gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU DİREKSİYON EĞİTİMİ DERSİ SINAV YÖNERGESİ

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi

25 Mart 2015 Çarşamba 01:54

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU DİREKSİYON EĞİTİMİ DERSİSINAV YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı özel motorlu taşıtsürücüleri kursları direksiyon eğitimi dersi sınavlarına, sınav yürütmekomisyonlarının oluşumuna ve sınav ücretlerine ilişkin usul ve esaslarıbelirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, özel motorlu taşıt sürücülerikurslarının direksiyon eğitimi dersi sınavlarını, sınav yürütme komisyonlarınınoluşumunu ve sınav ücretlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge,13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılıKarayolları Trafik Kanunu, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel ÖğretimKurumları Kanunu ve 29/05/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete'deyayınlanan Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğine dayanılarakhazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

Genel müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü, (Değişik:Makam Oluru 20/3/2015-3101472) c) Geri geri park etme: "A1",

"A2" ve "H (motosiklet)" sınıfı araçlarhariç park edecek aracın bir buçuk katı uzunluğundaki (farklı uzunluklardakiHB/SEDAN araçlar için ayrı ayrı) ve aracın genişliğinden 50 cm fazla olan ikiaraç veya konilerin arasındaki yatay ve dikey çizgilerle belirlenen alana tekhamlede girip, bu alan içinde en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırıma veyakonilere çarpmadan kaldırıma paralel ve kaldırım ile araç arasındaki mesafenin50 cm den fazla olmayacak şekilde park yapmayı, "D" sınıfı araçlardageri geri park etme işlemleri ise araca römork takılı olarak aracın sağa veyasola geri geri gidip dönüşü sağlanarak belirlenen alana park yapmayı,

ç) Geri gitme: "A1", "A2" ve "H(motosiklet)" sınıfı araçlar hariç aracı şerit ihlali yapmadan 25 metregeri geri götürmeyi,

(Değişik: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) d) Eğimli yoldaaracı hareket ettirme: "A1", "A2" ve "H(motosiklet)" sınıfı araçlar hariç en az %7 çıkış eğimli yolda aracıdurdurup, 30 saniye bekledikten sonra el freni kullanmaksızın eğimli yoldaaracı 50 cm den fazla geri kaçırmadan tekrar ileri hareket ettirmeyi,

e) İl sınav sorumlusu: İl millî eğitim müdürünü,


Kurs: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunu,

Kursiyer: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunda öğrenimgören kursiyeri,

Sınav: Direksiyon eğitimi dersi sınavını,

ı) Yönetmelik: Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri KursuYönetmeliğini ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Direksiyon Eğitimi Dersi İl Sınav Sorumlusu ve DireksiyonEğitimi Dersi

Sınav Yürütme Komisyonu

 

Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunun oluşumuMADDE 5- (1)Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu:

a)         Büyükşehirstatüsündeki illerde; ilçelerde,

b)         Büyükşehirstatüsünde olmayan illerde; merkez ilçe ile diğer ilçelerde,
kurulur.

Sınav yürütme komisyonları il/ilçe millî eğitim müdürününonayıyla her sınav için:

a)         Büyükşehirstatüsünde olmayan illerin merkez ilçelerinde (Mülga: Makam
Oluru 20/3/2015-3101472) (...) kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli
millî eğitim müdür yardımcısı (Ek ibare: Makam Oluru 20/3/2015-3101472)

/şube müdürünün başkanlığında, biri kursların iş veişlemlerini yürütmekle görevli şube müdürü diğeri millî eğitim müdür yardımcısı/şubemüdürü olmak

üzere üç kişiden oluşur. (Mülga: Makam Oluru20/3/2015-3101472) (.)

b)         Büyükşehirstatüsünde olan illerin bütün ilçelerinde ve diğer illerin
ilçelerinde ilçe millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği şube müdürünün
başkanlığında, biri kurslara bakmakla görevli iki şube müdürü olmak üzere üç
kişiden oluşur. İlçe milli eğitim müdürlüğünde iki şube müdürü bulunmaması
durumunda, üye sayısı millî eğitim müdürlüğünce okul müdürlerinden seçilerek
tamamlanır.

(Ek: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) c) Sınava girecekkursiyer sayısı 250 ve daha fazla olan ilçelerde direksiyon eğitimi dersi sınavyürütme komisyonuna ilçe millî eğitim şube müdürlerinden biri dördüncü üyeolarak görevlendirebilir.

Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler iledireksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunda görev alanlar aynı yıliçerisinde direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama (Değişik ibare: Makam Oluru20/3/2015­3101472) ve değerlendirme komisyonunda görev alamazlar.

Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi durumunda, il sınavsorumlusunun, direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunun, sınavsürecini kontrol edecek ve denetleyecekler ile direksiyon eğitimi dersi sınavuygulama ve değerlendirme komisyonunun iş ve işlemlerinin kontrol ve denetimiamacıyla Bakanlık temsilcisi de görevlendirilebilir.


Direksiyon eğitimi dersi il sınav sorumlusu ve direksiyoneğitimi dersi sınav yürütme komisyonunun görevleri

MADDE 6- (1) İl millî eğitim müdürü direksiyon eğitimi dersiil sınav sorumlusu olarak;

Sınavların Yönetmelik ve bu Yönergeye uygun yapılmasınısağlar.

Sınavlara, direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama vedeğerlendirme komisyonlarına, sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklerile direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonlarına rehberlik eder vedenetler.

Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonlarının,sınavı mevzuat hükümlerine uygun olarak yapmadığını veya sınav güzergâhındabulunmadığını tespit etmesi durumunda ya da gerek görmesi hâlinde, o ilçeninbir sonraki sınavında görev alacak olan direksiyon eğitimi dersi sınav yürütmekomisyonunun başkan ve üyelerini (Mülga: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) (...)milli eğitim müdür yardımcısı ve/veya şube müdürleri arasından görevlendirir.

ç) Sınav güzergâhı mevzuat hükümlerine uygun olmayan veya ilsınav sorumlusunun gerek görmesi hâlinde ilçelerin sınavını güzergâhı uygunolan ilçede yapılmasını sağlar.

(Değişik: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) d) Büyükşehirstatüsündeki illerde il sınav sorumlusu yardımcısı olarak maarif müfettişleribaşkanı ve kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli millî eğitim müdüryardımcısı/şube müdürü görevlendirir. Büyükşehir statüsünde olmayan illerde iseil sınav sorumlusu yardımcısı olarak maarif müfettişleri başkanı görevlendirir.İlçelerde görev yapmak üzere sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekpersonelin görevlendirilmesi yapılırken sınav güzergâhında bulunacaklarıyerleri de (sınav başlangıç alanı, iki araç veya koniler arasına geri geri parketme, 25 metre geri geri gitme, eğimli yolda aracı durdurup tekrar hareketettirme alanı ve varsa "A1" ve "A2" sınav alanı)belirleyecektir.

(Değişik: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) e) Sınava girecekkursiyer sayısı 200 ve daha fazla olan ilçelerde direksiyon eğitimi dersisınavlarında il temsilcisi olarak il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürügörevlendirebilir. İl temsilcileri sınavların mevzuata uygun yapılıpyapılmadığını, sınavda görev alan personelin zamanında ve sınav süresince görevyerlerinde bulunup bulunmadığını kontrol eder. Sınav süresince karşılaştığımevzuata aykırı durumları rapor halinde il milli eğitim müdürüne bildirir.

(Değişik: Makam Oluru 14/8/2014-3364465) f) Sınava girecekkursiyer sayısı 350 ve daha fazla olan ilçelerde yapılan direksiyon eğitimidersi sınavlarında, il milli eğitim müdürlüklerinde kursların iş ve işlemleriniyürütmekle görevli bir şef ve memur sınavla ilgili her türlü yazışmayı yapmaküzere görevlendirebilir."

(Değişik: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) g) Sınav yürütmekomisyonu başkan ve üyeleri, sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklerile direksiyon eğitimi  dersi  sınavı uygulama ve  değerlendirme  komisyonu başkan ve


üyelerinden görevine gelmeyen, geç gelen veya sınavda mevzuattabelirtilen görevleri yapmayan veya aykırı hareket edildiği sınav yürütmekomisyonu veya sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler tarafındandüzenlenen raporda belirtilmesi durumunda sınavlarda herhangi bir inceleme veyasoruşturmaya gerek kalmaksızın bir yıl süreyle görev verilmemesini sağlar.

(2) Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu;

(Değişik: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) a) Sınavlarınmevzuatta belirlenen esaslara göre yürütülmesinden sorumludur. Sınavınbaşlangıç saatinden bir saat önce direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama vedeğerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri ile diğer görevlilerle toplantıyaparak sınavla ilgili açıklama ve gerekli uyarıları yapar. Başkan, sınavsüresi boyunca sınav güzergâhında bulunur. Üyeler, sınav süresince sınavbaşlangıç alanında, iki araç veya koniler arasına geri geri park etme, 25 metregeri geri gitme, eğimli yolda aracı durdurup tekrar hareket ettirme ve varsa"A1" ve "A2" sınav alanlarında dönüşümlü olarak bulunur.Kursiyer sayısının az olması veya sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekpersonelin görevine gelmemesi durumunda ise bu alanlarda sürekli bulunurlar.

Yönetmelik eki "Direksiyon Sınav DeğerlendirmeFormu"nda yer alan "Sınav Esnasında Değerlendirilecek Durumlar"ın(Ek-3) ve (Ek-4) uygulanabileceği sınav güzergâhını il/ilçe trafik komisyonubaşkanları nezdinde girişimde bulunarak; bu formlarda belirtilen davranışlarıölçmeye uygun, sinyalize edilmiş dönel kavşak, üç veya daha fazla kollukontrollü ve kontrolsüz kavşak, çizgi ve levha ile yatay ve düşey işaretlemeyapılmış, yaya ve okul geçitlerinin bulunması (Ek ibare: Makam Oluru20/3/2015-3101472) direksiyon uygulama sınavında 30 dakikalık sürenin tek turdatamamlanması gibi özellikleri taşıyan uygun bir güzergâh belirleyerek ilgilibirimden izin alır. Sınav güzergâhı olarak belirlenen yollara "A2","C", "D" ve "E" sertifika sınıfı araçlarıngirmesinin yasak olması durumunda bu sertifika sınıfları için farklı direksiyoneğitimi sınav güzergâhı da belirlenebilir.

Sınav güzergâhlarında gerekli incelemeleri yaparaksınavların usulüne uygun, sağlıklı ve güvenlik içinde yürütülmesi için gerekliönlemleri alır. Ayrıca, gerek görülmesi hâlinde sınav güzergâhında güvenliğisağlamak üzere (Ek-1) tabloda belirtilen sayıda il/ilçe emniyetmüdürlüğü/jandarma komutanlığından güvenlik personelinin görevlendirilmesi içinilgili birimlerden talepte bulunur.

ç) Sınav güzergâhının başlangıcında resmî okul binasıbulunması durumunda, bu okul için bir bina sorumlusu ve bir hizmetligörevlendirerek sınav görevlilerince sınav günü kullanılmasını sağlar.

Sınavla ilgili her türlü yazışmayı yapmak üzere (Ek-1)tabloda belirtilen sayıda personel görevlendirir.

Teorik derslerin sınav sonuçları açıklandıktan sonra bir işgünü içerisinde kurslarda başarısız olarak tekrar direksiyon eğitimi dersisınavına katılacak kursiyerler de dikkate alınarak her kurs için sınavtarihleri ve kursiyer kontenjanlarını belirleyerek Özel MTSK Modülünegirilmesini sağlar.


Kursların kendilerine Özel MTSK Modülünde belirlenen sınavtarihi ve kontenjanına göre sınav ücretini yatıran kursiyerler ile direksiyonusta öğreticisi ve direksiyon eğitim ve sınav aracını seçerek kursiyerlerin sınavtarihine en geç dört iş günü kalana kadar Özel MTSK Modülüne girilmesinisağlar.

Millî eğitim müdürlüklerince kurslar tarafından Özel MTSKModülüne girilen kursiyerler ile direksiyon usta öğreticisi ve direksiyoneğitim ve sınav aracının kontrollerini yapıp, 14 kursiyerden az olan direksiyoneğitimi sınav takip ve sonuç listelerini 14 kursiyere tamamlayarak veya dengelidağıtarak sınav tarihinden en geç iki iş günü önce onaylanmasını sağlar.

ğ) Özel MTSK Modülünden alınan direksiyon eğitimi sınav takipve sonuç listesi dışında hiçbir kursiyerin direksiyon eğitimi dersi sınavınaalınmamasını ve kursiyerlere verilen randevu saatlerine uyulmasını sağlar.

(Değişik: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) h) Sınavdagörevlendirilmek üzere il/ilçe millî eğitim müdürlüğü personeli arasından(Ek-1) tabloda belirtilen sayıda görevlendirme yapar. Görevlilerin adlarına"Görevlendirme Formu" (Ek-2) düzenler. Görevlendirilen üyelerarasında "A1", "A2", "C", "D" ve "E"sınıfı sürücü belgesi olan başkan ve üyelerin bulunması hâlinde busertifikaların sınavı için bu başkan ve üyelere görev verir.

ı) Sınavda görev alanların sınavdaki görevlerini tanıtanfarklı renklerde kimlik belgesini düzenler ve sınav süresince takmalarınısağlar.

i) Direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirmekomisyonu ile diğer görevlilerden sınavda mevzuata aykırı hareket ettiği tespitedilenlere, herhangi bir inceleme veya soruşturmaya gerek kalmaksızın (Değişikibare: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) bir yıl süreyle görev verilmemesinisağlar.

j) Yüz ceza puanını dolduranlara, alkollü olarak araçkullanma veya hız sınırının aşılması gibi kural ihlalleri nedeniyle sürücübelgesi geri alınanlara direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama vedeğerlendirme komisyonunda görev vermez.

k) Sınav başlangıç saatinden 1 saat önce sınav uygulamalarıile ilgili direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonubaşkan ve üyeleri ile toplantı yapar. Başkan ve üyelerin hangi kursiyerlerinsınavını yapacaklarını ve yedek üyeleri sınav günü sabahı kura yöntemiylebelirler. Belirlenen başkan ve üyelerin kimlik bilgilerinin Özel MTSK Modülünegirilmesini sağlar. Sınavlarda sürekli olarak aynı kişileri görevlendirmez. (Ekibare: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) Komisyon ve araçlara numara vererek bunumaralar aracın ön ve arkasına dışarıdan görülecek şekilde (en az 400 punto)konulur.

l) Kurslardan, kursiyerlerin belirtilen gün ve saatte sınavyerinde hazır bulunmalarını ister. Sınavda görevli olan kişilerle direksiyoneğitim ve sınav araçlarının sınavdan önce sınav yerinde hazır bulunmalarınısağlar.

m) Özel MTSK Modülü üzerinden alınan; sınav tarihi,kursiyerlerin T.C. kimlik numarası, ad ve soyadı, sınav saati, direksiyoneğitim ve sınav aracının plakası, sınavda görev alacak usta öğreticinin T.C.kimlik numarası ile ad ve


soyadının yer aldığı direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuçlistesi ile sınavda gerekli olan diğer sınav evrakının sınav saatinden öncedireksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonuna ulaşmasınısağlar.

n) Sınavların tamamlanmasından sonra, direksiyon eğitimidersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu tarafından teslim edilen,direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesindeki sınav sonuçlarını ÖzelMTSK Modülüne girerek bir örneğini kurs müdürlüğüne verir, bir örneğini demillî eğitim müdürlüğünde korur. Diğer belgeleri ise iki yıl süre ile saklar.Kurs müdürlerine, direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesindekibilgileri, Yönetmelik eki "Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu KayıtDefteri"ne (Ek-2) kaydetmelerini bildirir.

o) Direksiyon eğitimi dersi sınavlarını denetler, gereklirehberliği veya müdahaleyi yapar.

ö) Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekleredireksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listelerini verir.

p) Sınav günü arızalanan direksiyon eğitim ve sınav aracınınyerine aynı kursun, şartları taşıyan veya başka bir kursun sınav günü eğitimyapılmayan direksiyon eğitim ve sınav aracı ile yapılabilmesi için tutanaktutar. Şartları taşıyan araç bulunamaması hâlinde durum 3 iş günü içerisinderesmi yazı ile Bakanlığa bildirilerek kursiyerlerin Özel MTSK Modülü üzerindensınav hakları iade edilir.

(Ek: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) r) Direksiyon ustaöğreticisi sınava gelmediğinde durumu tutanakla tespit ederek kursta görevlibaşka bir direksiyon usta öğreticisi ile direksiyon eğitimi dersi sınavınınyapılmasını sağlar.

 

Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekleringörevlendirilmesi ve görevleri

MADDE 7- (Değişik: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) (1)Direksiyon eğitimi dersi sınavlarında süreci kontrol etmek ve denetlemekamacıyla en az üç yıllık sürücü belgesine sahip (Ek-1) Tabloda belirtilensayıda maarif müfettişi veya maarif müfettiş yardımcısı görevlendirilir.Yeterli sayıda maarif müfettişi, maarif müfettiş yardımcısı bulunmamasıdurumunda il millî eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü veya ilçe millî eğitimşube müdürleri de il millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilir.

(Değişik: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) (2) Direksiyoneğitimi dersi

sınavlarında süreci kontrol etmek ve denetlemek amacıylagörev alan maarif müfettişi, maarif müfettiş yardımcısı millî eğitim müdüryardımcısı, şube müdürü, ilçe millî eğitim şube müdürleri aynı yıl içerisindedireksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görevalamaz.

 

(Değişik: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) (3) Direksiyoneğitimi dersi sınavlarında süreci kontrol etmek ve denetlemek amacıylagörevlendirilenler komisyonlara müdahale etmeden sınav başlangıç alanında varsa"A1" ve "A2"


sınav alanlarında ve sınav güzergâhında, iki araç veyakoniler arasına geri geri park etme, 25 metre geri geri gitme ve eğimli yoldaaracı durdurup tekrar hareket ettirme durumlarının yapıldığı sınav alanındabulunarak;

Sınav başlangıç saatinin 30 dakika öncesinden sınav alanındabulunarak (Ek-4) forma işlemek üzere, sınavda kullanılacak direksiyon eğitimaraçlarının, "H (otomobil)" ve "H (motosiklet)" sınıflarıhariç, özel amaçlı (Otomatik veya yarı otomatik vitesliler dâhil) olupolmadığı, çift fren, çift debriyaj ("A1", "A2","F", "H (motosiklet)" sınıfları hariç) ve tek direksiyonsistemi ile aracın yedek pedallarına bastığında sesli veya ışıklı uyarıcı aletbulunup bulunmadığını,

Direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesinde isimleribulunan kursiyerlerin, sınavlara eğitimini aldıkları sertifika sınıfına uygunve plakası belirtilmiş olan araçlarla girip girmediklerini,

c)         Sınav içinbelirtilen sınav süresine uyulup uyulmadığını,
ç) (Mülga: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) (...)

Sınavla ilgili Yönetmelik ve bu Yönergede belirtilen diğerkurallara uyulup uyulmadığını,

Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirmekomisyonu başkan ve üyelerinin direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuçlistesinde adının olup olmadığını,

Sınav aracında bulunan direksiyon usta öğreticisinindireksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesinde adının olup olmadığını,

g)         Sınavdagörevli personelin görev yerine zamanında gelip gelmediğini
kontrol eder. Düzenlediği (Ek-4) formu sınav başlamadan önce direksiyon

eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunaveya araçta görevli usta öğreticiye teslim eder.

(Değişik: Makam Oluru 14/8/2014-3364465) (4) Sınav başlangıçyeri ile sınav güzergâhında geri geri park etme, geri gitme ve eğimli yoldaaracı hareket ettirme alanı ile A1, A2 ve H (motosiklet) sertifika sınıfıaraçların sınavlarının yapıldığı alan ve gerek görülen diğer alanlarda görevlisınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler tarafından; Yönetmelik eki(Ek-3) ve (Ek-4)'de yer alan davranışları kursiyer yaptığı hâlde sınavısonlandırmayan komisyonları tespit ederek sınavlarda bir daha görev almamasınıteklif ettiklerinin ad ve soyadlarının da yer aldığı "Direksiyon EğitimiDersi Sınavı Denetim Formu" (Ek-3)'ü düzenleyerek ilçe milli eğitimmüdürlüğüne gönderilmek üzere il millî eğitim müdürlüğüne verir.

 

(Ek: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) Güvenlik personeliningörevleri (Ek: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) MADDE 7/A- (1) İl/ilçe emniyet

müdürlüğü/jandarma komutanlığından direksiyon eğitimi dersisınavı için

görevlendirilen güvenlik personeli;

Görev yerinde resmi kıyafetle görev yapar.

Direksiyon eğitimi dersi sınav başlama saatinden önce sınavyürütme komisyonuna giderek kimlik ve iletişim bilgilerini verir.


c)         Direksiyoneğitimi dersi sınav güzergâhında dolaşarak sınav sonuna kadar
gerekli güvenlik önlemlerini alıp sınavın güvenliğini ve huzurunu sağlar.

ç) Sınavın güvenliğini ve huzurunu bozacak durumlarınoluşması halinde gerekli müdahaleyi yapar.

d)        Sınavbitiminde sınav yürütme komisyonuna giderek sınav ücretinin
kendisine ödenebilmesi için gerekli bilgi ve belgeleri verir.

 

Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirmekomisyonunun görevleri

MADDE 8- (1) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama vedeğerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri, sınav başlangıç saatinden 1 saatönce sınav yürütme komisyonu tarafından belirlenen yerde yapılacak toplantıyakatılarak sınav evrakını teslim alır.

(2) Sınavdan 30 dakika önce sınav alanında hazır bulunarak:

a)         Sınavaracının, sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler tarafından
incelenip uygun görülmesi ve kurs tarafından görevlendirilen usta öğreticinin
direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesine göre kimlik tespiti yapılarak(Ek-
4) forma işlenir. Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklerin zamanında
(Ek-4) formu düzenlememesi hâlinde bu form kursiyerlerin mağduriyetine
sebebiyet vermemek için sınav yürütme komisyonu tarafından düzenlenir. (Ek-4)
form düzenlenmeden o sınav aracı ile sınava başlanmaz.

b)         Direksiyoneğitimi sınav takip ve sonuç listesinde isimleri bulunan
kursiyerlerin, kimlik bilgileri ile sınavlara eğitimini aldıkları sertifikasınıfına
uygun ve plakası belirtilmiş olan araçlarla girip girmediklerini kontrol eder.

(Ek: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) c) Sınava girecekkursiyerin kimliğini tespit etmek üzere; sınav giriş belgesi ile nüfuscüzdanı/pasaport/daha önceden alınmış sürücü belgesini karşılaştırıp kontrolederek sınavı başlatır. Ancak asker olan kişilerin nüfus cüzdanları birlikleritarafından alınmış ise bunların askeri kimlik belgeleriyle sınava alınmalarınısağlar.

(Ek: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) ç) "B","C", "D", "E" ve "H

(Otomobil)" sınıfı sertifika sınavlarında görev alandireksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkanı,ilk yedi kursiyerin sınavını yaptıktan sonra üye ile araçtaki yerlerinideğiştirir. İlk yedi kursiyerin sınavının komisyon üyesi, son yedi kursiyerinsınavında komisyon başkanı olarak aracın ön koltuğunda oturarak görev yapar."A1", "A2" ve "H (motosiklet)" sınıfı sertifikasınavlarında görev alan direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama vedeğerlendirme komisyonu başkanı ve üyesi de ilk yedi kursiyerden sonra değiştirilir.

(Ek: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) d) Direksiyon eğitimidersi

sınavında, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama vedeğerlendirme komisyonu üyesi geri geri park etme alanında araçtan inerek bualanda yapılması gereken davranışların Yönergenin 4 üncü maddesinin birincifıkrasının (c) bendine uygunluğunu değerlendirir.


Sınavı, kursiyerlerin alacağı sertifika sınıfına uygunaraçlarla yapar.

Sınavını yaptığı kursiyerleri Yönetmelik eki"Direksiyon Eğitimi Dersi Sınavı Değerlendirme Formu"(EK-3) veya(EK-4)'e göre değerlendirir.

Bütün kursiyerlerin sınavları tamamlandıktan sonra Özel MTSKModülü üzerinden alınan direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesine sınavsonuçlarını yazarak imzalar ve sınav yürütme komisyonuna teslim eder.

"A1", "A2" ve "H (motosiklet)"sınıfı sertifika sınavlarının akan trafikteki bölümünde sınav güzergâhındasınav araçlarını kurs tarafından temin edilen araçla takip ederek kursiyeriYönetmelik eki "Direksiyon Eğitimi Dersi Sınavı Değerlendirme Formu"(Ek-3)'e göre değerlendirir.

 

Sınava alınmayacaklar

MADDE 9- (1) Sınavlarda komisyonların veya diğergörevlilerin çalışmasını tehdit veya zor kullanarak engelleyen ya daengellettiren kursiyerler hakkında işlem yapılabilmesi için direksiyon eğitimidersi sınavı yürütme komisyonu tarafından olay tutanakla tespit edilir. Budurum il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce sınav tarihinden sonraki ilk iş günüiçerisinde Özel MTSK modülüne girilerek söz konusu kursiyerin sınav tarihiitibari ile dört ay sınav hakkı kullandırılmaz.

(Ek: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) (2) Direksiyon eğitimidersi

sınavında direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama vedeğerlendirme komisyonuna müdahale ederek komisyonun çalışmasını engelleyicidavranışlarda bulunan direksiyon usta öğreticileri direksiyon eğitimi dersisınavlarında bir yıl süreyle görev alamaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sınav Ücretleri

 

Kursiyerlerden alınacak sınav ücretleri

MADDE 10- (1) (Değişik ibare: Makam Oluru 20/3/2015-3101472)

Sınavda görev alanların ücretlerinin ödenmesi içinkursiyerlerden Bakanlıkça her yıl ertesi yılın Ocak ayından itibaren uygulanmaküzere belirlenen miktarda sınav ücreti alınır. Sınava girecek kursiyerler veyakurs yöneticileri sınav tarihinden 6 iş günü önce sınav ücretlerini millîeğitim müdürlüğünce belirlenen bir bankada açılan hesaba yatırır. Liste vemakbuz kurs tarafından il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne verilir. Bu ücretdışında kursiyerlerden direksiyon eğitimi sınavı için herhangi bir ad altında ücretalınmaz.

 

Sınavda görev alanlara ücret ödenmesi

MADDE 11- (1) Sınavda görev alanlar sınav günü; gelirvergilerinin hesaplanması ve sınav ücretinin ödenebilmesi için IBAN numarasıile o ay için uygulanan vergi dilimi oranını sınav yürütme komisyonuna verirler.

(2) Sınavın yapıldığı direksiyon eğitimi dersi sınav yürütmekomisyonunca görevlendirilecek mutemet tarafından Genel Müdürlüğün internetsayfasında yer


alan sınav ücreti hesaplama ekranında belirtilenmiktarlardaki brüt sınav ücretleri üzerinden vergi kesintilerini hesaplayarakilgili vergi dairesine yatırır. İl sınav sorumlusu ve (Ek ibare: Makam Oluru20/3/2015-3101472) il sınav sorumlusu yardımcıları ile il sınav sorumlusu içingörevlendirilen şoförün ücreti il sınav sorumlusunun belirlediği ilçeden,Bakanlık temsilcisinin ücreti ise Bakanlıkça belirlenen ilçe tarafından ödenir.Görevlilere ödenecek ücret Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan sınavücreti hesaplama ekranından hesaplanır. Sınavda görev alanlara ödenecek netsınav ücreti ise maaş hesaplarına en geç üç iş günü içinde yatırılır.

(3) İlçelerde görevlendirilen mutemet tarafından bankahesabında kalan miktarın (Değişik ibare: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) % 60'ıil millî eğitim müdürlüğünce belirlenen bir Devlet bankasında açılan hesapnumarasına aktarılır.

(Değişik: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) (4) Bir ay içindebirden fazla sınav yapılması durumunda; sınavda görev alan il sınav sorumlusuve direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu başkanına ödenecek netsınav ücreti, en yüksek Devlet memuru brüt aylığının 3 katını, diğergörevlilere ödenecek net sınav ücreti ise en yüksek Devlet memuru brütaylığının 2 katını geçemez.

Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan sınav ücretihesaplama ekranında belirtilen net tutar dikkate alınarak bir sınavda;

 

Direksiyon eğitimi dersi sınavı il sınav sorumlusu, Bakanlıktemsilcisi (Ek ibare: Makam Oluru 20/3/2015-3101472), il sınav sorumlusuyardımcısı ve sınav yürütme komisyonu başkanına en yüksek Devlet memuru brütaylığının % 60'ından,

Sınav yürütme komisyonu üyelerinin her biri ile sınavsürecini kontrol edecek ve denetleyeceklere(Ek ibare: Makam Oluru20/3/2015-3101472) ve il temsilcisine en yüksek Devlet memuru brüt aylığının %45 inden,

Direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonubaşkanı ve üyesi ile bina sorumlusuna (Ek ibare: Makam Oluru 14/8/2014-3364465)ve şeflere en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 30 undan,

ç) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirmesınavlarında görev alan (Mülga ibare: Makam Oluru 14/8/2014-3364465) mutemet,memur, şoför, bina görevlisi ve güvenlik görevlisine en yüksek Devlet memurubrüt aylığının % 25'inden,

daha fazla ücret ödenmez.

İlçelerde görevlendirilen mutemet tarafından, sınavgörevlilerine yapılan ödeme listesinin bir örneği, 193 sayılı Gelir VergisiKanununda yer alan vergi matrah dilimleri dikkate alınarak her bir görevlininkendi matrah dilimine göre doğru vergi oranlarının uygulanmasını sağlamak üzeremal müdürlüğüne, ilçe dışından sınavda görevlendirilenlere yapılan ödemelistesini de ilgili mal müdürlüklerine gönderilmek üzere ilgili birimegönderir.

(Değişik: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) (7) İl ve ilçemillî eğitim müdürlükleri hesaplarında biriken miktar öncelikle sınav giderleriile Bakanlıkça


veya Bakanlığın uygun görüşü alınarak valilikçe düzenlenecekhizmet içi eğitim giderleri ve ilin eğitim-öğretim ile ilgili diğerihtiyaçlarında kullanılır. İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde biriken miktarher ay il millî eğitim müdürlüklerince Bakanlığa bildirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 12-(1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihtenitibaren 10/06/2013 tarihli ve 16915068/10.04/1306898 sayılı Makam Oluru ileyürürlüğe giren Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi SınavYönergesi ve bu hususlarda yazılmış yazılar yürürlükten kaldırılmıştır.

 

(Ek: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu

Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Yönergenin 6ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile ikinci fıkrasının (i) bendigereği bir daha görev verilmeyen personelden bir yıllık süreyi dolduranlara tekrardireksiyon eğitimi dersi sınavlarında görev verilebilir.

 

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Yönerge Onay tarihinden itibaren yürürlüğegirer. Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanıyürütür.


KURSİYER SAYISINA GÖRE SINAVLARDA GÖREV ALACAKLAR

Sınavlarda sınav sürecini kontrol etmek ve denetlemek üzere100 kursiyere kadar bir, 100 kursiyerden sonraki her 100 kursiyere kadar da birmaarif müfettişi/maarif müfettiş yardımcısı, (Yeterli sayıda maarifmüfettişi/maarif müfettiş yardımcısı bulunmaması durumunda millî eğitim müdüryardımcısı/il millî eğitim şube müdürü)

Her 14 kursiyer için direksiyon eğitimi dersi uygulama vedeğerlendirme komisyonuna bir başkan ve bir üye,

Her 250 kursiyer için direksiyon eğitimi dersi uygulama vedeğerlendirme komisyonuna bir yedek üye daha,

Her sınav için (özel motorlu taşıt sürücü kurslarının iş veişlemlerini yürüten şef/memura öncelik tanınır.) bir şef, bir memur, birmutemet, bir şoför, her 500 kursiyer için bir memur ve her 350 kursiyer içinbir şoför daha,

5-         Sınavgüzergâhının başlangıcında resmî okul binası bulunması durumunda bir
bina sorumlusu, bir hizmetli,

Her sınavda en fazla iki güvenlik görevlisi,

İl Sınav Sorumlusu ilçelerde görev alması hâlinde bir şoförve Bakanlık temsilcisi ilçelerde görev alması hâlinde bir şoför daha

görevlendirilir.


GÖREVLENDİRME FORMU

GÖREVLİ

ELEMANIN:

T.C. Kimlik No

 

Adı Soyadı

 

Görevli Olduğu Kurum

 

Görevi

 

Sınavdaki Görevi

 

 

 

Sınavda

Görevlendirildiği Tarih

            /           /                                  /           /          

Yukarıda belirtilen tarihte direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkanı/üyesi olarak görevlendirildiniz. Sınav günü sınav başlama saatinden yarım saat önce sınav güzergâhında hazır bulunmanız konusunda gereğini rica ederim.

 

Tarih

Adı-soyadı Unvanı İmza


EK-3 (Ön Yüzü)

 

                        İLİ/İLÇESİDİREKSİYON EĞİTİMİ DERSİ SINAVI DENETİM FORMU

Sınavın Yapıldığı Tarih

Adı Soyadı İmza

 

 

Sınav Yürütme Komisyonu veya Sınav Sürecini Kontrol Edecek ve Denetleyecek Görevlinin Sınav Güzergâhında Bulunduğu Yer

 

Mevzuata Aykırı Hareket ile Bu Hareketi Yapan Sınav Uygulama ve Değerlendirme Komisyonunun

Bilgileri

Komisyon Numarası

Komisyon Başkan/ Üyesinin Adı/Soyadı

Tespit Saati

Sınav Yürütme Komisyonu veya Sınav Sürecini Kontrol Edecek ve Denetleyecek Görevlinin Tespitleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sınav Yürütme Komisyonu veya Sınav Sürecini Kontrol Edecek ve Denetleyeceklerin Varsa Diğer Görüşleri

 

Sınavın Başlama Saati


            (Arka Yüzü)  

SINAV YÜRÜTME KOMİSYONU VEYA SINAV SÜRECİNİ KONTROL EDECEKVE DENETLEYECEK GÖREVLİNİN SINAV GÜZERGÂHINDA GÖREVLİ OLDUĞU ALANLARA

            GÖRE TESPİTEDECEĞİ HUSUSLAR   

            SINAVBAŞLANGIÇ NOKTASI("A1", "A2" ve "H (motosiklet)")        

-A1", "A2" ve "H (motosiklet)"sınıfı sertifika sınavlarında sınav alanının (EK-7) krokiye uygunluğu,
sınava başlama için gerekli şartlar ve (Kursiyerin kask, dizlik, yelek takmasıvb) akan trafikteki bölümde
sınav güzergâhında sınav araçlarını izlemek için kurs tarafından araç teminigibi davranışlar.      

-Kalkış esnasında motoru stop ettirme, kalkış esnasındaayaklarını toplarken dengeyi sağlayamama,
konilere çarpma ve devirme ayakları yere değme, düşme gibi davranışlar. 

-Sınavın sonlandırılması gereken durumlarda kursiyerinaraçtan indirilerek sınavın sonlandırılması.        

            SINAVBAŞLANGIÇ NOKTASI("B", "C", "D", "E","F" veya "H (Otomobil)")           

-Sınavın, kursiyerlerin alacağı sertifika sınıfına uygunaraçlarla yapılması. 

-Emniyetli ve rahat kalkış yapma, kalkış ve duruşlarda(sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeye
düşürecek şekilde araç kullanma, araç kumanda pedallarına (gaz, fren, debriyaj)yeterince intibak
edemeyerek aracı stop ettirme, araç kullanımı esnasında heyecanlı ve telaşlıgibi davranışlar.      

-Kursiyerlerin belirtilen saatte sınava alınması ve 30dakikalık sınav süresine uyulması.

-Sınavın sonlandırılması gereken durumlarda kursiyerin araçtanindirilerek sınavın sonlandırılması.        

            GERİ GERİPARK YERİ("B", "C", "D", "E","F" veya "H (Otomobil)")

-Park edecek aracın bir buçuk katı uzunluğundaki ve aracıngenişliğinden 50 cm fazla olan iki araç veya
konilerin arasındaki yatay ve dikey çizgilerle belirlenen alana tek hamledegirmesi, bu alan içinde en fazla
iki hamle yaparak aracı kaldırıma veya konilere çarpmadan kaldırıma paralel vekaldırım ile araç arasındaki
mesafenin 50 cm den az olacak hale getirmesi gibi davranışlar.      

-"D" sınıfı araçlarda geri geri park etme yerindearaca römork takılı olarak aracın sağa veya sola geri geri
gidip dönüşü sağlanarak belirlenen alana park yapması gibi davranışlar.    

-Park yerine giriş ve çıkışlarda (sağa-sola) sinyal verme,trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kontrolsüz
çıkma gibi davranışlar.          

-Sınavın sonlandırılması gereken durumlarda kursiyerinaraçtan indirilerek sınavın sonlandırılması.        

            25METREGERİ GİTME YERİ("B", "C", "D","E", "F" veya "H (Otomobil)")   

-Kursiyerler aracı geri viteste kullanma kurallarına uyması,emniyetli ve rahat kalkış yapması, giriş ve çıkışlarda (sağa-sola) sinyalverme,şerit ihlali yapmadan aracı geri geri götürme ve aracı stop ettirme gibidavranışlar.

-Sınavın sonlandırılması gereken durumlarda kursiyerin araçtanindirilerek sınavın sonlandırılması.        

EĞİMLİ YOLDA ARACI HAREKET ETTİRME YERİ("B","C", "D", "E", "F" veya "Hotomobil)") -Aracı stop ettirme, eğimli yolda aracı 50 cm den fazla gerikaçırarak ileri doğru hareket ettirme, aracı 30

saniye bekledikten sonra ileri hareket ettirme,emniyetli verahat kalkış yapması gibi davranışlar.

-Sınavın sonlandırılması gereken durumlarda kursiyerinaraçtan indirilerek sınavın sonlandırılması.        

            SINA VGÜZERGÂHININ DİĞER ALANLARINDA  

-Yoldan geçen araçlara geçiş kolaylığı sağlama, şeritizleme, değiştirme,hız kurallarına uyma, takip mesafesini kurallara uygunolarak ayarlama, önündeki aracı sollayıp geçme kurallarına uyma, kavşakyaklaşımında ve kavşaklarda kurallara uygun davranma, dönüşlerde (sağa-sola)dönüş kurallarına ve işaretlerine uyma, dönüş öncesinde sinyal verme, trafikışık ve işaretlerine uyma, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanma,direksiyon hâkimiyeti, araç kullanımı esnasında heyecanlı ve telaşlı

olma,geçiş üstünlüğü hakkına sahip olan araçlara geçiş izniverme gibi davranışlar.          

-Sınavın sonlandırılması gereken durumlarda kursiyerinaraçtan indirilerek sınavın sonlandırılması.        


DİREKSİYON EĞİTİMİ DERSİ SINAVI ARACI KONTROL FORMU

Sınav Aracının Plakası

 

Usta Öğretici Adı Soyadı

 

Sınavın Yapıldığı Tarih

 

Araç Kontrol Saati

 

Araç Sınava Hazırdır.

 

Araç Sınava Hazır Değildir.

 

Nedeni

 

(Değişik ibare: Makam Oluru 14/8/2014-3364465) Sınav Sürecini Kontrol Edecek ve Denetleyenin

Adı Soyadı

İmza

 

 

 

Not: Kontrol tamamlandıktan sonra bu belge aracın direksiyoneğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonuna veya aracın ustaöğreticisine sınav başlamadan önce teslim edilir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET