gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI USUL VE ESASLARI

Bu Usul ve Esasların amacı; Talim ve Terbiye Kurulumun 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı karar ekinde yer alan yükseköğretim programlarına devam eden ve bunlardan mezun olanlarla yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup da adı geçen karar ekindeki programlara denkliği Kurul tarafından onaylanan ve belirlenen şartları taşıyan adaylar için yükseköğretim kurumlarmda açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programma ilişkin Usul ve Esasları düzenlemektir.

28 Mayıs 2014 Çarşamba 21:38
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI USUL VE ESASLARI

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİSERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1: (1) BuUsul ve Esasların amacı; Talim ve Terbiye Kurulumun 20Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı karar ekinde yer alan yükseköğretim programlarınadevam eden ve bunlardan mezun olanlarla yurt dışındaki yükseköğretimkurumlarından mezun olup da adı geçen karar ekindeki programlara denkliği Kurul tarafından onaylanan ve belirlenen şartları taşıyan adaylar içinyükseköğretim kurumlarmda açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programma ilişkin Usul ve Esaslarıdüzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2: (1)Bu Usul ve Esaslar, YÖK tarafından izin verilenyükseköğretim kurumlarında Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programınınaçılmasına ve uygulanmasına ilişkin akademik, idari ve mali hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3:(1) Bu Usul ve Esaslar, Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığıma BağlıEğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkinYönerge ve bu yönergeye dayanılarak Milli Eğitim Bakanlığı ve YükseköğretimKurulu arasında 28/7/1998 tarihinde imzalanmış Öğretmenlik Uygulamasına İlişkinKoordinasyon ve İşbirliği Protokolüme dayalı olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4:(1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

Aday: Pedagojikformasyon eğitimi sertifika programlarına başvuran ilgili lisans programlarınınöğrencilerini ve mezunlarım,

Alan: Talimve Terbiye Kurulumun 20.02. 2014 tarih ve 9 nolu kararı ekinde yeralan ve öğretmenliğe kaynaklık oluşturan lisans programlarıyla bunlara denkliğikabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim programlarım,

Alan Eğitimcisi: Doktorasınıveya doçentliğini, ilgili bilim alanının (fizik, kimya, biyoloji, matematik, tarih vb.) eğitimi ve öğretimi (fizik eğitimi, kimyaeğitimi, biyoloji eğitimi, matematik eğitimi, tarih eğitimi, din eğitimi vb.)üzerine almış ve/veya bu konuda tez yönetmiş, akademik yayınlar yapmış öğretimüyesini,

Alan Fakültesi/Yüksekokul: Milli Eğitim Bakanlığı Talim veTerbiye Kurulu Başkanlığı'mn 20. 02. 2014 tarih ve 9 sayılı kararı ekinde yeralan alanlarda lisans eğitimi veren fakülteleri/yüksekokulları,

ALES: AkademikPersonel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavım, Bölüm:EğitimBilimleri Bölümünü,

Dersler: PedagojikFormasyon Eğitimi Sertifika Programında yer alan dersleri,


Fakülte: PedagojikFormasyon Eğitimi veren Eğitini/Eğitim Bilimleri Fakültesini ve EğitimBilimleri Bölümünün bulunduğu alan fakültesini,

Fakülte Yönetim Kurulu: PedagojikFormasyon Eğitimi veren Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi veya Eğitim BilimleriBölümünün bulunduğu alan fakültesinin Fakülte Yönetim Kurulunu,

Kurul / YÖK: YükseköğretimKurulunu,

Kurum/ Yükseköğretim Kurumu: PedagojikFormasyon Eğitimi Sertifika Programı açılan üniversiteyi,

MEB: MilliEğitim Bakanlığını,

Meslek Bilgisi Dersleri: Bütünöğretmenlik alanlarında öğretmenlik mesleği ile ilgili ortak olan meslekderslerini,

Öğrenci: PedagojikFormasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıtlıöğrencileri, ÖSYM: Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezini, Program: PedagojikFormasyon Eğitimi Sertifika Programım, TTKB:Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nıifade eder.

Başvuru, Yerleştirme, Program Açma,Dersler ve Program Süresi Başvuru ve Yerleştirme

MADDE 5: LisansÖğrencileri İçin Açılan Programlara Başvuru

(1) Lisansprogramlarının birinci sınıfım (ikinci yarı yılım) tamamlamış öğrenciler,program açılan ilgili üniversitelerin eğitim/eğitim bilimleri fakültesindekipedagojik formasyon eğitimi sertifika programınabaşvurabilirler.

(2) Programabaşvuran öğrenciler, program açılan alanlar itibariyle eğitim öğretiminniteliğini de göz önünde bulundurarak üniversite senatolarmca belirlenenkriterler çerçevesinde yerleştirilir.

(3)Bünyesinde eğitim/eğitim bilimleri fakültesi olmayan ve pedagojik formasyonprogramı açılmayan üniversitelerin lisans programlarına devam eden öğrenciler,aynı ildeki ya da başka bir ildeki program açılmasına izin verilenüniversitelere başvurabilirler.

(4) Açıköğretimve uzaktan öğretim yoluyla sunulan lisans programlarına devam edenöğrencilerden pedagojik formasyon eğitimi programına katılmak isteyenler,kayıtlı oldukları üniversiteye başvururlar. Programda yer alan uygulamalıdersler için gerektiğinde program açılan diğerüniversitelerle işbirliği yapılabilir.

Mezunlar İçin Açılan ProgramlaraBaşvuru

(1) Lisansmezunları için açılan pedagojik formasyon eğitimi sertifika programlarınabaşvuran adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden beyan usulüne göre başvurularım yapar. Adayların programa yerleştirilmesi, ÖSYMtarafından merkezi olarak ALES sonucu ve lisans mezuniyeti akademikortalamaları dikkate alınarak puan üstünlüğü esasına dayalı olarak yapılır.

(a) ÖSYMtarafından merkezi yerleştirme işlemleri, adayların geçerli ALESpuanlarının doğrusal olarak 0-4 aralığına dönüştürülerek diploma notunun %40'ıile ALES notunun


%60'ı Loplanıp 100 ile çarpılarakhesaplanmasından elde dilen puana göre tercihler doğrultusunda yapılır.

(b) Adaylarınprogramlara yerleştirilmesinde mezun oldukları üniversitelerinden aldıkları4'lük diploma notları kullanılır. 4'lük notu olmayıp da sadece 100'lük notuolanların, bunların dışında farklı not sistemlerinin kullanıldığı yurt dışıyükseköğretim programlarından mezun olanların notları,YÖK'ün dönüşüm tablosuna göre 4'lük not sistemine dönüştürülür.

(c) Adaylar,alanlarına göre en çok 30 üniversite tercih edebilir. Ancak bazı alanlardaprogram, sadece bir ya da birkaç üniversitede açılmışsa, tercih sayısı bunlarla sınırlıdır. ÖSYM, tercih sırasını dikkate alarakadayların yerleştirmesini yapar.

(ç) Aynıprogramı tercih etmiş olan adaylarm puanlarının eşit olması durumunda, sözkonusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine sürdüğü takdirde mezuniyet tarihi günümüze daha yakın (yeni mezun) olana, eşitlikyine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olanaöncelik verilir.

(d) Programabaşvurusu kabul edilen ve kayıt yaptırmaya hak kazananların listesi ÖSYM'nininternet sayfasında ilan edilir.

(e) Belirlenentarihler arasında ilgili yükseköğretim kuıırmuna kayıt yaptırmayan adaylar,kayıt haklarından vazgeçmiş sayılır.

(f) Yükseköğretim kurumları,ÖSYM'nin yaptığı yerleştirmeyi takip eden hafta içinde öğrencilerin kayıtlarım yapar.

(g) Programlara başvuran lisansmezunlarının beyanları esas alınarak yerleştirme yapılır. Yanlış beyandabulunduğu tespit edilen adaylar, kayıt haklarını kaybederler. Yanlış beyandabulunduğu halde yerleştirmesi yapılan adaylarla ilgili cezai ve hukuki sorumluluk, adaylara ve yerleştirmeyi yapan yükseköğretimkurumu yetkililerine aittir.

(ğ) İstenildiğinde boş kalankontenjanlar, kurumlar tarafından YÖK ve/veya ÖSYM'ye bildirilir. Başvurusüresi sonunda gerekli görüldüğünde Kurul kararıyla ekyerleştirme yapılabilir. Ek yerleştirme yapılması durumunda, yerleştirmeninilanını takip eden ilk hafta içinde kayıtlar yapılır. Bu kayıtlar sonucunda dakalan boş kontenjanlar için tekrar yerleştirme yapılmaz.

(2) Öğrencinindevam ettiği ya da mezun olduğu ana dal lisans programı,program açılan alanlar içinde yer almıyorsa ve öğrenci pedagojik formasyoneğitimi sertifika programı açılan bir lisans programında çift ana dal yapıyorya da yapmışsa, çift ana dal yaptığı alandan programa başvurabilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu ana dal lisans programı ile çift ana dal yaptığılisans programının ikisi de TTKB tarafından hazırlanan çizelgede yer alıyorsa,her iki programdan birini tercih ederek programa başvurabilir.

Programa Kayıt İçin GerekliBelgeler:

a. Kayıt İçin Başvuru Dilekçesi

b. Lisansmezunları için Onaylı Mezuniyet Belgesi ya da Diploma (Yurtdışındakiüniversitelerden yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarınındenkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir); halen lisans öğrencisi olanlar için Öğrenci Belgesi

c. LisansMezunları için Onaylı Lisans Not Transkripti

d. NüfusCüzdan Fotokopisi (Aslım ibraz etmek kaydıyla)

e. 2Adet Vesikalık Fotoğraf

f. Öğrenim ücretinin kurumcabelirlenen ilk taksitinin, ilgili kurumun tayin edeceği banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu.


Program Açma

MADDE 6: (1) PedagojikFormasyon Eğitimi Sertifika Programları, Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi veEğitim Bilimleri Bölümü bulunan Üniversitelerde açılır.

(2) Lisansöğrencileri ve mezunları için alanlara göreüniversitelere ayrılacak öğrenci kontenjanlarına, üniversitelerin eğitimbilimleri ve Öğretmen yetiştirme alanındaki Öğretim üyelerinin uzmanlıkalanları ve yeterliliği dikkate alınarak Kurul tarafından karar verilir.

(3) Birüniversitede program açılabilmesi için ilgili üniversitenin aşağıdaki koşullarısağlamış olması gerekir:

a) EğitimBilimleri Bölümündeki anabilim dallarından Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlamasıve Ekonomisi, Eğitim Programlan ve Öğretim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme anabilimdallarında toplamda en az beş kadrolu öğretim üyesi olmalıdır.

c) İlgili Kurum, Kurulca belirlenensüre içinde program açmak için Yükseköğretim Kuruluna başvuru yapmış olmalıdır.

d) Açılacakprogramda, eğitim bilimleri dışmda, açılacak öğretmenlik alanlarınaözgü olan özel öğretim yöntemleri derslerini yürütebilecek sayıda, alaneğitiminde kadrolu öğretim üyelerinin bulunması gerekir. İlgili alan eğitimindekadrolu öğretim üyesi olmayan alanlarda program açma başvurusuyapılamaz.

f) Özel öğretim yöntemleriderslerini yürütmede, doktorasını veya doçentliğini eğitim programlan veöğretim alanında almış Öğretim üyeleri, ilgili alanın öğretimine ilişkindersleri lisansüstü düzeyde almışlarsa, alan eğitimcisişartını yerine getirmek için ikame edilebilir.

(4) Yükseköğretimkurumları, senato kararıyla her yılın Mayıs ayı sonuna kadar açmak istedikleriprogram ve alanlarla birlikte ilgili belgeleri ekleyerek YÖK'e başvururlar.

(5) Yükseköğretimkurumlarımn program açma talepleri, en geç Temmuz ayı bitimine kadarincelenerek Kurul tarafından karara bağlanır.

(6) Kurul tarafından mezunlar içinprogram açılmasına izin verilen lisans alanları ve bu alanlardan mezun olanlarailişkin kontenjanlarla diğer bilgiler, en geç Ağustosayı içinde ÖSYM'ce hazırlanacak kılavuzda belirtilir.

(7) Lisans mezunları içinprogramlara merkezi yerleştirme işlemleri, her öğretim yılı başından önce engeç Eylül ayı içinde ÖSYM tarafından yapılır.

Dersler ve Programın Süresi

MADDE 7:(1) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programında yer alan dersler, Ek-1ve Ek-2'de yer almaktadır. Bütün alanlarda ortak olan öğretmenlik meslekbilgisi derslerinde farklı alanlardaki öğrenciler aynı şubelerde öğrenimgörebilir. Alan eğitimi ve Öğretimine özgü derslerde(Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı,Öğretmenlik Uygulaması) şubeler, alanlara göre veya ihtiyaç duyulduğunda yakınalanlar birleştirilerek oluşturulabilir.

(2) Lisansmezunları için açılan programın normal eğitim süresi ikiyarıyıldır. Dersler, iki yarıyıla bölünerek bir öğretim yılındatamamlanabilecek şekilde yürütülür (Ek-1).


(3) Lisans eğitimi sırasındaprograma devam edenler için dersler, ikinci yarıyılın sonundan itibaren başlayarak en az iki yarıyılda tamamlanacak şekildeyürütülür

(4) Lisanseğitimleri süresince pedagojik formasyon eğitimini tamamlayamayanlar, lisansmezuniyeti sonrasında bu programlara devam edebilirler.

(5) Pedagojik fonnasyon programına devam eden Öğrenciler, yaz döneminde başka üniversitelerden aldıklarıderslerle, uzaktan ve açık öğretim yoluyla aldıkları derslere ait notları,programa kayıtlı oldukları üniversiteye ibraz ederler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ProgramınYürütülmesinden Sorumlu Birimler Fakülte Yönetim Kurulu

MADDE 8:(1) Fakülte Yönetim Kurulu, programın açılması ve uygulanmasıyla ilgilikararları vermekle ve şu görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

(a) İlgiliEğitim Bilimleri Bölümümün önerilerini doğrultusunda ve öğretim elemanlarının uzmanlık alanlarım da dikkate alarak programda yer alan dersleriverecek öğretim üyelerim görevlendirmek,

(b) Öğretimelemanları ve programın yürütülmesinde görevlendirilecek diğer personel ileMilli Eğitim Bakanlığıma bağlı okullarda görev yapan uygulama öğretmenlerine ve koordinatörlere ödenecek katkı payı ile ilgiliişlemleri yürütmek,

(c) Programkapsamında eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili diğer konularda rektörlük, alanfakülteleri ve yüksekokullarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

Pedagojik FormasyonBirimi

MADDE 9: ( 1 )Programa ilişkin akademik, idari ve mali işler, fakülte dekanı tarafındanoluşturulan Pedagojik Formasyon Birimince yürütülür. Bu birim; dekanbaşkanlığında dekan tarafından görevlendirilen dekan yardımcıları, eğitimbilimleri bölüm başkanı ve ilgili personelden oluşur. Bünyesinde Eğitim/EğitimBilimleri Fakültesi bulunmayan üniversitelerde Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı,birim koordinatörüdür. Birimin görevleri şunlardır:

a) Akademiktakvimi ve ders programlarını yapmak, uygulama ilkelerini belirlemek,uygulamaları izlemek, stratejiler geliştirmek, programları değerlendirmek.

b) Diğerbirimlerle işbirliği yaparak dersleri yürütecek öğretim üyelerinin dersprogramlarını belirlemek.

c) İlgilibirim ve kişiler arasında işbirliğini sağlayarak programın düzenli birşekilde yürütülmesini sağlamak.

ç)  Sınav programlarını hazırlamak ve uygulamak,

d) ÖğretmenlikUygulaması dersinde Milli Eğitim Bakanlığıma bağlı uygulama yapılacak okullarıve uygulamaya gidecek öğrencilerin listesini vehazırlamak.

e) Okullarave öğrenci gruplarına göre, danışman öğretim üyelerini ve rehber öğretmenleribelirlemek,


f) Uygulamalar için valilik ve İlMilli Eğitim Müdürlüğünden gerekli izinleri almak için gerekli belgelerlebirlikte dekanlığa başvurmak.

g) Dekanlıkçaverilecek diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Derslere Devam, Ders Muafiyeti,Programı Bitirme ve Sertifika Belgesi

MADDE 10: (1) Programdakidersler, sınavlar, eğitim-öğretimi e ilgili işler ve disiplin konularında, her Kurumun Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile YükseköğretimKurumlarının Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin hükümleri uygulanır.

(2) Birdönemde en az bir dersten devam şartım sağlayan, ancak bazı derslerden devamalamayanlar, bir sonraki dönemde ders kredisi başına öğrenim ücretimyatırarak programa devam eder. Bu durumdakiler, izleyen öğretim yılında devamalamadıkları dersler için o döneme ait Kurumca belirlenen ücreti öderler.

(3) Programa başlayanlar, ilk haftaiçinde, yükseköğretim kurumlarında pedagojik formasyon eğitimikapsamındaki bazı derslerden muaf tutulmak için başvuruda bulunabilir. Muafolunan dersler için öğrencilere ayrıca ücret iadesi yapılmaz.

(4) Özelöğretim kurumlarında veya MEB'e bağlı bir yıldan az olmamak kaydıylaöğretmenlik yaptığını belgeleyenler, ÖğretmenlikUygulaması dersinden muaf tutulur.. Ayrıca, pedagojik formasyon derslerininalındığı dönemde MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretimkurumlarında öğretmenlik veya Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulur.

(5) Programda aldığı dersleri,öngörülen öğrenim süresinde başaramamış olan öğrencilere, ilgili yükseköğretimkurumlarının Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(6) Programa kayıtlı olmak, askerlik tecil işlemleri için bir gerekçe oluşturmaz. Programı tamamlamadanaskere alman öğrenciler, askerlik hizmetinden terhislerini izleyen ilk iki yıliçinde başvurmaları durumunda programın açık bulunduğu bir yükseköğretimkurumunda programa kaldıkları yerden devam edebilirler.

(7) Programda yer alan dersler,derslerin kredileri ve notları, lisans programından ayrı bir transkripttegösterilir.

(8) Programa devam edenler, sınavhaklan dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(9) Programdanherhangi bir nedenle ilişiği kesilenlere veayrılanlara, istemeleri halinde o güne kadar almış oldukları derslere ilişkintranskript verilir.

(10) İlgilikurumun öğretim ve sınav yönetmeliği hükümlerine göre, programda yer alanderslerin tümünden başarılı olanlar, Pedagojik Formasyon EğitimiSertifikası almaya hak kazanır.

(11) Aympedagojik formasyon eğitimine dayalı olarak birden fazla alanda sertifikabelgesi düzenlenemez.

(12) Pedagojikformasyon eğitimi sertifika programlarına kayıtlı lisans öğrencileri, yatay geçiş yoluyla başka bir kuruma kaydolduklan takdirde, varsa ilgili yükseköğretim kurumunun yürütmekte olduğu pedagojik formasyon eğitimi sertifikaprogramına da yatay geçiş yapmış sayılırlar. Bu öğrenciler için, lisansprogramlan arasındaki yatay geçiş hükümleri uygulanır. Öğrenci değişimprogramları için de bu hüküm geçerlidir.


(13) Programaçılan üniversitenin kapasitesinin üzerinde öğrenci başvuıusu olduğu takdirdeve ihtiyaç duyulması halinde teorik dersler, öğrenci talepleri de dikkate alınarak, fakülte yönetim kurulu kararıyla açıköğretim ve uzaktanöğretim yoluyla aldırılabilir. Bu öğrencilerin her türlü öğrenci işleri,kayıtlı oldukları üniversite tarafından yürütülür. Uzaktan ve açıköğretimyoluyla bir başka kurumdan alman derslerle ilgili sınavlar da kurumlararası işbirliği prokolüne uygun olarak yapılır.

(14) Lisansprogramlarına devam eden öğrenciler için açılan pedagojik formasyon eğitimiprogramlarında, programda yer alan bazı teorik derslerin, kurum içinden ya dakurum dışından, uzaktan öğretim ve açık öğretimyoluyla sunulması durumunda, kurumlar ve birimler arası işbirliğiprotokollerinde yer alan hükümler uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM Öğrenim Ücreti veKatla Payı Dağıtımı

Öğrenim Ücreti

MADDE 11: (1) Sözkonusu sertifika programına kaydolan öğrencilerdenöğrenim ücreti alınıp alınmamasına üniversiteler tarafından karar verilir.Ücret alınacak ise bu ücret, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 19/11/1992tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, her yıl Resmi Gazetede yayımlanan ve ilgili eğitim-Öğretim yılında YükseköğretimKurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak KatkıPayları ve İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararıile tespit edilen Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci ÖğretimdenAlınacak Öğretim Ücretleri (II) Sayılı Cetvel (A) da Eğitim Fakülteleri içintespit edilen İkinci Öğretim Öğrenim Ücretinin en fazla iki katma kadarolabilir.

(2) Öğrenimücreti, kurumca belirlenecek taksitler halinde ödenir. İlktaksit kayıt sırasında, diğer taksitler ise kurumun belirleyeceği tarihlerdeödenir.

(3) Lisansprogramlarına kayıtlı öğrencilerin sertifika programı için ödeyecekleriücretler, ilgili dönemde alacakları derslerin kredilerinin toplam krediiçindeki payına göre hesaplanır, Kurumcabelirlenecek taksitler halinde ödenir.

(4) Derstekrarında alınacak ücretler, tekrar edilecek derslerin kredilerinin toplamkredi içindeki payına göre hesaplanır, toplam öğrenim ücretinin tekrar edilendersin kredi başına düşen miktarı, ücret olarak alınır.

(5) Öğrenimine haklı ve geçerlisebepler dışında ara verenlerle bir ya da birden çok dönemde bütün derslerdendevamsız olan ve başarısız sayılanlar, izleyen dönemlerde ders başına Öğrenimücretini tekrar yatırırlar ve programa devam ederler.

(6) Fakülte yönetim kurulukararıyla programdaki bazı derslerin uzaktan öğretim ve açık öğretim yoluylabaşka bir kurumdan ya da birimden alınmasına karar verilen öğrencilerle ilgiliolarak ders/leri sunan yükseköğretim lcurumuna ya da birimine,öğrenci başına belirlenecek hizmet bedeli, programı yürüten üniversiteninPedagojik Formasyonla İlgili Döner Sermaye hesabından aktarılır.

Katkı Paylarının Dağıtımı

MADDE12: Programınyürütülmesinde katkıda bulunanların katkı payları, ilgili yükseköğretim kurumunun Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü5 nünusul ve esasları doğrultusunda yapılır.


ALTINCI BÖLÜM Hüküm BulunmayanHâller ve Yetkilendirme

MADDE 13: (1).Bu Usul ve Esasların uygulanması sırasında doğabilecek sorunları gidermede fakülte yönetim kurulunca karar verilir.

(2) Yükseköğretimkurumlarmm ilgili yönetim kurulları, bu Usul ve Esaslarda belirtilen hükümlereaykırı olmamak üzere düzenlemeler yapabilir ve kararlar alabilirler.

Yürürlük

MADDE 14: BuUsul ve Esaslar, YÖK kararı ile 2013-2014 Eğitim-ÖğretimYılı Bahar Yarı Yılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15: BuUsul ve Esasları Yükseköğretim Kurulu Başkam yürütür.


EK 1: PedagojikFormasyon Eğitimi Sertifika Programı Dersleri

Teorik Dersler

 

AKTS

Eğitim Bilimine Giriş

2

0

2

Öğretim îlke ve Yöntemleri

2

0

2

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

2

0

2

Rehberlik

2

0

2

Sımf Yönetimi

2

0

2

Seçmeli Ders I

2

0

2

Seçmeli Ders II

2

0

2

Dönem Toplamı

14

0

14

.   :    Uygulamalı Ders

er

Özel Öğretim Yöntemleri

2

2

3

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2

2

3

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

5

 

 

 

 

Dönem Toplamı

6

10

11

Genel Toplam

20

14

25

EK 2: ÖnerilenSeçmeli Dersler Listesi

 

 

 

 

Seçmeli Ders I Grubu

 

Seçmeli Ders II Grubu

 

Eğitimde Araştırma

2-0-2

Eğitim Psikolojisi

2-0-2

Eğitimde Program Geliştirme

2-0-2

Eğitimde Teknoloji Kullanımı

2-0-2

Eğitim Tarihi

2-0-2

Eğitim Felsefesi

2-0-2

Eğitim Sosyolojisi

2-0-2

Türk Eğitim Tarihi

2-0-2

Gelişim Psikolojisi

2-0-2

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2-0-2

Öğretmenlik Meslek Etiği

2-0-2

Karakter ve Değerler Eğitimi

2-0-2

Yaşam Boyu Öğrenme

2-0-2

Özel Eğitim

2-0-2

Bireyselleştirilmiş Öğretim

2-0-2

Bilgisayar Destekli Öğretim

2-0-2

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET