gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ORDU EVLERİ ASKERİ GAZİNO VE SOSYAL TESİSLERE MALİ DENETİM

20/8/2000 tarihli ve 24146 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ordu Evleri, Askerî Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile askeri sosyal tesislere gelen denetimin usul ve esasları belirlendi. Değişiklik 24.04.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

24 Nisan 2011 Pazar 08:52
Ordu Evleri Askeri Gazino ve Sosyal Tesislere Mali Denetim

ORDU EVLERİ, ASKERÎ GAZİNOLAR VE SOSYAL TESİSLER
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 Yönetmeliğin20/8/2000 tarihli ve 24146 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ordu Evleri, Askerî Gazinolar ve Sosyal Tesisler in 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
r) Mamul Teslim ve Satış Belgesi: Kilerden imalata yönelik olarak verilen hammaddelerin, ilgili işletmede mamul hâle geldikten sonra satış noktalarına devri ile ilgili bilgilerin kaydedildiği belgedir.
MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 15 İdari denetleme, tesislerin faaliyetlerinin yakından ve sürekli olarak kontrol ve takip edilmesini sağlamak amacıyla; ordu evleri, askerî gazino ve sosyal tesis denetleme kurulları tarafından yapılır. Garnizon komutanlıklarınca bir yıl için görevlendirilecek denetleme kurulu, söz konusu tesislerde görevli personelin dışında olacak şekilde; biri maliye (Dz.K.K.lığında ikmal) sınıfına mensup üye olmak üzere asgari üç ve tek sayıda personelden oluşturulur. En kıdemli personel idari denetleme heyeti başkanıdır. Garnizonda maliye sınıfı personel bulunmaması durumunda, bağlı olunan üst birlikten istekte bulunulur. Garnizon içerisinde fiyatların kontrol ve mukayesesini sağlamak maksadıyla, tek ordu evi, askerî gazino ve sosyal tesis bulunan garnizonlarda bir denetleme kurulu; birden fazla ordu evi, askerî gazino ve sosyal tesis bulunan garnizonlarda ise ihtiyaç halinde ordu evleri, askerî gazinolar ve sosyal tesisler için ayrı ayrı denetleme kurulları oluşturulur. Ankara Garnizonunda, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından birer temsilci, bir yıl süreyle, Genelkurmay İkinci Başkanı tarafından görevlendirilir. İdari denetleme kurulu faaliyeti sürekli olup, üç ayda bir icra edilecek idari denetlemelere ilişkin sonuçlar, garnizon komutanı ve yönetim kuruluna bir rapor ile bildirilir.
MADDE 3 Aynı Yönetmeliğe ilişikteki EK - 38 eklenmiştir.
MADDE 4 Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET