gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMURLAR TODAİ'DE ÖZEL ÖĞRENCİ OLABİLECEK

Programlara, lisans veya yüksek lisans öğreniminden sonra, belli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler arasından, her dönem Program Kurulunun önerisi, Yürütme Kurulunun kararıyla belirlenen sayıda özel öğrenci kabul edilebilir.

03 Nisan 2012 Salı 02:21

 TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  18/1/2001 tarihli ve 24291 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye ve Orta Doğu Ammeİdaresi Enstitüsü Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Programlara, lisans veya yüksek lisans öğreniminden sonra, belli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler arasından, her dönem Program Kurulunun önerisi, Yürütme Kurulunun kararıyla belirlenen sayıda özel öğrenci kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsündekiler en fazla iki dönem için kayıt yaptırabilirler ve her dönemde en fazla iki ders alabilirler. Özel öğrenciler, asıöğrenciler gibi kayıt yaptırdıkları derslerin tüm koşullarına ve gereklerine uymak zorundadırlar. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğrencilere, izledikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir.

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

e) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve LisansüstüEğitimi Giriş Sınavından (ALES) eşit ağırlık puan türünde en az 45 puan almış olmak ve sözlü sınav yapıldığı durumda, ALES sınav sonuç belgesini en geç sözlü sınava kadar ibraz etmek,

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 28 inci  maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ara sınav ve dönem sonu sınavları, 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Bir dersten başarılı sayılmak için, ara sınav notu ile dönem sonu sınav notunun aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin  41 inci maddesinin  ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6  Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeleri 2012-2013 öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7  Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürüyürütür.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET