gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik değişikliğ 07.04.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

07 Nisan 2011 Perşembe 00:22
Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
             MADDE 1 – 25/3/2011 tarihli ve 27885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “1) Uzman tabip olmak,”
             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “11 inci” ibaresi “10 uncu” olarak değiştirilmiştir.
             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “(2) 18/4/1999 tarihinde Bilgisayar İşletmeni, Veznedar, Ambar Memuru, Santral Memuru, Memur, Daktilograf unvanlarında görev yapan ve aynı tarih itibarıyla ortaokul mezunu olanlar diğer şartları taşımaları kaydıyla Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilirler.”
             MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET