gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MÜHENDİS VE MİMAR ODALAR BİRLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DENETİMİNDE

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile ilgili odalar üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca idari ve mali denetim yapılmasına dair iş ve işlemler Tebliğ ile düzenlendi.

24 Aralık 2014 Çarşamba 01:40
MÜHENDİS VE MİMAR ODALAR BİRLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DENETİMİNDE

MÜHENDİS VE MİMAR ODALAR BİRLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DENETİMİNDE

24 Aralık 2014 tarihli Resmî Gazete ile TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ VE İLGİLİ ODALAR ÜZERİNDE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINCA İDARİ VE MALİ DENETİM YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ yayınlandı.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ VE İLGİLİ ODALAR ÜZERİNDE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINCA İDARİ VE MALİ DENETİM YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile ilgili odalar üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca idari ve mali denetim yapılmasına dair iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve ilgili odalar ile şube ve temsilciliklerinin idari ve mali denetimini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun ek 1 ve ek 3 üncü maddeleri ile 18/11/2013 tarihli ve 2013/5660 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına  dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünü,

c) İlgili oda: 18/11/2013 tarihli ve 2013/5660 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlığın idari ve mali denetimine tabi tutulan odaları,

ç) Müdürlük: İlgili odanın bulunduğu Çevre ve Şehircilik il müdürlüğünü

ifade eder.

İdari ve mali denetim

MADDE 5 – (1) İdari ve mali denetim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından yapılır.

Şikâyet ve ihbar üzerine yapılacak işlemler

MADDE 6 – (1) Şikâyet ve ihbar üzerine, Genel Müdürlükçe gerekli araştırma yapılır. Bu amaçla, ilgili valilikten (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) şikâyet veya ihbarla ilgili inceleme yapması istenir. Müdürlük tarafından, şikâyet veya ihbar sahibinin ifadeleri ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, ilgili odalar ve odaların şubeleri veya temsilcilikleri nezdinde yapılacak incelemeler neticesinde elde edilecek bilgi, belge ve açıklamaların değerlendirilmesi sonucunda en az birisi teknik personel olmak üzere Müdürlüğün en az üç personeli tarafından hazırlanan ve en az il müdür yardımcısı seviyesinde onaylanmış olan inceleme raporu Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) Hazırlanan inceleme raporu ile;

a) Şikâyet ve ihbar konusunun denetim gerektirdiğinin Genel Müdürlükçe değerlendirilmesi halinde, elde edilen bilgi ve belgeler Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına iletilir. 

b) Şikâyet ve ihbar konusunun denetim gerektirmediğinin Genel Müdürlükçe değerlendirilmesi halinde, Genel Müdürlükçe yapılan araştırmaların neticesine göre ilgilisine bilgi verilir.

Toplantılara ilişkin işlemler

MADDE 7 – (1) Bakanlık Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yüksek Haysiyet Divanını gerekli durumlarda toplantıya çağırır.

(2) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini veya odaları temsil etmek üzere uluslararası toplantı ve kongrelere katılmak, Bakanlığın iznine bağlıdır. Bu kapsamda gerçekleştirilecek yurtdışı seyahatleri için ilgili oda tarafından en az 15 gün öncesinden Bakanlığa yazılı izin talebinde bulunulur. Bakanlık tarafından talebin konusuna bağlı olarak gerekli görülmesi halinde diğer Bakanlıkların da görüşleri alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunanların toplantılara katılmalarına izin verilir.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET