gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL VE KURUMLARI ŞEFLİKLERİ YÖNERGESİ

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 84. Maddesi gereğince hazırlanan “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge” Bakanlık Makamının 24-06-2015 tarih ve 6526948 sayılı Onayı ile yürürlüğe konulmuştur.

04 Temmuz 2015 Cumartesi 07:30
MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL VE KURUMLARI ŞEFLİKLERİ YÖNERGESİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL VE KURUMLARIALAN/BÖLÜM,

ATÖLYE VE LABORATUVAR ŞEFLİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE 

BİRİNCİBÖLÜM

Amaç,Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

 

 Amaç

MADDE 1- (1) BuYönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın meslekî veteknik eğitim okul ve kurumlarında eğitimi yapılan meslek alanlarındaalan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin görevlendirilmelerine ilişkin usulve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1)Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın meslekî ve teknikeğitim okul ve kurumlarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1)Bu Yönerge, 18/06/2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan MillîEğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin NormKadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesi ile 07/09/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim BakanlığıOrtaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 84 üncü maddesine dayanılarakhazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1)Bu Yönergede geçen;

a)   Alan/bölüm: Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında ortaközelliklere sahip birden fazla meslek dalını içeren; bilgi, beceri, tutum, davranış kazandıran ve istihdam imkânı sağlayanprogramlardan her birini,

b)   Atölye: Meslekî ve teknik eğitimprogramlarının gerektirdiği alan/dal derslerinde bilgi, beceri, tutum vedavranışların kazandırılması amacıyla sağlık ve güvenlik koşulları da dikkatealınarak gerekli donatımı yapılmış eğitim-öğretim, uygulama, tasarım ve üretim yapılanortamı,

c)    Atölye ve laboratuvar öğretmeni:Meslekî ve teknik eğitim programlarının gerektirdiği alan/dal dersleriniderslik, atölye ve laboratuvar ortamında okutan; mesleki rehberlik,işletmelerde mesleki eğitim, staj, sektörle işbirliği, tasarım, üretim vearaştırma-geliştirme hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmeni,

ç) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

d)   Laboratuvar: Meslekî ve teknikeğitim programlarının gerektirdiği alan/dal derslerinde iş, işlem, deney,gözlem, inceleme, araştırma, geliştirme ve benzeri uygulamaların yapılmasıamacıyla sağlık ve güvenlik koşulları da dikkate alınarak gerekli donatımıyapılmış eğitim-öğretim, uygulama, tasarım ve üretim yapılan ortamı,

e)    Meslekî ve teknik eğitim okul vekurumları: Meslekî ve teknik eğitim alanında diploma, belge ve sertifikaprogramlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın mesleki veteknik eğitim-öğretim kurumlarını,

f)    Şef: Meslekî ve teknik eğitim okulve kurumlarındaki alan/bölüm, atölye ve laboratuvarlarda ilgili mevzuatındabelirtilen görevleri yürütmek üzere ilgili alandan görevlendirilen atölye velaboratuvar öğretmenini,

g)   Uygulama sınıfı: Meslekî ve teknikortaöğretim kurumlarında çocuk gelişimi ve eğitimi alanında 36-66 aylıkçocukların eğitiminin yapıldığı uygulama birimini,

ifade eder.

 Temel ilkeler

MADDE 5- (1) Meslekî ve teknik eğitim okulve kurumlarında;

a)    Atölye ve laboratuvarların amacınauygun olarak etkin ve verimli bir biçimde kullanılması, tertipli, düzenlitutulması,

b)    Öğrencilerin araç-gereç, makine-teçhizat veeğitim/deney setlerinin kullanımı, bakım ve onarımı konusunda, iş sağlığı vegüvenliği koşulları da dikkate alınarak bilgi ve beceri kazanmalarına ortamsağlanması,

c) Atölye ve laboratuvarlarda ihtiyaç duyulanaraç-gereç, makine-teçhizat ve eğitim/deney setlerinin temini için çevredekiresmi/özel okul, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğiyapılması,

ç) Atölye ve laboratuvarlarda kullanılan araç-gereç,makine-teçhizat ve eğitim/deney setlerinin periyodik bakım ve onarımlarınınyapılarak eğitim-öğretime hazır halde bulundurulması,

d)    Atölye ve laboratuvarların teknolojinin gerektirdiğiaraç-gereç ve donatım malzemeleri ile geliştirilmesi,

e)     Atölye ve laboratuvarların ihtiyaç olmasıhalinde Tam Gün Tam Yıl Eğitim uygulamasına açık tutulması,

f)     Eğitim-öğretim, tasarım ve üretim süreçlerininbir bütünlük içinde yürütülmesi,

g) Alan/bölüm, atölye ve laboratuvarlar ile uygulamasınıflarındaki çalışmaların amacına uygun olarak planlanması; eğitim-öğretim,tasarım ve üretim faaliyetlerinin gerçek iş ortamı içinde yürütülmesi,

ğ) Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, sektörleişbirliğiyle eğitim-öğretime yansıtılması,

temelilkedir.

 

İKİNCİBÖLÜM

Alan/Bölüm,Atölye ve Laboratuvar Şefliklerinin Oluşturulması,

Görevlerive Görevlendirilmesi

 

 

Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefliklerininoluşturulması

MADDE 6- (1) Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında açılanher alan/bölüm için 1 (bir) alan/bölüm şefliği, donanımı bulunan her atölye velaboratuvar için 1 (bir) atölye ve laboratuvar şefliği ile uygulama sınıfındayer alan her şube için 1 (bir) atölye şefliği oluşturulur.

(2) Bir kurumda bir alan/bölüme ait(uygulama sınıfları hariç olmak üzere) sadece bir atölye veya laboratuvarınbulunması halinde ayrıca atölye ve laboratuvar şefliği oluşturulmaz ve atölyeve laboratuvar şefi görevlendirilmez. Alan/bölüm şefi bu atölye veyalaboratuvar ile ilgili iş ve işlemleri de yürütür.

(3)Olgunlaşma Enstitülerinde araştırma, tanıtım ve pazarlama ile tasarım bölümşeflikleri de oluşturulabilir.

(4)Fizikî mekân ve/veya donanım yetersizliği nedeniyle birden çok alan/dalın, aynıatölye/laboratuvarda eğitim-öğretim ve üretim yapması durumunda, yalnızcadonanımı sağlanan alan için atölye ve laboratuvar şefliği oluşturulur.

 

Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin görevleri

MADDE 7- (1)Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefleri, Millî Eğitim Bakanlığı OrtaöğretimKurumları Yönetmeliği ve yaygın eğitim kurumları ile ilgili mevzuatta yer alangörev ve sorumlulukları yerine getirir.

 

Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefi olarakgörevlendirileceklerde aranacak şartlar

MADDE 8 – (1) Şef olarak görevlendirileceklerde aşağıdakişartlar aranır:

a)      Görevlendirileceği alanda okulunkadrolu atölye ve laboratuvar öğretmeni olmak,

b)      Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmışolmak,

c)       Görevlendirileceğitarih itibarıyla, son dört yıl içinde adli veya idari soruşturma sonucu şeflikve/veya yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.

(2)Şef görevlendirilecek alanda bu maddenin birinci fıkrasında sayılan şartlarıtaşıyan aday bulunmaması halinde, belirtilen şartları taşıyan öğretmenatanıncaya kadar, okul müdürü tarafından yakın alan durumu da dikkate alınarak okuldakiatölye ve laboratuvar öğretmenlerinden biri alan/bölüm veya atölye/laboratuvarşefi olarak görevlendirilir.

 

Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefleriningörevlendirilmesi

MADDE 9- (1) Alan/bölüm,atölye ve laboratuvar şefliklerine 8 inci maddedeki şartları taşıyanöğretmenler arasından, okul/kurum müdürünün inhası ve il millî eğitim müdürününteklifi üzerine valinin onayı ile dört yıl süreyle görevlendirme yapılır.

(2)Dört yıllık sürenin dolacağı tarihten önceki bir ay içinde okul müdürünün yeniteklifte bulunmaması halinde şeflerin görevi, görev süresinin sona erdiğitarihten itibaren dört yıl daha devam eder.

(3)Aynı eğitim kurumunda, aynı unvanla sekiz yılını tamamlayan şeflerin şeflikgörevi sona erer. Ancak, alanda hiç öğretmen bulunmaması halinde bu alandabelirtilen şartları taşıyan öğretmen başlayıncaya kadar şeflik görevi devameder.

(4)Alanda yeterli öğretmen olduğu halde istekli öğretmen bulunmaması halindeokul/kurum müdürü tarafından ilgili alan öğretmenleri arasından bu maddeninbirinci fıkrasına göre resen görevlendirme yapılır.

(5)Okul/kurum/alan değişikliğinde, önceki okul/kurum/alandaki şeflik süreleridikkate alınmaz.

(6)Alan/bölüm şefleri atölye ve laboratuvar şefliğine, atölye ve laboratuvarşefleri de alan/bölüm şefliğine görevlendirilebilir. Bu durumda öncekişeflikteki görevlendirme süreleri dikkate alınmaz.

(7)Aynı yönetim altında birden fazla program uygulanan kurumlarda aynı adı taşıyanalan/bölümler için ikinci bir şef görevlendirilmez.

(8)Herhangi bir nedenle şeflik görevinden ayrılanların yerine en geç bir ayiçerisinde şef görevlendirilmesi yapılır.

(9)Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında oluşan her uygulama sınıfının öğretmeniatölye şefi olarak görevlendirilir.

 

 

 

ÜÇÜNCÜBÖLÜM

ŞeflikGörevinin Sona Ermesi

 

 

Şeflik görevinin sona ereceği haller

MADDE 10- (1)Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinden;

a)9 uncu maddede belirtilen süreyi tamamlayanların,

b)Alanı değişenlerin,

c)Görev yeri değişenlerin,

ç)Alan/bölüm, atölye ve laboratuvarları herhangi bir nedenle kapatılanların,

d)Alanı birleşenlerin,

e)Alanda norm kadrosu kalmayanların,

f)Yurt içi ve yurt dışında veya uluslararası kuruluşlarda altı ay ve daha fazlageçici veya sürekli görevle görevlendirilenlerin,

g)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesi kapsamında altı ay ve dahafazla süre ile aylıksız izin alanların,

ğ)25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18inci maddesi kapsamında aylıksız izne ayrılanların,

şeflikgörevleri sona erer.

 

Şeflik görevlendirmesinin sona erdirilmesi

MADDE 11- (1) Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinden;

a) Görevinden ayrılma isteğindebulunanların, okul müdürünün uygun görmesi halinde,

b)Haklarında yapılan soruşturma sonucuna göre şeflik görevi üzerinden alınmasıuygun bulunanların,

görevlendirmelerivalilikçe iptal edilir.

  

DÖRDÜNCÜBÖLÜM

Çeşitlive Son Hükümler

 

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12- (1)Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 13- (1)Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle Şubat 2009 tarihli ve 2617 sayılı TebliğlerDergisinde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Okulve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge”yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Mevcut şefler

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönergenin yayımı tarihindealan/bölüm/atölye/laboratuvar şefliği görevinde bulunanlardan aynı okulda 4yıllık süreyi tamamlayanların görevi başka bir işleme gerek kalmaksızın sonaerer.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasına göre şeflik görevisona eren alan/bölüm/atölye/laboratuvar şefleri, bu Yönergede öngörülen usul veesaslara göre yerlerine görevlendirilen şefler göreve başlayıncaya kadargörevlerine devam eder.

 

Yürürlük

MADDE 14- (1)Bu Yönerge, onayı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET