gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI TIBBİ CİHAZ HİZMET VE TIBBİ HİZMET ALIMLARINDA YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ

Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyet Tespiti konulu 2011-56 sayılı Genelge ile açıklanmaktadır.

04 Kasım 2011 Cuma 19:25
Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyet Tespiti

 

 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde ihtiyaçların uygun şartlarda ve 
zamanında karşılanmasının en önemli etkenlerinden birisi de alım konusu işin yaklaşık 
maliyetinin gerçekçi ve piyasa şartlarına uygun olarak belirlenmesidir. 4734 sayılı Kanuna 
dayanılarak Kamu İhale Kurumu’nca yayımlanan ihale uygulama yönetmeliklerinde ve Kamu 
İhale Genel Tebliği’nde yaklaşık maliyetin nasıl tespit edileceği ve dikkat edilecek hususlar 
ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık 
maliyetin hesaplanmasına esas miktar ve fiyatların tespiti” başlıklı 8 inci maddesinde de;
“İdareler, yaklaşık maliyetin hesaplanabilmesi için öncelikle ihale konusu hizmeti 
oluşturan iş kalemlerini veya gruplarını ve bunlara ilişkin miktarları tespit ederler. Bu amaçla, 
idare tarafından gerek duyulduğunda, aşağıda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde miktar 
araştırması da yapılabilir.
(2) Yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde;
a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,
b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki 
fiyatlar, 
c) İlgili odalarca belirlenmiş fiyatlar,
ç) İhale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına ilişkin olarak piyasadan 
yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması 
alınmak suretiyle ya da konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak 
oluşturulan fiyatlar,
d) İhale konusu işe ilişkin olarak Bütçe Uygulama Talimatlarında ve/veya Sağlık 
Uygulama Tebliğinde yer alan fiyatlardan KDV veya farklı nitelikteki diğer giderler 
indirilmek suretiyle bulunan fiyatlar,
Esas alınır.
(3) İdareler yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde, (a), (b), (c), (ç) ve (d) 
bentlerinde belirtilen fiyatların birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası 
olmaksızın kullanabilirler…” şeklinde hüküm yer almaktadır.
İlgide kayıtlı genelge hükümleri çerçevesinde alımına karar/izin verilen “Tıbbi Cihaz 
Hizmet Alımları ile Tıbbi Hizmet Alımları”nın yaklaşık maliyet tespitinde; Bakanlığımıza bağlı 
bazı kurumlarca Sağlık Uygulama Tebliği’nde yer alan fiyatlardan KDV veya farklı nitelikteki 
diğer giderler indirilmek suretiyle bulunan fiyatların esas alındığı bilinmektedir.

Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyet Tespiti" konulu Genelge için TIKLAYINIZ.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET