gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI ARAŞTIRMACI ÖZLÜK HAKLARI GENELGESİ

Araştırmacı unvanlı personel konusunda Sağlık Bakanlığı 2014/2 nolu Genelge yayınladı.

16 Nisan 2014 Çarşamba 22:53
SAĞLIK BAKANLIĞI ARAŞTIRMACI ÖZLÜK HAKLARI GENELGESİ

Araştırmacı unvanlı personel konusunda Sağlık Bakanlığı 2014/2 nolu Genelge yayınladı.

Genelgede;

27/02/2014 tarih ve 28926 sayılı ResmiGazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6525 sayılı Bazı Kanun ve Kanun HükmündeKararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 41 incimaddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 İnci maddesine "Müdüryardımcısı, eşiti veya daha üst idari görevlerde bulunup; kamu kurum vekuruluşlarının yemden teşkilatlanması veya kapatılması, özelleştirme uygulamaları kapsamında ilgili kuruluşların kısmen veyatamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliklerinin sona ermesi, devredilmesi,küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması veya tasfiye edilmesinedenleriyle 657 sayılı Kanuna tabi "Araştırmacı" unvanlıkadrolara atanan veya atanmış sayılanların, bu kadroda bulundukları sürece,anılan Kanunun 152 nci maddesi uyarınca.ödenmekte olan zam ve tazminatları ile375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde öngörülen ek ödemelerinin belirlenmesinde, genel idare hizmetleri sınıfında yer alanaynı dereceli "müdür yardımcısı" kadro unvanı için öngörülmüş olanzam ve tazminatlar ile ek ödeme oranları esas alınır. Bu fıkra hükümleri, 657sayılı Kanunun 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen fark tazminatıverilmek ve ek ödemeleri döner sermaye bütçesinden ödenmek suretiyle 663 sayılıKanun Hükmünde Kararnamenin geçici 13 üncü maddesi kapsamında yer alan"Araştırmacı" kadrosunda bulunanlar hakkında da uygulanır ve bunlara209 sayılı Kanuna göre ayrıca eködeme yapılmaz." şeklindekiüçüncü fıkra eklenmiştir.

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin2/1/2014 tarihli ve 6514 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle eklenen ve 18/1/2014tarihinde yürürlüğe giren geçici 13 üncü maddesinde ise;

"Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre Araştırmacıkadrolarına atanmış sayılanlara, bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu kadrolara atanmadan öncekikadrolarına ait mali haklar, bu kadroda kaldıkları sürece ödenir. Ancakbunların döner sermaye ek ödemeleri, 375 sayılı KanunHükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde önceki, kadroları İçin belirlenen eködeme miktarı kadar ödenir." hükmü yer almaktadır.

Bu düzenlemeler ve Maliye Bakanlığınınilgi (a)'da yer alan görüşü çerçevesinde;

1- 375sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasıhükmünden;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarının yenidenteşkilatlanması veya kapatılması,

b) Özelleştirme uygulamaları nedeniyle Araştırmacıunvanlı kadroya atanmadan Önce müdüryardımcısı, eşiti veya daha üst idari görevlerdebulunanlardan 657 sayılı Kanuna tabi Araştırmacıunvanlı kadrolara atanan veya atanmışsayılanlar yararlanabilecektir.

2- 375sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasındayer alan "müdür yardımcısı, eşiti veya daha üst idarigörevlerde bulunup" ibaresi;

â) Genel müdür, genel müdür yardımcısı,daire başkanı, daire başkan yardımcısı, döner sermaye merkezmüdürü, hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı, il müdür yardımcısı, müdür,şube müdürü, savunmasekreteri ve I. hukuk müşaviri gibi müdür yardımcısı eşiti veya daha üst idarigörevlere ait olan kadrolarda bulunmakta iken veyadaha önce anılan kadrolarda bulunduktansonra başuzman, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, müşavir ve APK uzmanı gibikadrolara atanan ve bu kadrolarda bulunmakta iken kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanmasına, kapatılmasına veya özelleştirmeuygulamalarına İlişkin kanun hükümleri uyarınca Araştırmacıunvanlı kadrolara atanan veya atanmışsayılanları kapsamakta.

b) Müdüryardımcısı, eşiti veya daha üst idari görevlere ilişkin kadrolarda bulunmaksızın başuzman,basın ve halkla ilişkiler müşaviri, müşavir, şef ve APK uzmam gibi kadrolardankamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanmasına, kapatılmasına veyaözelleştirme uygulamalarına ilişkin kanun hükümleri uyarmca Araştırmacıunvanlı kadrolara atanan veya atanmışsayılanları kapsamamaktadır.

3- Kapsamadahil personelden Araştırmacı unvanlıkadrolara atanan veya atanmış sayılanlardan, halen bu kadrolarda bulunanların657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi uyarınca ödenmekte olan zam ve tazminatları ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncumaddesinde öngörülen ek ödemelerinin belirlenmesinde, 27/2/2014 tarihindenitibaren, daha önce bulundukları kadrolar veya kariyerleri dikkate alınmaksızıngenel idare hizmetleri sınıfında yer alan aym dereceli "müdüryardımcısı" kadro unvanı için;

- 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılıBakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 13/1/2014 tarihli ve 2014/5800sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesi ile 2014 yılında da uygulanmasına devam olunan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlaraİlişkin Karara ekli I sayılı "İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük veMali Sorumluluk Zammı" Cetvelinin "(A) Genel İdare HizmetleriBölümü" nün 27/a sırasında öngörülen 550 puan iş güçlüğü zammı ile 200 puan temininde güçlük zammı puanı,

- Aym Karara ekli II sayılı "ÖzelHizmet Tazminatı" Cetvelinin "(A) Üst Yönetim ve Genel İdareHizmetleri" ve III sayılı "Diğer Tazminatlar" Cetvelinin"(G)" bölümlerinde kadro dereceleri itibarıyla öngörülen (kadro derecesi; 1 olanlar için (A) bölümünün 11 inci grubundaki%125, 2 olanlar için 12 nci grubundaki %100,3 olanlar için 13 üncü grubundaki%80,4 olanlar için 14 üncü grubundaki %68, 5,6 ve 7 olanlar için 15 incigrubundaki %60, diğerleri için (G) bölümünün b/l sırasındaki %50)tazminat oranı,

- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyeekli I sayılı Cetvelin "A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet MemurlarıKanununa Göre Alanlar" başlıklı kısmının l/ğ sırasında öngörülen %165eködeme oranı esas alınacaktır.

4- Müdüryardımcısı, eşiti veya daha üst idari görevlere ait kadrolarda bulunmakta iken4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre Araştırmacıunvanlı kadrolara atanıp halen bukadrolarda bulunanlardan;

a) Anılan maddenin altıncı fıkrasındaöngörülen sahsa bağlıhaktan yararlanılan süreleri devam edenlerin busürelerdeki;

- Zam ve tazminatları, mevcutta olduğugibi ilgililerin Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihtekikadroları dikkate alınarak ödenmeye devam edilecektir.

- Ek ödemeleri ise 27/2/2014 tarihinden itibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli Isayılı Cetvelin "A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa GöreAlanlar" başlıklı kısmının l/ğ sırasında öngörülen %165 oranının esasalınarak yapılacaktır.

b) Anılan maddenin altıncı fıkrasında öngörülen sahsabağlı haktan yararlanma süreleri sona erenlerin zamve tazminatları ile ek ödemeleri, bu sürelerinin sona erdiği tarihten İtibarenyukarıda 3 üncü sırada yer alan açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

5- Dönersermaye merkez müdürü, hastane mfidürü. hastane müdüryardımcısı, il sağlık müdür yardımcısı, sube müdürüile müdür ve müdür yardımcısı kadrolarındabulunmakta iken 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Araştırmacıkadrolarına atanmış sayılanlardan halen bu kadroda bulunanlara;

a) 18/1/2014 - 26/2/2014 döneminde,Araştırmacı kadrolarına atanmış sayılmadan Önceki kadrolarına aitaylık gösterge, ek gösterge, zam ve tazminatları esas alınmak suretiyle malihaklan belirlenecek ancak anılan döneme yönelik bunlara, Araştırmacıkadrolarına atanmadan önceki kadro unvanları için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı Cetvelde belirlenen ek ödeme miktarı kadardöner sermaye ek ödemesi yapılacaktır.

b) 27/2/2014tarihinden itibaren ise zam ve tazminatları ile ek ödemeleri yukarıda 3 üncüsırada yer alan açıklamalar çerçevesinde yapılacak, ek Ödemeleri döner sermaye bütçesinden ödenecek ve bunlara ayrıca 209 sayılıKanuna göre 14/2/2013tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye KamuHastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek ÖdemeYapılmasına Dair Yönetmelik İle 17/08/2012 tarih ve 28387sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların TaşraTeşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca eködeme yapılmayacaktır.

c) (b) bendindeöngörülen ödemeler esas alınmak suretiyle hesaplananmali haklarının aylık net tutarının, ilgililerin 15/2/2014 tarihinde (a)bendine göre almış olduğu aylık toplam net tutarından az olması durumunda, aradakifark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncava kadar ilgililere ayrıca tazminat olarak ödenecektir.

Bu çerçevede; ilgi (b)'de yer alanBakanlığımız Genelgesi yürürlükten kaldırılmış olup, mezkur Kanunun yürürlüğegirdiği 27/02/2014 tarihinden itibaren, halihazırda araştırmacı kadrosunda bulunan personelin mali hakları (aylık ve her türlü zam ve tazminatları)ile ek ödemelerinin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 11 incimaddesine göre gerçekleştirilmesi hususunda;

Bilgilerini ve gereğini rica ederim. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET