme Müzekkeresini Cumhuriyet Başsavcılığına Gönderme Yazısı.
13- Tanıklar İçin İfade Tutanağı.
14- Naib Olarak Atanana Yazılacak Yazı
15- Naib Olarak Atanana Gönderilecek Soru Listesi
16- Tanıkça Yapılan Masrafların Karşılanabilmesine İlişkin Alınacak Karar..
17- Tanık Masraflarının Ödenmesi İçin Mahalli Saymanlığa Yazılacak Yazı..
18- Bilirkişi Görevlendirme ve Yemin Tutanağı.
19- Çağrıya Uymayan Bilirkişi Hakkında Düzenlenecek Tutanak..
20- Çağrıya Uymayan Bilirkişi Hakkında Alınacak Karar..
21- Çağrıya Uymayan Bilirkişi Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına Yazılacak Yazı
22- Çağrıya Uymayan Bilirkişi İçin Düzenlenecek Zorla Getirme Belgesi.
23- Zorla Getirme Müzekkeresini Cumhuriyet Başsavcılığa Gönderme Yazısı.
24- Bilirkişi Ücretine İlişkin Verilecek Karar
25- Bilirkişi Ücretinin Ödenmesi İçin Mahalli Saymanlığa Yazılacak Yazı..
26- İstiktap (Karşılaştırma) İçin El Yazı Örneği Alınması
27- İstiktap İçin Polis Kriminal Laboratuarına Yazılacak Yazı.
28- Arama ve Elkoyma Kararı İçin Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına Yazılacak Yazı
29- Arama Tutanağı.
30- Hakkında Ön İnceleme Yapılanı Çağırmada Düzenlenecek Davetiye
31- Hakkında Ön İnceleme Yapılan İçin Düzenlenecek Zorla Getirme Müzekkeresi
32- Zorla Getirme Müzekkeresini Cumhuriyet Başsavcılığına Gönderme Yazısı
33- Hakkında Ön İnceleme Yapılanın İfade Tutağı..
34- Yüzleştirme Tutanağı.
35- Görevden Uzaklaştırılan Memura Yazılacak Yazı
36- Görevden Uzaklaştırılan Memurun Amirlerine Yazılacak Yazı..
37- Görevden Uzaklaştırılan Memurla İlgili Saymanlığa Yazılacak Yazı.
38- Görevden Uzaklaştırma Teklif Yazısı.
39- Soruşturma İznine Dair Karar .


Yönerge için upload/4483 Yönergesi(1).pdf tıklayınız.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET