gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

31 Temmuz 2012 Salı 05:02
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

 Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)ndan:

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME

SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİOrman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)ndan:

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME

SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

 

 

31 Temmuz 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28370

YÖNETMELİK

Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)ndan:

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME

SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü personelinin yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü kadrolarında görev yapan personelden yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olanları kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi, 8/1/1986 tarihli ve 3254 sayılı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 22 nci maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Müdürlük: Meteoroloji Genel Müdürlüğünü,

b) Hizmet Birimi: Görevin yapıldığı yeri,

c) Hizmet Bölgesi: Bu Yönetmeliğin ekinde gösterilen il gruplarını,

çÖzür durumları19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen sağlık durumu ile eş durumunu,

d) Yer Değiştirme Suretiyle Atanma: Genel Müdürlükte çalışan personelin, bu Yönetmelikle tespit edilen hizmet bölgelerine belirli süreler dahilinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

e) Zorunlu Çalışma Süresi: Hizmet bölgelerinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Genel Esaslar

Temel ilkeler

MADDE 5  (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak;

a) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda kadro imkânları ile hizmet ihtiyacı göönünde bulundurulur,

b) Yapılacak atamalarda aile birliğini muhafaza etmeye özen gösterilir.

Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel

MADDE 6  (1) Genel Müdürlük taşra teşkilatı kadrolarında Bölge Müdür YardımcısıŞube Müdürü ve Meteoroloji Müdürü olarak görev yapan personel zorunlu yer değiştirme suretiyle atanmaya tabidir.

Hizmet bölgeleri ve çalışma süreleri

MADDE 7  (1) Hizmet Bölgeleri EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Zorunlu çalışma süresi ikinci hizmet bölgesinde dört yıl, üçüncü hizmet bölgesinde üç yıldır.

(2) Zorunlu yer değiştirmeye tabi olan unvanlara atanacak olanların ilk görev yeri EK-1 sayılı cetvelde yer alan 2 veya 3 üncü hizmet bölgeleridir. Zorunlu çalışma yükümlülüğü ikinci veya üçüncü hizmet bölgelerinden birinde yerine getirilerek tamamlanır.

(3) Zorunlu yer değiştirmeye tabi unvanların herhangi birinde zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getiren personelin zorunlu yer değiştirmeye tabi diğer unvanlara atanması halinde tekrar zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulmaz.

(4) İkinci veya üçüncü hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süresini tamamlayan zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin bulundukları hizmet bölgelerinde kalma veya bir alt hizmet bölgelerindeki hizmet alanlarına atanma talepleri hizmet gerekleri de dikkate alınarak Genel Müdürlükçe yerine getirilebilir.

(5) Genel Müdürlük taşra teşkilatı kadrolarında Bölge Müdürü, Bölge Müdür YardımcısıŞube Müdürü ve Meteoroloji Müdürünün, son görev yaptığı hizmet biriminde çalışma süresi en fazla yedi yıldır.

Yer değiştirme suretiyle atanma dönemi

MADDE 8  (1) Yer değiştirme suretiyle atanmaların Haziran-Eylül ayları arasında tamamlanması esastır.

Yer değiştirme halleri

MADDE 9  (1) Yer değiştirme halleri şunlardır;

a) Zorunlu çalışma süresinin doldurulması,

b) Personelin isteği,

c) Hizmetin gereği,

ç) Unvan değişikliği,

d) Savaş, sıkıyönetim, doğal afetler gibi olağanüstü durumların gerçekleşmesi,

e) Özür durumları,

hallerinde değiştirilebilir.

Hizmetin gereği yer değiştirmeler

MADDE 10  (1) Haklarında adli, idari veya inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma neticesinde o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olanların, hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan görev yerleri değiştirilebilir. Bu kişilerin ayrıldıkları hizmet birimindeki eksik hizmetleri aynı hizmet bölgesindeki diğer birimlerde tamamlattırılır.

Zorunlu çalışma süresinin tamamlanması

MADDE 11  (1) Zorunlu çalışma süresini tamamlayan personelin yer değiştirme talebi, hizmetin gereği dikkate alınaraköncelikle değerlendirilir.

Emeklilik hakkını kazanma durumu

MADDE 12  (1) Bulunduğu hizmet bölgesinde çalışma süresini tamamlamış olmaları sebebiyle yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olacaklardan, emeklilik hakkını kazanmış olanlar veya emeklilik hakkını bir sonraki yıl içerisinde kazanacak olanlar, emekli olacaklarına ilişkin en geç Nisan ayı içinde talepte bulunmaları ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet biriminde bırakılabilirler.

(2) Bu şekilde talepte bulunup da yerlerinde bırakılanlardan emekli olma isteğinden vazgeçenler, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin atamaya tabi tutulurlar ve ikinci kez bu madde hükmünden yararlanamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Hükümler

Yer değiştirme suretiyle atanma işlemi

MADDE 13  (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süresini dolduran ve yer değiştirmeye tabi tutulması gereken personel ile bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanma talebinde bulunan personelin durumlarını;

a) Hizmetin gereği,

b) Kadro ve ihtiyaç durumu,

c) Personelin daha önce görev yaptığı hizmet bölgeleri ve hizmet birimleri,

çİstek formları ile ekli özür hallerini ve varsa diğer belgeleri,

bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ve EK-3 formu dikkate alarak değerlendirir ve hazırladığı teklifleri atamaya yetkili amirin onayına sunar.

Hizmet birimlerinin ilanı ve personelin başvuru şekilleri

MADDE 14  (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, başvuruların ne şekilde yapılacağı ile atama yapılacak hizmet birimleri ve kadro unvanlarını,  her yılın en geç Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğün intranet ağında duyurur.

(2) Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar ile isteğe bağlı olarak yer değiştirme talebinde bulunan diğer personel; bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2de yer alan formu doldurur. Bu formda atanmak istedikleri hizmet birimlerinin belirtilmesi zorunludur.

(3) Genel Müdürlük taşra teşkilatında Başvurular her yılın 1-20 Nisan tarihleri arasında ilgili meteoroloji müdürlüklerine yapılır. İlgili müdürlükler başvuru formlarını, kendi görüşleri ile birlikte 1-10 Mayıs tarihleri arasında Bölge Müdürlüklerine, Bölge Müdürlükleri de 15-25 Mayıs tarihleri arasında kendi görüşlerini de ekleyerek; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına intikal ettirirler.

(4) Genel Müdürlük merkez teşkilatı birimleri, atanma taleplerini bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen tarihlere uygun olarak görüşleri ile birlikte İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına intikal ettirirler.

(5) Yer değiştirmeye tabi personelin talepte bulunmaması, personelin yer değiştirme suretiyle atanmasına engel teşkil etmez.

(6) İhtiyaç hasıl olması halinde bu maddede belirlenen tarihler dışında da atama yapılabilir.

Diğer personel

MADDE 15  (1) Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel dışında kalan personelin yer değiştirme suretiyle atamalarında da 14 üncü madde hükmü uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16  (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17  (1) 10/11/2009 tarihli ve 27402 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

14 üncü maddenin uygulanması

GEÇİCİ MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin 2012 yılı içerisindeki uygulamasında, farklı bir takvim uygulanabilir.

Yürürlük

MADDE 18  (1) Bu Yönetmeliğin;

a) Zorunlu yer değiştirmeye tabi personele ilişkin hükümleri 1/1/2013,

b) Diğer hükümleri yayımı,

tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK-1

HİZMET BÖLGELERİ CETVELİ

 

I. HİZMET BÖLGESİ İLLERİ

II. HİZMET BÖLGESİ İLLERİ

III. HİZMET BÖLGESİ İLLERİ

 
 

1-

Adana

1-

Bayburt

1-

Adıyaman

 

2-

Afyon

2-

Elazığ

2-

Ağrı

 

3-

Aksaray

3-

Erzincan

3-

Ardahan

 

4-

Amasya

4-

Erzurum

4-

Artvin

 

5-

Ankara

5-

Gümüşhane

5-

Batman

 

6-

Antalya

6-

Kahramanmaraş

6-

Bingöl

 

7-

Aydın

7-

Malatya

7-

Bitlis

 

8-

Balıkesir

8-

Sivas

8-

Diyarbakır

 

9-

Bartın

9-

Şanlıurfa

9-

Hakkari

 

10-

Bilecik

 

 

10-

Iğdır

 

11-

Bolu

 

 

11-

Kars

 

12-

Burdur

 

 

12-

Mardin

 

13-

Bursa

 

 

13-

Muş

 

14-

Çanakkale

 

 

14-

Siirt

 

15-

Çankırı

 

 

15-

Şırnak

 

16-

Çorum

 

 

16-

Tunceli

 

17-

Denizli

 

 

17-

Van

 

18-

Düzce

 

 

 

 

 

19-

Edirne

 

 

 

 

 

20-

Eskişehir

 

 

 

 

 

21-

Gaziantep

 

 

 

 

 

22-

Giresun

 

 

 

 

 

23-

Hatay

 

 

 

 

 

24-

Isparta

 

 

 

 

 

25-

İçel

 

 

 

 

 

26-

İstanbul

 

 

 

 

 

27-

İzmir

 

 

 

 

 

28-

Karabük

 

 

 

 

 

29-

Karaman

 

 

 

 

 

30-

Kastamonu

 

 

 

 

 

31-

Kayseri

 

 

 

 

 

32-

Kırıkkale

 

 

 

 

 

33-

Kırklareli

 

 

 

 

 

34-

Kırşehir

 

 

 

 

 

35-

Kilis

 

 

 

 

 

36-

Kocaeli

 

 

 

 

 

37-

Konya

 

 

 

 

 

38-

Kütahya

 

 

 

 

 

39-

Manisa

 

 

 

 

 

40-

Muğla

 

 

 

 

 

41-

Nevşehir

 

 

 

 

 

42-

Niğde

 

 

 

 

 

43-

Ordu

 

 

 

 

 

44-

Osmaniye

 

 

 

 

 

45-

Rize

 

 

 

 

 

46-

Sakarya

 

 

 

 

 

47-

Samsun

 

 

 

 

 

48-

Sinop

 

 

 

 

 

49-

Tekirdağ

 

 

 

 

 

50-

Tokat

 

 

 

 

 

51-

Trabzon

 

 

 

 

 

52-

Uşak

 

 

 

 

 

53-

Yalova

 

 

 

 

 

54-

Yozgat

 

 

 

 

 

55-

Zonguldak

 

 

 

 

 

 

EK-2

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Nakil talebimin Genel Müdürlüğümüze havalesini müsaadelerinize arz ederim.

Tarih: …./…./….

İMZA

MEMURUN

Adı Soyadı

 

Kurum Sicil No / T.C Kimlik No

 

Baba-Ana Adı

 

Doğum Yeri ve Yılı

 

Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl ve İlçe

 

Eşinin Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl ve İlçe

 

Mezun Olduğu Okul ve Bölümü

 

Çalıştığı Yer

 

Unvanı

 

Kadro derecesi

 

Hizmet Bölgesindeki Çalışma Süresi (Nisan ayı sonu itibariyle)

Hizmet Birimindeki Çalışma Süresi (Nisan ayı sonu itibariyle)

YIL

AY

 

 

 

 

Atanmak istediği yer

Tercih Önceliği

Bölge

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

EŞİNİN

Adı Soyadı

 

Görevi

 

Görev Yeri

 

 

BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLER

YAKINLIK
DERECESİ

YAŞI

OKULU

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

             

Ayrılmasında sakınca yoktur.

Birim Amirinin

                                                                Adı Soyadı :

Görev Unvanı :

                               İmzası :

Tarih :

 

NOT: Özür gruplarında verilmesi zorunlu görülen belgeler bu forma eklenerek, personelin istihdam edildiği birime verilir.

EK-3

YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU DEĞERLENDİRME FORMU

Adı ve Soyadı

 

Görev Yeri ve Unvanı

 

DEĞERLENDİRME KISTASLARI

Puan Değeri

Alınan Puan

1- Başvuru tarihi itibariyle öğrenim durumu

 

Ortaöğrenim

5

 

Ön lisans

6

 

Üç Yıllık Yüksek Okul

7

 

Lisans

8

 

Yüksek Lisans

9

 

Doktora

10

 

2- Başvuru bitimi tarihi itibariyle 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresinin (İşçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç)

 

Hizmet Bölgesi

Süre(Gün/Ay/Yıl)

 

 

III. Bölge

 

10

 

II.Bölge

 

7.5

 

I.Bölge

 

5

 

3- İlgili Mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce verilmiş olan (Aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa, sadece birer tanesi değerlendirmeye alınacaktır.)

Her Takdirname için

5

 

Her aylıkla ödül için

10

 

4- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirme yapılacaktır.)

(C) alanlara

5

 

(B) alanlara

7.5

 

(A) alanlara

10

 

TOPLAM PUAN

 

           

 

NOT: Yapılacak değerlendirmede öncelikle 2. maddede yer alan hizmet bölgelerinde geçen sürelerdeki puanlama esas alınır. Bu değerlendirme sonucu puanların eşit olması halinde, diğer maddelerde geçen hususlar değerlendirmeye dahil edilir.

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET