gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖSYM GEÇİCİ GÖREVLİ EK ÖDEME ESASLARI

“Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Geçici Görevle Görevlendirilenlere Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 17/10/2011 tarihli ve 21147 sayılı yazısı üzerine, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/11/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

02 Aralık 2011 Cuma 06:45
ÖSYM Geçici Görevli Ek ödeme Esasları

 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINDA

GEÇİCİ GÖREVLE GÖREVLENDİRİLENLERE YAPILACAK

EK ÖDEMEYE İLİŞKİN ESASLAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Esasların amacı, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrası hükümleri uyarınca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında geçici görevle görevlendirilen personele ödenecek ek ödemenin tutarı ile usul ve esaslarını tespit etmektir.

(2) Bu Esaslar, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesinin son fıkrasına göre görevlendirilenler ile 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda çalışanlardan, 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrasına göre Başkanlıkta görevlendirilenleri kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Esaslar, 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ek ödeme

MADDE 3 – (1) Ek ödeme, kapsama dâhil personele, ekli listede tespit edilen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden yapılır.

Ek ödemeye ilişkin usul ve esaslar

MADDE 4 – (1) Ek ödeme, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ödenir:

a) Bu şekilde görevlendirilenlere, aslî görevlerine ait aylık ve her türlü diğer ödemeler ile mali ve sosyal hakları ödenmeye devam olunur.

b) Bu ödeme ay sonunda yapılır.

c) Bu şekilde görevlendirilenlere ek ödeme yapılabilmesi için görevin fiilen yapılması şarttır. Herhangi bir nedenle görevin fiilen yapılmadığı hallerde bu ödemeden yararlanılamaz.

ç) Bu şekilde Başkanlıkta görevlendirilecek personel sayısı adam/gün esasına göre hesaplanır.

d) Bir aydan kısa süreli görevlendirmelerde ek ödeme gün üzerinden yapılır. Gün üzerinden yapılan ödemelerde ay 30 gün kabul edilir.

e) Bu ödemeden faydalananlara görevlendirilseler bile sınav ücreti ödenmez.

Yürürlük

MADDE 5 – Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – Bu Esasları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı yürütür.

 

LİSTE

 

Görevlendirme Ücretinin Tespitinde Esas Alınacak

 Kriterler ve Gösterge Rakamları

Kriterler

Gösterge

Rakamı

2547 Sayılı Kanunun 38 inci maddesine

göre görevlendirilen;

Profesör

40.000

Doçent

37.500

Yardımcı Doçent

35.000

Öğretim Görevlisi, Araştırma

Görevlisi, Okutman

30.000

217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

nci maddesinde sayılan kamu kurum ve

Kuruluşlarında görev yapanlardan;

Başkanlıkta, Daire Başkanı ve

Başkan Yardımcısı olarak

Görevlendirilecek olanlar

35.000

657 sayılı Kanunun 36/A-11

Maddesinde belirtilenler

20.000

Mühendis, Matematikçi,

İstatistikçi, Öğretmen, Avukat ve

Hukuk Müşaviri unvanlı

Kadrolarda görev yapanlar

15.000

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET