gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

RTÜK UZMAN YARDIMCILIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

16.06.2011 tarihli RG ile RTÜK uzman yardımcılarının seçim, sınav ve yetiştirilme usul ve esaslarında değişiklik öngörülmektedir.

16 Haziran 2011 Perşembe 05:42
RTÜK Uzman Yardımcılığı Yönetmeliğinde Değişiklik

 
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ
VE YETERLİK SINAVLARI İLE UZMANLIĞA ATAMA, YETİŞTİRİLME,
GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Üst Kurul uzman yardımcılarının mesleğe giriş, yetiştirilme, uzmanlık tezi hazırlama ve yeterlik sınavı, uzmanlığa atanma ve Üst Kurul meslek personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda istihdam edilecek adaylar ile Üst Kurul Uzman Yardımcıları ve Üst Kurul Uzmanlarından oluşan meslek personelini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 43 üncü ve geçici 2 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan yardımcısı: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısını,
b) Birim amiri: 1. Hukuk Müşaviri ve Daire Başkanlarını,
c) Daire başkanlığı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığını,
ç) Giriş sınavı: Üst Kurul uzman yardımcılığına atanacakları belirlemek amacıyla yapılan sözlü sınavı,
d) Kanun: 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunu,
e) KPDS: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
f) KPSS: 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre (A) grubu kadrolar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,
g) Meslek personeli: Üst Kurul uzmanları ve uzman yardımcılarını,
ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
h) Tez: Üst Kurul uzman yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezlerini,
ı) Uzman: Üst Kurul uzmanını,
i) Uzman yardımcısı: Üst Kurul uzman yardımcısını,
j) Üst Kurul: Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu,
k) Üst Kurul Başkanı: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanını,
l) Yeterlik sınavı: Üst Kurul uzman yardımcılarının tezlerinin kabulünden sonra Üst Kurul uzmanlığına atanabilmeleri için Üst Kurul tarafından yapılan sınavı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığına Giriş
Giriş sınavı
MADDE 5 (1) Giriş sınavına katılacaklarda aranacak genel ve özel şartlar, başvuruların tarihi, yeri ve şekli ile istenecek belgeler, sınavın yeri, zamanı ile atama yapılacak kadroların sınıf, derece ve sayıları Resmî Gazetede, Türkiye genelinde yayınlanan tirajıen yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve internet sitesinde ilan edilmek ve Üst Kurul ilan panolarına asılmak suretiyle duyurulur.
(2) İlanlar, sınav tarihinden en az otuz gün önce başlayacak şekilde yapılır. Adaylara başvuru ve kayıt süresinin bitimi ile sınavın başlama tarihi arasında en az onbeşgünlük bir süre bırakılır.
Giriş sınavına katılma şartları
MADDE 6 (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı genel şartları taşımak,
b) Üniversitelerin en az dört yıllık öğrenim veren fakülte ve yüksek okullar ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki eğitim kurumlarının; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, ilahiyat ile iletişim fakültelerinden veya fakültelerin Türk dili ve edebiyatı, sosyoloji, psikoloji, tarih, matematik ve istatistik bölümleri ile elektrik-elektronik, elektronik, bilgisayar, elektronik ve haberleşme mühendisliğinden mezun olmak,
c) Üst Kurul tarafından belirlenen KPSS puan türünden başvuru ilanında belirtilen taban puan ve üzeri puanı almış olmak,
ç) Üst Kurul tarafından ilanda belirtilen dillerin birinden, ilanda yer alan tarihlere ait KPSS yabancı dil bölümündeki sorulardan en az %60’ına doğru cevap vermiş olmak veya ÖSYM tarafından yapılan KPDS’den asgari (D) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,
d) Giriş sınavının yapılacağı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
e) KPSS’den Üst Kurul tarafından ilanda belirtilen puan türlerinden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, ataması yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının dört katına kadar aday arasına girmiş olmak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilirler.
Giriş sınavı başvuru işlemleri
MADDE 7 (1) Adaylar tarafından, Üst Kuruldan temin edilen veya Üst Kurulun resmi internet sitesinde yer alan başvuru formu elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurulduktan sonra, formun çıktısı imzalanarak;
a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noterce veya Üst Kurulca onaylıörneği,
b) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
c) Üç adet vesikalık fotoğraf,
ç) KPSS belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısının noterce veya Üst Kurulca onaylıörneği,
d) KPDS belgesi veya KPDS belgesine sahip olmayanlar için yabancı dil yeterliği bakımından KPDS’ye denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgenin aslı veya bilgisayar çıktısının noterce veya Üst Kurulca onaylıörneği,
e) Adayın kendi el yazısı ile yazılmışözgeçmişi,
ile birlikte ilanda belirtilen adrese iadeli taahhütlü olarak gönderilir veya Üst Kurula elden teslim edilir.
(2) İstenilen belgelerin en geç giriş sınavı ilanında belirtilen son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar Üst Kurula teslim edilmesi zorunludur. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Son başvuru tarihinden sonra Üst Kurula yapılan başvurular dikkate alınmaz. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvurusu veya sınavı geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemez.
Sınava hazırlık çalışmaları
MADDE 8 (1) Giriş sınavı hazırlık çalışmaları, Daire Başkanlığınca yürütülür. Anılan birim, başvuru için öngörülen süre içerisinde yapılan müracaatları inceler. Aranılan nitelikleri taşıyan adaylardan, KPSS'den Üst Kurul tarafından ilanda belirtilen puan türlerinden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak Uzman Yardımcısı kadro sayısının dört katına kadar aday sıralamaya tabi tutulur. Bu şekilde belirlenen sayıda aday tutanakla tespit edilir ve giriş sınavına çağrılır. Üst Kurulun resmi internet sitesinde ilan edilmek suretiyle adaylara ayrıca duyurulur.
Sınav giriş belgesi
MADDE 9 (1) Sınava katılma koşullarına uygun bulunan adaylara, sınav giriş belgeleri Daire Başkanlığınca gönderilir.
(2) Sınav giriş belgesinde, fotoğraf, kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi yer alır.
(3) Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz.
(4) Sınav Ankarada yapılır.
Giriş sınavıkomisyonu
MADDE 10 (1) Giriş Sınavı Komisyonu, Üst Kurul Başkanı veya Üst Kurul Başkan Vekili başkanlığında, Üst Kurul tarafından belirlenen bir Üst Kurul Üyesi, bir başkan yardımcısı ile birim amirleri arasından Üst Kurulca belirlenen iki kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Zorunluluk halinde görevlendirilmek üzere iki yedek üye belirlenir.
(2) Komisyon üyeleri, sınava katılacaklardan üçüncü derece kan ve ikinci derece sıhri hısımları ile ilgili kararlara katılamazlar.
(3) Giriş Sınavı Komisyonunun sekretarya hizmetleri, Daire Başkanlığınca yürütülür.
Giriş sınavışekli
MADDE 11 (1) Giriş sınavına çağrılan adaylar, bu Yönetmelikte yer alan esaslar çerçevesinde sözlü sınava alınırlar.
Sözlü sınav
MADDE 12 (1) Giriş sınavına çağrılan adaylara sınav tarihinden en az yedi gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saat bildirilmek suretiyle yazılıçağrı yapılır.
(2) Sözlü sınavda;
a) Üst Kurulun faaliyet alanındaki konulara ilişkin bilgisi,
b) Muhakeme ve kavrayış,
c) İfade ve anlatım yeteneği,
ç) Tavır ve davranış,
d) Kişisel niteliklerinin meslek personeli olmaya uygunluğu,
konuları dikkate alınmak suretiyle, sınav komisyonunun her üyesince yüz puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirme yapılır. Komisyon üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı belirlenir.
Değerlendirme
MADDE 13 (1) Giriş Sınavı Komisyonu; adayların, sözlü sınav puanının yüzde otuzbeşi, yabancı dil puanının yüzde onbeşi ve KPSS (A) puanının yüzde ellisi toplanarak giriş sınav sonuç puanını tespit eder. Adaylar, en yüksek puanı alandan başlamak üzere başarı sırasına göre öğrenim dalları itibarıyla sıralanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar kazanan aday belirlenir. Giriş sınavından yetmiş veya daha fazla puan almış olmak kaydıyla öğrenim dalları itibarıyla Giriş Sınavı Komisyonu tarafından belirlenecek sayıda yedek aday listesi düzenlenir. Sınavı kazanan adaylardan, ataması yapıldığı halde Üst Kurul tarafından verilen süre içerisinde göreve başlamayan veya başlamayacağını yazılı olarak beyan edenlerin yerine, yedek listede yer alan adaylardan başarı sırasına göre atama yapılabilir. Giriş sınavında, istenilen asgari puanı almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
(2) Sınav sonuçları, Giriş Sınav Komisyonu tarafından tutanakla tespit edilir, sözlü sınavın bitimini takip eden yedi gün içinde başarı sıralamasına göre oluşturulan liste, Üst Kurul Başkanı tarafından onaylandıktan sonra Üst Kurulun resmi internet sitesinde ve Üst Kurul ilan panosunda ilan edilir. Ayrıca, sınav sonucu kazanan adaylara ilan tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak bildirilir.
(3) Sınavlarda başarılı bulunarak atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarına konulur.
(4) Adaylar sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi işgünü içinde yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar beş işgünü içinde Giriş Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve adaylara yazılı olarak bildirilir.
Atama işlemleri
MADDE 14 (1) Uzman yardımcılığı giriş sınavını kazananlardan aşağıdaki belgeler istenir:
a) Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
b) En geçüç ay önce çekilmiş 4,5 x 6 cm. boyutunda sekiz adet fotoğraf,
c) Aday tarafından doldurulacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin form,
ç) Adli sicil kaydına dair yazılı beyanı,
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı.
(2) Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Üst Kurulu yanılttığı tespit edilenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.
Uzman yardımcılığına atanma
MADDE 15 (1) Giriş sınavında başarılı bulunan adaylardan, ilan edilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar aday, atama sırasında istenilen belgeleri getirmek ve haklarında yapılacak güvenlik soruşturmasının müspet olması koşuluyla başarı sıralamasına göre Üst Kurul Başkanı tarafından uzman yardımcılığına atanır.
(2) Atamaları yapılan uzman yardımcılarının göreve başlamalarına ilişkin olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci ve 63 üncü madde hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmeleri
Çalışma düzeni
MADDE 16 (1) Uzman yardımcıları, görevlendirildikleri birimlerde, birim amiri ve Üst Kurul uzmanları gözetiminde çalıştırılırlar.
Çalışma ve yetiştirme planı
MADDE 17 (1) Uzman yardımcıları için, uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla Daire Başkanlığınca ilgili birim amirlerinin görüşleri de alınmak suretiyle bir çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır.
(2) Üst Kurul tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulan bu plan;
a) Türkiyenin idari yapısının, Devlet personel rejiminin, Üst Kurulun teşkilat yapısı, görevleri ve mevzuatı ile çalışma düzeninin ve görsel işitsel medya hizmetleri sektörünün tanıtılmasını,
b) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma yöntem ve teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,
c) Üst Kurulun çalışma alanıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası konferans, seminer ve eğitim programlarına katılımın sağlanmasını ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesini,
sağlamayıamaçlar.
(3) Bu amaçlarla uzman yardımcılarının, ihtiyaç duyulan konularda belirli programlar dâhilinde eğitim almaları ve birimlerde uygulamalarda bulunmaları sağlanır.
Adaylık eğitimi ve uygulamalı eğitim
MADDE 18 (1) Uzman yardımcıları aday memurluk döneminde öncelikle, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ile bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre hazırlanan program dâhilinde temel ve hazırlayıcı eğitime tabi tutulurlar. Bu eğitimlerde başarılı olan uzman yardımcılarıçalışma ve yetiştirme planıçerçevesinde, Daire Başkanlığının önerisi ve Üst Kurul Başkanının onayı ile görevlendirildikleri birimlerde uygun görülecek sürelerde staj yaparlar. Uzman yardımcıları staj çalışmalarının sonunda bir rapor hazırlayarak birim amirlerine teslim ederler. Raporda, birimdeki çalışmalarını ve incelediği mevzuatıözetler, görüş ve düşüncelerini belirtir.
(2) Uygulamalı eğitim, adaylık eğitimlerini tamamlayan uzman yardımcılarının birimlerin çalışmalarında görev alarak uygulamayıöğrenmelerini ve Üst Kurulun faaliyet alanıyla ilgili program ve etkinliklere katılımları yoluyla mesleki bilgi ve deneyimlerini arttırmalarını sağlamayı amaçlar. Uygulamalı eğitim çalışmaları uzman meslek personelinin refakatinde yürütülür. Uzman yardımcıları hakkında yanında çalıştığı birim amirleri ile uzman meslek personeli tarafından uygulamalı eğitim dönemi sonunda ekte yer alan EK-1 Değerlendirme Formu doldurulur ve yüz puan üzerinden not verilir. Bu raporlar ilgilinin dosyasına konulmak üzere bağlı bulunduğu birim amirine teslim edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzmanlık Tezi ve Yeterlik Sınavı
Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 19 (1) Üst Kurulda iki yılını tamamlayan uzman yardımcılarına, Üst Kurulun görev alanına giren konularda Üst Kurul Başkanınca tez konusu verilir ve tez danışmanı belirlenir. Tez danışmanlarının, 21 inci maddede belirtilen unvanlarda olmaları ve 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen nitelikleri taşımalarışarttır.
(2) Üst Kurulun görev alanı ile ilgili konularda doktora derecesine sahip olan uzman yardımcılarının durumu Üst Kurul Başkanı tarafından oluşturulacak özel bir komisyon marifetiyle değerlendirilir ve uygun bulunması halinde asli memurluğa atandıktan sonra özel komisyon tarafından yapılacak yeterlik sınavında başarılı olmak şartıyla Üst Kurul Uzmanlığına atanabilirler.
Tez hazırlama süreci ve tezin teslimi
MADDE 20 (1) Uzman yardımcılarının bilimsel esaslara uygun olarak danışman gözetiminde hazırlayacakları tezlerinde yeni görüş ve önerilere yer vermeleri gereklidir.
(2) Tezin, Üst Kurulda veya başka bir kurum ve kuruluşta daha önce uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı tarzda incelenip savunulmamış olması esastır. Uzman yardımcısının Türkçe hazırlayacağı uzmanlık tezinin kendi görüş ve değerlendirilmelerini de içermesi, Üst Kurul tarafından uygun görülen Tez Hazırlama Yönergesi usullerine uyulması ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.
(3) Uzman Yardımcısı tezini, tez danışmanı raporu ile birlikte tez konusu verilen tarihten itibaren en geç on iki ay içinde Daire Başkanlığına teslim etmek zorundadır.
(4) Süresi içinde tezini teslim etmeyen uzman yardımcısı başarısız sayılır. Ancak, Üst Kurul Başkanı tarafından geçerli görülecek bir mazeret nedeni ile tezini teslim edemeyen uzman yardımcısına, Üst Kurul Başkanının onayı ile altı aya kadar ek süre verilir.
(5) Geçerli mazereti olmaksızın belirtilen süreler içinde tezini teslim etmeyen uzman yardımcıları, bu unvanlarını kaybederek, Üst Kurulda durumlarına uygun kadrolara atanırlar.
Tez değerlendirme ve yeterlik sınavıkomisyonları
MADDE 21 (1) Tez Değerlendirme Komisyonları ile Yeterlik Sınavı Komisyonları, Üst Kurul Başkanı, Üst Kurul Başkan Vekili veya Üst Kurul üyelerinden herhangi birinin başkanlığında, bir Başkan Yardımcısı ile uzman yardımcısının bağlı olduğu birim amiri olmak üzere üç asil ve aynı statülerde belirlenecek iki yedek üyeden oluşur. Tez Değerlendirme ve Yeterlik Sınavı Komisyonları tam üye sayısı ile toplanır. Ancak tez değerlendirme komisyonunda uzman yardımcısının bağlı olduğu birim amiri yerine tez danışmanı görev yapar. Komisyonların sekretarya hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.
Tezin değerlendirilmesi
MADDE 22 (1) Üst Kurul uzman yardımcısı tarafından hazırlanan tezler ve tez danışmanı raporları, iki hafta içinde Daire Başkanlığınca Tez Değerlendirme Komisyonu üyelerine dağıtılır. Tezler, teslim tarihinden itibaren en fazla iki ay içinde Tez Değerlendirme Komisyonu marifetiyle değerlendirilir. Uzman yardımcıları, bu sürenin tamamlanmasını müteakip en fazla bir ay içinde toplanacak komisyon önünde tezlerini sözlü olarak savunur ve üyelerin tezin içeriğine yönelik sorularını cevaplandırır. Savunma sonunda tez başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarı veya başarısızlığın tespitinde oy çokluğu esastır ve çekimser oy kullanılamaz. Tez değerlendirme sonuçları, komisyon başkanı tarafından bir tutanağa bağlanarak bir hafta içinde Daire Başkanlığına teslim edilir.
(2) Tezi başarısız bulunan uzman yardımcısına, tezdeki eksiklikler belirtilerek eksiklikleri tamamlaması için altı aylık ek süre verilir. Uzman yardımcısı ek süreyi, başarısız olma gerekçesinin yer aldığı komisyon kararını dikkate almak suretiyle tezini düzelterek veya verilen yeni konuda tezini hazırlayarak kullanabilir.
Yeterlik sınavı
MADDE 23 (1) Tez savunmasında başarılı bulunan uzman yardımcıları;
a) Üst Kurulda en az üç yıl çalışmak,
b) KPDS’den en az (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmaları,
kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.
(2) Yeterlik sınavı, yeterlik sınavı komisyonu tarafından, adayın Üst Kurul hizmetlerinin ve uzmanlığın gerektirdiği bilgilere, kişisel niteliklere ve yeteneklere sahip olup olmadıkları da göz önüne alınarak, Üst Kurul mevzuatı konusunda genel bilgilerinin yanı sıra mezuniyet alanlarına göre belirlenecek uzmanlık alanındaki bilgilerinin ölçülmesi amacıyla yazılı ve sözlü olarak yapılır.
(3) Yeterlik sınavı sonucunda, her sınav komisyonu üyesi ayrı ayrı not takdir eder. Bunların aritmetik ortalaması sınav başarı notudur. Adayın başarılı sayılabilmesi için not ortalamasının yüz üzerinden en az yetmiş olmasışarttır.
(4) Yeterlik sınavı sonunda; sınav komisyonu başkanı, ayrı ayrı her üyenin verdiği notu gösteren bir çizelge ve sınav tutanağı tanzim ederek sonucu Üst Kurul Başkanına bildirir.
(5) Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti nedeniyle sınav hakkını kullanmayanlara bir yıl içinde ikinci bir sınav hakkı daha verilir.
Uzmanlığa atanma
MADDE 24 (1) Yeterlik sınavında başarılı olanlar Üst Kurul uzmanlığına atanma hakkını elde ederler. Bunların Üst Kurul uzmanlığına atanma işlemleri kadro durumuna göre Üst Kurul Başkanı tarafından yapılarak, haklarında bir defaya mahsus olmak üzere bir derece yükseltmesi uygulanır.
Başarısızlık hali
MADDE 25 (1) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayanlar, ikinci defa hazırladıkları tezleri kabul edilmeyenler, yabancı dil yeterlik şartını yerine getirmeyenler ile ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Üst Kurulda meslek personeli dışındaki durumlarına uygun kadrolara atanırlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Uzman yardımcılarının görevleri
MADDE 26 (1) Uzman yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Görevlendirildikleri birimin kısa, orta ve uzun vadeli faaliyetlerine katkıda bulunmak.
b) Uzmanlarca yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli dokümanları derlemek ve ön hazırlık çalışmaları ile tek başına araştırma ve inceleme çalışmaları yapmak.
c) Mesleki bilgilerinin geliştirilmesinde yararlı olacağı birim amirliklerince de öngörülen yayınları takip ederek, okudukları yayınların özet ve eleştirilerini kapsayan bir raporu üç ayda bir görev yaptığı birim amirliğine vermek.
ç) Uzmanlarla birlikte mesleki toplantılara katılmak.
d) Görevlendirildikleri dairenin hizmetleriyle ilgili ortaya çıkan sorunlar hakkında görüşlerini bildirmek.
e) İlgili birim amiri ve gözetiminde çalıştığı uzman tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek.
Uzmanların görev ve yetkileri
MADDE 27 (1) Uzmanlar, Kanun ve Türkiyenin taraf olduğu uluslararası mevzuat kapsamında verilmiş olan görevleri; düzenli, etkili, hızlı ve verimli bir şekilde yürütmek, Üst Kurulca yürütülen çalışmaların gerektirdiği bütün uzmanlık görevlerini yapmakla yükümlüdürler.
(2) Bu yükümlülüğün gereği olarak,
a) Anayasada, Kanun ile diğer kanunlarda yer alan ilkeler doğrultusunda, Üst Kurula verilmiş olan görevlerin yerine getirilmesi için düzenlenen yönetmelik, tebliğ, duyuru ve Üst Kurul kararlarının uygulanmasını ivedilikle sağlamak ve sonucunda tesis edilecek işlemler ve uygulamalarla ilgili öneriler geliştirmek, yapılacak işler ve alınacak tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak, yayınlarla ilgili ve Üst Kurulun sair görev alanına giren şikayetleri incelemek, değerlendirmek ve zamanında sonuçlandırmak,
b) Usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan uluslararası sözleşmelerdeki radyo, televizyon ve isteğe bağlıyayın hizmetleri ile ilgili düzenlemelerle birlikte, Kanunun yayın ilkeleri hükümlerinin uygulama ve sonuçlarınıizlemek, incelemek ve gerekli düzenlemeleri önermek, yurtiçi ve yurtdışıtoplantılarıve çalışmalarıtakip etmek ve toplantı ile ilgili raporunu en geç on beşgün içerisinde sunmak,
c) Üst Kurulun görevlerini dürüstlük, tarafsızlık, güvenilirlik, sır saklama ve etik ilkelerine uygun olarak yürütmek,
ç) Üst Kurul ve amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak ve uzman yardımcılarını yetiştirmek,
ile görevlidirler.
Sorumluluk
MADDE 28 (1) Meslek personeli, Uzmanlık çalışmalarının gereği gibi ve süresinde tamamlanmasından, Üst Kurul kararı ve direktifleri doğrultusunda ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinden, görevlendirildikleri konularda kendilerine verilen yetki çerçevesinde, amirlerine ve Üst Kurula karşı sorumludur.
ALTINCI BÖLÜM
Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitim
Çalışma programları
MADDE 29 (1) Uzmanların çalışmaları, bağlı bulundukları birimler düzeyinde hazırlanıp, Üst Kurulca onaylanacak bir çalışma programıçerçevesinde yürütülür. Her yılın Ocak ayında uygulamaya konulan bu çalışma programında yapılacak işler ile bu işlerin süresi ve bu işlerle ilgili çalışmalara katılacak personel sayısı ayrı ayrı gösterilir. Ayrıca, bu programların, uzmanların belli bir dalda uzmanlaşmalarına imkân verecek şekilde düzenlenmesine özen gösterilir.
Rapor
MADDE 30 (1) Meslek personeli çalışma programına göre yürüttükleri çalışmalar ile yaptıkları araştırmalar ve katıldıkları toplantılar hakkında, görev ve konularına dair rapor düzenlerler. Raporlarda, konuların tarihi gelişimi ve seyri incelendikten sonra mukayeseli değerlendirme ve eleştiri yaparak konuyla ilgili ileriye dönük öneriler getirilir.
(2) İlgili birim amirleri, bu raporlarla ilgili görüşlerini gerekçeli olarak ve mesleki yönden değerlendirerek bir üst makama sunarlar.
Yurt içi eğitim
MADDE 31 (1) Meslek personeline mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla lisans üstü eğitim de dâhil olmak üzere yurt içi eğitim ve staj imkanlarısağlanabilir. Eğitim, Üst Kurulun görev ve fonksiyonlarının gerektirdiği önceliklere ve ihtiyaçlara göre belirlenir.
Yurt dışı eğitim
MADDE 32 (1) Meslek personeli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, yüksek lisans eğitimi de dahil olmak üzere, araştırma yapmak, mesleki bilgi ve deneyimini artırmak veya öğrenim görmek üzere Üst Kurul kararı ile yurtdışına gönderilebilir.
(2) Meslek personeli, yabancı dil bilgisini geliştirme, seminer, kurs, staj, araştırma ve konferans gibi programlara da Üst Kurul kararı ile gönderilebilir.
(3) Yurtdışı eğitime gideceklerin tespiti Üst Kurul tarafından yürürlüğe konulan Yurtdışı Eğitim Yönergesinde yer alan usul ve esaslara göre yapılır.
Yabancı dil eğitimi
MADDE 33 (1) Üst Kurul, meslek personelinin yabancı dil bilgilerini geliştirmek amacı ile yabancı dil eğitimi düzenleyebilir veya eğitim programlarına gönderebilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yeniden atama
MADDE 34 (1) Üst Kurul Uzmanı sıfatını kazandıktan sonra, Üst Kuruldan çeşitli sebeplerle ayrılıp yeniden Üst Kurula müracaat edip uzmanlığa atanmak isteyenler, ihtiyaç ve boş kadro bulunmak şartıyla atanabilirler.
Kariyer dışı uzman atanamayacağı
MADDE 35 (1) Kanunun geçici 1 inci maddesinin sekizinci fıkrası saklı kalmak şartıyla Üst Kurulda uzman yardımcılığına atanıp, tez ve yeterlik sınavı aşamalarında başarılı olmadan Üst Kurul uzmanlığına atama yapılmaz.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 36 (1) 7/12/2006 tarihli ve 26369 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş ve Yeterlik Sınavları ile Uzmanlığa Atanma, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Kazanılmış haklar
GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Üst Kurulda uzman yardımcısı olarak görev yapmakta olan personelin; 7/12/2006 tarihli ve 26369 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş ve Yeterlik Sınavları ile Uzmanlığa Atanma, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırladıkları tezler 22 nci maddede yer alan sürelere bağlı kalmaksızın Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde değerlendirilip sonuçlandırılır. Tezleri başarılı kabul edilen uzman yardımcıları hakkında 23 üncü madde hükmü uygulanır.
(2) 7/12/2006 tarihli ve 26369 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş ve Yeterlik Sınavları ile Uzmanlığa Atanma, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 33 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan 7/11/1998 tarihli ve 23516 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlık Sınav, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi kapsamındaki personelden, hazırladıkları tezleri başarılı bulunan ve yeterlik sınavında başarılı olanlar, bu Yönetmeliğin Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde talep etmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere Üst Kurul uzmanlığına atanırlar.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET