gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MALİYE PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELMEDE DEĞİŞİKLİK

Maliye personeli görevde yükselme şartlarında bazı değişiklikler yapıldı.

05 Ağustos 2015 Çarşamba 05:42
MALİYE PERSONELİ  GÖREVDE YÜKSELMEDE DEĞİŞİKLİK

5 Ağustos 2015 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ile maliye personeli görevde yükselme şartlarında bazı değişiklikler yapıldı.

İşte yeni Yönetmelik hükümleri;

MADDE 1 – 9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendenin (2) numaralı alt bendinde yer alan "en az beş yıl" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı veya İstatistikçi unvanında en az sekiz yıl" ibaresi, (g) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "en az iki yıl" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı veya İstatistikçi unvanında en az altı yıl" ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(2) Görevde yükselme sınavına katılacak adayların, son başvuru tarihi itibarıyla Bakanlıkta en az altı ay hizmetinin bulunması ve 31 inci maddede belirlenen özel şartları taşıması gerekir."
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.
"c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,"
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasındaki "ilan edildiği" ibaresi "kesinleştiği" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki "birimlerce belirlenecek" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiş, üçüncü fıkrası aşağıdaki şeklinde değiştirilmiştir.
"c) Sınavın Personel Genel Müdürlüğünün koordinesinde merkezi olarak yaptırılması halinde, Personel Genel Müdürlüğünden bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel Genel Müdürlüğünden ve/veya ilgili merkez birimlerinden üyelerin katılımıyla toplam beş kişiden,"
"(3) Sınav sorularının, sınavı yapan kurum ve sınav kurulunun işbirliği ile hazırlanması esastır. İl atamalı unvanların sorularının hazırlanmasında, ilgili merkez birimi ve/veya Personel Genel Müdürlüğü koordinasyonla görevlidir."
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET