gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

POSTA VE TELGRAF PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Posta ve Telgraf Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

16 Haziran 2012 Cumartesi 00:41

 POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  1/12/2007 tarihli ve 26717 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

c) Başkanlık: İnsan Kaynakları Daire Başkanlığını,

ç) Birim: Görev yeri itibariyle merkez teşkilatında daire başkanlıklarını, taşra teşkilatında ise başmüdürlüklerin kısım müdürlükleri ile bağlı PTT merkez müdürlükleri, işletme ve dağıtım müdürlüklerini,

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Başka kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan Kuruluşta görev almak isteyenler,

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin başlığı ile birinci fıkrasının (a) bendi ve ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlk defa açıktan atama sırasında istenecek belgeler

a) Sınav sonuç belgesinin aslı, bilgisayar çıktısı veya Kuruluşça onaylı örneği,

Sınavı kazanan adayların birinci fıkranın (ç), (d), (e), (g) ve (ğ) bendinde bulunmuş oldukları beyanların doğruluğu, atama işleminden önce Kuruluşça tespit edilir.

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin başlığı ile birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkrasındaki naklen ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Kurumlar arası atamalar

b) Statüsü gereği sicil notu uygulaması devam eden kuruluşlardan atanacaklar için son sicil notu olumlu ve sonüç yıllık sicil not ortalaması ile başarı değerlendirmesi yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin 10/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Son görev yeri statüsü gereği sicil notu uygulaması devam eden kuruluşlardan atanacaklar için son sicil notu olumlu ve son üç yıllık sicil not ortalaması ile başarı değerlendirmesi yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

MADDE 6  Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(2) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerine göre yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda bulunduğu birimde, birime en son geldiği tarih itibariyle geçen hizmet süresi esas alınır ve yer değiştirmeler hizmeti en az olandan başlanmak üzere yapılır. Hizmet sürelerinin eşit olması halinde atamaya Kuruluştaki görev süresi en az olan personelden başlanır.

(3) Bu madde kapsamında yapılacak atamalarda süre ve yer değiştirme suretiyle atama dönemini bekleme şartıaranmaz.

MADDE 7  Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Başmüdür ve Başmüdür Yardımcıları süreye bağlı olarak yer değiştirme suretiyle atamaya tabidir.

MADDE 8  Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(2) Başmüdür ve Başmüdür Yardımcısı kadrolarına ilk defa atanacak olanlarıüçüncü hizmet bölgesi olarak belirlenen illere atanmaları ve bu hizmet bölgelerinde iki yıl görev yapmaları zorunludur. Ancak, diğer unvanlarda bu hizmet bölgelerinde en az dört yıl görev yapmış olanlarda bu şart aranmaz.

MADDE 9  Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Atama ve yer değiştirmelere ilişkin işlem evrakı en geç yedi gün içinde ilgililere tebliğ edilir. Tebliğ tarihi itibariyle de ayrılışları sağlanır.

MADDE 10  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11  Bu Yönetmelik hükümlerini Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürü yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET