gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

REKABET KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİ

Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği

31 Temmuz 2012 Salı 05:03

 

31 Temmuz 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28370

YÖNETMELİK

Rekabet Kurumundan:

REKABET KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, rekabet uzman yardımcılığı giriş sınavına ve rekabet uzmanlığı yeterlik sınavına, uzmanlık kademelerine atanma ile meslek personelinin yetiştirilmesine ve yükseltilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, Rekabet Kurumu kadrolarına meslek personeli sıfatıyla rekabet uzman yardımcısı, rekabet uzmanı, rekabet başuzmanı, kıdemli rekabet başuzmanı ve mesleki koordinatör olarak atanacaklar hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik, 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 35 inci ve 36 ncı maddeleri ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen,

a) Başkan: Rekabet Kurumu Başkanını,

b) Başkan yardımcısı: Rekabet Kurumu başkan yardımcısını,

c) Başuzman: Rekabet başuzmanını,

ç) Giriş sınavı: Rekabet uzman yardımcılığı yarışma sınavını,

d) Kanun: 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu,

e) Kıdemli başuzman: Kıdemli rekabet başuzmanını,

f) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

g) KPSS: ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

ğ) Kurum: Rekabet Kurumunu,

h) Kurul: Rekabet Kurulunu,

ı) Meslek personeli: Rekabet uzman yardımcısını, rekabet uzmanını, rekabet başuzmanını, kıdemli rekabet başuzmanını ve mesleki koordinatörü,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

j) Uzman: Rekabet uzmanını,

k) Uzman yardımcısı: Rekabet uzman yardımcısını,

l) Yönetici: Başkan yardımcısını, kıdemli koordinatörü, başhukuk müşavirini ve daire başkanını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

Giriş sınavı

MADDE 5  (1) Kuruma uzman yardımcısı olarak atanacaklar, Kurumun öncelikleri ve yıllık iş programıçerçevesinde belirlenecek kadro ve ihtiyaç durumuna göre, Başkan tarafından uygun görülen tarihlerde açılacak girişsınavı ile alınırlar.

(2) Giriş sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan oluşur.

(3) Giriş sınavına çağrılacak adayların sayısı atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından fazla olamaz.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 6  (1) Sınava katılma şartları, son başvuru tarihi, başvuru yeri, KPSS taban puanı, uzman yardımcısıolarak en fazla kaç kişinin atanacağı, sınavın yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi, başvuruda istenecek belgeler ile gerekli görülen diğer koşullar sınav tarihinden en az bir ay önce, Resmî Gazetede ve Türkiye genelinde günlük olarak tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az üçünde ikişer defadan az olmamak kaydıyla yayımlanmak, Kurum panolarına asılmak ve Kurum internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Katılma şartları

MADDE 7  (1) Giriş sınavına katılabilmek için,

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartlarıtaşımak,

b) Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fakülte veya bölümler ile en az dört yıllık lisans eğitimi veren bilgisayar mühendisliği, makina mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, elektronik mühendisliği, matematik mühendisliği, istatistik ve bilgisayar, matematik ve bilgisayar, matematik, istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Sınavın yapıldığı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,

ç) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSSden, her sınav döneminde Başkanlıkça tespit edilerek sınav ilanında belirtilen puan türünde taban puanı almış olmak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak,

şarttır.

Başvuru belgeleri

MADDE 8  (1) Giriş sınavına katılmak isteyen aday dolduracağı başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekler:

a) T.C. Kimlik numarası beyanı veya nüfus cüzdanının Kurumca onaylı örneği,

b) 4 adet vesikalık fotoğraf,

c) Mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği,

ç) KPSS sonuç belgesinin aslı, Kurumca onaylı örneği veya internet çıktısı,

d) Erkek adaylar için, askerlik durumuna dair beyan.

(2) Birinci fıkradaki belgelerin en geç sınav ilanında belirtilen tarihte Kuruma teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü

MADDE 9  (1) Giriş sınavının sekretarya hizmetleri, Kurumun Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, süresinde yapılan başvuruları inceleyerek ilgilide aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder ve yarışma sınavına kabul edilen adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verir. Girişbelgesi olmayan adaylar sınava katılamaz. Aranan şartları taşımadığı anlaşılanlara giriş sınavına alınmayacakları sınav tarihinden önce bildirilir.

(2) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemez ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara bildirilir.

Sınav komisyonu

MADDE 10  (1) Giriş sınavı, en az ikisi meslek personeli veya meslek personeli kökenli yöneticilerden oluşmak üzere Başkan tarafından belirlenecek beş kişilik komisyonca yapılır. Gerek görüldüğünde, öğretim üyeleri arasından belirlenecek üyeler de komisyonda görev alabilir. Ayrıca Başkan tarafından aynı esaslara göre iki yedek üye belirlenir.

Yazılı sınav

MADDE 11  (1) Yazılı sınavın tümü ya da bir bölümü, klasik veya test usulünde Kurum tarafından yapılabileceği gibi, Başkanlık tarafından ÖSYMye veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kuruluşlara da yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınav, aşağıdaki alan bilgisi konularını kapsar:

a) İKTİSAT: Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Uluslararası İktisat, Ekonometri, İstatistik,

b) HUKUK: Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku,

c) İŞLETME: İşletme İktisadıİşletme Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Üretim ve Pazarlama,

ç) BİLİŞİM: Yazılım, Ağ, Güvenlik ve Donanım, Veritabanları ve Bilgi Sistemleri,

d) YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca veya Almanca.

(3) Sınava girecek adayların bu ana ve alt dalların hangilerinden sorumlu tutulacakları sınav duyurusunda açıklanır. Yazılı sınavın Kurum tarafından yapılması halinde, yazılı sınav soruları sınav komisyonu tarafından sınav duyurusunda belirtilen alanlara uygun olarak ayrı ayrı hazırlanır veya yüksek öğretim kurumları öğretim üyelerine hazırlattırılan sorular arasından komisyonca seçilir. Komisyonca seçilen sınav sorularını, puanlarını ve sınav süresini gösterir tutanak Sınav Komisyonu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Soru kağıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına teslim edilir.

(4) Yazılı sınav Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından bu iş için görevlendirilen personel ile komisyon üyelerinin gözetim ve denetimi altında yapılır.

(5) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için alan bilgisi konularının her birinden en az altmış beş puan almak kaydıyla ortalama en az yetmiş puan almak gerekir.

(6) Yazılı sınav sonucunda başarılı olanlardan, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınav

MADDE 12  (1) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar, sınav tarihinden en az on güönce sınavın yapılacağıyer, gün ve saat yazılı olarak bildirilmek suretiyle çağrılırlar.

(2) Sözlü sınav, sınav komisyonu tarafından, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıözetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

çÖzgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

(3) Adaylar, Komisyon tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılısayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Giriş sınavının değerlendirilmesi

MADDE 13  (1) Sınav komisyonu, yazılı sınavın ağırlığı %60, sözlü sınavın ağırlığı %40 olmak üzere, yazılıve sözlü sınavda başarılı olan adayların her sınav aşamasında elde ettikleri puanların ağırlıklı ortalamasını almak suretiyle giriş sınavı başarı puanını tespit eder ve nihai başarı sıralamasını yapar. Başarı puanlarının eşit olmasıdurumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda sınav ilanında belirtilen kontenjan sayısına göre sınavı kazananlar belirlenir ve ilan edilir. Değerlendirme sonuçları sözlü sınava katılan adaylara yazılı olarak bildirilir. Ayrıca ilan edilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek liste belirlenir. Yedek listede yer alan adayların hakları, bu listenin ilan tarihini izleyen altı ay için geçerlidir.

(2) Adaylar sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi işgünü içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler.İtirazlar beş işgünü içerisinde sınav komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve adaylara yazılı olarak bildirilir.

(3) Sınavlarda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarına konulur. Kazanamayan adayların belgeleri ise Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığında bir yıl süre ile saklanır.

Atama işlemleri

MADDE 14  (1) Sınavı kazananların, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde atama işlemleri için aşağıdaki belgelerle birlikte Kuruma müracaat etmeleri gereklidir. Bu süre içinde istenen bilgi ve belgeleri ibraz edenlerin atamaları Başkan tarafından yapılır.

a) Mezuniyet belgesi veya Kurumca onaylı sureti,

b) Adli sicil kaydına dair beyan,

c) Askerlik durumuna dair beyan,

ç) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan,

d) 4 adet fotoğraf.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Rekabet Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Yetiştirilme ilkeleri

MADDE 15  (1) Uzman yardımcısı olarak atananlar bu kadroda bulundukları sürece rekabet uzmanlığının gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla temel eğitim ve uygulamalı eğitimden geçirilirler. Bu süreç;

a) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini,

b) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve soruşturma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazanılmasını,

c) Mesleki konularda bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazanılmasını,

ç) Yabancı dil bilgisinin gelişmesini,

sağlamaya yönelik çalışmaları içerir.

Adaylık eğitimi ve mesleki eğitim

MADDE 16  (1) Uzman yardımcısı olarak atananların adaylık eğitimi hakkında 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Uzman yardımcıları adaylık eğitiminin yanında mesleğin gerektirdiği hukuk, iktisat ve işletme bilgisinin geliştirilmesini, Kurum kültürü ve değerlerinin kazandırılmasını amaçlayan, içeriği ve süresi Başkanlıkça belirlenen bir eğitime tabi tutulur. Eğitim döneminin sonunda, esasları Başkanlıkça saptanan mesleki eğitim değerlendirme sınavıyapılır. Sınav sonucunda yüz puan üzerinden verilecek notlar ilgililerin dosyalarına işlenmek üzere bağlı bulunduklarıdaire başkanlığına teslim edilir.

Uygulamalı eğitim

MADDE 17  (1) Uygulamalı eğitim dönemi, adaylık eğitimi ve mesleki eğitimlerini tamamlayan uzman yardımcılarının, Kanunda yer alan mesleki süreçlerde görev alarak mesleki uygulamayı öğrenmelerinin yanı sıra yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılımları yoluyla mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmalarını kapsar.

(2) Uygulamalı eğitim çalışmaları, ilgili daire başkanının sorumluluğu altında yürütülür. Uzman yardımcısının bu dönem içerisinde birden fazla sektörde yoğunlaşması, bağlı bulunduğu daire başkanınca sağlanır.

(3) Her takvim yılı sonunda, uzman yardımcısının en uzun süreli görev yaptığı dairenin daire başkanıtarafından, Başkanlıkça belirlenecek uzman yardımcısı değerlendirme formu doldurularak yüz tam puan üzerinden not verilir.

Eğitim döneminin değerlendirilmesi

MADDE 18  (1) Uzman yardımcısının mesleki eğitim dönemi değerlendirme sınavında ve uygulamalı eğitim sırasında aldığı notlar, performansının değerlendirilmesi sırasında ilgili daire başkanı tarafından dikkate alınabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı ve Uzmanlık Kademeleri

Uzmanlık için aranan şartlar

MADDE 19  (1) Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca rekabet uzmanı olarak atanabilmek için uzman yardımcısının;

a) Aylıksız izin, toplam üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri sebebiyle görevden ayrı kalınan süreler hesaba katılmaksızın uzman yardımcısı olarak üç yıl fiilen çalışmış olması,

b) Kurumun çalışma konuları ile ilgili hazırladığı uzmanlık tezinin kabul edilmesi,

c) Uzmanlık tezinin kabul edilmesi sonrasında girecekleri yeterlik sınavında başarılı olması,

ç) Uzman yardımcılığı dönemi içinde KPDSden en az (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlilik sınavının yapıldığı tarihten itibaren en geç iki yıl içinde sahip olması,

şarttır.

Tez değerlendirme komisyonu

MADDE 20  (1) Tez değerlendirme komisyonu, Başkan tarafından görevlendirilen bir başkan yardımcısının başkanlığında, ilgili uzman yardımcısının görevli olduğu dairenin başkanı ile Başkan tarafından yöneticiler veya en az rekabet başuzmanı unvanını haiz meslek personeli arasından belirlenen beş üyeden oluşur. Gerek görüldüğünde, öğretimüyeleri arasından belirlenecek üyeler de komisyonda görev alabilir. Ayrıca Başkan tarafından aynı esaslara göre iki yedek üye belirlenir.

(2) Tez değerlendirme komisyonunun çalışmalarına mazereti nedeniyle katılamayacak asil üyelerin yerine, tespit sırasına göre, yedek üyelerden görevlendirme yapılır.

(3) Tez değerlendirme komisyonunun sekretarya hizmetleri Kurumun Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 21  (1) Uzman yardımcıları; aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri sebebiyle görevden ayrı kalınan süreler hesaba katılmaksızın uzman yardımcısı olarak iki yıl fiili hizmetlerini tamamladıklarıtarihten itibaren bir ay içinde tez konusu belirler. Uzman yardımcısının bağlı olduğu daire başkanı, tez konusu ve planını iki işgünü içinde, tez değerlendirme komisyonuna iletilmek üzere Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildirir. Tez değerlendirme komisyonu tez tekliflerini yedi işgünü içinde değerlendirerek Başkanın onayına sunar.

(2) Uzman yardımcısının tez konusu ile birlikte Kurum içinden veya dışından belirleyeceği bir tez danışmanı da birinci fıkradaki esaslarına uygun olarak Başkanın onayına sunulur. Tez danışmanının meslek personeli arasından belirlenmesi halinde meslekte yedi yılını tamamlamış olma şartı aranır. Kurum dışından belirlenecek tez danışmanının hazırlanacak tez konusu ile ilgili bilim dalında öğrenim görmüş veya uzmanlaşmış olması esastır. Tez danışmanı her dönemden ancak bir uzman yardımcısına danışmanlık yapabilir.

(3) Başkanın yedi işgünü içerisinde vereceği onaydan sonra tez konusu ve tez danışmanı belirlenmiş olur. Buşekilde tez konusunun belirlenmesinden itibaren uzman yardımcısına bir yıllık tez hazırlama süresi verilir. Verimli birçalışma yapabilmesini sağlamak bakımından bu sürenin son iki ayı içerisinde uzman yardımcısına iş yükü gözetilerek görev verilmesi esastır.

(4) Tez konusunun uygun bulunmaması halinde, uzman yardımcısının en geç on beş gün içinde, uygun bulunmama gerekçelerini dikkate almak suretiyle belirlediği yeni tez konusu, birinci fıkraya uygun şekilde tekrar onaya sunulur. Tez konusunun ikinci kez uygun bulunmaması halinde tez konusu, tez değerlendirme komisyonunun görüşüalınmak suretiyle Başkan tarafından belirlenir. Tez konusunun kabul edilmemesi uzman yardımcısına ek süre hakkıvermez.

(5) Tez konusu, belirlendikten sonra on beş gün içinde uzman yardımcısının talebi, tez değerlendirme komisyonunun uygun görüşü ve Başkanın onayı ile bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir. Tez konusunun değiştirilmesi uzman yardımcısına ek süre hakkı vermez.

(6) Belirtilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadan tez konusunu bildirmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.

(7) Başkanlık, Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda tez konuları listesi hazırlayabilir.

Uzmanlık tezi hazırlanmasına ilişkin esaslar

MADDE 22  (1) Kurumun görev alanıyla ilgili olması gereken tez konusunun seçiminde, konunun Rekabet Kurumunda veya başka bir kurum ve kuruluşta daha önce uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından benzer tarzda incelenip savunulmamış olması esastır. Uzman yardımcısının Türkçe olarak hazırlayacağı uzmanlık tezinin kendi görüş ve değerlendirmelerini içermesi, Başkanlık tarafından uygun görülen tez hazırlama yönergesi usullerine uyulması ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

Tezin teslimi

MADDE 23  (1) Tez hazırlanması için tanınan sürenin bitiminde hazırlanan tez, ilgili daire başkanlığıaracılığıyla Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına teslim edilir. Tez danışmanı, tezin teslimini izleyen on beş gün içinde rehberlik ettiği tez hakkındaki görüşlerini ve uzman yardımcısınıçalışmalarını rapor halinde Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına sunar.

(2) Süresi içinde tezini teslim edemeyen uzman yardımcısına altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir.

(3) Verilen ilave süre içinde tezini teslim etmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı bir kadroya atanırlar.

Tezin değerlendirilmesi

MADDE 24  (1) Teslim edilen tezler ve tez danışmanlarının değerlendirme raporları Yönetim Hizmetleri Dairesi tarafından tez değerlendirme komisyonunun asıl ve yedek üyelerine üç işgünü içinde gönderilir.

(2) Tez değerlendirme komisyonu, belirleyeceği ve önceden duyuracağı değerlendirme kriterlerine göre, teslim aldığı tezleri en geç iki ay içinde inceler ve bu sürenin bitiminden itibaren, bir ay içinde uzman yardımcısını tezini savunmak üzere çağırır. Bu durum tez savunması tarihinden en az on güönce uzman yardımcısına yazılı olarak bildirilir. Tezini teslim ettiği halde, Başkan tarafından geçerli görülecek bir mazeret nedeniyle tez savunmasına girememiş olan uzman yardımcısı için ayrı bir savunma tarihi belirlenir.

Tezin savunulması

MADDE 25  (1) Uzman yardımcısı, belirlenen günde tezini sözlü olarak savunur ve tez değerlendirme komisyonunun tez ile ilgili sorularını cevaplandırır. Tez değerlendirme komisyonu gerekli görmesi halinde tez danışmanını dinlemek üzere davet edebilir.

(2) Tez değerlendirme komisyonu üyelerinin her biri, savunma toplantısının ardından teze ilişkin puanlamasınıyapar. Yüz tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede, verilen notların aritmetik ortalaması en az yetmiş puan olan tez başarılı kabul edilir. Tez değerlendirme komisyonu her bir üyenin vermiş olduğu puanları ve tezin başarılı veya başarısız sayılma nedenlerini içeren bir değerlendirme raporunu Kurula sunar.

(3) Geçerli bir mazereti olmaksızın savunma toplantısına girmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermişsayılır.

Tezin başarısız bulunması

MADDE 26  (1) Tezi başarılı bulunmayan uzman yardımcısına bir hak daha tanınır. Uzman yardımcısı ikinci hakkını, başarısız olma gerekçesinin yer aldığı tez değerlendirme komisyonu raporunu dikkate almak suretiyle, sonucun kendisine tebliğinden itibaren üç ay içerisinde kullanır ve hazırlamış olduğu tezi düzeltir.

(2) Uzman yardımcısının ikinci hakkını kendisine yeni bir tez konusu verilmesini isteyerek kullanması halinde, kendisine altı aylık bir süre tanınır.

(3) İkinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı bir kadroya atanırlar.

Yeterlik sınavı

MADDE 27  (1) Uzmanlık tezleri başarılı bulunan uzman yardımcıları aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç, en az üç yıçalışmış olmak kaydıyla yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Yeterlik sınavıyazılı olarak yapılır. Sınav tarihi Başkanlık tarafından belirlenerek sınavdan en az bir ay önce duyurulur.

(2) Yeterlik sınavı komisyonu, 10 uncu maddede belirtilen esaslara göre oluşturulur.

(3) Yeterlik sınavı aşağıda yer alan konulardan oluşur:

a) Rekabet hukukunun temel kavramları, 4054 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat,

b) Rekabet Kurulu ve ilgili yargı kararları,

c) Rekabet hukuku alanındaki uluslararası uygulamalar,

ç) Yazılım, Ağ, Güvenlik ve Donanım, Veritabanları ve Bilgi Sistemleri.

(4) Yeterlik sınavından en az yetmiş puan alan uzman yardımcıları başarılı sayılır.

(5) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

(6) İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile yeterlik sınavından itibaren iki yıl içinde yabancı dil yeterliliğşartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Uzmanlığa atanma

MADDE 28  (1) Yeterlik sınavında başarılı olan ve yabancı dil yeterliliğşartını yerine getiren rekabet uzman yardımcıları rekabet uzmanı olarak atanırlar. Ataması yapılanlar birden fazla ise aralarındaki başarı sıralaması, uzmanlık tez notunun %50si ve yeterlik sınav notunun %50si dikkate alınmak suretiyle belirlenir.

Başuzmanlık, kıdemli başuzmanlık ve mesleki koordinatörlüğe atanma

MADDE 29  (1) Meslek personeli, rekabet uzmanlığı döneminde, Başkanlık tarafından hazırlanan programçerçevesinde, yirmi dört aydan kısa olmamak üzere en az iki hizmet biriminde görevlendirilir.

(2) Birinci fıkradaki şartı sağlayacak şekilde en az yedi yıl rekabet uzmanı olarak görev yapmış, KPDSden asgari (B) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olan ve uzmanlık dönemindeki performansı başarılı olarak değerlendirilen uzmanlar, hazırlayacaklarıbaşuzmanlık eserinin değerlendirme komisyonu tarafından kabul edilmesi ve eser savunmasında başarılı olmalarıkaydıyla rekabet başuzmanı olarak atanırlar.

(3) En az altı yıl rekabet başuzmanı olarak görev yapmış, başuzmanlık dönemindeki performansı başarılı olarak değerlendirilen başuzmanlar, hazırlayacakları kıdemli başuzmanlık eserinin değerlendirme komisyonu tarafından kabul edilmesi ve eser savunmasında başarılı olmaları kaydıyla kıdemli rekabet başuzmanı olarak atanırlar.

(4) Başuzmanlık ve kıdemli başuzmanlık değerlendirme komisyonu, 10 uncu maddede belirtilen usul ve esaslara göre oluşturulur. Başuzman veya kıdemli başuzman adayınıçalıştığı dairenin başkanı komisyon üyeleri arasında yer alır.

(5) Mesleki koordinatör, başuzmanlar ve kıdemli başuzmanlar arasından atanır.

Diğer görevlerde geçen sürelerin değerlendirilmesi

MADDE 30  (1) Uzman, başuzman ya da kıdemli başuzman unvanı taşıyan meslek personelinden Kurum içinde idari bir göreve atananların bu görevde geçirdikleri süre uzmanlık, başuzmanlık ya da kıdemli başuzmanlıkta geçirilmiş sayılır.

(2) Uzman ya da başuzman unvanı taşıyan meslek personelinden Kurum içinde daha üst bir göreve (kurul üyesi ve yönetici kadrolarına) atananların, bu görevde geçirdikleri süre kıdemli başuzman olmak için gereken süreye dâhil edilir. Bu konumda olanlardan en az üç yılını atandıkları görevde tamamlayanlar, bu görevlerinin son bulması halinde doğrudan kıdemli başuzman unvanına hak kazanırlar.

Başuzmanlığa ve kıdemli başuzmanlığa atanmada sürelerin hesaplanması

MADDE 31  (1) 29 uncu maddede belirtilen sürelerin hesabında, aylıksız izinler ve toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri dikkate alınmaz. Ancak askerlikte geçen süreler ile diğer kamu kurumlarında ya da Türkiyenin üyesi bulunduğu uluslararası örgütlerde başuzmanlığa atanma bakımından toplamda bir yılı, kıdemli başuzmanlığa atanma bakımından ise toplamda iki yılı aşmayan geçici görevlendirmeler, bu unvanlara ilişkin görev süresine dâhil edilir.

Diğer hususlar

MADDE 32  (1) Başuzmanlık eseri ve kıdemli başuzmanlık eserinin değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Başkanlık kararıyla belirlenir. Sınav, tez ve eser değerlendirme süreçlerini geçseler dahi KPDSden veya buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan yeterli düzeyde dil puanı alamayanların ataması söz konusu belgeyi ibraz edinceye kadar yapılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yeniden atanma

MADDE 33  (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzman, başuzman, kıdemli başuzman unvanını kazandıktan sonra Kurumdan çeşitli sebeplerle ayrılanlardan yeniden kurumdaki görevlerine atanmak isteyenler, boş kadro olması ve Kurumun ihtiyacı çerçevesinde Başkan onayı ile yeniden atanabilirler. Kurumdan ayrılıp yeniden atananların Kurum dışında geçirdikleri süre uzmanlık kıdemlerinde dikkate alınmaz.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 34  (1) 20/9/2008 tarihli ve 27003 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Rekabet Kurumu Meslek Personeli Seçme, Yetiştirme ve Yükseltme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut uzman yardımcıları

GEÇİCİ MADDE 1  (1) 2/11/2011 tarihi itibarıyla uzman yardımcısı kadrosunda bulunanların tez, yeterlik sınavları ve uzmanlık kadrolarına atanmaları, 20/9/2008 tarihli ve 27003 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Rekabet Kurumu Meslek Personeli Seçme, Yetiştirme ve Yükseltme Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yapılır.

Mevcut başuzmanlar

GEÇİCİ MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte başuzman unvanı kazananlar için kıdemli başuzmanlığa atanma ile ilgili süreler bakımından, Kuruma ilk atanma tarihinden itibaren on altı yıl Kurumda çalışmaşartı aranır.

Mevcut uzmanlar

GEÇİCİ MADDE 3  (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, bir yıldan uzun süredir rekabet uzmanı unvanı taşıyanlar ile uzmanlık dönemi içinde birim değiştirmiş olan rekabet uzmanlarının başuzmanlığa yükseltilmeleri bakımından, 29 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şart aranmaz.

Yürürlük

MADDE 35  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET