gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖSYM, MEB, YÖK SINAV ÜCRETLERİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI

Bu Kararın amacı çalışanlara ve sınav sürecinde görev alan diğer personele ödenecek sınav ücretleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

14 Mart 2015 Cumartesi 22:39

SINAV ÜCRETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

B.K.Karar Tarihi: 18/01/2012 B.K.Karar Sayısı : 2012/2723

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Usûl ve Esasların amacı; Millî Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan merkezî sınavlar, yükseköğretim kurumlarının açık öğretim sınavları ve kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin talepleri üzerine yükseköğretim kurumlarınca yurt içinde ve yurt dışında yapılan sınavlarda; soruların hazırlanmasında görevlendirilenlere, sınav soru havuzunda yer alacak soruların hazırlanmasında katkısı olanlara, sınav koordinatörlüklerinin koordinatörüne ve diğer personeline, bina sınav sorumluları ile bina yöneticilerine, salon başkanlarına, gözetmenlere, sınav güvenliğini sağlayan kolluk kuvvetlerine, kapalı dönem çalışanlara ve sınav sürecinde görev alan diğer personele ödenecek sınav ücretleri ile ilgili usûl ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Usûl ve Esaslar, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin onüçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu Usûl ve Esasların uygulanmasında;
a)Aday: Kurumlarca yapılan sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirmelere hak kazanmak amacıyla başvuran kişiyi,
b)Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c)Elektronik sınav: Elektronik ortamda klasik, test veya sesli olarak yapılan sınavı,
ç) Kapalı dönem: Merkezî sınavlarda her türlü iletişimden izole edilmiş bir ortamda, gerektiğinde soruların hazırlanması ve denetlenmesi, sınav evrakının basımı, paketlenmesi ve nakil araçlarına yüklenmesi gibi süreçleri kapsayan yirmi dört saat esasına göre yürütülen çalışmayı,
d)Kurum: Sınavı yapan Millî Eğitim Bakanlığı, ÖSYM veya yükseköğretim kurumlarını,
e)ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
f)Sınav: Millî Eğitim Bakanlığı ile ÖSYM tarafından yapılan merkezî sınavlar, yükseköğretim kurumlarının açık öğretim sınavları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin talepleri üzerine yükseköğretim kurumlarınca yurt içinde ve yurt dışında yapılan sınavları,
g)Sınav koordinatörlüğü: Kurumlar tarafından yapılan sınavlar için Devlet üniversiteleri ile ihtiyaç duyulması hâlinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile yurt dışı temsilcilikler bünyesinde, sınav organizasyonu ve sınavlarla ilgili diğer işleri yerine getirmek üzere görevlendirilenlerden oluşan koordinatörlükleri,
ğ) Sınav ücreti: Bu Usûl ve Esaslarda yer alan gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan brüt tutarı,
h)Usûl ve Esaslar: Bu Usûl ve Esasları,
ı) Üst yönetici: Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarını, ÖSYM Başkanını, yükseköğretim kurumlarının rektörünü,
i)Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerini,
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Sınav Koordinasyon Kurulu ve Ortak Hükümler Sınav Koordinasyon Kurulu
MADDE 4 - (1) Çok merkezli sınavlarda; kurum merkezlerinde, illerde ve büyükşehir statüsündeki illerin her biri kendi içinde bölgelere ayrılarak belirlenen bölgelerde koordinasyonu sağlamak üzere Sınav Koordinasyon Kurulu oluşturulabilir.
(2)Kurum merkezlerinde; üst yönetici veya görevlendireceği bir yönetici ile Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcisi ve Jandarma Genel Komutanlığı temsilcisinin katılımıyla Sınav Koordinasyon Kurulu oluşturulabilir.
(3)Yapılan sınavlarda Rektör (İlçelerde Mülki Amir) başkanlığında koordinatör ve millî eğitim müdürü, ihtiyaç hâlinde il emniyet müdürü veya görevlendirdiği yardımcısı, sorumluluk bölgesi itibarıyla il jandarma komutanı veya görevlendirdiği temsilcisinin katılımıyla il/bölge Sınav Koordinasyon Kurulu oluşturulabilir.
(4)Sınav Koordinasyon Kurulu; sınav merkezlerinde sınavın tüm aşamalarının güvenli ve kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini ve sınavdan sonra evrakın güvenli bir şekilde sınav yapan kurumun göstereceği yere ulaşmasını sağlamakla görevlidir.
Sınav işlemlerine ilişkin ortak hükümler
MADDE 5 - (1) Sınav Koordinasyon Kurulu üyeleri ile sınav görevlilerine Usûl ve Esaslarda yer alan gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda sınav ücreti ödenebilir.
(2)Kurumlarca; sınavın süresi, türü, niteliği, aday sayısı, görevlilerin görev, yetki ve
sorumlulukları, sınav yapılan mahallin özelliği gibi hususlar esas alınarak; kurul üyeleri ile kapalı
dönemde görev yapanlar ile soru hazırlama ve denetleme görevlileri dâhil sınav görevlilerine ödenecek
sınav ücretine esas gösterge rakamları, Usûl ve Esaslarda yer alan gösterge rakamlarını geçmemek üzere
üst yönetici tarafından belirlenir.
(3)Bu Usûl ve Esaslarda yer almayan ancak ihtiyaca göre sınavlarda görevlendirilenlere ödenecek sınav ücreti, yapılan göreve en uygun Usûl ve Esaslardaki benzer görevler esas alınarak üst yöneticinin onayı ile belirlenir.
(4)Yurtiçinde yapılan sınavlarda sınav ücreti ödenen görevlilere başka bir ödeme yapılamaz. Ancak, 17 nci ve 18 inci maddeler kapsamında memuriyet mahalli dışına görevlendirilenlere görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle üst yöneticinin onayı ile bu maddelerde öngörülen gösterge rakamları yüzde on artırımlı olarak uygulanabilir.
(5)Çok merkezli sınavların, okulların ve yükseköğretim kurumlarının tatilde olduğu temmuz ve ağustos aylarında yapılması halinde, kurum temsilcisi, bina sınav sorumlusu ve yardımcısı, bina yöneticisi ve yardımcısı, salon başkanı, gözetmen, yardımcı engelli gözetmeni,yedek gözetmen ve hizmetli olarak görevlendirilenlere yapılacak ödemeler üst yöneticinin oluru ile yüzde yirmi artırımlı olarak ödenebilir.
(6)Kurum merkezinden il/ilçelere görevlendirmelerde sınav ücretleri, sınav mahallinin ve sınavın özelliği göz önünde bulundurularak üst yönetici tarafından kademelendirilebilir.
(7)Sınav görevlilerinin görevlendirilme usûl ve esasları, görev, yetki ve sorumlulukları ile sınavlara ilişkin kurallar, Kurumlarca hazırlanan Yönerge ile belirlenir.
(8)Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ihtiyaç duyulması hâlinde sınav hizmetlerinde görevlendirilir.
(9)Sınav ücretinin ödenmesinde sınavların özelliği, görevin önemi ve güçlüğü esas alınır.

(10)Sınav ücretleri, hak sahiplerine bankacılık sistemi üzerinden ödenir.
(11)Usûl ve Esaslar kapsamında, 26 ncı maddede yer alan gözlemciler hariç olmak üzere, aynı sınavda aynı kişiye farklı adlar altında birden fazla sınav ücreti ödenmez.
 
(12)Usûl ve Esaslar kapsamında bir yıl içinde aynı kişiye ödenebilecek toplam sınav ücreti, sınav koordinatörleri için 445.000 diğerleri için 300.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçemez.
(13)ÖSYM tarafından yapılan çok merkezli sınavlarda; her bir sınav için sayısı onu geçmemek üzere, sınav koordinatörlerinin, bina sınav sorumlularının ve diğer görevlilerin iş ve işlemlerini denetlemek ve sorunlarını çözmek amacıyla fiilen sınav yapılan mahallerde üst koordinatör görevlendirilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Soru Hazırlanması, Değerlendirilmesi ve Denetlenmesi ile Kapalı Dönemde Görevlendirilenlere Ödenecek Ücretler

Soru hazırlama ve denetleme ücretleri
MADDE 6 - (1) Üniversite öğretim elemanları, öğretmenler ve diğer kurumların konusunda uzman personelinden; soruların hazırlanması ve değerlendirilmesinde görevlendirilenlere teknik ve bilimsel denetimden geçen her soru için 1.000, soruların teknik ve bilimsel denetimini yapanlara her soru için 750 gösterge rakamını geçmemek üzere belirlenen göstergeler esas alınarak soru hazırlama veya denetleme ücreti ödenebilir.
(2)Soru hazırlanması, değerlendirilmesi ve denetiminde görev alanlara saat başına çalışma için 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda unvanlara göre belirlenen ek ders ücreti gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımından elde edilen tutarın iki buçuk katını geçmemek üzere, soru hazırlayanların ve/veya denetleyenlerin görev unvanları, görevin önem ve güçlüğüne göre belirlenecek miktarda sınav ücreti ödenebilir.
(3)Kurumlar soru hazırlanması, değerlendirilmesi ve denetimi işlerini birinci ve/veya ikinci fıkra hükümlerine göre yürütebilir.
Kapalı dönem
MADDE 7 - (1) Sınavlarda kapalı dönemde yirmi dört saat esasına göre çalışmak üzere görevlendirilen personele, görevin önem ve güçlüğüne göre, fiilen görev yapılan her gün için beş kişiyi geçmemek üzere, sorumlulara 3.500, diğer görevlilere 3.000 gösterge rakamını geçmemek üzere sınav ücreti ödenebilir. Tek merkezli sınavlarda en fazla toplam on kişi, çok merkezli sınavlarda toplam yetmiş kişiyi geçmemek üzere görevlendirme yapılabilir. Yirmi dört saatten az süren görevlerde sınav ücreti, fiilen çalışılan saate göre hesaplanır. Bu maddeye göre aynı görevliye bir yılda toplam yüz günden fazla sınav ücreti ödenmez. Kurumlarca yapılan sınav sayısının artması durumunda gün sayısı yüzde yirmi oranında artırılabilir.
(2)Kapalı dönemde sınavın güvenliği ve gizliliğini sağlayan görevlilere her sekiz saat için 1.200 gösterge rakamını geçmemek üzere, belirlenen göstergeler esas alınarak ödeme yapılabilir. Sekiz saatten az görevlendirmelerde ücretler saat ücreti hesaplanarak belirlenir.
(3)Kapalı dönemde; sınavın niteliği, soruların hazırlanmasının önem ve güçlüğü, soruların hazırlanması ve denetlenmesinin teknik ve istisnai uzmanlık gerektirmesi hususları göz önünde bulundurularak birinci fıkrada sorumlular için belirlenen gösterge rakamı; üst yöneticinin onayı ile görevlendirilen profesörlere yüzde yüz, doçentlere yüzde seksen ve yardımcı doçentlere yüzde elli artırımlı olarak ödenebilir. Bu şekilde ödeme yapılan personele artırım uygulanan gün sayısı otuz günü geçemez.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavın Hazırlanması, Değerlendirilmesi, Uygulanması, Denetiminde Görev Alacaklara
Ödenecek Ücretler
Kurul üyeleri
MADDE 8 - (1) Sınavlarda, Sınav Koordinasyon Kurulunca fiilen toplantı yapılması hâlinde, kurul başkanına yapılan her bir sınav için 3.000, üyelere 2.500, günde birden fazla sınav olması durumunda kurul başkanına 3.500, üyelere 3.000 gösterge rakamını geçmemek üzere sınav ücreti ödenebilir.
 
(2)Bakanlıkça yapılan tek merkezli sınavlarda toplam üç kişi, çok merkezli sınavlarda toplam beş kişiyi geçmemek üzere, sınavların hazırlanması ve uygulanmasında görev alanlara her bir sınav için 3.500, günde birden fazla sınav veya oturum olması durumunda 4.000 gösterge rakamını geçmemek üzere sınav ücreti ödenebilir.
(3)Bu madde kapsamında aynı görevliye bir yılda en fazla yirmi sınav ücreti ödenebilir.
Sınavın hazırlanması, değerlendirilmesi ve denetimine doğrudan katılanlar MADDE 9 - (1) ÖSYM ve yükseköğretim kurumlarında sınavın hazırlanması, değerlendirilmesi ve denetimine doğrudan katkı sağlayan en fazla sekiz kişiye kadar birinci derecede sorumlu olanlara görevin önem ve güçlüğüne göre her sınavda toplam 30.000 göstergeyi geçmemek üzere günlük 4.000, en fazla oniki kişiye kadar ikinci dereceden sorumlu olanlara her sınavda toplam 22.000 göstergeyi geçmemek üzere günlük 3.200, en fazla yirmi kişiye kadar görevlendirilecek diğer sorumlulara her sınavda toplam 18.000 göstergeyi geçmemek üzere günlük 3.000 gösterge üzerinden ödeme yapılabilir.
(2)8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Kanun uyarınca Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sözlü sınavlarda görev alan sınav komisyonu üyelerine, her bir sınav günü için 4.000 göstergeyi ve her sınavda toplam 16.000 göstergeyi geçmemek üzere sınav ücreti ödenebilir.
(3)Bu madde kapsamında aynı görevliye bir yılda en fazla on sınav için sınav ücreti ödenebilir.
Sınav koordinatörü, sınav yürütme komisyonu
MADDE 10 - (1) Sınav koordinatörü, sınavın yapıldığı merkezlerde sınavın düzenlenmesi ve uygulanmasında birinci derecede yetki ve sorumluluğa sahiptir. Sınav koordinatörü, sınav evrakının mahallinde karşılanması, saklanması, sınavın uygulanması ve sınav sürecinin denetimi aşamalarında görev yapar. Ankara, İstanbul ve İzmir illerinin her biri kendi içinde bölgelere ayrılarak, her bir bölge için bölge sınav koordinatörlüğü oluşturulabilir. Sınav koordinatörüne, aday sayısı, sınav mahallinin ve sınavın özelliği ve ilgili merkezde uygulanan sınav sayısı gibi kriterler göz önünde bulundurularak her bir sınav için toplam 30.000 gösterge rakamını aşmamak üzere her gün için 5.000 gösterge rakamı üzerinden sınav ücreti ödenebilir. Gerektiğinde illerdeki koordinatörlüklerde birer koordinatör yardımcısı görevlendirilebilir. Bunlara her bir sınav için toplam 28.000 gösterge rakamını aşmamak üzere her gün için 4.000 gösterge rakamı üzerinden sınav ücreti ödenebilir.
(2)Koordinatörlüklerdeki diğer görevlilere, yaptıkları görevler esas alınarak tek oturumlu sınavlar için günlük 2.500, iki oturumlu sınavlar için 3.000 gösterge rakamını geçmemek üzere sınav ücreti ödenebilir. Bir sınav için görevlendirilen kişi sayısı Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki koordinatörlüklerde toplam beş kişiyi, diğer illerdeki koordinatörlüklerde üç kişiyi geçemez. Bu fıkraya göre aynı görevliye bir yılda toplam yirmi günden fazla sınav ücreti ödenmez.
(3)Bakanlıkça illerde, sınavlar için üç kişiyi geçmemek üzere oluşturulacak bölge sınav yürütme komisyonu üyelerine kendi il/ilçesinde yapılan sınavlarda; günde bir sınav/oturum olması hâlinde 2.500, birden çok sınav/oturum olması hâlinde 3.000 gösterge rakamını geçmemek üzere belirlenen göstergeler esas alınarak sınav ücreti ödenebilir. Bu fıkraya göre aynı görevliye bir yılda toplam yirmi günden fazla sınav ücreti ödenmez.
(4)ÖSYM personeli hariç ve beş kişiyi geçmemek üzere, ösym sınav koordinatörlüklerinde adayların sınavlardan önce başvuru ve kayıt işlemlerini fiilen gerçekleştirenlere, her bir sınav için on günü geçmemek üzere günlük 600 gösterge rakamına kadar sınavların özelliği, görevin önemi ve güçlüğü göz önünde bulundurularak üst yönetici onayı ile sınav ücreti ödenebilir. Bu fıkra kapsamında aynı görevliye bir ayda yapılacak ödemelerin toplamı 6.000 gösterge rakamını geçemez.
(5)5 inci maddenin onüçüncü fıkrası kapsamında görevlendirilen ve sınav mahallinde fiilen görev yapanlara her bir sınav için 5 günü geçmemek üzere her gün için 5.000 gösterge rakamı üzerinden sınav ücreti ödenebilir.

Bina sınav sorumlusu ve bina sınav sorumlu yardımcısı
MADDE 11 - (1) Görevli olduğu binada, sınavların kurumlarca belirlenmiş usûl ve esaslara uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumlu olan bina sınav sorumlusuna yardımcı olmak üzere yeterli sayıda bina sınav sorumlu yardımcısı görevlendirilebilir.
(2) Sınav evrakının cezaevlerine götürülmesi, sınavın yapılması ve sınav evrakının geri getirilmesi için görevlendirilenler, sınav yapılan cezaevlerinde bina sınav sorumlusu olarak görevlendirilebilir.
 
(3) Bina sınav sorumlusuna, sınavdan önce binaları denetlemesi ve sınava hazır hale getirmesi hususları dikkate alınarak oturum başına 3.000, bina sınav sorumlusu yardımcısına 2.000 gösterge rakamını geçmemek üzere sınav ücreti ödenebilir. Bu fıkra kapsamında bina sınav sorumlusu olarak memuriyet mahalli dışından görevlendirilenlere, görev yerinin özelliği ve ulaşım maliyetleri gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle üst yöneticinin onayı ile bu fıkrada öngörülen gösterge rakamı 5.000 olarak uygulanabilir.
Bina yöneticisi ve bina yönetici yardımcısı
MADDE 12 - (1) Bina ve salonların sınav koşullarına göre hazırlanmasını sağlamak için görevlendirilen bina yöneticisine oturum başına 2.000, bina yönetici yardımcısına 1.800 gösterge rakamını geçmemek üzere sınav ücreti ödenebilir.
(2) Sınavlarda bina sınav komisyonu oluşturulması hâlinde komisyon üyelerine, bina yöneticilerine ödenen ücret üzerinden ödeme yapılabilir.
Salon başkanı
MADDE 13- (1) Görev yaptığı salonda sınavın kurallara uygun olarak uygulanmasını sağlamakla sorumlu salon başkanına, görev unvanı da göz önünde bulundurularak oturum başına 1.800 gösterge rakamını geçmemek üzere sınav ücreti ödenebilir.
(2) Cezaevlerinde sınava giren tutuklu ve hükümlü adaylar ile soruların okunması ve/veya adayların kodlama işlemleri için yardımcı verilmeyen engelli adaylara nezaret eden sınav görevlileri de salon başkanı olarak görevlendirilebilir.
Gözetmen
MADDE 14 - (1) Salon başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen gözetmenlere, oturum başına 1.600 gösterge rakamını geçmemek üzere sınav ücreti ödenebilir.
(2) Engelli sınavları için sınav binalarında görevlendirilen hasta bakıcılar ile sağlık personeline gözetmen için belirlenen ücret ödenebilir.
Yedek gözetmen
MADDE 15- (1) Salon başkanı, gözetmen veya diğer görevlilerin görev başında olmaması hâlinde bunların yerine görevlendirilmek üzere sınavlarda görevlendirilen yedek gözetmenlere, oturum başına 1.400 gösterge rakamını geçmemek üzere sınav ücreti ödenebilir.
(2)Sınav bina ve salonları ile sınav koordinatörlükleri dışında her an sınavlarda görev yapmak üzere ihtiyaten hazır bulundurulan ve salon başkanı, gözetmen veya diğer görevlilerin göreve gelmemesi nedeniyle bunların yerine görevlendirilen yedek gözetmenlere oturum başına 600 gösterge rakamını geçmemek üzere sınav ücreti ödenebilir.
(3)Yedek gözetmenlerin diğer sınav görevlilerinden birinin yerine görev yapması hâlinde görevlendirildiği göreve ilişkin sınav ücreti ödenir.
Yardımcı engelli gözetmeni
MADDE 16 - (1) Soruların okunması ve/veya adayların kodlama işlemleri için yardımcı verilmesi uygun görülen engelli adaylara nezaret eden sınav görevlileri ile engelli adayların sınav binalarındaki ihtiyaçları için görevlendirilenlere oturum başına 2.200 gösterge rakamını geçmemek üzere sınav ücreti ödenebilir.
(2) Engelli adayların sınav binalarındaki ihtiyaçları için görevlendirilen özel eğitim uzmanları ile işaret dili konuşanlara, yardımcı engelli gözetmeni ücreti üzerinden ücret ödenebilir.
Kurum temsilcisi
MADDE 17 - (1) Sınavın belirlenen usûl ve esaslara uygun olarak yapılıp yapılmadığı hususunu denetleyen ve sınav görevlilerine yardımcı olmak amacıyla sınav merkezinde görevlendirilen, ivedilik ve gizlilik gerektiren durumlarda gerektiğinde sınavın güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığını denetlemek için görevlendirilen kurum temsilcisine, sınav mahallinin ve sınavın özelliği göz önünde bulundurularak her bir sınav için toplam 16.000 göstergeyi geçmemek üzere günlük 4.000 gösterge rakamı esas alınarak sınav ücreti ödenebilir. Bu madde kapsamında aynı görevliye bir yılda en fazla sekiz sınav için sınav ücreti ödenebilir.

Sınav evrakı nakil/koruma görevlisi
MADDE 18 - (1) Nakil araçlarına yüklenen sınav evrakını, emniyet görevlilerinin koruması altında sınav merkezlerine götüren, sınavdan sonra da Kuruma teslim eden nakil görevlisine, görevlendirildiği
 
iller esas alınarak her bir sınavda toplam 10.000 gösterge rakamını geçmemek üzere günlük 2.500 gösterge rakamı esas alınarak sınav ücreti ödenebilir. Bu madde kapsamında aynı görevliye bir yılda en fazla sekiz sınav için sınav için ücreti ödenebilir.
Sınav evrakı nakil güvenlik görevlisi
MADDE 19 - (1) Sınav evrakı nakil kuryesine nezaret eden sınav evrakı nakil güvenlik görevlisine, görevlendirildiği iller esas alınarak her bir sınavda toplam 10.000 gösterge rakamını geçmemek üzere günlük 2.500 gösterge rakamı esas alınarak sınav ücreti ödenebilir. Bu madde kapsamında aynı görevliye bir yılda en fazla sekiz sınav için sınav ücreti ödenebilir. Bu madde kapsamında görevlendirilenlere, görev yerinin özelliği ve ulaşım süresi gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle üst yöneticinin onayı ile bu maddede öngörülen gösterge rakamı yüzde on artırımlı olarak uygulanabilir.

Sınav evrakı koruma güvenlik görevlisi
MADDE 20 - (1) Sınav öncesi ve sonrasında sınav evrakının korunmasında birinci derece sorumlu olan sınav evrakı koruma güvenlik görevlilerine her bir sınavda her sekiz saat için 1.200 gösterge rakamını geçmemek üzere sınav ücreti ödenebilir.

Şehir içi sınav evrakı nakil görevlisi
MADDE 21 - (1) Şehir içinde sınav evrakının taşınması için görevlendirilen sınav evrakı nakil görevlisine oturum başına 1.600 gösterge rakamını geçmemek üzere sınav ücreti ödenebilir.

Şehir içi sınav evrakı nakil güvenlik görevlisi
MADDE 22 - (1) Şehir içinde sınav evrakının taşınması için görevlendirilen sınav evrakı nakil güvenlik görevlisine oturum başına 1.600 gösterge rakamını geçmemek üzere sınav ücreti ödenebilir.

Bina güvenlik görevlisi
MADDE 23 - (1) Sınav binalarında sınavın güvenli olarak yapılması için görevlendirilen kolluk görevlilerine oturum başına 1.600 gösterge rakamını geçmemek üzere sınav ücreti ödenebilir.

Güvenlik koordinatörleri ve amirleri
MADDE 24 - (1) Sınav merkezlerinde güvenlik görevlilerinin koordinasyonunu sağlayan ve/veya çok merkezli sınavlarda sınav evrakının güvenli bir şekilde sınav merkezlerine ulaştırılması için Sınav Koordinasyon Kurulu üyeleri ile işbirliği hâlinde çalışan güvenlik koordinatörlerine oturum başına 1.900 gösterge rakamını geçmemek üzere sınav ücreti ödenebilir.
(2) Sınav yapılan binalarda, adayların binalara girişlerinde arama yapacak güvenlik görevlilerinin denetimi ve sınavlarda oluşabilecek aksaklıkların güvenlik koordinatörlerine bildirilmesi için görevlendirilen güvenlik amirlerine her sınav için oturum başına 1.800 gösterge rakamını geçmemek üzere sınav ücreti ödenebilir.
Merkez sınav görevlisi
MADDE 25 - (1) Kurum merkezinde sınav günü fiilen görev yapan görevlilere unvanları ve yaptıkları görevler esas alınarak sınav günü için 1.200 gösterge rakamını geçmemek üzere sınav ücreti ödenebilir. Bu madde kapsamında tek merkezli sınavlarda en fazla yirmi, çok merkezli sınavlarda en fazla kırk personele sınav ücreti ödemesi yapılabilir. Bu madde kapsamında aynı görevliye bir yılda en fazla onbeş sınav ücreti ödenebilir.

Gözlemciler
MADDE 26 - (1) Kapalı dönem, sınav evrakının tasnifi, cevap kâğıdının ve diğer sınav evrakının okunması gibi aşamalarda, sınav işlemlerine refakat eden görevlilere, mesai saatleri içerisinde fiilen çalışılan sekiz saat için 1.000, mesai saatleri dışında fiilen çalışılan sekiz saat için 1.300 gösterge rakamını geçmemek üzere sınav ücreti ödenebilir.

İnceleme görevlileri
MADDE 27 - (1) Sınav evrakı, sağlık raporu ve benzeri belgelerin incelenmesi, kontrolü ve değerlendirilmesi için görevlendirilen uzman, avukat, tabip, üniversite öğretim elemanı ve benzeri
 
görevlilere, görevin nitelik ve zorluk durumuna göre her sınav için toplam yirmi dört saati geçmemek üzere bir saatlik inceleme için 3.000 gösterge rakamını aşmamak üzere sınav ücreti ödenebilir.

Hizmetli/Taşıyıcı
MADDE 28 - (1) Sınav öncesinde ve sınav sırasında sınav binalarının sınava uygun hâle getirilmesi amacıyla 5 inci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen Yönergeye göre belirlenen aday ve/veya salon sayısı baz alınarak görevlendirilen hizmetlilere oturum başına 1.000 gösterge rakamını geçmemek üzere sınav ücreti ödenebilir.
(2)Sınav evrakını, sınav öncesi ve sonrasında taşıyan taşıyıcılara oturum başına 1.300 gösterge rakamını geçmemek üzere sınav ücreti ödenebilir.
(3)Aynı kişinin hizmetli ve taşıyıcı olarak görevlendirilmesi durumunda oturum başına 1.500 gösterge rakamını geçmemek üzere sınav ücreti ödenebilir.

Şoför
MADDE 29 - (1) Sınav evrakının ve görevlilerin taşınmasında görev yapan şoförlere oturum başına 1.000 gösterge rakamını geçmemek üzere sınav ücreti ödenebilir.

Nüfus müdürlüğü personeli
MADDE 30 - (1) Kurumun talebi üzerine sınav günlerine münhasır olmak üzere sınav uygulanan il/ilçelerde açık tutulan nüfus müdürlüklerinde, en fazla iki kişiye ve günlük 1.000 gösterge rakamını geçmemek üzere sınav ücreti ödenebilir.

Elektronik sınav görevli ücretleri
MADDE 31 - (1) Elektronik sınav uygulamaları için görevlendirilen sınav görevlilerine bu Usul ve Esaslarda yer alan sınav ücretleri kıyasen ödenir.

BEŞİNCİ BOLUM Yurtdışı Sınavlar ve Diğer Hükümler

Yurt dışı sınav ücretleri
MADDE 32 - (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hariç yurt dışında yapılan sınavlarda Türkiye'den görevlendirilenlere, 6245 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ödenen gündelik ve yol masrafı dışında, artırımlı gündelik esas alınmaksızın, 6245 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca belirlenen yurt dışı gündeliği tutarında sınav günü esas alınmak kaydıyla dört günü geçmemek üzere sınav ücreti ödenebilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan sınavlarda, 6245 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ödenen gündelik ve yol masrafı dışında, dört günü geçmemek üzere görev yaptıkları her gün için 2.500 göstergeyi geçmemek üzere sınav ücreti ödenebilir
(2)Yurt dışındaki sınavlarda görev yapan yurt dışı koordinatörlüğü personeli ile mahallinden görevlendirilen diğer görevlilere, yaptıkları görevler göz önünde bulundurularak Türkiye'de ödenen ücretlerin iki katına kadar sınav ücreti ödenebilir.
(3)Yabancı ülkelerde yapılan sınavlarda yurt dışı sınav görevlilerinin ücretleri üst yöneticinin onayı ile ilgili Koordinatörlükte toplanan gelirlerden karşılanabilir.
Sınav ücreti ödenmeyecek personel
MADDE 33 - (1) Bakanlıkta ve ÖSYM'de kadrolu veya sözleşmeli çalışan personele sınav sorularının hazırlanmasına katkıları nedeniyle 6 ncı maddede yer alan sınav ücreti ödenmez.

Cezalar
MADDE 34 - (1) Sınavlarda fiilen görev yapılmadığı hâlde yersiz ödenmiş olan sınav ücretleri, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde iade edilmediği takdirde ilgiliden iki kat artırımlı olarak geri alınır.

BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
EK MADDE 1 - (1) Kurumlar, sınav koordinatörleri ile 7 nci madde uyarınca görevlendirilen personele yıl içinde yapılan sınav ücreti ödemelerine ilişkin olarak, görevlinin adı belirtilmeksizin kadro unvanı, toplam ödeme miktarı ile ödemeye esas alınan faaliyet ve faaliyet süresine dair bilgileri, izleyen yılın ocak ayının sonuna kadar maliye bakanlığına bildirir.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Anadolu Üniversitesi, sınav görevlilerinin ücretlerini bu Usûl ve Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle ödeme kuryesi aracılığıyla ödeyebilir. Kurye görevlendirilmesi durumunda, görevlendirilen kuryeye görev mahalli ve ödeme yapılacak görevli sayısı dikkate alınarak, her bir sınav için toplam 16.000 gösterge rakamını aşmamak ve günlük 4.000 gösterge rakamını geçmemek üzere sınav ücreti ödenebilir. Bir görevliye bir yıl içinde kurye olarak görevlendirilmesi nedeniyle yapılacak ödeme toplam 48.000 gösterge rakamını geçemez.

Yürürlük
MADDE 35 - (1) Bu Usûl ve Esaslar 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere Kararname tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 36 - (1) Bu Usûl ve Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET