gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Yönetmeliğin amacı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

17 Nisan 2012 Salı 15:29

 

17 Nisan 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28267

YÖNETMELİK

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik; Orman ve Su İşleri Bakanlığı taşra teşkilatı kadrolarında görev yapan personelden yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olanları kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt Bölge: Bulunulan hizmet bölgesinin altındaki bölgeleri,

b) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

c) Hizmet Bölgesi: Bu Yönetmeliğin EK-1inde gösterilen İl Gruplarını,

ç) Hizmet Alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,

d) Üst Bölge: Bulunulan hizmet bölgesinin üstündeki bölgeleri,

e) Yer Değiştirme Suretiyle Atanma: Bu Yönetmeliğe tabi görevlerde çalışan personelin, bu Yönetmelikle tespit edilen hizmet bölgelerine belirli süreler dahilinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesindeki esaslarçerçevesinde atanmasını,

f) Zorunlu Çalışma Süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Genel Esaslar

Temel ilkeler

MADDE 5  (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak:

a) Yer değiştirme suretiyle atanmalarda kadro imkânları ile hizmet ihtiyacı göönünde bulundurulur,

b) Yapılacak atamalarda aile birliğini muhafaza etmeye özen gösterilir,

c) Hizmet bölgeleri arasında, hizmetin gereği esas alınarak adil ve dengeli dağılım sağlanır,

ç) Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda, belirlenen norm kadro sayısı aşılamaz.

Zorunlu çalışma süreleri

MADDE 6  (1) Hizmet Bölgeleri Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Her bir hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresi üç yıldır ve yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda her hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin tamamlanması esastır. Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında her bölgedeki zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılmaz. Bölgeler arasında belirli bir sıra takip etme zorunluluğu yoktur. Zorunlu çalışma süresi aynı hizmet bölgesindeki hizmet alanları arasında bölünebilir, bu bölünme sonucunda aynıhizmet alanındaki çalışma süresi iki yıldan az olamaz; ancak dördüncü bölgede görev yapanlardan zorunlu hizmet süresinin yarısını tamamlayanların istekleri halinde aynı bölge içerisinde diğer hizmet alanlarına nakilleri yapılabilir.

(2) Dördüncü hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamladıkları halde başka bölgeden bu bölgeye atanmak veya bu bölgede kalmak için talepte bulunanların talepleri yerine getirilebilir.

Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personel

MADDE 7  (1) Bakanlık taşra teşkilatında görev yapan Bölge Müdürü, Bölge Müdür YardımcısıŞube Müdürü, Milli Park Müdürü ve Milli Park Müdür Yardımcısı kadrolarında görev yapan personel yer değiştirme suretiyle atanmaya tabidir.

Yer değiştirme suretiyle atanma dönemleri

MADDE 8  (1) Bu Yönetmeliğin 10 uncu ve 12 nci maddeleri dışındaki yer değiştirme suretiyle atanmaların Haziran-Eylül aylarında tamamlanması esastır. Ancak, Bakanlıkta iş mevsimi bu dönemi kapsayan hizmetler için Mart ve Ekim aylarında da yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir.

Yer değiştirme halleri

MADDE 9  (1) Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personelin görev yerleri;

a) Zorunlu çalışma süresinin doldurulması kaydıyla memurun isteği,

b) Hizmetin gereği,

c) Unvan değişikliği,

ç) Savaş, sıkıyönetim, doğal afetler gibi olağanüstü durumların gerçekleşmesi

halinde değiştirilebilir.

Memurun özür durumlarından dolayı yapılabilecek yer değiştirmeler

MADDE 10  (1) Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin de talebi halinde; zorunlu çalışma sürelerini doldurmuş personel yerinde bırakılacağı gibi hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan başka hizmet bölgelerine ve/veya alanlarına atanabilirler.

a) A Özür grubu: Sağlık durumu,

b) B Özür grubu: Eş durumu.

(2) Bu özür gruplarının değerlendirilmesinde birinci fıkrada belirtilen öncelik sırası esas alınır.

(3) Birinci fıkrada belirtilen özürleri nedeniyle başka hizmet alanına atanan veya yerinde bırakılan memurlar, her yıl Ocak ayı içinde özürlerinin devam ettiğini 11 inci maddede belirtildiğşekilde alınmış belgelerle belgelendirirler.Özürlerinin ortadan kalkması halinde idare, memurun ayrıldığı bölgedeki eksik kalan çalışma süresini tamamlattırır.

Özürlerin belgelendirilmesi

MADDE 11  (1) Memurun özür durumlarından dolayı yapılabilecek yer değiştirmelerde;

a) A Özür grubuna dayanarak yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için, kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğinin veya görev yerinin değişmesi halinde tehlikeye gireceğinin Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarınaİlişkin Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükmüne göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir. Personelin; eşi ve çocukları haricindeki diğer kimseler için, bakmakla yükümlü olduğunu, bakacak başka kimsenin bulunmadığını ve varsa bakmakla yükümlü diğer kişilerin durumunu uygun belgelerle ispat etmesi gerekir.

b) B Özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığını görev yeri belgesi ile belgelendirmesi gerekir. Ayrıca eşlerden birinin bağlı olduğu nüfus idaresinden alınacak evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir. Bakanlık kadrolarında çalışan ve her ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşlerden ast durumunda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir.

(2) Bakanlık kadrolarında veya farklı kurumlarda çalışıp da eşlerden birinin yer değiştirmeye tabi olmamasıhallerinde eşlerin görev ve unvanı ile hizmetin özelliği dikkate alınır.

(3) Eşi, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurumda memur kadrosunda çalışanların atama ve nakilleri, ilgili kurumla koordine edilerek yürütülür.

Hizmetin gereği yer değiştirmeler

MADDE 12  (1) Haklarında adli ve idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma neticesinde o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olanların hizmet bölge ve/veya alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan görev yerleri değiştirilebilir. Bu kişilerin ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri başka bir hizmet alanında tamamlattırılır.

Olağanüstü hallerde yer değiştirme

MADDE 13  (1) Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, afet ve diğer olağanüstü hallerde yer değiştirme işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.

Bölge hizmetlerinden sayılacak süreler

MADDE 14  (1) Bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir.

a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,

b) Yılda toplam doksan günü geçmeyen geçici görev süreleri,

c) Görevden uzaklaştırılan ve görevleriyle ilgisi olsun olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,

ç) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,

d) Hizmetin gereği olarak TODAİEde başarılı geçen sürelerin tamamı,

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca bir görevin vekâleten veya aynı Kanunun Ek 8 inci maddesine göre geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi halinde; bu sürelerin tamamı.

(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen süreler memurun görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer bentlerde belirtilen süreler ise bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

(3) Çalışma sürelerinin hesabında göreve başlayış tarihi ile ilişiğinin kesildiği tarih esas alınır.

Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler

MADDE 15  (1) Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesi uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz.

Bütün bölge hizmetlerinin tamamlanması

MADDE 16  (1) Bütün bölgelerdeki çalışma süresini tamamlayan personelin talebi, hizmetin gereği dikkate alınarak öncelikle değerlendirilir.

Emeklilik hakkını kazanma durumu

MADDE 17  (1) Bulunduğu bölgede çalışma süresini tamamlamış olmaları nedeniyle yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olacaklardan, emekli hakkını kazanmış olanlar veya emeklilik hakkını bir sonraki yıl içerisinde kazanacak olanlar, emekli olacaklarına ilişkin en geç Nisan ayı içinde talepte bulunmaları ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar.

(2) Bu şekilde talepte bulunup da yerlerinde bırakılanlardan emekli olma isteğinden vazgeçenler, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin atamaya tabi tutulurlar ve ikinci kez bu madde hükmünden yararlanamazlar.

Yer değiştirme suretiyle atama yapılamayacak yerler

MADDE 18  (1) Bu Yönetmeliğe tabi personelden Bölge Müdürü, Bölge Müdür YardımcısıŞube Müdürü, Milli Park Müdürü ve Milli Park Müdür Yardımcısı;

a) Kendisinin ve eşinin nüfusa kayıtlı oldukları il ve bu il'e bağlı ilçelere,

b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az onbeş yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyebilecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye, bu il'e bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu il'e bağlı diğer ilçelere

atanamazlar.

(2) Ancak; son genel nüfus sayımına göre;

a) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı cetvelde III ve IV’üncü bölgeler kapsamında belirlenen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu ellibini aşan yerlere,

b) Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu yüzbini aşan yerlere,

yapılacak atamalarda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Hükümler

Yer değiştirme suretiyle atanma işlemi

MADDE 19  (1) Personel Dairesi Başkanlığı, hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süresini dolduran ve yer değiştirmeye tabi tutulması gereken personel ile bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanma talebinde bulunan personelin durumlarını;

a) Hizmetin gereği,

b) Kadro ve ihtiyaç durumu,

c) Memurun daha önce görev yaptığı hizmet bölgeleri ve hizmet alanları,

çİstek formları ile ekli özür hallerini ve varsa diğer belgeleri,

bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda dikkate alarak değerlendirir ve hazırladığı teklifleri atamaya yetkili amirin onayına sunar.

Başvuru şekilleri

MADDE 20  (1) Hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma sürelerini tamamlayanlar Mart ayı sonuna kadar başvuruda bulunurlar. Bu başvurular birim amirleri kanalı ile Nisan ayı sonuna kadar her unvandaki personel için ayrıayrı olmak şartıyla, görüşleriyle birlikte Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

(2) Hizmet bölgelerindeki süreleri tamamlamadıkları halde bu Yönetmelikte belirtilen özür durumlarınıbelgeleyenler birinci fıkrada öngörülen süre kaydına bağlı olmaksızın başvuruda bulunabilirler.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen talepler; Ek-2deki Yer Değiştirme Suretiyle Atama İstek Formunu doldurarak ve atanmak veya görevde kalmak istenilen hizmet bölge ve alanları belirtilerek yapılır. Özür gruplarında zorunlu görülen belgeler, Ek-2deki formla birlikte memurun istihdam edildiği birime verilir, ilgili birim tarafından Personel Dairesi Başkanlığına intikal ettirilir.

(4) Yer değiştirmeye tabi personelin talepte bulunmaması, personelin yer değiştirme suretiyle atanmasına engel teşkil etmez.

İstek üzerine daha alt hizmet bölgesine atanma

MADDE 21  (1) Yer değiştirmeye tabi personel; istekleri halinde Bakanlığın uygun görmesi kaydıyla, bulundukları hizmet bölgesinden daha önce görev yapmadığı veya çalışma süresini doldurmadığı daha alt hizmet bölgelerine atanabilir.

(2) Daha alt hizmet bölgesinde belirli bir il istendiği halde, talep doğrultusunda işlem yapılmasının mümkün olmaması halinde, birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

Gerçek dışı beyan

MADDE 22  (1) Özür gruplarına dayanarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılanlar ile yerinde bırakılanlardan; özür belgelerinin gerçek dışı düzenlendiği tespit edilenlerin, bu işlemleri iptal edilerek, yer değiştirme dönemi beklenmeksizin başka hizmet bölge ve alanlarına atamaları gerçekleştirilir. Ayrıca haklarında adli ve idari soruşturma yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 23  (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24  (1) 24/6/2004 tarihli ve 25502 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Çevre ve Orman BakanlığıPersonelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1  (1) Yer değiştirmeye tabi tutulanların bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları bölgelerde geçen süreleri, bu Yönetmelikteki hizmet bölgelerine intibak ettirilir.

Yürürlük

MADDE 25  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

 

EK-1

HİZMET BÖLGELERİ

1.BÖLGE

II. BÖLGE

III. BÖLGE

IV. BÖLGE

1. ADANA

1. ZONGULDAK

1. AMASYA

1. ARTVİN

2. ANKARA

2. ESKİŞEHİR

2. ÇANKIRI

2. ELAZIĞ

3. BURSA

3. YALOVA

3. ÇORUM

3. ERZİNCAN

4. GAZİANTEP

4.AFYONKARAHİSAR

4. KASTAMONU

4. ERZURUM

5. MERSİN

5. BİLECİK

5. KIRŞEHİR

5. KAHRAMANMARAŞ

6. İSTANBUL

6. BOLU

6. NEVŞEHİR

6. MALATYA

7. İZMİR

7. BURDUR

7. NİĞDE

7. SİVAS

8. KOCAELİ

8. DÜZCE

8. SİNOP

8. ŞANLIURFA

9. AYDIN

9. GİRESUN

9. TOKAT

9. DİYARBAKIR

10.BALIKESİR

10.ISPARTA

10.YOZGAT

10.ADIYAMAN

11.ÇANAKKALE

11.KÜTAHYA

11.AKSARAY

11.AĞRI

12.DENİZLİ

12.ORDU

12.KARAMAN

12.BİNGÖL

13.EDİRNE

13.OSMANİYE

13.KİLİS

13.BİTLİS

14.KAYSERİ

14.RİZE

 

14.HAKKARİ

15.TEKİRDAĞ

15.SAMSUN

 

15.KARS

16.KONYA

16.KIRKLARELİ

 

16.MARDİN

17.MANİSA

17.TRABZON

 

17.MUŞ

18.MUĞLA

18.UŞAK

 

18.SİİRT

19.SAKARYA

19.BARTIN

 

19.TUNCELİ

20.ANTALYA

20.KARABÜK

 

20.ARDAHAN

21.HATAY

21.KIRIKKALE

 

21.IĞDIR

 

 

 

22.BATMAN

 

 

 

23.ŞIRNAK

 

 

 

24.GÜMÜŞHANE

 

 

 

25.BAYBURT

 

 

 

26.VAN

 

 

EK-2

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞINA

 

 Nakil talebimin Bakanlığımıza havalesini müsaadelerinize arz ederim.

 

Tarih: …./…./….

İMZA

 

MEMURUN

Adı Soyadı

 

Kurum Sicil No / T.C Kimlik No

 

Baba-Ana Adı

 

Doğum Yeri ve Yılı

 

Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl ve İlçe

 

Eşinin Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl ve İlçe

 

Mezun Olduğu Okul ve Bölümü

 

Çalıştığı Yer

 

Unvanı

 

K-D-K

 

Hizmet Bölgesindeki Çalışma Süresi (Nisan ayı sonu itibariyle) Hizmet Alanındaki Çalışma Süresi (Nisan ayı sonu itibariyle)

YIL

AY

 

 

 

 

Atanmak istediği yer

Tercih Önceliği

Bölge

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

EŞİNİN

Adı Soyadı

 

Görevi

 

Görev Yeri

 

 

BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLER

YAKINLIK 
DERECESİ

YAŞI

OKULU

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrılmasında sakınca yoktur.

Birim Amirinin

Adı Soyadı :

Görev Unvanı :

İmzası :

Tarih :

NOT: Özür gruplarında verilmesi zorunlu görülen belgeler bu forma eklenerek, personelin istihdam edildiği birime verilir.

 

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET