gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMURLARIN AYLIKSIZ İZİN DÖNEMİNDE SGK PRİMİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sosyal Güvenlik Kurumu 08/11/2015 tarihli ve 29526 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile memurların aylıksız izin sürelerinde kesenek prim ödemelerinde uygulama değişikliğine gitti.

15 Kasım 2015 Pazar 18:01
MEMURLARIN AYLIKSIZ İZİN DÖNEMİNDE SGK PRİMİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak görev yapmakta iken personel mevzuatı uyarınca aylıksız izinli sayılanlar ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu uyarınca aylıksız izinli sayılanların kesenek/prim ve genel sağlık sigortası prim belgelerinin gönderilmesi ve ödenmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.

1-)PRİM ÖDEME YÜKÜMLÜLERİ


a) 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında olan ve emekli kesenek ve kurum karşılıkları Mülga 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit olunan sigortalılar yönünden;


-Personel mevzuatı uyarınca aylıksız izinli sayılanların sayılanların (Yabancı bir memleket veya uluslararası kuruluşta hizmet alma nedeniyle aylıksız izinli sayılanlar ve şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine aylıksız izin verilmesi uygun görülenler dahil) bakmakla yükümlü olunan kişileri olup olmadığına bakılmaksızın ve süre sınırı uygulanmaksızın,

-4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca aylıksız izinli sayılanların bakmakla yükümlü olunan kişileri olup olmadığına bakılmaksızın ve süre sınırı uygulanmaksızın,

-Muvazzaf askerlik görevi nedeniyle Kurumlarından aylıksız izinli sayılanların yedek subay okulu öğrencilik süreleri de dahil olmak üzere bakmakla yükümlü olduğu kişilerinin bulunması halinde süre sınırı uygulanmaksızın,

%12 oranındaki genel sağlık sigortası primleri aylıksız izinli sayıldıkları kurumlarınca

2010yılı Ocak ayından itibaren aylıksız izinli oldukları süreler ile bu sürelerin sonunda göreve başlamaları için tanınan yasal sürelerde Kuruma ödenecektir.

Muvazzaf askerlik görevini er veya erbaş olarak yapanlardan bakmakla yükümlü olduğu kişileri bulunmayanların ise göreve başlamaları için tanınan yasal süreler dikkate alınmak suretiyle terhis oldukları tarih ile göreve başladıkları tarih arasında geçen süreye ilişkin genel sağlık sigortası primleri "İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"in yayım tarihi olan 08/11/2015 tarihinden itibaren aylıksız izinli sayıldıkları kurumlarınca Kuruma ödenir.


b-) 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği Ekim-2008 ayından sonra 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı sayılanlar yönünden;

-Personel mevzuatı uyarınca aylıksız izinli sayılanların (Yabancı bir memleket veya uluslararası kuruluşta hizmet alma nedeniyle aylıksız izinli sayılanlar ve şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine aylıksız izin verilmesi uygun görülenler dahil) bakmakla yükümlü olunan kişileri olup olmadığına bakılmaksızın bir yıl süreyle sınırlı olacak şekilde,


-Muvazzaf askerlik görevi nedeniyle Kurumlarından aylıksız izinli sayılanların yedek subay okulu öğrencilik süreleri dahil olmak üzere bakmakla yükümlü olduğu kişilerinin bulunması halinde süre sınırı uygulanmaksızın,

%12 oranındaki genel sağlık sigortası primleri aylıksız izinli sayıldıkları kurumlarınca 2011yılı Mart ayından itibaren aylıksız izinli oldukları süreler ile bu sürelerin sonunda göreve başlamaları için tanınan yasal sürelerde ödenecektir.

Muvazzaf askerlik görevini er veya erbaş olarak yapanlardan bakmakla yükümlü olduğu kişileri bulunmayanların ise göreve başlamaları için tanınan yasal süreler dikkate alınmak suretiyle terhis oldukları tarih ile göreve başladıkları tarih arasında geçen süreye ilişkin genel sağlık sigortası primleri "İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"in yayım tarihi olan 08/11/2015 tarihinden itibaren aylıksız izinli sayıldıkları kurumlarınca Kuruma ödenmesi gerekmektedir.


4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu uyarınca aylıksız izne ayrılanların %9 sigortalı ve %11 işveren hissesi olmak üzere toplam %20 oranındaki malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ile %5 sigortalı ve %7,5 işveren hissesi olmak üzere toplam %12,5 oranındaki genel sağlık sigortası primi görev yaptıkları kamu görevlileri sendikaları veya konfederasyonlarınca tahakkuk ettirilerek Kuruma gönderileceğinden bu kapsamda olanlar için aylıksız izinli sayıldığı sürelere ilişkin olarak aylıksız izinli sayıldıkları kamu idarelerince genel sağlık sigortası primi gönderilmeyecektir.

 

2-)GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİNİN HESAPLANMASI


a)5510 Sayılı Kanunun Geçici 4 üncü Maddesi Kapsamında Olan Ve Emekli Kesenek Ve Kurum Karşılıkları Mülga 5434 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Tespit Olunan Sigortalılar Yönünden


Haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulananların genel sağlık sigortası primleri, aylıksız izne ayrıldıkları tarihteki emeklilik keseneğine esas derece, kademe, ek gösterge ve kıdem hizmet süresi ve primin ait olduğu ayda geçerli olan kamu personelinin maaşlarının hesabında esas tutulan katsayı rakamı ve taban aylık tutarına göre hesap edilecek emeklilik keseneğine esas aylık tutarı üzerinden % 12 oranında tahakkuk ettirilecektir. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca aylıksız izinli sayılanlar için aylıksız izinli sayıldıkları kamu kurumlarınca ödenmesi gereken %12 oranındaki genel sağlık sigortası primleri, sendikalar ve konfederasyonlarca emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları ödenen sürelerinin de emeklilik keseneğine esas aylık ve kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi suretiyle bulunacak emeklilik keseneğine esas aylık tutarları üzerinden tahakkuk ettirilecektir.


b)5510 Sayılı Kanunun Yürürlüğe Girdiği Ekim-2008 Ayından Sonra 4 üncü Maddenin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında İlk Defa Sigortalı Sayılanlar Yönünden.


Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı sayılanların genel sağlık sigortası primleri ise Kanunun 82 nci maddesinde belirtilen prime esas kazanç alt sınırının altında olmamak kaydıyla primin ilişkin olduğu aydaki kamu personelinin maaşlarının hesabında esas tutulan katsayı rakamı ve taban aylık tutarına göre aylıksız izne ayrıldıkları tarihteki tespit edilecek prime esas kazançları üzerinden %12 oranında tahakkuk ettirilir.


3)PRİM BELGELERİNİN GÖNDERİLME ŞEKLİ, SÜRESİ VE ÖDENMESİ

Prim ödeme yükümlüsü kamu idarelerince genel sağlık sigortası prim tutarları www.sgk.gov.tr internet adresinde bulunan E-SGK/Kesenek Bilgi Sistemindeki "Aylıksız İzinli Personel GSS Bildirimi" bölümünden aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmek suretiyle internet ortamında Kurumumuza bildirilecektir.

Personelin ücretsiz izne ayrıldığı tarihteki aylık ödenme zamanı dikkate alınarak;

a)Her ayın 15'i ile müteakip ayın 14'ü arasındaki maaşını ayın 15'inde peşin veya çalıştıktan sonra alan sigortalılar için maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın;

25'inci günü sonuna kadar prim belgelerinin gönderilmesi, --Son gününe kadar prim tutarlarının ödenmesi,

b)Her ayın 1'i ile 30'u arasındaki maaşını ayın 1'inde peşin veya çalıştıktan sonra alan sigortalılar için, maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın;

--11'inci günü sonuna kadar prim belgelerinin gönderilmesi, 15'inci günü sonuna kadar prim tutarlarının ödenmesi, gerekmekte olup, belirtilen şekilde ve sürelerde prim belgelerinin Kuruma verilmemesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi uyarınca idari para cezası, prim tutarların ödenmemesi halinde ise Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır.

 

Örnek - Kasım-2015 ayına ilişkin asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, (Personelin ücretsiz izne ayrıldığı tarihteki aylık ödenme zamanı dikkate alınarak)

a)15/11/2015-14/12/2015 ayına ait ücretleri 15/11/2015 tarihinde peşin ödenen sigortalılar için, 25/11/2015 günü sonuna kadar gönderilmesi ve kesenek/prim tutarlarının 30/11/2015 kadar ödenmesi,

b)01/11/2015-30/11/2015 ayına ait ücretleri 01/11/2015 tarihinde peşin ödenen

sigortalılar için, 11/11/2015 günü sonuna kadar gönderilmesi ve kesenek/prim tutarlarının 15/11/2015 tarihinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle en geç 16/11/2015 tarihine kadar ödenmesi,

c)15/11/2015-14/12/2015 ayına ait ücretleri 15/12/2015 tarihinde çalıştıktan sonra ödenen sigortalılar için, 25/12/2015 günü sonuna kadar gönderilmesi ve kesenek/prim tutarlarının 31/12/2015 kadar ödenmesi,

d)01/11/2015-30/11/2015 ayına ait ücretleri 01/12/2015 tarihinde çalıştıktan sonra ödenen sigortalılar için, 11/12/2015 günü sonuna kadar gönderilmesi ve kesenek/prim tutarlarının 15/12/2015 kadar ödenmesi,

gerekmektedir.


Ancak, muvazzaf askerlik görevini er veya erbaş olarak yapanlardan bakmakla yükümlü olduğu kişileri bulunmayanların göreve başlamaları için tanınan yasal süreler dikkate alınmak suretiyle terhis oldukları tarih ile göreve başladıkları tarih arasında geçen süreye ilişkin genel sağlık sigortası prim belgelerini göreve başladığı tarihi takip eden 10 gün içinde Kuruma vermeleri ve muhteviyatı prim tutarlarını da göreve başladığı tarihi takip eden 15 gün içinde Kuruma ödemeleri halinde yükümlülüklerini yasal süresi içinde yerine getirmiş sayılacaktır.


Sosyal Güvenlik Kurumu, 08/11/2015 tarihli ve 29526 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile 5510 Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak görev yapmakta iken 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Uyarınca sendikalar ve konfederasyonlar ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenlerden aylıksız izne ayrılanların kesenek/prim ve genel sağlık sigortası prim belgelerinin gönderilmesi ve ödenmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiştir.


Sözkonusu Tebliğ hükümleri gereğince, sigortalı bazında yürütülen tahakkuk ve tahsilat işlemleri Sendikalar adına tescil edilecek işyeri dosyaları üzerinden bu kapsamda görev yapan tüm personel için internet ortamında gönderilecek aylık prim ve hizmet belgelerine göre işyeri bazında yürütüleceğinden uygulamaya yönelik olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.


1) İşyeri Tescil İşlemleri.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak görev yapmakta iken 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Uyarınca sendikalar ve konfederasyonlar ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenlerden aylıksız izne ayrılan personelin emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları ile sigorta primlerine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin internet ortamında gönderilebilmesi için öncelikle sendikalarca işyeri tescil işleminin yapılması gerekmektedir.

Sözkonusu işyeri tescil işlemine yönelik olarak Sendikalarca, www.sgk.gov.tr internet adresinde bulunan E-SGK/Kesenek Bilgi Sistemi/İlgili Linkler bölümündeki "İşyeri (Kurum) Tescil uygulamasından elektronik ortamda doldurulan işyeri bildirgesinin bilgisayardan alınacak sıra numaralı çıktısını ıslak imzalı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu/Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü/Kamu Görevlileri Dairesi Başkanlığının Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA adresine posta ile veya elden gönderilmesi gerekmekte olup, işyeri bildirgesinin Kurumumuza ıslak imzalı ve onaylı olarak ulaşmasını müteakip işyeri tescil işlemi yapılarak, işyeri sicil numaraları ile prim belgelerinin internet ortamında göndermeleri için gerekli olan kullanıcı adı ve şifreleri yazılı olarak Sendikalara bildirilecektir.

 

2) Kesenek/Prim Tahakkuk İşlemleri

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak görev yapmakta iken bu kapsamdaki kişilerin kurduğu sendikalar ve konfederasyonlar ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenlerden, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Uyarınca Aylıksız İzne ayrılanlar, 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendi ile zorunlu sigortalı sayıldıklarından talepte bulunmalarına bakılmaksızın aylıksız izinli sayıldıkları bu sürelerde;

-Kanunun geçici 4 üncü maddesi gereğince emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit olunanların %16 oranında emeklilik keseneği ve %20 oranında kurum karşılığı ile %100 artış farklarının görev yaptıkları kamu görevlileri sendikaları veya konfederasyonlarınca, %12 oranındaki genel sağlık sigorta primleri ise aylıksız izinli sayıldıkları kamu kurumlarınca,

-Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı olanların ise %9 sigortalı ve %11 işveren hissesi olmak üzere toplam %20 oranındaki malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primi ile %5 sigortalı ve %7,5 işveren hissesi olmak üzere toplam %12,5 oranındaki genel sağlık sigortası primi görev yaptıkları kamu görevlileri sendikaları veya konfederasyonlarınca,

tahakkuk ettirilerek Kuruma gönderilecektir.

Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında olanların gerek sendikalar ve konfederasyonlar tarafından ödenmesi gereken emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları sendikalar ve konfederasyonlarca emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları ödenen sürelerinin de emeklilik keseneğine esas aylık ve kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi suretiyle bulunacak emeklilik keseneğine esas aylık tutarları üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı sayılanların sendikalar ve konfederasyonlar tarafından gönderilmesi gereken sigorta primleri, sendikalar ve konfederasyonlarca prim ödenen sürelerinin de kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilmek suretiyle aylıksız izne ayrıldıkları tarihteki kendi kadrosunun veya emsali kadronun Kanunun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarları üzerinden tahakkuk ettirilecektir.


2-)Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin İnternet Ortamında Gönderilmesi

Yukarıda belirtilen şekilde tahakkuk ettirilecek prime esas kazançlar ile kesenek ve prim tutarları sigortalının görev yaptığı kamu görevlileri sendikaları veya konfederasyonlarca işyeri tescil işlemini müteakip verilen kullanıcı adı ve şifreleri ile www.sgk.gov.tr internet adresinde bulunan E-SGK/Kesenek Bilgi Sisteminden aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmek suretiyle internet ortamında Kurumumuza gönderilecektir.

 

Kanunun geçici 4 üncü maddesi gereğince emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit olunanların %16 oranında emeklilik keseneği ve %20 oranında kurum karşılığı ile %100 artış farklarının görev yaptıkları kamu görevlileri sendikaları veya konfederasyonlarınca, %12 oranındaki genel sağlık sigorta primleri ise aylıksız izinli sayıldıkları kamu kurumlarınca gönderileceğinden, kamu görevlileri sendikaları veya konfederasyonlarınca bu kapsamda sigortalılara ait düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinde durum kodu alanına "S" kodu yazılarak %12 oranında genel sağlık sigorta primi tutarı tahakkuk ettirilmeden sadece %16 oranında emeklilik keseneği ve %20 oranında kurum karşılığı tutarlarının gönderilmesi gerekmektedir.

 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı olanlar için %9 sigortalı ve %11 işveren hissesi olmak üzere malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primleri ile %5 sigortalı ve %7,5 işveren hissesi olmak üzere genel sağlık sigortası primlerinin görev yaptıkları kamu görevlileri sendikaları veya konfederasyonlarınca gönderileceğinden, düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinde durum kodu alanı boş bırakılmak suretiyle tüm sigorta kollarına ait prim tutarlarının gönderilecektir.

 

3)    Prim Belgelerinin Gönderilmesi ve Primlerin Ödenme Süreleri

Sendikalar ve konfederasyonlar tarafından gönderilmesi gereken emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile prim tutarlarına ilişkin prim belgelerinin gönderilmesi ve prim tutarlarının ödenmesi, personelin ücretsiz izne ayrıldığı tarihteki aylık ödenme zamanı dikkate alınarak;

a)Her ayın 15'i ile müteakip ayın 14'ü arasındaki maaşını ayın 15'inde peşin veya çalıştıktan sonra alan sigortalılar için maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın;

--25'inci günü sonuna kadar A.P.H.B'nin gönderilmesi, --Son gününe kadar da kesenek/prim tutarlarının ödenmesi,

b)Her ayın 1'i ile 30'u arasındaki maaşını ayın 1'inde peşin veya çalıştıktan sonra alan sigortalılar için, maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın;

--11'inci günü sonuna kadar A.P.H.B'nin gönderilmesi, --15'inci günü sonuna kadar kesenek/prim tutarlarının ödenmesi, gerekmekte olup, belirtilen şekilde ve sürelerde prim belgelerinin Kuruma verilmemesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi uyarınca idari para cezası, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile prim tutarların ödenmemesi halinde ise Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır.

Örnek - Kasım-2015 ayına ilişkin asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, (Personelin ücretsiz izne ayrıldığı tarihteki aylık ödenme zamanı dikkate alınarak)

a)15/11/2015-14/12/2015 ayına ait ücretleri 15/11/2015 tarihinde peşin ödenen

sigortalılar için, 25/11/2015 günü sonuna kadar gönderilmesi ve kesenek/prim tutarlarının

30/11/2015 kadar ödenmesi,

b)01/11/2015-30/11/2015 ayına ait ücretleri 01/11/2015 tarihinde peşin ödenen

sigortalılar için, 11/11/2015 günü sonuna kadar gönderilmesi ve kesenek/prim tutarlarının 15/11/2015 tarihinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle en geç 16/11/2015 tarihine kadar ödenmesi,

c)15/11/2015-14/12/2015 ayına ait ücretleri 15/12/2015 tarihinde çalıştıktan sonra ödenen sigortalılar için, 25/12/2015 günü sonuna kadar gönderilmesi ve kesenek/prim tutarlarının 31/12/2015 kadar ödenmesi,

d)01/11/2015-30/11/2015 ayına ait ücretleri 01/12/2015 tarihinde çalıştıktan sonra ödenen sigortalılar için, 11/12/2015 günü sonuna kadar gönderilmesi ve kesenek/prim tutarlarının 15/12/2015 kadar ödenmesi,

gerekmektedir.


Aylık prim ve hizmet belgelerinde tahakkuk ettirilen emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile sigorta primlerinin ödeme işlemleri Kurumumuz adına prim tahsilatı yapan banka şubelerinden işyeri sicil numarası ve bildirge numaraları ile ilişkilendirilerek borç sorgusu yapılmak suretiyle on-line olarak gerçekleştirilecektir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET