gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖĞRETİM ÜYELERİNİN YURTDIŞŞINA GÖNDERİLME USUL VE ESASLARI

Bu Esas ve Usuller, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca, öğretim üyesi ve araştırmacı yetiştirilmesi amacıyla yüksek lisans, doktora, doktora sonrası araştırma için yurtdışına gönderilecek öğretim elemanları için yükseköğretim kurumlarına ödenen tutarların kullanımı, bütçeleştirilmesi ile diğer hususları belirlemek üzere hazırlanmıştır.

04 Mayıs 2013 Cumartesi 22:22
ÖĞRETİM ÜYELERİNİN YURTDIŞŞINA GÖNDERİLME USUL VE ESASLARI

ÖĞRETİM ÜYESİ VE ARAŞTIRMACI YETİŞTİRİLMESİ AMACIYLA
YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK ÖĞRETİM ELEMANLARINA
SAĞLANACAK DESTEKLER İLE DİĞER HUSUSLARA
İLİŞKİN ESAS VE USULLER
Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Esas ve Usuller, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca, öğretim
üyesi ve araştırmacı yetiştirilmesi amacıyla yüksek lisans, doktora, doktora sonrası araştırma
için yurtdışına gönderilecek öğretim elemanları için yükseköğretim kurumlarına ödenen
tutarların kullanımı, bütçeleştirilmesi ile diğer hususları belirlemek üzere hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Esas ve Usuller, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu Esas ve Usullerde geçen;
a) Öğretim elemanları: Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yüksek
lisans, doktora, doktora sonrası araştırma için yurtdışına gönderilecek öğretim elemanlarını,
b) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
c) Yükseköğretim kurumu: Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitülerini
ifade eder.
Başvuru Şartları
MADDE 4 - (1) Yüksek lisans eğitiminin tez aşamasında olanlara ilişkin başvuru
şartları:
a) T.C. vatandaşı olup, halen bir devlet yükseköğretim kurumunda öğretim görevlisi,
okutman veya araştırma görevlisi kadrosunda çalışıyor olmak,
b) Yüksek lisans öğrencisi olmak,
c) Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan alanı ile ilgili araştırma, inceleme
yapabilmesine imkan sunan bir kabul belgesi almak,
d) Çalışmada kullanılacak yabancı dili, araştırmayı yürütebilecek düzeyde bildiğini son
beş yıl içinde aldığı ÜDS, KPDS -en az 60 puan- veya uluslararası eşdeğerliliği
bulunan dil sınav sonuçları ile belgelendirmek (Eğitim dili İngilizce, Almanca ve
Fransızca dışında olan yükseköğretim kurumlarına veya araştırma merkezlerine
gönderilmede değerlendirmeyi Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu yapar.)
e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya
tecil edilebilecek durumda bulunmak)
(2) Doktora eğitiminin tez aşamasında olanlara ilişkin başvuru şartları:
a) T.C. vatandaşı olup, halen bir devlet yükseköğretim kurumunda 2547 sayılı Kanunun
33/a maddesine göre araştırma görevlisi olarak çalışıyor olmak,
b) Doktora derslerini tamamlamış, yeterlik sınavını geçmiş ve halen tez aşamasında
olmak,
c) Başvuru tarihi itibariyle, son dört yıl içinde doktora programına başlamış olmak,
d) Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya araştırma merkezinden “Misafir
Araştırmacı” veya dengi bir statüde kabul almak,
e) Çalışmada kullanılacak yabancı dili, araştırmayı yürütebilecek düzeyde bildiğini son
beş yıl içinde aldığı ÜDS, KPDS -en az 65 puan- veya Uluslararası eşdeğerliliği
bulunan dil sınav sonuçları ile belgelendirmek (Eğitim dili İngilizce, Almanca ve
Fransızca dışında olan yükseköğretim kurumlarına veya araştırma merkezlerine
gönderilmede değerlendirmeyi Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu yapar)
f) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerliği yapmış, tecil edilmiş
veya tecil edilebilecek durumda bulunmak)
(3) Doktora sonrası araştırma için başvuru şartları:
a) T.C. vatandaşı olup, halen bir devlet yükseköğretim kurumunda araştırma görevlisi
veya yardımcı doçent kadrosunda çalışıyor olmak,
b) Başvuru tarihi itibariyle, doktora derecesini yurt içinde son 5 yılda almış olmak,
c) Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya araştırma merkezinden doktora
sonrası çalışma için kabul almak,
d) Çalışmada kullanılacak yabancı dili, araştırmayı yürütebilecek düzeyde bildiğini son
beş yıl içinde aldığı ÜDS, KPDS -en az 70-veya uluslararası eşdeğerliliği bulunan dil
sınav sonuçları ile belgelendirmek (eğitim dili İngilizce, Almanca ve Fransızca dışında
olan yükseköğretim kurumlarına veya araştırma merkezlerine gönderilmede
değerlendirmeyi Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu yapar).
e) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak, (Askerliği yapmış, tecil edilmiş
veya tecil edilebilecek durumda bulunmak)
f) Araştırma görevlisi veya yardımcı doçentin çalıştığı ve kabul aldığı kurum tarafından
uygun bulunan çalışma planının olması.
(4) Öğretim üyelerinin başvuru şartları:
a) T.C. vatandaşı olup, halen bir devlet yükseköğretim kurumunda devamlı statüde
profesör, doçent veya yardımcı doçent kadrosunda çalışıyor olmak,
b) Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya araştırma merkezinden “Misafir
Araştırmacı veya dengi bir statüde kabul almak,
c) Son üç yıl içinde kamu kaynağı kullanarak, bir aydan uzun süreli yurtdışında
bulunmamış olmak,
d) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. (Askerliği yapmış, tecil edilmiş
veya tecil edilebilecek durumda bulunmak)
Başvuru ve değerlendirme
MADDE 5- (1) Bu Esas ve Usuller kapsamında öğretim üyesi ve araştırmacı yetiştirilmesi
amacıyla yüksek lisans, doktora, doktora sonrası araştırma için yurtdışına gönderilecek
öğretim elemanlarından belirlenen şartları sağlayanlar, bağlı bulunduğu fakülte veya enstitüye
başvurularını yaparlar. Enstitü/Fakülte yönetim kurulunda değerlendirilerek yurtdışına
gönderilmesi uygun bulunan başvurular ilgili rektörlük aracılığıyla YÖK’e teklif edilir.
(2) Rektörlüklerce YÖK’e gönderilen teklifler, Öğretim Üyesi ve Araştırmacı Yetiştirme
Kurulunca oluşturulan komisyonda incelendikten sonra Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nda
görüşülerek karara bağlanır.
Görevlendirme Süreleri
MADDE 6- (1) Yükseköğretim kurumlarına aktarılan kaynağın kullanımı;
a-Yüksek lisans dönemi için en fazla 3 ay,
b- Doktora araştırma süresi en fazla 1 yıl,
c- Doktora sonrası araştırma süresi için en fazla 1 yıl,
d- Öğretim üyeleri için en az 1 ay en fazla 3 ay
ile sınırlıdır.
(2) Öğretim elemanlarının bu amaçla yurtdışında görevlendirmeleri 2547 sayılı Kanunun 39
uncu maddesi uyarınca yapılır.
Ödemeler
MADDE 7- (1) Yüksek lisans, doktora tez araştırma destekleri ile doktora sonrası araştırma
desteği kapsamında yurtdışına gönderilecek öğretim elemanlarına ilgili mevzuatı, 6245 sayılı
Harcırah Kanunu ile zorunlu sağlık sigortası ödemeleri yapılır. Bu ödemeler dışında herhangi
bir ad altında ödeme yapılmaz.
Kaynak aktarımı
MADDE 8- (1) 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre YÖK bütçesinin mevcut veya
yeni açılacak tertiplerine kaydedilen ödenekten yurtdışına gönderilmesi uygun bulunan
öğretim elemanlarının 7 nci maddesinde belirtilen giderleri için ödenecek tutarlar, YÖK
bütçesine gider kaydedilerek tahakkuk ettirilmek suretiyle YÖK Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı tarafından ilgili yükseköğretim kurumlarına ödenir. YÖK tarafından
yükseköğretim kurumlarına ödenen tutarlar karşılığı, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından
bir yandan (B) işaretli cetveline öz gelir, diğer yandan (A) işaretli cetvele ödenek olarak
kaydedilir.
Harcama ve iade
MADDE 9- (1) Yükseköğretim kurumlarına öğretim üyesi ve araştırmacı yetiştirilmesi
amacıyla ödenen tutarlar, YÖK kararı ile belirlenen dağılıma uygun olarak harcanır. Bu
kapsamda ödenen tutarlardan 6 ncı maddede belirlenen sürelerde kullanılmayan kısmı,
YÖK’ün ilgili hesabına iade edilir.
Sorumluluk
MADDE 11- (1) Yükseköğretim kurumları, bu Esas ve Usullerde kendisine verilen görevlerin
mevzuata uygun olarak ve etkin bir şekilde yürütülmesinden ve YÖK’e gerekli bilgi akışının
sağlanmasından sorumludur.
Yürürlük
MADDE 12- (1) Bu Esas ve Usuller, YÖK yürütme kurulu kararıyla yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13- (1) Bu Esas ve Usulleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
ÜLKELER
ARAŞTIRMA
DESTEKLERİ
GÜNLÜK YEVMİYE
MİKTARI*
ÖĞRETİM ÜYELERİ
DESTEK GÜNLÜK
YEVMİYE MİKTARI
UÇAK
BİLETİ
AYLIK
SAĞLIK
SİGORTASI
ABD 51 $ 80 $ 2500 $ 70 $
ALMANYA 42 EURO 70 EURO 1000 EURO 70 EURO
AVUSTRALYA 56 A$ 47 A$ 2500 A$ 70 A$
AVUSTURYA 39 EURO 64 EURO 1000 EURO 70 EURO
BELÇİKA 34 EURO 67 EURO 1000 EURO 70 EURO
DANİMARKA 240 DK 402 DK 7500 DK 520 DK
FİNLANDİYA 33 EURO 54 EURO 1000 EURO 70 EURO
FRANSA 45 EURO 74 EURO 1000 EURO 70 EURO
HOLLANDA 39 EURO 74 EURO 1000 EURO 70 EURO
İNGİLTERE 34 £ 51 £ 1000 £ 70 £
İRLANDA 51 EURO 46 EURO 1000 EURO 70 EURO
İSPANYA 39 EURO 74 EURO 1000 EURO 70 EURO
İSVEÇ 233 İK 448 İK 9000 İK 630 İK
İSVİÇRE 93 İF 89 İF 1250 İF 90 İF
İTALYA 28 EURO 67 EURO 1000 EURO 70 EURO
JAPONYA 6401 JY 6950 JY 210000 JY 5750 JY
KANADA 53 K$ 70 K$ 2500 K$ 70 K$
NORVEÇ 227 NK 392 NK 7850 NK 550 NK
ÜRDÜN 39 $ 60 $ 1000 $ 70 $
YENİ ZELANDA 39 $ 60 $ 2500 $ 70 $
KAZAKİSTAN 18 $ 32 $ 1000 $ 70 $
KIRGIZİSTAN 18 $ 32 $ 1000 $ 70 $
MOĞOLİSTAN 18 $ 32 $ 1000 $ 70 $
ÖZBEKİSTAN 18 $ 32 $ 1000 $ 70 $
TACİKİSTAN 18 $ 32 $ 1000 $ 70 $
TÜRKMENİSTAN 18 $ 32 $ 1000 $ 70 $
RUSYA
FEDERASYONU ** 18 $ 32 $ 1000 $ 70 $
DİĞER ÜLKELER 35 $ 60 $ 1000 $ 70 $
DİĞER AB ÜLKELERi 35 EURO 60 EURO 1000 EURO 70 EURO
*: 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca ilk altı ay tablodaki miktar kadar, altı aydan sonra
her gün için tablodaki miktarın 2/3’ü hesaplanarak ödeme yapılacaktır.
**: Kırım, Tataristan, Çeçenistan Dağıstan

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET