gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MECLİS PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVINI ÖSYM, TODAİE VEYA ÜNİVERSİTELERE YAPTIRACAK

TBMM personeli görevde yükselme sınavını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, TBMM Başkanlık Divanı kararıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılması öngörülmüştür.

27 Kasım 2013 Çarşamba 05:57
MECLİS PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVINI ÖSYM, TODAİE VEYA ÜNİVERSİTELERE YAPTIRACAK


27 Kasım 2013  ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28834

YÖNETMELİK

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/6/2013 tarihli ve 28691 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Görevde yükselme eğitimine ve sınavlara” ibaresi ile (g) bendinde yer alan “Eğitime ve sınavlara” ibaresi “Sınavlara” şeklinde ve (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendindeki “eğitimine” kelimesi ile (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavında esas alınacak konuların belirlenmesi,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı

MADDE 12 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların birimi, sınıfı, unvanı, sayısı ve başvuru süresi ile başvuracaklarda aranacak şartlar sınav tarihinden en az altmış gün önce İKB tarafından birimler aracılığıyla ve/veya elektronik ortamda tüm personele duyurulur. Görevde yükselme sınavına başvurabilmek için, son başvuru tarihi itibarıyla toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda geçirmiş olmak gerekir. Aranan şartları taşıyan personel, duyurulan kadrolardan yalnızca birine ilişkin sınava katılmak amacıyla görev yaptığı birime beş iş günü içinde başvuruda bulunabilir. Başvurular, süresinde yapıldığını belgeleyecek şekilde yazılı olarak veya duyuruda belirtilmesi halinde elektronik ortamda yapılır.

(2) Başvurular son başvuru tarihinden itibaren beş iş günü içinde İKB’ye gönderilir; İKB tarafından da Sınav Kuruluna sunulur. Sınava katılmaya hak kazanan personele ait liste Sınav Kurulu tarafından belirlenir ve son başvuru tarihinden itibaren on iş günü içinde Kurumun hizmet binalarında ve yerel ağda duyurulur.

(3) Sınav konuları Kurumun görev alanı ve atanılacak kadro unvanının gerekleri dikkate alınarak Sınav Kurulu tarafından belirlenir ve sınavdan en az kırk beş gün önce sınava katılacak personele duyurulur. Sınav; TBMM Başkanlık Divanı kararıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

(4) Sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Başarılı sayılan adaylar arasında başvuruda bulundukları kadro unvanları itibarıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere yapılan sıralamada duyuruda belirtilen boş kadro sayısının en çok dört katı kadar aday sözlü sınava veya uygulama sınavına girmeye hak kazanır. Sözlü sınava veya uygulama sınavına girmeye hak kazanan son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava alınır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasının (a) bendi “a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,” şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan “ve” kelimesi “veya” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Sınav Kurulu tarafından;

a) Görevde yükselmeye tabi alt yazıcı, aşçı, berber, ciltçi, çay ocakçı ve garson, elektronik dizgi operatörü, fotoğrafçı, garson, görsel tasarımcı, kameraman, montajcı, muhabir, musahhih, ofsetçi, oto tamir ustası, pastacı, programcı, resim kayıt elemanı, resim seçici, sesçi, sistem analisti, şoför, usta, ustabaşı, yangın söndürme eri ve yönetmen unvanlı kadrolara başvuranlar için; yazılı sınavdan alınan puanın %60’ı ve uygulama sınavından alınan puanın %40’ı toplanarak hesaplanan toplam başarı puanı,

b) Görevde yükselmeye tabi kadrolardan yukarıda sayılanlar dışında kalanlara başvuranlar için; yazılı sınavdan alınan puanın %60’ı ve sözlü sınavdan alınan puanın %40’ı toplanarak hesaplanan toplam başarı puanı,

c) Unvan değişikliğine tabi bilgisayar teknisyeni, rehber, restoratör, spiker, tekniker, teknik ressam, teknisyen ve tercüman unvanlı kadrolara başvuranlar için; yazılı sınavdan alınan puanın %60’ı ile uygulama sınavından alınan puanın %40’ı toplanarak hesaplanan toplam başarı puanı,

ç) Unvan değişikliğine tabi kadrolardan yukarıda sayılanlar dışında kalanlara başvuranlar için; yazılı sınavdan alınan puanın %60’ı ile sözlü sınavdan alınan puanın %40’ı toplanarak hesaplanan toplam başarı puanı,

esas alınarak en yüksek puan alandan başlanmak suretiyle başarı listesi oluşturulur.

(2) Sınav Kurulu, sınav duyurusunda ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek sayıda asil aday belirler. Ayrıca, asil aday sayısının yüzde yirmisini geçmeyecek sayıda yedek aday belirlenebilir.  Başarı listesinin oluşturulmasında esas alınan puanların eşit olması hâlinde sırasıyla; daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, hizmet süresi fazla olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir.

(3) Başarı listesi uygulama ve sözlü sınavların yapıldığı tarihten itibaren on iş günü içinde İKB tarafından Kurumun hizmet binalarında ve yerel ağda personele duyurulur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Personel, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına kabul edilmeme ile sınavlardan alınan puanlara gerekçelerini belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilir. İtirazlar duyurudan itibaren beş iş günü içinde İKB aracılığıyla Sınav Kuruluna yapılır. Sınav Kurulu, uygulama sınavlarına yapılan itirazları ilgili komisyonların görüşünü alarak karara bağlar. İtiraz sonuçları, itiraz süresinin bitiminden itibaren on iş günü içinde ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(2) İtirazlar üzerine değerlendirmede veya sınav puanlarında değişiklik olması halinde katılımcı ve/veya başarı listeleri yeniden hazırlanarak duyurulur. Sınav Kurulu tarafından verilecek kararlar idari bakımından kesindir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “boşalanlar ile yeni ihdas edilen” ibaresi “boşalan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan  “eğitimine ve” ibaresi ile  (c) bendinde yer alan  “eğitimi ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin başlığında yer alan “eğitimi ve” ibaresi ile birinci fıkrasında yer alan “eğitimleri ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Personel Değerlendirme Formu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini TBMM Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/6/2013

28691


 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET