gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Millî Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yaptı.

23 Ekim 2014 Perşembe 01:01
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM

KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretimKurumları Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendiaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Velisinin yazılı talebi veya sağlık raporu doğrultusundailkokula kaydı bir yıl ertelenen çocuklar okul öncesi eğitim kurumlarınaöncelikle kaydedilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncüfıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bu öğrencilerin okula devam durumları; ilkokulöğrencileri için bu maddenin birinci fıkrasına, ortaokul ve imam-hatiportaokulu öğrencileri için ise ikinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine göredeğerlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesine aşağıdakifıkralar eklenmiştir.

“(3) Öğrencilerin gelişim dönemleri de dikkate alınarakbilinçlendirme ile düzeltilebilecek davranışlar için “Uyarma” süreci uygulanır.Uyarma bir süreç olup bu süreç aşağıdaki şekilde işler.

a) Sözlü uyarma; öğretmenin öğrenciyle görüşme sürecinioluşturur. Öğrenciden beklenen olumlu davranışın neler olabileceği anlatılır.Olumsuz davranışlarının devamı hâlinde kendisine uygulanabilecek yaptırımlarkonusunda uyarılır.

b) Öğrenci ile sözleşme imzalama; öğrencinin sözlüuyarılmasına rağmen olumsuz davranışlarını sürdürmesi hâlinde öğrenci veöğretmen arasında bir görüşme gerçekleştirilir. Bu görüşme sonucunda öğrencisergilediği olumsuz davranışlarını değiştirmeyi kabul edeceğine ilişkin ÖğrenciSözleşme Örneği EK-9’u imzalar.

c) Veli ile görüşme; öğretmen, öğrencinin bu olumsuzdavranışları sürdürmesi hâlinde veliyi okula davet eder. Okul yöneticilerindenbirinin ve varsa rehber öğretmenin de katılımı ile yapılan görüşmede,öğrencinin olumsuz davranışları ve uygulanabilecek yaptırımları veliye bildirilir.Velinin toplantıya gelmemesi durumunda tutanak tutulur. Bu aşamalardan sonraöğrencinin olumsuz davranışlarını sürdürmesi durumunda; öğretmen, yazılıbelgelerin bulunduğu dosyayı hazırlayacağı raporla birlikte görüşülmek üzereöğrenci davranışlarını değerlendirme kuruluna verir.

(4) Kınama; öğrenciye, yaptırım gerektiren davranıştabulunduğunu ve tekrarından kaçınması gerektiğinin okul yönetimince yazılıolarak bildirilmesidir.

(5) Okul değiştirme; öğrencinin, bir başka okulda öğreniminisürdürmek üzere bulunduğu okuldan naklen gönderilmesidir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesininikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Varsa müdür başyardımcısı veya müdürün görevlendireceğimüdür yardımcısının başkanlığında,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birincifıkrasının (d) bendinde geçen “psikometri” ibaresi “psikomotor”, 56 ncı maddesininonuncu fıkrasında geçen “onur” ibaresi “iftihar”, on ikinci fıkrasında geçen“73 üncü” ibaresi “61 inci”, 67 nci maddesinin beşinci fıkrasındageçen “il” ibaresi “il/ilçe”, şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğegirer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanıyürütür.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET