gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde 17.05.2011 tarihli RG ile yapılan değişiklikle raporların değerlendirilme, değiştirilme, başmüfetişlik, müfettiş sorumluluklarında değişikliğe gidilmiştir.

17 Mayıs 2011 Salı 07:36
Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği Değişti

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde 17.05.2011 tarihli RG ile yapılan değişiklikle raporların değerlendirilme, değiştirilme, başmüfetişlik, müfettiş sorumluluklarında değişikliğe gidilmiştir. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarını denetleyen Müfettişlerin raporları Başkan veya görevlendireceği bir Başkan Yardımcısı ve/veya rapor değerlendirmesi için görevlendirilen bir veya birden fazla müfettiş tarafından incelenecek. Açık hata ve noksan tespit edilen raporların, düzeltilmesi ve/veya tamamlanması raporu düzenleyen müfettişten istenecek. Müfettişin isteğe katılmaması halinde Tüzüğün 29 uncu maddesi hükümlerine göre hareket edilecek. Raporlarda belirtilen müfettiş kanaatlerine Başkanlıkça iştirak edilmediği takdirde; müfettişin kanaatinin yanında Başkanlık görüşünü de içeren onay hazırlanarak Bakana sunulabilecek. Bakanın vereceği karar doğrultusunda işlem tesis edilecek. Bakan, gördüğü lüzum üzerine rapor konusu hususların yeniden inceletilmesini Başkanlıktan isteyebilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 9/5/2004 tarihli ve 25457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksikliklerin giderilmesini sağlamak; bunun üzerine görüş birliğine varılmadığı takdirde Teftiş Kurulu Tüzüğünün 29 uncu maddesine göre işlem yapmak, gerekli görülen durumlarda müfettiş raporlarına başkanlık görüşü oluşturmak, raporları ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak tedbirleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını takip etmek,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.
“e) Denetim görevlilerine ilişkin; tarafsızlık ve nesnellik, eşitlik, dürüstlük, gizlilik, çıkar çatışmasından kaçınma, nezaket ve saygı, yetkinlik ve mesleki özen gibi etik davranış ilkelerine uymak,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Başmüfettişliğe yükselme: Bakanlık Başmüfettişliğine yükselmede esas; mesleki yetenek, kıdem, gayret ve başarı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı nezdinde bırakılacak umumi intiba ve kanaatin müspet olmasıdır. Başmüfettişliğe aday olabilmek için; Müfettişin 1 inci derece kadroya tayin edilebilecek şartlara sahip olması gerekir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasına (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.
“e) Yaptırılan risk analizleri ve performans değerlendirmeleri sonucu varılan kanaat ve tekliflerin,”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Raporlar, Başkan veya görevlendireceği bir Başkan Yardımcısı ve/veya rapor değerlendirmesi için görevlendirilen bir veya birden fazla müfettiş tarafından incelenir. Açık hata ve noksan tespit edilen raporların, düzeltilmesi ve/veya tamamlanması raporu düzenleyen müfettişten istenir. Müfettişin isteğe katılmaması halinde Tüzüğün 29 uncu maddesi hükümlerine göre hareket edilir. Raporlarda belirtilen müfettiş kanaatlerine Başkanlıkça iştirak edilmediği takdirde; müfettişin kanaatinin yanında Başkanlık görüşünü de içeren onay hazırlanarak Bakana sunulabilir. Bakanın vereceği karar doğrultusunda işlem tesis edilir. Bakan, gördüğü lüzum üzerine rapor konusu hususların yeniden inceletilmesini Başkanlıktan isteyebilir.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.


www.kamudanhaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET