gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME GENELGESİ

Sağlık hizmetlerinin aksamadan devam edebilmesi ve uygulamada birliğin sağlanması için bu kapsamda yapılacak geçici görevlendirilme işlemleri ile ilgili olarak 2014/20 GENELGE yayınlanmıştır.

29 Mayıs 2014 Perşembe 00:15
SAĞLIK BAKANLIĞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME GENELGESİ

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri GenelMüdürlüğü

23/05/2014tarihli ve GENELGE 2014/20

Ülkemizde mevcut sağlık insan gücününbölgeler arası ve iller arası dengeli dağılımını sağlamak için çeşitlitedbirler alınmış bu kapsamda 5371 sayılı Kanun ile hekimlere devlet hizmetiyükümlülüğü uygulaması getirilmiştir. Buna rağmen; ülkemizdekisağlık insan gücü yetersizliği, devlet memurlarının 657 sayılı Kanundankaynaklanan mazeret nedeniyle yer değişikliği, istifa, emeklilik, izin gibiözlük haklarının kullanılması, toplu nüfus hareketleri, doğal afetler gibi olağan dışı haller nedeniyle ortaya çıkan sağlık hizmeti sunumuihtiyacını karşılamak için ihtiyaç olan yerlere zorunlu olarak sağlık personeligörevlendirilmektedir.

Sağlık hizmetlerinin ülke genelinde eşitve dengeli bir şekilde sunulabilmesi amacıyla,doluluk oranı yüksek olan illerde görev yapan 657 sayılı Kanuna tabipersonelden, ihtiyaç bulunan illere Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atamave Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11 inci maddesi hükümlerine göre süreli olarakgörevlendirme yapılmaktadır. Mezkûr Yönetmeliğin 11 incimaddesinin 1 inci fıkrasında "Bakanlık ve bağlı kuruluşlar öncedenduyurmak suretiyle talepte bulunan personeli geçici olarak görevlendirebileceğigibi ihtiyaç hâlinde re'sen de görevlendirebilir. Re'sen görevlendirilen personel için süre bir mali yılda iki ayı geçemez." ve son fıkrasında"Geçici görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ve bağlıkuruluşlarınca belirlenir." hükümleri yer almaktadır. Sağlık hizmetlerininaksamadan devam edebilmesi ve uygulamada birliğin sağlanmasıiçin bu kapsamda yapılacak geçici görevlendirilme işlemleri ile ilgili olarak;

1. Sağlıkinsan gücünün dengeli dağılımı için planlama çalışmalarında azami dikkatlidavranılması,

2. Personelhareketleri ve izinlerinin bir plan dâhilinde yürütülmesininsağlanması,

3. Beklenengörevden ayrılmalar (naklen tayin, emeklilik gibi) için gerekli tedbirlerinzamanında alınması,

4. Beklenmeyengörevden ayrılmalar (istifa, vefat gibi) için alternatif planların öncedenyapılması,

5. Buna rağmen çözüm bulunamaması durumunda sağlık hizmetlerinin aksamaması için personel ihtiyacıolan taşra teşkilatınca;

a) Aynıildeki kendi teşkilatı içerisinden atama veya görevlendirme yapılması,

b) Mümkünolmaması halinde Bakanlığımızın diğer bağlı kuruluşlarının sağlık tesislerinde görevli personelin görevlendirilmesini teminen İl SağlıkMüdürlüğü ile koordinasyon kurulması,

c) İliçerisinden ihtiyacın karşılanamaması durumunda ise il dışındangörevlendirilme yapılabilmesi için bağlı bulunulan merkez teşkilatından yazılıtalepte bulunulması,

ç) Merkez teşkilatlarınca kenditeşkilatına bağlı diğer illerde görev yapan personelin görevlendirilmesi,

d) Mümkünolmaz ise ilgili merkez teşkilatının koordinasyonu ilediğer personelden görevlendirme yoluna gidilmesi,

e) Geçici görevli personelin görevyapacağı yerin ilgili taşra teşkilatlarının, personelin barınma ve diğerihtiyaçlarının karşılanması için yardım ve kolaylık sağlaması,

f) Personelihtiyacı devam ediyor ise geçici görevli personelin görev süresinin dolmasından10 (on) gün önce yeni görevlendirme talebi hakkında gerekli tedbirlerinalınması,

g) Geçici görevlendirilen personelin,geçici görev yerine başlamasından itibaren görevlendirilme onayındabelirtilen süre kadar fiilen çalışmasının sağlanması,

6.     İl dışına geçici görevlendirilmek üzere personel talep edilen taşrateşkilatınca,

a) Görevlendirilmeküzere öncelikle gönüllü olan personelin değerlendirmeye alınması,

b) Görevlendirilecekolan personelin son 1 (bir) yıl içerisinde il dışına geçici göreve gitmemişolması,

c) Personelineşinin yurt dışında veya il dışında geçici görevde olması halinde bu durumunubelgelendirmesi,

ç) Personelin bayan olması durumunda, gebe veya 5 (beş) yaşından küçük çocuğunun olmaması,

d) Personelineşinden ayrılmış olması halinde, velayetinin kendisinde bulunması şartıyla 13yaşından küçük çocuğunun olmaması,

e) Personelin sağlık mazereti nedeniyleatanmış olmaması,

f) Personelinöğrenim mazereti nedeniyle atanmış olmaması, (öğrenim mazereti nedeniyleatananların eğitim ve öğretim dönemi dışındaki zamanlarda değerlendirmeye

g) Personelin görev yaptığı sağlıkbiriminde çalıştığı unvan ve branşta tek olmaması,

ğ) Geçici olarak görevlendirileceği bildirilen personel hakkındaki bildirim yazısında personelinadı, soyadı, sicil numarası, telefon (sabit ve GSM) numarası, görev yerininbelirtilmesi,

h) Geçiciolarak görevlendirilmek üzere ismi bildirilen personele görevi ihmal etmekastıyla izin/rapor verilmesine müsaade edilmemesi,edenler hakkında gerekli inceleme ve soruşturma işlemlerinin hemen başlatılmasıve neticenin ilgili merkez teşkilatına bildirilmesi,

i) Geçici olarak görevlendirilen personelingörev yaptığı birimlerin, insan kaynakları yönetim sistemi (İKYS)üzerinden görevlendirme onaylarının tebligat işlemlerini tamamlaması,görevlendirilen personelin en geç 48 saat içerisinde ayrılışlarının sağlanmasıve ayrılışlarının İKYS'ye girilmesi,

i) Görevlendirmeişleminden sonra personelin geçici göreve gitmesine engelbir durumun ortaya çıkması halinde ilgili taşra teşkilatınca değerlendirmeninyapılarak yerine

alınması görevlendirilecek personelin bilgileri ile birlikte en geç 48 saatiçinde ilgili merkez teşkilatına bildirilmesi,

hususlarına titizlikle riayet edilmesinirica ederim.

Prof.Dr.Nihat TOSUN Bakan a. Müsteşar

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET