gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI TİCARİ TAŞINMAZLARININ KİRALANMASI

Sağlık Bakanlığı Ticari Taşınmazların Kiralanması

25 Kasım 2011 Cuma 20:08
Sağlık Bakanlığı Ticari Taşınmazlarının Kiralanması

 Bilindiği üzere 6225 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 2 inci maddesi ile 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık  Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek  Döner Sermaye Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına (h) bendinden sonra gelmek üzere (ı) ve (i) bentleri eklenmiştir.

209 sayılı Kanuna eklenen (ı) bendinde;  “Bakanlık sağlık kurum ve kuruluşlarının 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve  hakların kiralanması...” hükmüne yer verilerek mal ve hakların kiralanmasından elde edilecek  gelirlerin işletme döner sermayesine gelir kaydedebilmesinin yolu açılmıştır. 

Bu amaçla, Mülkiyeti Hazineye ait /Hazine ile hisseli/ üst yapı Hazineye ait ya da zemini Hazineye ait olup, Sağlık Bakanlığına tahsisli olan yerler ile Sağlık Bakanlığınca kiralanmış ve kira bedelleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanan hastane ve birinci basamak sağlık kurumlarındaki ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerinin (söz konusu taşınmazların Aile Hekimlerine kiralanması dahil olmak üzere) Sağlık Bakanlığı tarafından Döner Sermaye İşletmeleri eliyle işlettirilmesine ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında 15/06/2011 tarihinde protokol imzalanmıştır. 

Protokol, mevcut ticari alanlar ile protokolün imzalanmasından sonra Sağlık Bakanlığınca oluşturulacak yeni ticari alanları kapsamaktadır.    Kurumlarımız arasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla protokol hükümlerinin üçüncü kişileri de ilgilendirilen hükümleri ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Sağlık Bakanlığı 2011/43 sayılı Genelge için tıklayınız.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET