gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

13 Haziran 2012 Çarşamba 09:56

 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN ATAMA VE

YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin hizmet gerekleri esas alınarak atama ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet MemurlarıKanununa tabi olarak görev yapan Devlet Memurlarının atama ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarınaİlişkin Yönetmelik, 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

b) Bölge müdürlüğü: Orman Bölge Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,

ç) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri, ,

d) Hizmet bölgesi: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Hizmet Bölgeleri cetvelinde gösterilen illerin gruplarını,

e) Yer değiştirme suretiyle atanma: Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin tespit edilen hizmet bölgelerine belirli süreler dahilinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

f) Yer Değiştirme Kurulu: Personelden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında Personel Dairesi Başkanı ve Personel Şube Müdüründen oluşan kurulu,

g) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Esaslar

Hizmet bölgeleri

MADDE 5  (1) Hizmet bölgeleri;

a) Ekonomik durum,

b) Sosyal durum,

c) Kültürel durum,

ç) Sağlık kurumlarının durumu,

d) Eğitim kurumlarının durumu,

e) Ulaşım durumu ile ana merkezlere olan mesafesi,

f) Nüfus yoğunluğu,

g) Ormanlık alanı,

ğÜretim durumu,

h) Sosyal ormancılık faaliyetleri,

ı) Diğer ormancılık faaliyetleri,

kriterleri esas alınarak Ek-1 Hizmet Bölgeleri cetvelinde gösterilmiştir.

Bölgelerde zorunlu çalışma süreleri

MADDE 6  (1) Bölgelerde zorunlu çalışma süreleri unvanlar ve hizmet bölgeleri itibariyle aşağıda gösterilmiştir.

 

Unvanlar

Hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süresi

1 inci Bölge

(Yıl)

nci Bölge

(Yıl)

3 üncü Bölge

(Yıl)

İşletme müdür yardımcısı, fidanlık müdür yardımcısı ve enstitüsü müdür yardımcısı

2

2

2

Şef (işletme ve fidanlık)

(Bölge Müdürlüğü bazında)

2

3

5

 

a) Yapılacak atamaların 3 üncü hizmet bölgesinden başlaması ve bu bölgede belirtilen süre kadar çalışılmasızorunludur. 3 üncü hizmet bölgesinde zorunlu hizmet süresini dolduranlar 2 nci bölgeye, 2 nci bölgede zorunlu hizmet süresini dolduranlar 1 inci hizmet bölgesine atanabilirler.

b) Atanacak personel sayısının 3 üncü hizmet bölgesindeki boş kadro sayısından fazla olması halinde puan durumlarıdikkate alınarak sırasıyla 2 nci ve 1 inci hizmet bölgesine atamaları gerçekleştirilebilir.

c) (b) bendine göre atananlar, 2 nci veya 1 inci hizmet bölgesinde çalışma sürelerini tamamladıklarında veya 3 üncühizmet bölgesinde boşalma olması halinde atama sıralarına göre öncelikle 3 üncü hizmet bölgesine atanarak bu hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süreleri tamamlattırılır.

ç) Zorunlu çalışma süresi, aynı hizmet bölgesindeki iller arasında bölünebilir. Bu bölünme sonucunda çalışma süresi hizmet bölgesindeki toplam çalışma süresinden az olamaz.

d) Şef (işletme, fidanlık) olarak atanacaklar 3 üncü hizmet bölgesindeki işletme müdürlüklerinde göreve başlarlar. Ancak hizmetin önemi gereği 1 inci ve 2 nci hizmet bölgelerinde yüzde ondan fazla açık bulunması halinde ilk defa şef (işletme, fidanlık) olarak atanacakların bir kısmı puan durumları veya yarışma sınav sonuçları dikkate alınarak bu görev yerlerinde göreve başlatılabilirler.

(2) Bölge müdürü ve bölge müdür yardımcısı beş yıl ve taşra teşkilatında görev yapan diğer müdürler on yıldan fazla aynı unvanla aynı yerde çalışamazlar.

(3) Zorunlu çalışma süresini doldurdukları halde bulundukları görev yerlerinde on yıldan fazla çalışan personel, başka illerde aynı düzeydeki görevlere atanabilirler.

Atama

MADDE 7  (1) Orman Genel Müdürlüğü personelinin atanması, 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 31 inci maddesine göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İlk Defa Memuriyete Atanacaklar ile Yer Değiştirme Sureti ile Atanmaya

İlişkin İşlemler

İlk defa Devlet memurluğuna atanacak personel

MADDE 8  (1) Kadro, hizmet ve ihtiyaca göre tespit olunacak bölgelere ve görevlere ilk defa atanacak personel,Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının il bazında yaptığı yerleştirmeler sonucunda atanırlar. Atanacakları ilde birden fazla birim olması halinde görev yerleri kura ile belirlenir. Kura çekmede ilgili mevzuatta atanamayacağı belirtilen yerlerden birini çeken personele yeniden kura çektirilir. Kura çekimi günü mesai bitimine kadar becayiş yapmak suretiyle yer değiştirmek isteyenlerin beyanları alınarak atamaları yapılır.

(2) Aday olarak göreve başlayan orman mühendisleri, görevlendirildikleri veya atandıkları görev yerlerinde eğitici nitelikteki personel tarafından memuriyete ve mesleğe alıştırma eğitim programlarına alınarak yetiştirilirler.

(3) Asli memurluğa atanan orman mühendisleri, ihtiyaç ve kadro durumu dikkate alınarak öncelikle şef (işletme, fidanlık) olarak, orman kadastro komisyonu üyesi veya başmühendisliklere (orman amenajman ) mühendis olarak çalışmaküzere atanırlar.

Hizmet gereği atama

MADDE 9  (1) Haklarında adli, idari, inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda bulunduğu görev yerinde kalmalarında sakınca görülmüş olanların bulunduğu bölgedeki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir. Bu durumda olanların ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri başka bir hizmet alanında tamamlattırılır.

Yer değiştirme kurulu

MADDE 10  (1) Yer değiştirme kurulu; Genel Müdürlük içinde yer değiştirmeye tabi personelin atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere, personelden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında Personel Dairesi Başkanı ve Personel Şube Müdüründen oluşur. Ayrıca üç tane yedek üye belirlenir.

(2) Kurul, Başkanıçağrısı üzere bütüüyelerinin katılımıyla toplanır. Asil üyelerin yokluğunda Kurula yedekleri katılır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Kurul toplantıları ve alınan gerekçeli kararlar bir tutanakla tespit edilir. Karara muhalif kalan üye gerekçesini tutanakta belirtmek zorundadır.

(3) Kurulun sekretarya işleri Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

Hizmet birimlerinin ilanı ve personelin başvuru şekilleri

MADDE 11  (1) Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayan ve isteğe bağlı olarak yer değiştirme talebinde bulunan personel; bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Yer Değiştirme Suretiyle Atama İstek Formunu doldurarak ikinci fıkrada belirtildiğşekilde birimlerine başvuru yaparlar. Bu formda atanmak istedikleri hizmet alanlarının belirtilmesi zorunludur.

(2) Zorunlu olarak yapılması gereken atamalar haricinde yer değiştirme talep ve teklifleri her yılın Mart ve Ekim aylarında bağlı bulunduğu birimlere yapılır. Birimler kendi görüşleriyle birlikte istek formlarını, birinci dönem tayinler için en geç 15 Marta kadar, ikinci dönem tayinler için ise en geç 15 Ekime kadar Personel Dairesi Başkanlığına gönderir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12  (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 13  (1) 12/3/2011 tarihli ve 27872 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

 

EK -1

HİZMET BÖLGELERİ

I. BÖLGE

 

II. BÖLGE

 

III. BÖLGE

1.

Adana

 

1.

Aksaray

 

1.

Adıyaman

2.

Afyonkarahisar

 

2.

Amasya

 

2.

Ağrı

3.

Ankara

 

3.

Bartın

 

3.

Ardahan

4.

Antalya

 

4.

Bilecik

 

4.

Artvin

5.

Aydın

 

5.

Çankırı

 

5.

Batman

6.

Balıkesir

 

6.

Çorum

 

6.

Bayburt

7.

Bolu

 

7.

Gaziantep

 

7.

Bingöl

8.

Burdur

 

8.

Karabük

 

8.

Bitlis

9.

Bursa

 

9.

Karaman

 

9.

Diyarbakır

10.

Çanakkale

 

10.

Kastamonu

 

10.

Elazığ

11.

Denizli

 

11.

Kırıkkale

 

11.

Erzincan

12.

Düzce

 

12.

Kırklareli

 

12.

Erzurum

13.

Edirne

 

13.

Kırşehir

 

13.

Gümüşhane

14.

Eskişehir

 

14.

Kilis

 

14.

Hakkari

15.

Giresun

 

15.

Kütahya

 

15.

Iğdır

16.

Hatay

 

16.

Nevşehir

 

16.

K. Maraş

17.

Isparta

 

17.

Niğde

 

17.

Kars

18.

İçel

 

18.

Rize

 

18.

Malatya

19.

İstanbul

 

19.

Sinop

 

19.

Mardin

20.

İzmir

 

20.

Tekirdağ

 

20.

Muş

21.

Kayseri

 

21.

Tokat

 

21.

Siirt

22.

Kocaeli

 

22.

Yozgat

 

22.

Sivas

23.

Konya

 

 

 

 

23.

Şanlıurfa

24.

Manisa

 

 

 

 

24.

Şırnak

25.

Muğla

 

 

 

 

25.

Tunceli

26.

Ordu

 

 

 

 

26.

Van

27.

Osmaniye

 

 

 

 

 

 

28.

Sakarya

 

 

 

 

 

 

29.

Samsun

 

 

 

 

 

 

30.

Trabzon

 

 

 

 

 

 

31.

Uşak

 

 

 

 

 

 

32.

Yalova

 

 

 

 

 

 

33.

Zonguldak

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-2

               

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN

YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA İSTEK FORMU

1- Yer Değiştirme Sureti ile Atanma İsteğinde Bulunan Memurun;

A- Adı ve Soyadı

:

B- Baba Adı

:

C- Unvanı

:

Ç- Sicil No

:

D- Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl ve İlçe

:

E- Öğrenim Durumu

:

F- Görev Yeri

:

G- Medeni Hali

:

Ğ- Eşinin Çalışıp Çalışmadığı

:

H- Eşinin Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl ve İlçe

:

I- Bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı

:

İ- Bulunduğu Hizmet Birimine Atandığı Tarih (Gün, Ay, Yıl):    /    /  

 

2- Özre Dayalı Yer Değiştirme Talebinde Bulunması Halinde;

A- Sağlık Durumu

: (     )

B- Eş Durumu

: (     )

 

Eşinin Görev Unvanı ve Mesleği:

 

3- Tercih Sırasına Göre Memurun Yer Değiştirme Suretiyle Atanmak İstediği Hizmet Alanı:

1- ………………………………

2- ………………………………

3- ………………………………

4- ………………………………

5- ………………………………

 

ADRES:                                                                                                    İmza , Tarih

 

Not: Özür grubuna dayanarak istekte bulunanlar, sağlık veya eş durumu belgelerini bu forma ekleyeceklerdir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET