gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ

8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği 21.05.2011 tarihli RG ile değiştirilmiştir. Değişikliğe ilişkin yönetmelik aşağıdadır.

21 Mayıs 2011 Cumartesi 00:11
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ

 08 Haziran 2004 tarih ve 25486sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç

Madde 1- Bu yönetmelik; Sağlık Bakanlığında görev yapan sağlıkhizmetleri sınıfına dahil personelle ilgili tüm atama ve nakilleri, çağdaşinsan kaynakları yönetimi, etkili ve verimli istihdam politikaları ile sağlıkhizmetinin ülke genelinde dengeli dağılımı temel ilkeleri çerçevesindekurallara bağlamayı amaçlamaktadır.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik; atamaları merkezden yapılan sağlıkhizmetleri sınıfına dahil personeli ve bunların ilk defa atanmaları ilenakillerinde esas alınacak kuralları kapsar.Tıpta Uzmanlık mevzuatına göreeğitim hastanelerinde görev yapan klinik şefi, klinik şef yardımcısı,başasistan ve asistanlar bu yönetmelik hükümlerine tabi değildir. Ancak yukarıdabelirtilen unvanlarda görev yapanlar, bu niteliklerinin sona ermesi halinde buyönetmelik hükümlerine göre atanırlar.

Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik 14.07.1965 tarihli ve 657 Sayılı DevletMemurları Kanunu, 13.12.1983 tarihli ve 181 Sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilatve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 19.04.1983 tarihli ve 83/6525sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının YerDeğiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarakhazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelik'te geçen terimlerden;

a) Bakan : Sağlık Bakanını,

b) Bakanlık : Sağlık Bakanlığını,

c) Genel Müdürlük : Sağlık Bakanlığı PersonelGenel Müdürlüğünü,

d) Kanun : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nu,

e) Genel Yönetmelik : 19.04.1983 tarihli ve 83/6525sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının YerDeğiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliği,

f) Hizmet Bölgesi : İllerin sosyo-ekonomikgelişmişlik seviyesine göre belirlenen bölgeleri,

g) Hizmet Grubu : Personel dağılım cetvelinegöre karşılama oranları çerçevesinde belirlenen il gruplarını,

h) İl: Hizmet Bölgeleri Gruplarındaki hizmetin yapıldığı ilve bu ile bağlı ilçeleri,

ı) Hizmet Puanı : Sağlık hizmetleri sınıfındanher Bakanlık çalışanı için, çalışılan yerin özellikleri ile yurt içi, yurt dışıyayınlar ve yüksek lisans yapmış olma gibi mesleki yeterlilikler göz önünealınarak hesaplanan puanı,

i) Personel Dağılım Cetveli : Bakanlık kadro vepozisyonlarının, unvan ve branşlar itibarıyla önceden belirlenen ilkelere göreillere ve hizmet birimlerine dağılımı sonucu ayrı ayrı olarak belirlenen ve heryıl yenilenen kadro ve pozisyon sayısını,

j) Personel : Bakanlıkta sağlık hizmetlerinde görev yapan personeli,

k) Uzman Tabip : Uzman Tabip ve Uzman Tabip(TUTP) unvanlı kadroya atanmaya hak kazanan personeli,

ı) İl Müdürlüğü : Sağlık Bakanlığı İl SağlıkMüdürlüğünü ifade eder.


Temel İlkeler

Madde 5- Bu Yönetmelik tüm atama ve nakillerde;

a) Personel dağılım cetvelindeki sayıların aşılmamasıkaydı ile idarenin hizmet ihtiyacının dikkate alınması,

b) Ekonomik, sosyal ve kültürel şartlar ile ulaşımşartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak işlemyapılması,

c) Personelin hizmet bölgeleri arasında, hizmet gerekleride dikkate alınarak, adil ve dengeli dağılımın sağlanması,

d) Personel hareketlerinde hizmet puanının belirleyiciolması ilkeleri esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM Hizmet Bölgeleri, Hizmet Grupları veHizmet Puanı Hizmet Bölgeleri

Madde 6- İller 6 hizmet bölgesine ayrılır. Genel Yönetmeliktehizmet bölgelerinde yapılacak değişiklikler bu Yönetmeliğe aynen yansıtılır.

Hizmet Grupları

Madde 7- Bütün unvan ve branşlarda hesaplanan personel dağılımcetveli karşılama oranlarına göre iller, her unvan ve branşa göre en yüksektenen düşüğe doğru A, B, C ve D olarak 4 grupta mütalaa edilir. A grubunda ilk 20il, D grubunda son 21 il bulunur. Diğer illerden personel dağılım cetvelinegöre personeli hizmet birimleri arasında dengeli olarak dağıtılmayanlar ilepersonelin yeterli imkanla teçhiz edilemediği iller B grubunda, kalanlar ise Cgrubunda değerlendirilir. Hizmet grupları her atama döneminden önce yenidenbelirlenerek Bakanlık internet sitesinde duyurulur.

Kapsam Dışı Unvan ve Branşlar

Madde 8- En Fazla 200 personelin istihdam edildiği unvan vebranşlar hizmet bölgeleri ve grupları uygulamasının kapsamı dışında tutulur.Kapsam dışı tutulacak unvan ve branşlar Bakanlık onayı ile belirlenir. Kapsamdışı unvan ve branşlar, atamaya açılan illerle birlikte, Bakanlık internetsitesinde duyurulur. Kapsam dışı tutulan personelin atama ve nakilleri, konuedilen unvan ve branş için yapılacak ihtiyaç sıralamasına göre hizmet puanıesasları çerçevesinde yapılır.

Hizmet Puanı

Madde 9- Personelin atama ve nakil işlemlerinde kullanılmaküzere, bu yönetmeliğe tabi her Bakanlık çalışanı için, her atama dönemindenönce atama dönemine müracaatın başlangıç tarihi itibariyle çalışılan yerinözelliklerinin ve mesleki yeterliliklerin göz önüne alındığı bir hizmet puanıhesaplanır. Açık bulunan ve Bakanlıkça ilan edilen kadrolara yapılacakatamalarda hizmet puanı esas alınır. Eşitlik durumlarında bu yönetmeliktesayılan mazeretlerden birine sahip olan atamaya hak kazanır. Böyle bir mazeretyoksa daha fazla meslek kıdemine sahip olan atanır. Atamaların il emrineyapılması halinde, personel Valilikçe, ihtiyaç olan birimlerde, hizmet puanıyüksek olan personelin tercihi göz önünde bulundurularak atanır.

Hizmet Puanının Hesaplanması

Madde 10- Hizmet puanının hesaplanmasında Devlet PlanlamaTeşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan il ve ilçelerin Sosyo-Ekonomik GelişmişlikSıralaması Tabloları esas alınır. Sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda veyaaraştırma görevlisi, Daire Başkanı, İl Sağlık Müdürü, her türlü Müdürü vebunların yardımcısı unvanlarında fiilen çalışan her yer ve yıl için İlçelerinSosyo-


Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında bulunulan sıranumarası 1000 rakamıyla toplanarak ilçe sıralaması puanına ulaşılır. Bu rakamaEk 1'de bulunan İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasının Hizmet PuanınaKatkısı Cetveli'nin öngördüğü puan eklenerek hizmet puanı bulunur. Yeni il veilçeler kurulması halinde, yeni tablolar yayınlanana kadar, ayrılınan il veilçenin puanları uygulanmaya devam edilir.

Hizmet puanına köylerde fiilen çalışılan her yıl için100 puan, beldelerde fiilen çalışılan her yıl için 50 puan eklenir. Alınantakdirnameler için yılda sadece bir kez olmak üzere 100 puan daha eklenir.Alınan cezalarda ise; kesinleşmiş olmak şartıyla ve her ceza için ayrı ayrıolmak üzere, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası için 100 puan, aylıktankesme cezası için 50 puan, kınama cezası için 30 puan ve uyarma cezası 20 puandüşülür.

Yapılan mesleki faaliyetler, yayınlar, alınaneğitimler ve hazırlanan eserler ile yöneticilik için Ek 2 'de bulunan tablodakipuanlar eklenir. Meslekte doçent olarak geçirilen her yıl için 500, profesörlükiçin 600 puan temel hizmet puanına eklenir.

Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükümleri saklı kalmakve sadece biri dikkate alınmak kaydıyla hizmet puanının hesaplanmasında esasalınan fiili çalışma öncelik sıralaması; 657 Sayılı Kanunun 88 inci maddesinegöre ikinci görev, aynı kanunun 86 ncı maddesine göre vekaleten atama, geçicigörev, görevlendirme ve asıl kadrosunda çalışmadır.

Geriye doğru hesaplamalarda bu Yönetmeliğin yürürlüğegirdiği tarihteki tablolar kullanılır. Yıl içinde sıralamalarda meydana gelendeğişiklikler takip eden yıl başından itibaren hüküm ifade eder. Çalışanın yerdeğiştirmesi halinde eski ve yeni yerine ait puanlar ay bazında tespit edilir.15 günden az olan hizmetler aşağıya, 15 gün ve daha fazla olanlar ise yukarıyayuvarlanır.

Ücretsiz izinli olarak muvazzaf askerlikte geçirilensüreler için personele, askerliğin yapıldığı yerin hizmet puanı verilir.

Hizmet puanı tespit edildikten sonra her atamadöneminden önce internet aracılığıyla ilan edilir. İtirazlar Bakanlıkbünyesinde teşkil edilecek Hizmet Puanı Değerlendirme ve İtiraz Komisyonuncadeğerlendirilir ve sonuca bağlanır.

Geçici Görevlendirmeler ve Uygulanacak Hizmet Puanları

Madde 11- Bakanlık sağlık hizmetlerinde aksaklık görülen 5 ve 6ncı hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubu illerine geçici görevlendirmeyapabilir. Bu durumda Bakanlık önceden duyurmak suretiyle talepte bulunan personeliveya personel sayısı uygun bir il müdürlüğü veya hizmet birimini söz konusupersonel ihtiyacını dönüşümlü olarak karşılamak üzere görevlendirebileceği gibiacil hallerde resen de geçici görevlendirme yapabilir. Bu suretle geçicigörevlendirilen personele, fiilen çalıştığı bölgenin hizmet puanı %50fazlasıyla verilir.

Bakanlık savaş, deprem gibi olağanüstü hallerdeyurtiçi ve yurtdışında personeli geçici olarak görevlendirebilir. Bu yollageçici olarak görevlendirilen personele en yüksek hizmet puanı %100 fazlasıylaverilir. Yurt dışında başka sebeplerle görevlendirilen diğer personel hizmetpuanı en düşük yerin hizmet puanını alır.

Üstteki iki bentte tanımlanan geçici görevlendirmeşekilleri dışında da Bakanlık ve Valilikler personelin her hangi bir suretleyerinde bulunmaması, nüfus hareketleri gibi nedenlerle geçici görevlendirmeleryapabilir. Valiliklerce, aynı personel için bir mali yılda yapılan 3 aydanfazla geçici görevlendirmelerde Bakanlığın uygun görüşü alınır. Bu suretleyapılacak geçici görevlendirmelerde personel, fiilen çalıştığı yerin hizmetpuanını alır. Ancak A hizmet grubu illere geçici görevlendirme yapılmaz.

Hizmet Puanı Verilmeyecek Haller

Madde 12- Aşağıdaki hallerde personele hizmet puanı verilmez : a) Askerlik dışında ücretsiz izinligeçirilen süreler,


b) Görevden uzaklaştırılan (Yargılamanın men'ine veyaberaatine karar verilenler ve bir disiplin cezası almayanlar hariç), görevi ileilgili olsun veya olmasın her hangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlarıngörev başında geçirmedikleri süreler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Atama İşlemleri ve Özel Hükümler

Atamalarda Müracaat

Madde 13- Müracaatlar il müdürlüklerine yapılır. DoğrudanBakanlığa yapılacak müracaatlar ilgili maddelerde belirtilmiştir. BaşvurularBakanlıkça gerekli tedbirler alınmışsa internet yoluyla da yapılabilir. Buyolla yapılacak müracaatlarda ilgili formu doldurduktan sonra hem elektronikolarak Bakanlığa gönderir, hem de bir nüshasını çıktı olarak alır veimzalayarak gerekli diğer belgelerle birlikte il müdürlüğüne veya Bakanlığateslim eder.

İlk Defa Atama

Madde 14- Bakanlığın sağlık hizmetleri sınıfı kadrolarına adaymemur olarak atama ilk defa atamadır. İlk defa atamada uzman tabip, tabip, diştabibi ve eczacı kadrolarına atanacaklar kurayla, diğerleri genel hükümleregöre sınavla atanır. İlk defa atamada atama dönemi yoktur. Bakanlık ihtiyaçdoğdukça açık bulunan kadrolar ile atama usul ve esaslarını ilan eder. 1 ve 2nci hizmet bölgelerinin A ve B hizmet gruplarına ilk atama yapılamaz. İlk defaatamada ilan edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerindenbaşlamak üzere belirlenir.

Yeniden Atama

Madde 15- Bakanlık veya diğer kamu kurumlarında sağlıkhizmetleri sınıfından bir unvanda çalışmış olup, bu görevlerinden çeşitlinedenlerle ayrılmış olanlar Bakanlık kadrolarında tekrar görevebaşlatılabilirler. Bakanlık her yıl bu suretle doldurulacak kadroları ilanedebilir. Müracaat makamı Bakanlıktır. İlan edilen kadrolara başvuranlar,hizmet puanları ve tercihlerine göre yerleştirilirler.

Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacılar ilgilimevzuatı gereği, belirlenecek dönemlerde kura ile atanırlar.

Yeniden atamalar 1 ve 2 inci hizmet bölgelerinin A veB hizmet gruplarına yapılamaz. Bu yolla yapılacak atamalarda ilan edilecekkadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzerebelirlenir.

Kurum İçi Naklen Atama

Madde 16- Personelin il içi ve iller arası naklen atanmasıdır.Atama dönemleri Haziran ve Eylül aylarıdır. Haziran dönemi atamaları için Ocakayı başından Mart ayı sonuna kadar, Eylül dönemi atamaları için Temmuz ayınınbaşından Ağustos ayının sonuna kadar müracaat edilir. Bakanlık açık olan vedoldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları ilan eder. Bu kadrolara atanmakisteyen personel, en çok 5 tercihle birlikte İl Müdürlüğüne müracaat eder. İlMüdürlüğü müracaatları Bakanlığa gönderir. Bakanlık tercih sırasına bakmaksızınhizmet puanlarına göre personelin atamalarını tamamlar. Puanların aynı olmasıhalinde tercih sıralaması, daha sonra mesleki kıdemi yüksek olan personelöncelikli olarak atanır. Diğer hizmet bölgeleri Bakanlıkça belirlenen orandakurum içi naklen atamaya açıktır. Tayin talebinde bulunan personelin çalıştığıilde hizmetlerin aksamaması için Bakanlık sınırlama getirebilir. Veyamüracaatları kabul etmeyebilir.


Kurumlar Arası Naklen Atama

Madde 17- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesiçerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlileriBakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanabilirler. Atama dönemleri Şubat,Mayıs, Ağustos ve Kasım olmak üzere dört dönemdir. Şubat dönemi atamaları içinAralık ayının başından Ocak ayının sonuna kadar, Mayıs dönemi atamaları içinMart ayının başından Nisan ayının sonuna kadar, Ağustos dönemi atamaları içinHaziran ayının başından Temmuz ayının sonuna kadar, Kasım dönemi atamaları içinEylül ayının başından Ekim ayının sonuna kadar müracaat edilir. MüracaatlarBakanlığın ilan ettiği kadrolara göre tercihler belirtilerek doğrudan Bakanlığayapılır. Müracaatları kabul edilenlerin atanacakları yerler tercihleridoğrultusunda kura ile belirlenir. Bu yolla yapılacak atamalarda ilan edilecekkadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzerebelirlenir.

Bir Mazerete Dayanan Atamalar

Madde 18- Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi veilgililerin talebi halinde personel farklı hizmet bölgelerinin mazeretkadrolarına naklen atanabilir ;

a) Sağlık Durumu,

b) Eş Durumu,

Bu mazeretlerin değerlendirilmesinde yukarıdabelirtilen öncelik sırası esas alınır. Müracaatlar gerekli belgelerle birlikteil müdürlüklerine yapılır. Mazerete dayalı atamalar Bakanlıkça il emrineyapılır. Valilikçe bu personel, mazeretin niteliği de göz önünde bulundurularakpersonel dağılım cetveline göre karşılama düzeyi en düşük hizmet birimindenbaşlamak üzere ve hizmet puanı önceliğine göre yerleştirilir. Münhal kadrosubulunmayan hizmet birimi veya il'e atama yapılamaz. Mazeret durumu haksız birkazanıma neden olamaz.

Mazeretleri nedeniyle görev yeri değiştirilen personel,mazeretlerinin devam ettiğine ait bilgi ve belgeleri, her yıl Ocak ayındaçalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. Çalıştığı kurum bu belgeleri 15 güniçersinde Bakanlığa intikal ettirmek zorundadır. Mazereti sona eren personel,ilk kurum içi naklen atama döneminde ilan edilecek boş kadrolara başvurur vehizmet puanına göre ataması yapılır. Eğer bu yolla atama gerçekleştirilemezveya mazereti kabul edilemez veya ilgili personel gerekli belgeleri zamanındaBakanlığa sunmazsa, bu personel Bakanlıkça 6 ncı hizmet bölgesinden başlamaküzere durumuna uygun bir kadroya atanır.

Sağlık Mazereti Nedeniyle Atama

Madde 19- Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş,anne, baba veya çocuklarından birinin sağlık durumunun bulunduğu yerdetehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmemesi halinde tehlikeyegireceğini, tam teşekküllü resmi bir hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporuile belgelendirenler; tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurum veyakuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ilin münhalkadrolarına öncelikli olarak atanırlar. Altı aydan kısa süreli tedavigerektiren hastalılar için geçici görevlendirme yapılabilir.

Başvuru sahibi müracaatında atanmak istediği ilibelirtemez. Başvuru sahibi, sağlık kurulu raporunda yer alan teşhis ve tedaviimkanları ile sağlığını olumsuz etkileyen nedenlere göre, Bakanlıkçaoluşturulan komisyonun sırasıyla D ve C grubunda belirleyeceği illerden birine,personel ihtiyacı, kadro imkanları göz önüne alınarak Bakanlık tarafındanatanır. Eğer hastalığın tedavisi veya sağlığının olumsuz etkilenmemesi D ve Cgrubu illerde mümkün değilse önce B grubu iller, daha sonra A grubu illerdeğerlendirmeye alınır.

Sağlık kurulu raporları üzerinde birinci fıkradakiişlemlerin yapılabilmesi için; bu raporların Bakanlıkça belirlenmiş eğitimhastanelerinin veya hakem hastanelerin sağlık kurullarınca usule ve fenneuygunluğunun tespit edilmiş olması şarttır.


Eş Durumu Nedeniyle Atama

Madde 20- Ayrı ayrı görev yerlerinde çalışan eşler, Bakanlıktanaile birliğinin sağlanmasını isteyebilirler. Bu talep üzerine Bakanlık, eşlerinaynı görev yerinde çalışmaları için gerekli tedbirleri alır.

Eş durumu nedeniyle personelin nakil talebindebulunabilmesi için; Eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş veGörevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veyakuruluşta memur kadrosunda çalıştığı ve ilk defa veya naklen atandığı hizmetbölgesinde eşinin kurumunun veya durumuna uygun bir kadronun bulunmadığınınbelgelenmesi gerekmektedir.

Eşlerin ikisinin de Bakanlık personeli olması halindegenel kaide kıdemli personele öncelik tanıyarak, her iki eş içinde D veya Chizmet gruplarından uygun bir ilde aile birliğini sağlamaktır. Eş durumuaçısından kıdem sıralaması şöyledir. Merkez teşkilatı kadroları, il müdürleri,baş hekimler, klinik şefleri, klinik şef yardımcıları, başasistanlar, yan daluzmanları, uzman tabipler, tabipler, diş tabipleri, eczacılar, 4 yıllık yükseköğrenim mezunları, 3 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 2 yıllık yüksek öğrenimmezunları, lise mezunları ve bunlarında eşitlik halinde kıdem aylığına esasyılı ve terfi tarihi kıdemli olandır. Eğer kıdemli personelin çalıştığı ildiğer eş için D veya C hizmet grubu il ise kıdemsiz eş bu ile atanır. Aksitakdirde kıdemli eş için kıdemsiz eşin bulunduğu ilin D veya C hizmet grubundaolmasına bakılır. Her ikisi de mümkün olmazsa Bakanlık, her iki eş için Dhizmet grubundan başlamak üzere uygun bir ilde aile birliğini sağlar. Aynı ildeçalışan eşlerin naklen atama talep etmeleri halinde aynı ilke ve öncelikleruygulanır.

Eşlerden biri bir başka kurumda çalışıyorsa, varsa okurumla yapılan protokol hükümleri dönem beklenilmeden uygulanır, yoksaBakanlık ilgili kurumla ilişki kurarak, ihtiyacın fazla olduğu görev yerindeeşlerin çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır. Münhal kadro bulunmamasınedeniyle atama yapılamazsa, personel çevre illerden birine atanma talebindebulunabilir. Hiçbir şekilde atama yapılamıyor ise 657 Sayılı Devlet MemurlarıKanununun 72 nci maddesine göre işlem tesis edilebilir.

Eşi asistan olanların; eş durumundanfaydalanabilmeleri için eşlerinin kalan asistanlık süresinin 6 aydan fazlaolması şarttır.

Eş durumu nedeniyle, bu Yönetmelikte düzenlenen atamave nakil çeşit ve usullerinden farklı işlem tesis edilemez. Personel öncelikleilgili madde hükümlerine göre atanır, daha sonra eş durumu nedeniyle naklenatanma talebinde bulunabilir.

Olağanüstü Hallerde Atama

Madde 21- Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstühal ilanı, salgın hastalık ve doğal afetler gibi hallerde, nakil işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalınmaksızın yapılabilir.

Deprem, su baskını ve yangın gibi doğal afetlersebebiyle kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları maddi ve manevi zararauğrayanlardan afet bölgesinde olup, başka bölgelere gitmek isteyenler,durumlarını belgelendirmek suretiyle afetin olduğu tarihten itibaren altı ayiçinde il müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler. Bunlardan talepleri uygungörülenlerin atamaları, öncelikle aynı hizmet bölgesinin C ve D gruplarınayapılır.

Herhangi bir nedenle görev yaptığı ilde kendisinin,eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliği tehlikeye düşenpersonel ile eşin vefatı, boşanma gibi nedenlerle ruh sağlığı önemli ölçüdeetkilenen personel, ile eşin vefatı, boşanma gibi nedenlerle ruh sağlığı önemliölçüde etkilenen personel, ilgili Valinin, tevsik edici belgelerle birliktegerekçeli teklifi üzerine, halen çalıştığı hizmet bölgesinin, bu mümkün değilsebir alt veya bir üst hizmet bölgesinin C ve D illerinden birine, Bakanlıkçanakil dönemi beklenmeden atanabilir.


Sınıf ve Unvan Değişikliği Nedeniyle Atama

Madde 22- Bakanlık yılda bir defa sınıf ve unvan değişikliğiyoluyla doldurulacak boş kadroları ilan eder. Boş kadroların belirlenmesindesırasıyla 6,5 ve 4 üncü hizmet bölgelerinin D ve C gruplarına öncelik verilir.Görevde yükselme sınavına tabi kadrolara başvuran personel, ilgili mevzuatagöre yapılacak sınavın sonuçlarına ve tercihlerine göre yerleştirilir.

Bakanlık kadrolarında olup uzmanlık veya yan dalihtisasını tamamlayan uzman tabipler ile eğitimlerini tamamlamadan ayrılmakisteyen asistan ve uzman tabipler Bakanlığa başvururlar. Müracaat edenler heriki ayda bir, ilan edilen yerlere kura ile müracaat etmeyenler ile tercihlerineyerleştirilemeyenler Bakanlıkça resen atanır.

Sürelerini tamamlayan başasistan ile başasistanlıktanayrılmak uzman tabipler takip eden ilk dönem tayininde bu Yönetmeliğin 16 ncımaddesine göre atanırlar. Sürelerini tamamlayan başasistanlar müracaatetmedikleri takdirde Bakanlıkça D hizmet grubu illere resen atanır.

İstihdam Edilme Gerekçeleri Ortadan Kalkan PersonelinAtaması Madde 23- İlgili mevzuatı gereği yapılan özel düzenlemeler hariç olmak üzere;görev yapılan sağlık kuruluşunun kapanması, personel dağılım cetvelindedeğişiklik olması, sağlık birimlerinin devri gibi nedenlerle o unvandanpersonele ihtiyaç kalmaması hallerinde, işleme konu olan personel öncelikle iliçinde personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının altında personel sahip,ihtiyaç olan birimlere atanır. Ancak il içinde atanmaları mümkün olmazsa,Bakanlıkça D ve C hizmet grubu illerine tercihlerine göre atanırlar. Aynıhizmet birimine birden fazla tercih yapılması halinde hizmet puanına göreyerleştirilirler.

Hizmet Gereği Atamalar

Madde 24- Aşağıdaki hallerde hizmet süresinin tamamlanması şartıaranmadan, nakil dönemlerine bağlı kalınmaksızın atama yapılabilir.

a) Haklarında adli, idari ve inzibati bir soruşturmayapılmış ve bu soruşturma sonucunda eski görev yerinde kalmalarında sakıncagörülmüş olması,

b) Sicil raporu sonuçlarına göre her ne sebeple olursaolsun yetersizliklerinin tespit edilmesi. Bu yolla yapılacak atamalar D hizmetgrubu illerine yapılabilir.

Merkez Teşkilat ve Yönetici Atamaları

Madde 25- Bakanlık merkez teşkilatı kadroları ile il müdürlüğüve başhekimlik kadrolarına, bu Yönetmeliğin puan ve dönem tayini ile ilgilihükümlerine bağlı kalmaksızın atama veya görevlendirme yapılabilir. Bugörevleri en az iki yıl süreyle yürütenler puan ve döneme bağlı kalınmaksızınmünhal bir kadroya atanabilir. İki yıldan az görev yapanlar ise öncekikadrolarının bulunduğu ilde veya aynı hizmet bölgesinin D ve C hizmet grubuillerinden birinde durumuna uygun bir kadroya atanabilir.

Üst Hizmet Bölgelerinden Alt Hizmet Bölgelerine Atama

Madde 26- 1 ve 2 nci hizmet bölgeleri ile 3 ve 4 üncü hizmetbölgelerinin A ve B grubu illerinde görev yapan personel, 3 ve 4 üncü hizmetbölgelerinin C ve D grupları ile 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine talepleri veBakanlıkça uygun görülmesi halinde her zaman atanabilirler.

Yeni Açılan Tesisler

Madde 27- Hizmete yeni açılan tesisin doğuracağı personelihtiyacının il içinden karşılanması esastır. Ancak, hizmeti aksatacak ölçüdepersonel ihtiyacı olan C ve D grubu illerde yeni açılan tesislere il dışından,atama dönemine bağlı kalmaksızın atama yapılabilir. Bu durumda personelihtiyacı Bakanlık internet sitesinden duyurulur. A ve B grubu illerde çalışanpersonelin müracaatları öncelikle değerlendirmeye alınır. Ataması uygun görülenlerhizmet puanı usulüne göre


yerleştirilir. Buna rağmen personel ihtiyacıkarşılanmazsa, Bakanlık bu Yönetmeliğin 28 nci maddesine göre resen atamayapabilir.

Resen Atama

Madde 28- Kapsam dışı branş ve unvanlarda Bakanlıkça belirlenen illerile C ve D hizmet grubu illerin personel ihtiyacı, diğer atama ve nakilyöntemleriyle karşılanamadığı takdirde, Bakanlıkça resen karşılanabilir. Buyolla yapılacak atamalarda personel ihtiyacı olan hizmet birimleri ile branş veunvanlar duyurulur. Öncelikle A ve B grubu illerde çalışan personelinmüracaatları değerlendirilir. Gönüllü personel ile doldurulamayan kadrolara,söz konusu unvan veya branşta personel dağılım cetveline göre karşılama oranıen yüksek ilin karşılama oranı en yüksek hizmet biriminde ve hizmet puanı endüşük olan personelden başlamak üzere Bakanlıkça resen atama yapılır. Daha önce5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde en az 2 yıl fiilen görev yapmış olan personelile bu Yönetmelikte kabul edilen mazeret durumu atanmasına engel teşkil edenpersonel bu uygulamanın dışında tutulur. Bu yolla resen atanan personel 1 yılatandığı ilde fiilen çalıştıktan sonra veya 1 yıldan önce de olsa hizmetineihtiyaç kalmaması halinde ve talep ettiği takdirde, atama dönemlerine bağlıkalınmaksızın C ve D hizmet grubu illerinden birine veya atanmadan önceçalıştığı ile atanır.

İl içinde personel dağılım cetvelinde belirlenensayının üzerinde personel çalışan hizmet birimleri ile ihtiyaç halinde il veilçe merkezinden ilçe, belde ve köylere, ilçe merkezinden belde ve köylereatama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre valiliklerceresen atama yapılır. Bu suretle atanan personel atandığı yerde hizmetineihtiyaç kalmazsa eski veya muadili, münhal kadro bulunan hizmet birimineValilikçe atanır. Bu atamalar Bakanlığa bildirilir.

Personel dağılım cetvelinde belirlenen sayınınüzerinde çalışan personelin il içinde dağılımı sağlanamadığı takdirde Bakanlıkbu personeli, mazeret durumlarını göz önünde bulundurarak ve hizmet puanıesasına göre ihtiyaç duyulan C ve D hizmet grubu illere resen atar.

Karşılıklı Yer Değiştirme

Madde 29- Bu Yönetmelikteki düzenlemelere göre kura ile aynıunvan ve branşta kadrolara atanan personel, kura sonuçlarının ilanındanitibaren 5 gün içinde Bakanlığa şahsen veya il müdürlükleri vasıtası ilemüracaatları halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.

Eşdeğer hizmet bölgesi illerde aynı unvan ve branştagörev yapan personel, il müdürlükleri vasıtası ile müracaatları ve Bakanlığınuygun görmesi halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilir.

Müracaat Sınırlamaları

Madde 30- Bu Yönetmeliğin 14, 15, 16, 22, 24 ve 27 ncimaddelerine göre atanan personel, atandıkları ilde fiilen 1 yıl çalışmadıkça,başka bir yere atama talebinde bulunamaz. 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde sağlıkhizmetleri sınıfından bir unvanda fiilen 2 yıl çalışmayan personel 1 incihizmet bölgesi illerden birine mazeret durumları hariç atanma talebindebulunamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Son Hükümler

 

Gerçek Dışı Beyan

Madde 31- Mazeret gruplarına dayanarak kurum içi naklen atamasıyapılanların mazeret belgelerinin veya tüm personel için hizmet puanına esasbeyan ve belgelerin gerçek dışı olduğu tespit edildiği takdirde, atama işlemiiptal edilir ve haklarında soruşturma yapılır. Bu soruşturma sonucunda suçlubulunanlar hakkında genel hükümler uygulanır.


İstihdam Planlama Komisyonu

Madde 32- İstihdam Planlama Komisyonu Bakanlığın istihdampolitikalarını belirlemek üzere oluşturulan bir komisyondur. Komisyonun kiminbaşkanlığında toplanacağı ve kimlerin üye olacağı Bakanlıkça belirlenir.Komisyonun sekreteryası Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

İstihdam Planlama Komisyonunun Görevleri ve ÇalışmaUsulü

Madde 33- İstihdam Planlama Komisyonu; bu Yönetmeliğin 5 incimaddesindeki ilkeler çerçevesinde istihdam planlaması yapar ve uyulacak esas veusulleri belirler. İstihdam Planlama Komisyonu, atama ve dönemlerinden öncetoplanarak gerekli kararları alır. İstihdam Planlama Komisyonunda alınankararlar, bakan onayı ile işlerlik kazanır ve bu kararlar ilgili birimlerceuygulanır.

İdari İş ve İşlemler

Madde 34- Bakanlık ve Valiliklerce yapılacak tüm atama venakillerde idari iş ve işlemler, Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslarçerçevesinde yürütülür.

Özel Nitelikler

Madde 35- Bakanlık atama çeşitlerine göre kadroları ilanederken, hizmet birimlerinin ihtiyaçlarına göre sertifika, diploma, vb. gibiözel nitelikler arayabilir. İlan edilen kadro sayısından fazla sayıda veistenilen niteliklerde müracaat olması halinde, hizmet puanı yüksek olana öncelikverilir.

Yürürlükte Kaldırılan Mevzuat

Madde 36- 16.11.1996 tarihli ve 22819 sayılı Resmi Gazetedeyayımlanan ''Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği'' ile ek vedeğişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Bakanlıkça 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin C ve Dhizmet grubunda bulunan illere yapılanlar hariç olmak üzere, geçici görevlebaşka bir ilin hizmet birimlerinde görevlendirilen personel, Bakanlıkça ilanedilen tarihe kadar müracaat ettikleri takdirde, bir defaya mahsus olmak üzereduyurulan C ve D hizmet grubu illere atanabilirler. Bu suretle atanamayanlarıngeçici görevleri Bakanlıkça sona erdirilir. İl içi geçici görevlendirmelerde,bu Yönetmeliğin 11 nci maddesine göre geçici görevi uzatılmayan personelingeçici görevi sona erdirilir.

Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliği yürürlük tarihinden önce 16/11/1996tarihli ve 22819 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ''Sağlık Bakanlığı Atama VeNakil Yönetmeliği'' çerçevesinde atama için müracaat edenlerin usulüne uygunolan talepleri bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir. Ancak buYönetmeliği yürürlüğe girdiği yılda hizmet puanının hesaplanmasında, buYönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yapılmış il içi geçici görevlendirmelerve bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılan geçicigörevlendirmeler ile diğer kamu kurumlarında geçen hizmetler dikkate alınmaz.Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği yılda hizmet puanı bu Yönetmeliğinöngördüğünden farklı zamanlarda ilan edilebilir.

Yürürlük

Madde 37- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme

Madde 38- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.


SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA - NAKİL TALEP FORMU

A- Nakil Talebinde Bulunan Şahsın

1- Adı ve Soyadı:...................................................................

2- Sicil No:...................................................................

3- Görev Unvanı:...................................................................

4- Görev Yeri:...................................................................

5- Müktesep Hak Aylığı(D/K):...................................................................

6- Öğrenim Durumu:...................................................................

7- Medeni Hali:...................................................................

8- Eşinin Çalışıp Çalışmadığı:...................................................................

9- Askerlik Durumu:...................................................................

B- Memuriyette geçen Hizmetleri

Unvanı      GörevYeri (İl - İlçe) Göreve Başladığı Tarih      Görevden Ayrıldığı Tarih

............................................... .../... /....... ... /... /......

............................................... .../... /....... ... /... /......

............................................... .../... /....... ... /... /......

............................................... .../... /....... ... /... /......

............................................... .../... /....... ... /... /......

............................................... .../... /....... ... /... /......

C- Halen Çalışmakta Olduğu

Hizmet Bölgesi   Hizmet Alanı(İl-İlçe)     GöreveBaşladığı Tarih Görevden Ayrıldığı Tarih

.............................................................. /... /....... ... /... /......

D- Yönetmeliğin 13. Maddesi Gereğince Nakil TalebindeBulunuyorsa :

a) SAĞLIK DURUMU :..........................................................................

b) EŞ DURMU

Eşinin Unvanı / Mesleği :..........................................................................

Görev Yeri Adresi:..........................................................................

E- Naklen Atanmak İstediği Hizmet Alanı :

( Tercih Sırasına Göre )

1-.........................

2-.........................

3-.........................

4-.........................

5-.........................

Şahsımla ilgili bilgiler ve tercih ettiğim illeryukarıda belirtilmiş olup, tayinimin bu illerden birine yapılabilmesi için,dilekçemin ilgili makama havalesini arz ederim...../ ..../........

ADRES : Yukarıdaki Bilgiler Tarafımdan Doldurulmuştur.

............................. İmza

............................. Adı ve Soyadı

DOĞRULUĞUNU TASDİK EDERİM

Adı ve Soyadı :.............................

Unvanı :.............................

Tarih :.............................

İmza :.............................


EK 1 : İLLERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİKSIRALAMASININ HİZMET

PUANINA KATKISI

Sosyo-Ekonomik                                                 İllerin Gelişmişlik Gelişmişlik Sıralamasına Göre

Sıralaması_İllerin Adı_Alacağı Ek Hizmet Puanı :

1 İSTANBUL 0

2 ANKARA 10

3 İZMİR 20

4 KOCAELİ 30

5 BURSA 40

6 ESKİŞEHİR 50

7 TEKİRDAĞ 60

8 ADANA 70

9 YALOVA 80

10 ANTALYA 90

11 KIRKLARELİ 1 100

12 DENİZLİ 110

13 MUĞLA 120

14 BOLU 130

15 BALIKESİR 140

16 EDİRNE 150

17 İÇEL 160

18 BİLECİK 170

19 KAYSERİ 180

20 GAZİANTEP 190

21 ZONGULDAK 200

22 AYDIN 210

23 SAKARYA 220

24 ÇANAKKALE 230

25 MANİSA 240

26 KONYA 250

27 KARABÜK 260

28 ISPARTA 270

29 HATAY 280

30 UŞAK 290

31 BURDUR 300

32 SAMSUN 310

33 KIRIKKALE 320

34 NEVŞEHİR 330

35 KARAMAN 340

36 ELAZIĞ 350

37 RİZE 360

38 TRABZON 370

39 AMASYA 380

40 KÜTAHYA 390


41

MALATYA

400

42

KIRŞEHİR

410

43

ARTVİN

420

44

AFYON

430

45

DÜZCE

440

46

ÇORUM

450

47

OSMANİYE

460

48

K.MARAŞ

470

49

NİĞDE

480

50

GİRESUN

490

51

KASTAMONU

500

52

TUNCELİ

510

53

SİVAS

520

54

KİLİS

530

55

BARTIN

540

56

AKSARAY

550

57

SİNOP

560

58

ERZİNCAN

570

59

ÇANKIRI

580

60

ERZURUM

590

61

TOKAT

600

62

ORDU

610

63

DİYARBAKIR

620

64

YOZGAT

630

65

ADIYAMAN

640

66

BAYBURT

650

67

KARS

660

68

ŞANLIURA

670

69

IĞDIR

680

70

BATMAN

690

71

GÜMÜŞHANE

700

72

MARDİN

710

73

SİİRT

720

74

ARDHAN

730

75

VAN

740

76

BİNGÖL

750

77

HAKKARİ

760

78

ŞIRNAK

770

79

BİTLİS

780

80

AĞRI

790

81

MUŞ

800


EK 2 : YAPILAN ÇEŞİTLİ FAALİYETLERİN HİZMET PUANINAKATKISI

A- Yayınlar *

1- İlgili Alanda Yurt Dışı Yayınlar

a) Yurt Dışı SCI veya Scı Expanded indeksler kapsamındaki dergilerde birinci isimle yayınlanmış araştırma makalesi

3000 Puan

b) Aynı dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi

2000 Puan

c) Aynı dergilerde yayınlanmış diğer yayınlar

1000 Puan

2- İlgili alanda Yurt İçi Yayınlar : TÜBİTAK'ın Türk dizinine giren ( 1994 yılından sonraki yayınlar için geçerlidir. Daha önceki yayınlarda bu şart aranmaz)

a) Birinci isimle yayınlanmış araştırma makalesi

2000 Puan

b) Araştırma makalesi

1500 Puan

c) Diğer yayınlar

500 Puan

3- Kitap ( İlgili alanda )

a) Yurt Dışı

6000 Puan

b) Yurt İçi **

3000 Puan

B- Diğer Mesleki Faaliyetler

a) İlgili alanda yurt içi veya yurt dışı yayın kurullarında hakemlik

2000 Puan/Hakemlik

b) İlgili alanda yurt içi ve yurt dışında moderatör ve panelist olmak veya davetli konuşma yapmak

2000 Puan/Faaliyet

c) Yurt dışı editörlük kurulunda görev almak

2000 Puan/Kurul

d) Yurt içi editörlük kurulunda görev almak

1000 Puan/Kurul

C) Yüksek Lisans Çalışmaları

a) Yüksek Lisans

4000 Puan

b) Doktora

6000 Puan

D- Yöneticilik ***

Genel Müdür ve üstü

1500 Puan/Yıl

Daire Başkanı ve üstü, Müşavir, Müfettiş

1300 Puan/Yıl

İl Sağlık Müdürü, Müdür, Başhekim ile Klinik Şefi

1100 Puan/Yıl

İl Sağlık Müdür ve Başhekim Yardımcısı ile Klinik Şef Yardımcısı

700 Puan/Yıl

Başasistan

500 Puan/Yıl

* Yayınlarda birden fazla isim bulunması halinde 1 nciisim öngörülen rakamın%60'ını, 2 nci isim % 40'ını 3 isim ve sonrası %30'unualır.

** Atıfta bulunulan kitap için ayrıca 2000 puan ilaveedilir.

*** Aşağıda belirtilen görevlere asaleten veyaBakanlık oluru ile vekaleten ve görevlendirme suretiyle atanması halindepuanının hesaplanmasına dikkat edilir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET