gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

PATLAYICI YÖNETMELİĞİNDE MADEN OCAKLARINA ERTELEME

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelikte 1.Grup Teçhizat kategorisine uygun olarak sertifikalandırılmamış olan maden ocaklarının teçhizatlarının yenilenmesine erteleme.

12 Ağustos 2015 Çarşamba 08:30
PATLAYICI YÖNETMELİĞİNDE MADEN OCAKLARINA ERTELEME

4 Ağustos 2015 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla Resmi Gazete’de yürürlüğe giren “Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik”te belirtilen 1.Grup Teçhizat kategorisine uygun olarak sertifikalandırılmamış olan maden ocaklarının teçhizatlarının yenilenmesi 31.12.2019 tarihine ertelenmiştir. Uluslararası normlara uygun sertifika olan ATEX standartlarına uygun teçhizatların bir an önce kullanılması beklenmekteydi.

2015/7966  Grizu Gazı ve/veya Yanıcı Gazlar veya Tozlar Nedeniyle Muhtemel Patlayıcı Ortama Sahip Yeraltı Kömür Ocakları ile Bu Tip Madenlerin Yerüstü Tesislerinde Bulunan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

4 Ağustos 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29435

Karar Sayısı : 2015/7966

Grizu gazı ve/veya yanıcı gazlar veya tozlar nedeniyle muhtemel patlayıcı ortama sahip yeraltı kömür ocakları ile bu tip madenlerin yerüstü tesislerinde bulunan teçhizat ve koruyucu sistemler hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 24/4/2015 tarihli ve 4325 sayılı yazısı üzerine, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/7/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

13/7/2015 TARİHLİ VE 2015/7966 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

MADDE 1- (1) Grizu gazı ve/veya yanıcı gazlar veya tozlarnedeniyle muhtemel patlayıcı ortama sahip yeraltı kömür ocakları ile bu tipmadenlerin yerüstü tesislerinde bulunan teçhizat ve koruyucu sistemlerden,"Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ileİlgili Yönetmelik (94/9/AT)"te belirtilen I. Grup Teçhizat kategorisineuygun olarak sertifıkalandırılmamış olanlar en geç 31/12/2019 tarihine kadaranılan Yönetmelik hükümlerine uygun teçhizat ve koruyucu sistemlerledeğiştirilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen değişiklikleryapılıncaya kadar, hâlihazırda grizu gazı ve/veya yanıcı gazlar- veya tozlarnedeniyle muhtemel patlayıcı ortama sahip yeraltı kömür ocakları ile bu tipmadenlerin yerüstü tesislerinde bulunan, "Muhtemel Patlayıcı OrtamlardaKullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT)"kapsamında sertifıkalandırılmamış olan teçhizat ve koruyucu sistemler, iki yıliçerisinde, bu alanda akredite uygunluk değerlendirme kuruluşlarınaincelettirilerek, her türlü sorumluluğun işverende olması ve uygunlukdeğerlendirme kuruluşu tarafından, ilgili mevzuat ve standartlara göre sözkonusu teçhizat ve koruyucu sistemlerin temel güvenlik gereklerinikarşıladığına ve işyerinde kullanılabileceğine dair "Durum Tespit veDeğerlendirme Raporu" verilmesi kaydıyla kullanılmaya devam edilebilir.

(3) ikinci fıkrada belirtilen "Durum Tespit veDeğerlendirme Raporu" düzenleninceye kadar, grizu gazı ve/veya yanıcıgazlar veya tozlar nedeniyle muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzereulusal veya uluslararası standartlara uygun olarak imal edilmiş exproof(patlamaya dayanıklı) teçhizat ve koruyucu sistemleri kullanan yeraltı kömürişletmeleri her türlü sorumluluğun işverende olması kaydıyla faaliyetine devamedebilir.

MADDE 2- (1) Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak ortayaçıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerektiğinde uygulama esaslarınıbelirlemeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığının görüşünü alarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilidir.

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kuruluyürütür.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET