gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK PERSONELİ EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ

Yönetmeliğin amacı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunca belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri dikkate alınmak suretiyle personele yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemek, sağlık hizmetlerini iyileştirmek, kaliteli ve verimli hizmet sunumunu teşvik etmektir.

10 Ağustos 2015 Pazartesi 20:13
SAĞLIK PERSONELİ EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ

 

ResmiGazete Tarihi: 14.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28559 (Mükerrer)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİKURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİRYÖNETMELİK

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunca belirlenen hizmetsunum şartları ve kriterleri dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı,görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, tetkik,eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri, yapılan muayene, ameliyat, anestezive girişimsel işlemler ile özellik arz eden birimlerde çalışma gibi unsurlaresas alınarak, döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarınıbelirlemek, sağlık hizmetlerini iyileştirmek, kaliteli ve verimli hizmetsunumunu teşvik etmektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun taşra teşkilatı olan kamuhastaneleri birliklerine bağlı sağlık tesislerinde görev yapan memurları,sözleşmeli personeli (663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı KuruluşlarınınTeşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci ve 45 incimaddeleri uyarınca istihdam edilenler hariç), açıktan vekil olarak atananları,sağlık tesislerinde; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun38 inci maddesine göre görevlendirilenleri, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınınkadrolarında bulunan ve haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirlivakalar ve işler ile en az bir ay süreyle görevlendirilen sağlık personelini kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına BağlıSağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek DönerSermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AMATEM: Alkol ve Madde Bağımlılığı TedaviMerkezlerini,

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c) Bilimsel çalışma destek puanı: Sağlık tesislerinde görev yapan personele Ek-6 sayılı listede yer alan bilimselçalışmaları Tıbbi Hizmetler Başkanlığı tarafından belirlenen şekildebelgelemesi halinde belgelemenin yapıldığı dönemi takip eden 6 ay süreyleverilen ve aynı listede yer alan bilimsel çalışmalara karşılık gelen puanı,

ç) Birim performans katsayısı: Sağlık tesislerindegörev yapan personelin görev yaptığı birim için Kurum tarafından çıkarılacakyönerge ile belirlenen ve personele ödenecek ek ödemenin hesaplanmasındakullanılacak olan (0) ilâ (1) arasında değişen katsayıyı,

d) Birlik: İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesisleriniişleten, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun taşra teşkilatı olan kamuhastaneleri birliklerini,

e) Eğitici destekleme puanı: Üçüncü basamaksağlık tesislerinde, başhekimlik tarafından belirlenen usul çerçevesinde, odönem içinde dâhili klinikler için en az 20 saat vizit ve 20 saat poliklinik,cerrahi klinikler için 10 saat vizit, 15 saat poliklinik ve 15 saat ameliyat,laboratuvar klinikleri için 40 saat pratik eğitim çalışması ve her bir klinikiçin 8 saat teorik asistan eğitim çalışması yapıldığının belgelendirilmesihalinde verilen ek puanı,

f) Ek ödeme matrahı: Personelin bir aydaalacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam,temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamını,

g) Ek puan: Personele Ek-5 sayılı listedebelirtilen görevleri yerine getirmesi halinde ilgili dönem için tablodaöngörülen oranlarda verilen ek puanların toplamını,

ğ) Geçici veya resen görevlendirme: Personele asıl görev yeri dışında verilen süreli ve geçici görevleri,

h) Girişimsel işlemler: Tabip muayene vegirişimsel işlemler puanına esas olan işlemleri,

ı) Hazine payı: Sağlık tesislerinde,17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birincifıkrasının son cümlesi uyarınca belirlenecek oran üzerinden genel bütçeye iratkaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimlerine yatırılması uygulamasına etkisiolmaksızın, ilgili kurumun elde ettiği gayrisafi hasılata anılan fıkranın ilkcümlesinde öngörülmüş olan %15 oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacak tutarı;Kurumca belirlenecek olan sağlık tesislerinde ise 5234 sayılı Kanunun geçici 1inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi uyarınca Maliye Bakanlığıncaindirilen orana kadar Kurumca belirlenecek oran üzerinden tespit edilecektutarı,

i) Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı: İkinci basamak sağlık tesislerinde çalışan personel için Ek-2 sayılı listede,üçüncü basamak sağlık tesislerinde çalışan personel için Ek-3 sayılı listedebelirlenen katsayıyı,

j) İzolasyon odaları: Yüksek bulaştırıcılığıolan ve standart önlemler dışında solunum, damlacık, temas izolasyonugerektiren Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, H1N1, SARS, Kuş gribi, Menengokoksik menenjitgibi tanıları bulunan hastalara hizmet verilen odaları,

k) Kriter katsayısı: Biyokimya ve mikrobiyolojigibi laboratuvar hizmetlerinde çalışan tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzmanolanlar ile Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) merkezlerinde görev yapan tıbbihistoloji ve embriyoloji uzmanları ile sağlık tesisinin ihtiyacı olankonsültasyon ve poliklinik hizmetlerini yerine getiren enfeksiyon hastalıklarıve klinik mikrobiyoloji uzmanlarının net performans puanının hesaplanmasındakullanılacak olan ve Kurumca çıkarılan yönergeye göre belirlenen ve (0) ilâ (1)arasında değişen katsayıyı,

l) Kurum: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu,

m) Mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı: Odönem içinde sınırları Hastane Yöneticisi tarafından belirlenen mesai dışı çalışmagünlerinde çalışılan günlerin, mesai dışı olarak belirlenen günlere bölünmesisonucu bulunan katsayıyı,

n) Mesai dışı çalışılmayan günler: Odönem içinde sınırları Hastane Yöneticisi tarafından belirlenen mesai dışıçalışma günlerinde çalışılmayan günleri,

o) Mesai dışı çalışma: Mesai saatleri içindeyapılan çalışmalar ile nöbet ve icap nöbetlerinde yapılan çalışmalar hariç,sınırları Hastane Yöneticisi tarafından belirlenen çalışma günlerinde yapılançalışmaları,

ö) Mesai dışı dönem ek ödeme katsayısı: Sağlık tesislerinde, 8 inci maddeye göre tespit edilen mesai dışı dağıtılacakdöner sermaye miktarının, mesai dışı sağlık tesisi toplam puanına bölünmesisonucu bulunan katsayıyı,

p) Mesai dışı klinik hizmet puan ortalaması: Üçüncübasamak sağlık tesislerinde bir klinikte çalışan tabiplerin mesai dışı tabipmuayene ve girişimsel işlemler puanlarının toplamının, o klinikte çalışanasistanlar dâhil, tabiplerin mesai dışı aktif çalışılan gün katsayılarınıntoplamına bölünmesi sonucu bulunan puanı,

r) Mesai dışı sağlık tesisi puan ortalaması: Sağlık tesislerinde her bir tabip için ayrı ayrı hesaplanan mesai dışı tabipmuayene ve girişimsel işlemler puanları toplamının, mesai dışında çalışan vetabip muayene ve girişimsel işlemler puanı hesaplanan tabiplerin mesai dışıaktif çalışma gün katsayılarının toplamına (asistanlar dâhil) bölünmesi ileelde edilen puanı,

s) Mesai dışı sağlık tesisi toplam puanı: Birliğe bağlı her bir sağlık tesisinde mesai dışı çalışan tüm personelin mesaidışı net performans puanlarının toplamını,

ş) Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı: Odönem içindeki toplam gün sayısından çalışılmayan günlerin çıkarılması sonucubulunan çalışılan gün sayısının, o dönem içindeki toplam gün sayısına bölünmesisonucu bulunan katsayıyı,

t) Mesai içi çalışılmayan günler: Resmî tatil günleri, nöbet izinleri ile görevi sırasında veya görevinden dolayıbir kazaya, yaralanmaya veya saldırıya uğrayanların bu durumlarını sağlıkraporuyla belgelendirmesi ve hastane yöneticisinin onaylaması halindekullandıkları hastalık izin süreleri hariç olmak üzere tüm çalışılmayangünleri,

u) Mesai içi çalışma: Mesai saatleri içindeyapılan çalışmalar ile nöbet ve icap nöbetlerinde yapılan çalışmaları,

ü) Mesai içi dönem ek ödeme katsayısı: Sağlık tesislerinde 8 inci maddeye göre tespit edilen mesai içi dağıtılacakdöner sermaye miktarının, mesai içi sağlık tesisi toplam puanına bölünmesisonucu bulunan katsayıyı,

v) Mesai içi klinik hizmet puan ortalaması: Üçüncübasamak sağlık tesislerinde bir klinikte çalışan tabiplerin mesai içi tabipmuayene ve girişimsel işlemler puanları toplamının, o klinikte çalışanasistanlar dâhil, tabiplerin mesai içi aktif çalışılan gün katsayılarınıntoplamına bölünmesi sonucu bulunan puanı,

y) Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması: Sağlık tesislerinde her bir tabip için ayrı ayrı hesaplanan, mesai içi tabipmuayene ve girişimsel işlemler puanları toplamının, tabip muayene ve girişimselişlemler puanı hesaplanan tabiplerin mesai içi aktif çalışılan günkatsayılarının toplamına (asistanlar dâhil) bölünmesi ile elde edilen puanı,

z) Mesai içi sağlık tesisi toplam puanı: Sağlık tesislerinde mesai içi çalışan tüm personelin mesai içi net performanspuanlarının toplamını,

aa) Net performans puanı: İkinci basamaksağlık tesislerinde çalışan personel için 9 uncu, üçüncü basamak sağlıktesislerinde çalışan personel için 10 uncu maddede yer alan esaslara görehesaplanan puanı,

bb) Ödeme dönemi: Bir yıl içerisinde dönersermaye ek ödemesinin yapılacağı aylık dönemleri,

cc) Sağlık tesisi: Üniversiteler ile birliktekullanılan hastaneler de dâhil olmak üzere Birliğe bağlı ikinci ve üçüncübasamak sağlık hizmeti veren kurumları,

çç) Sağlık tesisi kalite katsayısı: Kurum tarafından yayımlanacak yönerge ile belirlenecek usul ve esaslara görehesaplanan ve sağlık tesislerinde dağıtılabilecek döner sermaye tutarınınbelirlenmesinde kullanılacak olan (0) ilâ (1) arasında değişen katsayıyı,

dd) Sağlık tesisi puan ortalaması tablosu: Personelin net performans puanının sağlık tesisi puan ortalaması esas alınarakdeğerlendirildiği durumlar ile bu durumlara ilişkin süreleri ve hizmetalanı-kadro unvan katsayılarını gösteren Ek-4 sayılı tabloyu,

ee) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı: Odönem içinde muayene ve girişimsel işlemler yapan uzman tabip, uzman diştabibi, tabip ve diş tabiplerinden her biri için mesai içi ve mesai dışı olmaküzere ayrı ayrı hesaplanan, muayene ve girişimsel işlemler karşılığı eldeedecekleri puanların toplamını,

ff) Tavan ek ödeme tutarı: Ek ödemematrahının Ek-1 sayılı listede yer alan katsayı ile çarpımı sonucu bulunantutarı,

ifade eder.

 

Sağlık tesislerinde eködeme hesaplama usul ve esasları

MADDE 5 – (1) Birliğe bağlı sağlık tesislerinde görevli personele yapılacak ek ödemeyeilişkin temel esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Ek ödeme, personelesağlık tesisine fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir. Sağlık tesisinin odönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birincifıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payıayrıldıktan sonra kalan miktar, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncüfıkrasında belirlenen oranları geçmemek üzere personele ek ödeme olarakdağıtılabilir. Bağış, faiz, kira gelirinden elde edilen döner sermaye gelirlerihiçbir şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılamaz.

b) Tabiplercegerçekleştirilen tabip muayene ve girişimsel işlemleri incelemek amacıylabirliğe bağlı her bir sağlık tesisinde inceleme heyeti oluşturulur. (Değişikcümle:RG-5/7/2014-29051)(2) Başhekim, inceleme heyeti üyelerini;mesleğinde en az 10 yıl çalışmış, yok ise daha az çalışmış ve inceleme heyetiraporuna istinaden disiplin cezası almamış olan tabip veya diş tabipleriarasından seçer. (Ek cümleler:RG-5/7/2014-29051) (2) Heyetbaşkanı heyet üyelerinin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir.İnceleme heyeti üye sayısı 3’ten az, 12’den fazla olamaz. İnceleme heyetiüyelerinin görev süresi, takvim yılı sonu itibarıyla sona erer. Görev süresisona eren üye tekrar seçilebilir. Lüzumu halinde aynı takvim yılı içerisindebaşhekim tarafından inceleme heyeti üyesi görevden alınabilir veya yenigörevlendirme yapılabilir. İnceleme heyeti üye tam sayısının salt çoğunluğuylakarar alır. Oyların eşitliği halinde, heyet başkanının oyu yönünde kararalınmış sayılır. İnceleme heyetinin çalışmaları sırasında ihtiyaç duyduğubilgi, belge ve kayıtlar ilgili birimlerce ivedilikle temin edilerek heyetesunulur. Heyetin sekretaryası idari ve mali hizmetler müdürlüğünce yapılır.Hekimler, ilgili dönemde gerçekleştirdikleri muayene ve girişimsel işlemlerindoğruluğunu, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (r) bendi kapsamındaçıkarılacak Yönergeye ekli listelerdeki açıklama ve hükümlere uygunluğunusağlık tesisinin bilgi yönetim sistemi üzerinden düzenli olarak kontrol etmekleyükümlüdür. Hekimlerin inceleme heyeti toplantısı öncesine kadar başhekimliğebildirilmiş yazılı bir düzeltme talebi yok ise adına kayıtlı işlemlerindoğruluğu onaylanmış sayılır. İnceleme heyeti; sağlık tesisi kayıtlarındayapıldığı bildirilen muayene ve girişimsel işlemlerin yapılıp yapılmadığını, 5inci maddenin birinci fıkrasının (r) bendi kapsamında çıkarılacak Yönergeyeekli listelerdeki açıklama ve hükümler ile tıp etiğine uygunluğunu inceler,işlemleri yerindelik, nitelik ve nicelik yönünden değerlendirir. Her ek ödemedönemi için; kriter katsayılarını belirler, ilgili personelin birim performanskatsayılarının tespitine ilişkin tüm işlemleri yürütür. Girişimsel işlemlerleilgili itiraz ve şikâyetleri inceler ve karara bağlar. İlgili dönem içinyapacağı inceleme ve değerlendirme sonucunda hazırlayacağı raporu döner sermayekomisyonu toplantısı öncesinde başhekime sunar. İnceleme heyeti tarafından,sağlık tesisi kayıtlarında yapıldığı bildirilen girişimsel işlemlerin, 5 incimaddenin birinci fıkrasının (r) bendi kapsamında çıkarılacak Yönergeye eklilistelerdeki açıklamalar kısmında yer alan hükümlere açıkça uygun olmadığınıntespit edildiği durumlarda, söz konusu işlemlere ait puanlar heyet tarafındaniptal edilir. Bu husus haricinde hekimlerce gerçekleştirildiği bildirilenmuayene ve girişimsel işlemlerle ilgili olarak inceleme heyeti tarafındanherhangi bir düzenleme yapılamaz. Başhekim; inceleme heyeti çalışmalarınıntakibinden ve inceleme heyeti raporlarının gereğinin uygulanmasındansorumludur, inceleme heyeti kararlarına istinaden ek ödemeye esas olacakişlemleri sonuçlandırarak kesin karara bağlar, önceki ek ödeme dönemleri içinde inceleme yaptırabilir. Gerekli hallerde Kurum ve birlik bünyesinde deinceleme heyeti oluşturulabilir. Aynı ödeme dönemi için birlik bünyesindekiinceleme heyeti tarafından değerlendirme yapılması halinde bu değerlendirmesonuçları, Kurum bünyesindeki inceleme heyeti tarafından değerlendirmeyapılması halinde de bu heyetin değerlendirme sonuçları esas alınır. İncelemeheyetinin raporuna istinaden hakkında disiplin soruşturması açılıp, 657 sayılıDevlet Memurları Kanununun 125 inci maddesine göre cezalandırılanlardan; uyarmacezası alanlara bir ay, kınama cezası alanlara iki ay, aylıktan kesme cezasıalanlara üç ay, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara altı aysüreyle ek ödeme yapılmaz. Ek ödeme yapılmaması işlemine, kesinleşen cezanınilgiliye tebliğ tarihinden itibaren başlanır.

c) Personelin yaptığı işeilişkin bilgi ve yeteneği, işini düzenli ve kaliteli yapabilme, bağımsızişyapabilme ve inisiyatif kullanabilme, verilen işi organize edebilme becerisi,kendini geliştirme gayreti, amir ve çalışma arkadaşlarına karşı tutum vedavranışları, hizmet sunduğu kesime karşı tutum ve davranışları, birimtarafından yapılan işlerin geliştirilmesine katkısı, işin güçlüğü ve riski gibifaktörler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının %5’ini geçmemek kaydıylahastane yöneticisinin teklifi üzerine döner sermaye komisyonunun 2/3 oy çokluğuile belirlenen personele, o dönem için sağlık tesisi puan ortalamasının %20’sine kadar ek puan verilebilir. Ancak yukarıdaki kriterler dikkate alınarak,hastane yöneticisinin gerekçeli teklifi üzerine döner sermaye komisyonunun 2/3oy çokluğu ile belirlenen personelin o dönem içindeki net performans puanınındönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar tavan ek ödemetutarını geçmiyorsa net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ileçarpımı sonucu bulunan tutardan, eğer geçiyorsa tavan ek ödeme tutarından%20’sine kadar kesinti yapılabilir. Bu hüküm kapsamında belirlenen personeleverilecek ek puan bir yıl içinde altı ayı, yapılacak kesinti ise bir yıl içindeüç ayı geçmemek üzere uygulanır.

ç) Sağlık tesisleriarasında geçici veya re’sen görevlendirilen personele, görevlendirildiği sağlıktesisinden ek ödeme yapılır.

d) Bakanlık merkezteşkilatı ile Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatı kadrolarındabulunan personelden Birliğe bağlı sağlık tesislerine en az bir ay süreylegeçici görevle görevlendirilen personele, geçici olarak görev yaptığı sağlıktesisinin döner sermayesinden ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirilenlere375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödemeyapılmaz.

e) Sağlık tesislerinden, Bakanlığınve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarına görevlendirilen personelegörevlendirildiği yerden ek ödeme yapılır.

f) Bakanlığın veya bağlıkuruluşların taşra teşkilatında görev yapan personelin sağlık tesislerinegeçici veya re’sen görevlendirilmesi halinde personele, geçici olarak görevyaptığı sağlık tesisinden ek ödeme yapılır. Ancak, Türkiye Hudut ve SahillerSağlık Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında bulunanpersonelden sağlık tesislerine görevlendirilenlere görevlendirildiği sağlıktesisinden ek ödeme yapılmaz.

g) Kurumca oluşturulacakkomisyon tarafından ihtiyaç planlaması yapılan yerlerde re’sen geçici olarakgörevlendirilen uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerinegörevlendirildikleri sağlık tesisinden yapılacak ek ödemenin yanında asılkadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden, sağlık tesisi puan ortalaması ve kendikadro-unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılan eködeme tutarı toplamı, tavan ek ödeme tutarını geçemez.

ğ) Kendi isteği ileBakanlık dışındaki kurumlara geçici görevlendirilen personele, bu Yönetmelikkapsamında yalnızca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesiuyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibariyle belirlenmiş olanek ödeme net tutarında ek ödeme yapılır.

h) 14/7/1965 tarihli ve657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesine göre ikinci görevlegörevlendirilen personelin ek ödemesi, ikinci görevli olduğu yerden yapılır.

ı) 25/6/2001 tarihli ve4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesinin dördüncüfıkrası uyarınca haftada bir gün izinli sayılan yönetim kurulu üyeleri, izinlisayıldığı bu günlerde sağlık tesisi puan ortalaması esas alınarakdeğerlendirilir.

i) Bu Yönetmelikkapsamındaki personele yapılacak ek ödeme tutarı, tavan ek ödeme tutarınıgeçemez. Sözleşmeli personele yapılacak ek ödemenin tutarı, aynı birimde aynıunvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarakbelirlenir ve bunlara yapılabilecek ek ödeme hiçbir şekilde emsalineyapılabilecek tavan ek ödeme tutarını geçemez.

j) Yan dal klinikleri,hastane yöneticisinin kararıyla ana dal içinde değerlendirilebilir.

k) Semt poliklinikleribağlı oldukları sağlık tesisi ile birlikte değerlendirilir. Üçüncü basamaksağlık tesislerine bağlı semt poliklinikleri ilgili kliniklerleilişkilendirilir ve personel o klinikteki eşdeğer personel gibideğerlendirilir.

l) Üçüncü basamak sağlıktesislerinde biyokimya, mikrobiyoloji ve benzeri laboratuvar hizmetleriniyürüten eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi, başasistan ve uzman tabipler ilediğer personelin net performans puanlarının hesaplanmasında, klinik hizmet puanortalaması yerine sağlık tesisi puan ortalaması esas alınır.

m) Üçüncü basamak sağlıktesislerinde kliniklerde eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi, başasistan veuzman tabipler puanlandırılır. Acil servis ve acil kliniklerde ise pratisyentabipler de puanlandırılır.

n) Üçüncü basamak sağlıktesislerinde görevli asistanlara ve yan dal asistanlarına Tıpta Uzmanlık Kurulutarafından belirlenen rotasyonlarda, kadrosunun bulunduğu sağlık tesisininsağlık tesisi puan ortalaması üzerinden ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılacakek ödemede, rotasyonda bulunan asistanların aktif çalışma gün katsayılarıklinik/sağlık tesisi puan ortalamasının belirlenmesinde hesaplamaya dâhiledilmez. Asistanlar kendi sağlık tesislerindeki asistanlık eğitimi sırasındaana dala bağlı yan dallarda geçen eğitim süresince hastane yöneticisininkararıyla yan dal kliniğinden değerlendirilebilir.

o) Sağlık tesislerindeözellik arz eden birimler; ameliyathane (Ek ibare:RG-5/7/2014-29051) (2) anjiyo üniteleri, yoğun bakım, (Ekibare:RG-9/8/2015-29440) (3) palyatif bakım merkezleri,doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acilservis/poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izlememerkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ile kemik iliği nakilüniteleridir. Sayılan birimlerde fiilen görev yapan personele özellik arz edenbirimler için öngörülen katsayılar üzerinden ek ödeme yapılır.

ö) Ek ödeme tutarı,özelleştirme kapsamında naklen tayin edilen personele 24/11/1994 tarihli ve4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesikapsamında ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamekapsamında ödenen fark tazminatı hesabına dâhil edilir. 6/1/2005 tarihli ve5283 sayılı Kanun kapsamında Bakanlıkça devralınan personele ödenen ek ödemetutarı da, fark tazminatı hesabına dâhil edilir.

p) Bu Yönetmelik hükümleriuyarınca personele sağlık tesisi puan ortalaması üzerinden ek ödeme yapılmasıgereken hallerde mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması esas alınır. Ek-4sayılı tablonun (C) bölümünde belirtilen hallerde sağlık tesisi puanortalamasının öngörülen oranı esas alınır.

r) Bu Yönetmeliğin 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde tanımlanan tabip muayene vegirişimsel işlemler, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Kurumcaçıkarılacak yönerge ile belirlenir.

s) Türkiye CumhuriyetiHükümeti ile diğer ülke hükümetleri arasında imzalanan ortak işletme protokolügereği işletilen hastanelere görevlendirilen personele fiilen çalıştığı sürecekadrosunun bulunduğu yerden sağlık tesisi puan ortalaması esas alınarak eködeme yapılır. Bu şekilde yapılacak ek ödemelerde hizmet alanı-kadro unvankatsayısı eğitim görevlilerinde %20, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinde %45,tabip ve diş tabiplerinde % 90, diğer personelde ise %50 oranında arttırılır.

ş) (Ek:RG-14/9/2013-28765)(1)(Değişik:RG-7/6/2014-29023)(1) 17/8/1983 tarihli ve 2879 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel SekreterliğiTeşkilatı Kanununun 4 üncü maddesi ile 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılıBaşbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiştirilerekKabulü Hakkında Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre görevlendirilenpersonele görevlendirildiği ek ödeme döneminde kadrosunun bulunduğu sağlıktesisinden ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılacak ek ödemelerde uzmantabiplerde görevlendirildiği ek ödeme döneminin tamamı için kadrosununbulunduğu sağlık tesisinde ilgili branştaki en yüksek tabip muayene vegirişimsel işlem puanı ve kendi hizmet alanı kadro unvan katsayısı esas alınır.Diğer personele ise görevlendirme süresince kadrosunun bulunduğu sağlıktesisinden sağlık tesisi puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır. Buşekilde yapılacak ek ödemelerde hizmet alanı-kadro unvan katsayısı uzman diştabiplerinde %50, tabip ve diş tabiplerinde %70, diğer personelde ise %40oranında arttırılır.

(2) Bakanlık ve bağlıkuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dâhil) atanan ve 209sayılı Kanunun 5 inci maddesi (altıncı ve yedinci fıkrası kapsamında ek ödemealanlar hariç) gereğince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitimgörevlilerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 410’u,uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diştabiplerine % 335’i, pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise % 180’i oranında,her ay maaş ödemesi ile birlikte herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın ek ödemeyapılır. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkinhükümler uygulanır. 209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi gereği yapılan aylıkek ödeme tutarı, bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin olarak ek ödemeyapılması halinde, yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir. 209 sayılıKanunun Ek 3 üncü maddesi gereği yapılan ek ödemenin bu Yönetmelik kapsamındaaynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödemeden fazla olması halinde aradaki farkgeri alınmaz.

(3) 209 sayılı Kanunun 5inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme nettutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadrove görev unvanı veya pozisyon unvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödeme nettutarından az olamaz. Bu kapsamda yapılacak ödemeler, tabip dışı personeleherhangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmaksuretiyle her ay aylıklarla birlikte ödenir. Bu şekilde yapılan ek ödemetutarı, bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin yapılacak ek ödeme tutarındanmahsup edilir.

(4) (Değişik ibare:RG-9/8/2015-29440)(3) Kadrosu Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan personel hariç, diğer kamukurum ve kuruluşlarından bu Yönetmelik kapsamında yer alan sağlık tesislerinebelirli bir süre için sağlık personeli görevlendirilmesi halinde, söz konusupersonele görevlendirildiği sağlık tesisinin döner sermaye gelirlerindenaşağıdaki şekilde ek ödeme yapılır.

a) En az bir ay süreylesağlık tesislerine görevlendirilen sağlık personeline, ilgili mevzuatı uyarıncakadrolarının bulunduğu kurum veya kuruluşlar tarafından yapılan ilaveödemelerden faydalanmamaları kaydıyla yapılacak ek ödemenin tutarı,görevlendirildikleri birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynıolan emsali Bakanlık personeli esas alınarak belirlenir ve bunlarayapılabilecek ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödemetutarını geçemez.

b) Haftanın belirli günveya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilen sağlıkpersonelinin aktif çalışılan gün katsayısı, o dönem personelin görevlendirmesüresince çalıştığı saatlerin toplamının, o dönem mesai saatleri toplamınabölünmesi suretiyle bulunur. Çalışılan süre, vaka veya iş için sağlık tesisinegeliş ve ayrılış saatleri Başhekimliklerce kayıt altına alınır. Sağlık tesisive klinik hizmet puan ortalamasının hesaplamasında tabip muayene ve girişimselişlemler puanı bulunan personelin puanları ve bu şekilde hesaplanan aktifçalışma gün katsayıları kullanılır.

c) Haftanın belirli günveya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için sağlık tesislerinegörevlendirilen personelin ek ödemesinin hesaplanmasında aşağıdaki formüllerkullanılır:

1) Tabip muayene vegirişimsel işlemler puanı bulunanlar: Net performans puanı = Tabip muayene vegirişimsel işlemler puanı x Hizmet alanı kadro-unvan katsayısı.

2) Tabip muayene vegirişimsel işlemler puanı bulunmayanlar: Net performans puanı = Sağlık tesisipuan ortalaması x Hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan günkatsayısı.

ç) Bu şekilde yapılacak eködemelerde sağlık personelinin asıl kadrosunun bulunduğu kurumdaki dönersermaye işletmesinden aynı aya ilişkin yapılan ödemenin yanı sıra,görevlendirildiği sağlık tesisi tarafından aynı aya ilişkin yapılacak eködemenin toplam tutarı, söz konusu personelin tavan ek ödeme tutarını geçemez.

d) Bu fıkra kapsamındayapılacak ek ödeme, personelin mesai içi ve mesai dışı çalışması dikkatealınarak hesaplanır.

 

Sağlık tesislerinde dönersermaye komisyonunun teşkili

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik ile verilen görevleri yerine getirmek üzere her bir sağlıktesisinde döner sermaye komisyonu teşkil edilir.

(2) Döner sermayekomisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Hastane Yöneticisi,

b) Başhekim,

c) İdari ve Mali HizmetlerMüdürü,

ç) Sağlık Bakım HizmetleriMüdürü,

d) Dâhili ve cerrahiklinikleri ile laboratuvar ve röntgen birimlerini temsilen birer sorumlu uzmantabip, üçüncü basamak sağlık tesislerinde ise birer eğitim sorumlusu/eğitimgörevlisi veya uzman tabip,

e) Bir pratisyen tabip,

f) Bir asistan,

g) Bir diş tabibi,

ğ) Bir sağlık lisansiyeri(psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, biyolog gibi),

h) Bir sağlık hizmetlerisınıfı temsilcisi (hemşire, ebe veya sağlık memuru gibi),

ı) Bir teknik hizmetlersınıfı temsilcisi,

i) Bir yardımcı hizmetlersınıfı temsilcisi,

j) Bir genel idarihizmetler sınıfı temsilcisi,

k) Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanlığı tarafından sağlık ve sosyal hizmetler kolunda faaliyetgösteren sendikalardan o kurumda en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi.

(3) (Değişik:RG-5/7/2014-29051)(2) İkinci fıkranın (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı), (i) ve (j) bentlerindebelirtilen üyeler, ilgili personelin kendi aralarında yapacakları seçimlebelirlenir ve ayrıca her üye için birer yedek üye seçilir. Seçimin usul veesasları hastane yöneticisi tarafından yazılı olarak belirlenerek ilgilipersonele duyurulur.

(4) (Değişik:RG-5/7/2014-29051)(2) Üçüncü fıkrada belirtilen şekilde seçilen üyeler mali yılsonuna kadar görevyaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.

(5) (Mülga:RG-5/7/2014-29051)(2)

(6) Kurumda en çok üyeyesahip sendika ve sendika temsilcisinin görev süresi, Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığı tarafından düzenlenen usul ve esaslara göre belirlenir.

 

Döner sermaye komisyonununçalışma usul ve esasları

MADDE 7 – (1) Komisyonun başkanı hastane yöneticisidir. Komisyon, başkanın daveti üzerineönceden belirlenmiş toplantı gündemine göre her ayın ilk haftası içinde, üyesayısının en az 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile kararalır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın oy verdiği tarafın görüşüyönünde karar alınır. Komisyon dağıtılacak ek ödeme tutarını belirlerken,sağlık tesisinin gelir-gider dengesi ile borç, alacak, nakit durumu veihtiyaçlarını gözetmekle yükümlü ve sorumludur. Komisyon kararları karardefterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Komisyonunsekretarya hizmetleri idari ve mali hizmetler müdürlüğünce yürütülür.

 

Dağıtılabilecek dönersermaye tutarının belirlenmesi

MADDE 8 – (1) Döner sermaye komisyonu, dağıtılacak tutarı (karar alınan tutar), sağlıktesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı,24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesininbirinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktansonra kalan miktarın 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasındabelirlenen oranın sağlık tesisi kalite katsayısı ile çarpımı sonucu bulunanmiktarı geçmeyecek şekilde belirler. (Değişik: RG-9/8/2015-29440)(3) Genelsekreter sağlık tesisi döner sermaye komisyonunca belirlenen dağıtılacak eködeme tutarını aynen veya 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncüfıkrasında belirlenen oranın sağlık tesisi kalite katsayısı ile çarpımı sonucubulunan miktarı geçmeyecek şekilde kendi belirleyeceği tutar doğrultusundadeğiştirerek onaylar ve bu şekilde verilen onaydoğrultusunda karar kesinleşir.

(2) Mesai içi çalışılansürelerde üretilen tabip muayene ve girişimsel işlem puanları toplamı ile mesaidışı çalışılan sürelerde üretilen tabip muayene ve girişimsel işlem puanlarıtoplamının yukarıdaki şekilde belirlenen tutara oranlanması sonucu mesai içidağıtılabilecek tutar ile mesai dışı dağıtılabilecek tutar bulunur.

 

İkinci basamak sağlıktesislerinde net performans puanının hesaplanması

MADDE 9 – (1) Mesai içi çalışan personelin net performans puanları aşağıdaki şekildehesaplanır.

a) Tabip muayene vegirişimsel işlemler puanı bulunan uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi ve diştabipleri: Net performans puanı = (Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı xHizmet alanı-kadro unvan katsayısı) + Bilimsel çalışma destek puanı + (Ek puanx Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı).

b) Enfeksiyon hastalıklarıve klinik mikrobiyoloji uzmanları: Net performans puanı = (Mesai içi sağlıktesisi puan ortalaması x Kriter katsayısı x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısıx Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı) + Bilimsel çalışma destek puanı +(Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı).

c) Tabip muayene vegirişimsel işlemler puanı bulunmayan biyokimya ve mikrobiyoloji gibilaboratuvar hizmetlerinde çalışan uzman tabipler ile tıpta uzmanlık mevzuatınagöre uzman olanlar ve Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) merkezlerinde görev yapantıbbi histoloji ve embriyoloji uzmanları: Net performans puanı = (Mesai içisağlık tesisi puan ortalaması x Kriter katsayısı x Hizmet alanı-kadro unvankatsayısı x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı) + Bilimsel çalışma destekpuanı + (Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı).

ç) Sağlık tesisi puanortalamasından ek ödeme alacak tabipler: Net performans puanı = (Mesai içisağlık tesisi puan ortalaması x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Mesai içiaktif çalışılan gün katsayısı) + Bilimsel çalışma destek puanı + (Ek puan xMesai içi aktif çalışılan gün katsayısı).

d) Ek-4 sayılı tablonun(C) bölümü kapsamında sağlık tesisi puan ortalamasından ek ödeme alacaktabipler: Net performans puanı = (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalamasınınEk-4/C’de belirtilen oranı x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Mesai içiaktif çalışılan gün katsayısı) + Bilimsel çalışma destek puanı + (Ek puan xMesai içi aktif çalışılan gün katsayısı).

e) Diğer personel (tabipdışı personel): Net performans puanı = (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalamasıx Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı)+Bilimsel çalışma destek puanı + (Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan günkatsayısı).

 

(2) Mesai dışı çalışanpersonelin net performans puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.

a) Tabip muayene vegirişimsel işlemler puanı bulunan uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi ve diştabipleri: Net performans puanı = Mesai dışı tabip muayene ve girişimselişlemler puanı x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı.

b) Enfeksiyon hastalıklarıve klinik mikrobiyoloji uzmanları: Net performans puanı = Mesai dışı sağlıktesisi puan ortalaması x Kriter katsayısı x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısıx Mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı.

c) Tabip muayene vegirişimsel işlemler puanı bulunmayan biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarhizmetlerinde çalışan uzman tabipler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzmanolanlar: Net performans puanı = Mesai dışı sağlık tesisi puan ortalaması xKriter katsayısı x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Mesai dışı aktifçalışılan gün katsayısı.

ç) Sağlık tesisi puanortalamasından ek ödeme alacak tabipler: Net performans puanı = Mesai dışısağlık tesisi puan ortalaması x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Mesai dışıaktif çalışılan gün katsayısı.

d) Diğer personel (tabipdışı personel): Net performans puanı = Mesai dışı sağlık tesisi puan ortalamasıx Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Mesai dışı aktif çalışılan günkatsayısı.

 

Üçüncü basamak sağlıktesislerinde net performans puanının hesaplanması

MADDE 10 – (1) Mesai içi çalışan personelin net performans puanları aşağıdaki şekildehesaplanır.

a) Bir kliniğe bağlıolarak çalışanlar:

1) Eğitim sorumlusu,eğitim görevlisi, başasistan ve uzman tabipler, acil kliniklerde ise pratisyentabipler: Net performans puanı = [((Klinik hizmet puan ortalaması x 0,75) +(Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması x 0,25)) x Hizmet alanı-kadro unvankatsayısı x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı] + Bilimsel çalışma destekpuanı + [(Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı – (Klinik hizmet puanortalaması x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5] + (Ek puan xMesai içi aktif çalışılan gün katsayısı).

2) Asistanlar: Netperformans puanı = [((Klinik hizmet puan ortalaması x 0,25) + (Mesai içi sağlıktesisi puan ortalaması x 0,75)) x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Mesaiiçi aktif çalışılan gün katsayısı] + Bilimsel çalışma destek puanı + (Ek puan xMesai içi aktif çalışılan gün katsayısı).

3) Yan dal asistanları:Net performans puanı = [((Klinik hizmet puan ortalaması x 0,60) + (Mesai içisağlık tesisi puan ortalaması x 0,40)) x Hizmet alanı- kadro-unvan katsayısı xMesai içi aktif çalışılan gün katsayısı] + Bilimsel çalışma destek puanı + (Ekpuan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı).

4) Enfeksiyon hastalıklarıkliniklerinde çalışan eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi, başasistanlar veuzman tabipler: Net performans puanı = (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalamasıx Kriter katsayısı x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Aktif çalışılan günkatsayısı) + Bilimsel çalışma destek puanı + (Ek puan x Mesai içi aktifçalışılan gün katsayısı).

5) Tabip muayene vegirişimsel işlemler puanı bulunmayan, biyokimya ve mikrobiyoloji kliniklerindeçalışan eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabipler ve tıptauzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile ÜYTE merkezlerinde çalışan tıbbihistoloji ve embriyoloji uzmanları: Net performans puanı = (Mesai içi sağlıktesisi puan ortalaması x Kriter katsayısı x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısıx Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı) + Bilimsel çalışma destek puanı +(Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı).

6) Asistanlar (Enfeksiyonhastalıkları kliniklerinde ve laboratuvar hizmetlerinde çalışanlar): Netperformans puanı = (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması x Hizmetalanı-kadro unvan katsayısı x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı)+Bilimsel çalışma destek puanı + (Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan günkatsayısı).

b) Bir kliniğe bağlıolarak çalışmayanlar:

1) Tabip muayene vegirişimsel işlemler puanı bulunan uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi ve diştabipleri: Net performans puanı = (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması xHizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı) +[(Tabip muayene ve girişimsel işlem puanı – (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalamasıx Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5] + Bilimsel çalışma destekpuanı + (Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı).

2) Enfeksiyon hastalıklarıve klinik mikrobiyoloji uzmanları: Net performans puanı = (Mesai içi sağlıktesisi puan ortalaması x Kriter katsayısı x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısıx Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı) + Bilimsel çalışma destek puanı +(Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı).

3) Tabip muayene vegirişimsel işlemler puanı bulunmayan biyokimya ve mikrobiyoloji gibilaboratuvar hizmetlerinde çalışan uzman tabipler ile tıpta uzmanlık mevzuatınagöre uzman olanlar ve Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) merkezlerinde görev yapantıbbi histoloji ve embriyoloji uzmanları: Net performans puanı = (Mesai içisağlık tesisi puan ortalaması x Kriter katsayısı x Hizmet alanı-kadro unvankatsayısı x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı) + Bilimsel çalışma destekpuanı + (Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı).

4) Sağlık tesisi puanortalamasından ek ödeme alacak tabipler: Net performans puanı = (Mesai içisağlık tesisi puan ortalaması x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Mesai içiaktif çalışılan gün katsayısı) + Bilimsel çalışma destek puanı + (Ek puan xMesai içi aktif çalışılan gün katsayısı).

5) Ek-4 sayılı tablonun(C) bölümü kapsamında sağlık tesisi puan ortalamasından ek ödeme alacaktabipler: Net performans puanı = (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalamasınınEk-4/C’de belirtilen oranı x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Mesai içi aktifçalışılan gün katsayısı) + Bilimsel çalışma destek puanı + (Ek puan x Mesai içiaktif çalışılan gün katsayısı).

c) Diğer personel (tabipdışı personel): Net performans puanı = (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalamasıx Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı)+Bilimsel çalışma destek puanı + (Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan günkatsayısı).

 

(2) Mesai dışı çalışanpersonelin net performans puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.

a) Bir kliniğe bağlıolarak çalışanlar:

1) Eğitim sorumlusu,eğitim görevlisi, başasistanlar ve uzman tabipler: Net performans puanı =[((Mesai dışı klinik hizmet puan ortalaması x 0,75) + (Mesai dışı sağlık tesisipuan ortalaması x 0,25)) x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Mesai dışı aktifçalışılan gün katsayısı] + [(Mesai dışı tabip muayene ve girişimsel işlemlerpuanı – (Mesai dışı klinik hizmet puan ortalaması x Mesai dışı aktif çalışılangün katsayısı)) x 0,5].

2) Asistanlar (laboratuvarhizmetlerinde çalışan asistanlar hariç): Net performans puanı =[(Mesai dışıklinik hizmet puan ortalaması x 0,25) + (Mesai dışı sağlık tesisi puanortalaması x 0,75)] x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Mesai dışı aktifçalışılan gün katsayısı.

3) Yan dal asistanları:Net performans puanı = ((Mesai dışı klinik hizmet puan ortalaması x 0,60) +(Mesai dışı sağlık tesisi puan ortalaması x 0,40)) x Hizmet alanı- kadro-unvankatsayısı x Mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı.

b) Bir kliniğe bağlıolarak çalışmayanlar:

1) Tabip muayene vegirişimsel işlemler puanı bulunan uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi ve diştabipleri: Net performans puanı = (Mesai dışı sağlık tesisi puan ortalaması xHizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)+ [((Mesai dışı tabip muayene ve girişimsel işlem puanı – (Mesai dışı sağlıktesisi puan ortalaması x Mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5].

2) Sağlık tesisi puanortalamasından ek ödeme alacak tabipler: Net performans puanı = Mesai dışısağlık tesisi puan ortalaması x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Mesai dışıaktif çalışılan gün katsayısı.

3) Enfeksiyon hastalıklarıve klinik mikrobiyoloji uzmanları: Net performans puanı = Mesai dışı sağlıktesisi puan ortalaması x Kriter katsayısı x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısıx Mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı.

4) Tabip muayene vegirişimsel işlemler puanı bulunmayan biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarhizmetlerinde çalışan uzman tabipler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzmanolanlar: Net performans puanı = Mesai dışı sağlık tesisi puan ortalaması xKriter katsayısı x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Mesai dışı aktifçalışılan gün katsayısı.

c) Diğer personel (tabipdışı personel): Net performans puanı = Mesai dışı sağlık tesisi puan ortalamasıx Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Mesai dışı aktif çalışılan günkatsayısı.

 

Ödenecek net ek ödemetutarı

MADDE 11 – (1) Personele ait mesai içi net performans puanının mesai içi dönem ek ödemekatsayısı ile çarpımı sonucu brüt ek ödeme tutarı bulunur. Bu tutar mesai içitavan ek ödeme tutarını geçemez. Tavan ek ödeme tutarını aşmayacak şekildebelirlenen mesai içi brüt ek ödeme tutarı varsa birim performans katsayısı ileçarpılır ve bu tutardan gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek netek ödeme tutarı bulunur.

(2) Mesai dışı ödenecekbrüt ek ödeme tutarı ise mesai dışı net performans puanının mesai dışı dönem eködeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunur. Bu tutar mesai dışı tavan ek ödemetutarını geçemez. Tavan ek ödeme tutarını aşmayacak şekilde belirlenen mesaidışı brüt ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödeneceknet ek ödeme tutarı bulunur.

 

Ek ödeme zamanı

MADDE 12 – (1) Ek ödeme, aylık dönemler halinde yapılır. Dağıtılmasına karar verilen eködeme tutarı, o dönemin bitiminden sonraki yirmi gün içinde hak sahiplerineödenir. Ancak, döner sermaye gelirlerinin tahsilatında gecikme olması halindetahsilatı takip eden ilk ödeme döneminde ödeme yapılır.

 

Kanunî kesintiler

MADDE 13 – (1) Ek ödemeden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunundabelirtilen vergi dilimleri ve personele daha önce ödenen aylık ve döner sermayeek ödemelerine ilişkin süregelen gelir vergisi matrahı da dikkate alınarak,gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.

 

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihindeyürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

__________________

(1) Budeğişiklik yayımını izleyen ayın başından itibaren geçerli olmak üzere yayımıtarihinde yürürlüğe girer.

(2) Bu değişiklik yayımını izleyen ayın başında yürürlüğe girer.

(3) Bu değişiklik yayımını izleyen ayın başında yürürlüğe girer.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/2/2013

28559 Mükerrer

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

14/9/2013

28765

2.

7/6/2014

29023

3.

5/7/2014

29051

 

 

(Değişik:RG-5/7/2014-29051) (*)

EK –1

TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR

 

 

Mesai İçi Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar

Eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentler

8

Uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş tabipleri

7

Pratisyen tabip ve diş tabipleri

5

Eczacılar

2,5

Ameliyathane, anjiyo üniteleri, yoğun bakım, (Ek ibare:RG-9/8/2015-29440) palyatif bakım merkezleri, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis-poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ve kemik iliği nakil üniteleri gibi özellikli hizmetlerde çalışan personel

2

Bunların dışında kalan diğer personel

1,5

 

Mesai Dışı Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar

Eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentler

4,00

Uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş tabipleri

2,10

Pratisyen tabip ve diş tabipleri

1,50

Eczacılar

0,50

Ameliyathanede görev yapan personel

0,40

Bunların dışında kalan diğer personel

0,30

 

(*)Bu değişiklik yayımını izleyen ayınbaşında yürürlüğe girer.

Değişik:RG-5/7/2014-29051) (*)

EK - 2

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ HİZMET ALANI-KADROUNVAN KATSAYILARI

 

Hizmet-alanları, kadrolar ve unvanlar

Katsayı

Klinisyenler (Uzman tabip)

2,50

Yan dal uzmanı

3,00

Uzman diş tabipleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile diş hastaneleri dışında kalan sağlık tesislerinde çalışan diş tabipleri

1,30

Tabip, diş tabipleri

1,10

Biyokimya ve mikrobiyoloji gibi laboratuvar hizmetlerinde çalışan uzman tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) merkezlerinde görev yapan tıbbi histoloji ve embriyoloji uzmanları

2,50

Yoğun bakım, (Ek ibare:RG-9/8/2015-29440)  palyatif bakım merkezleri, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan klinisyen uzman tabipler

2,50

Yoğun bakım, (Ek ibare:RG-9/8/2015-29440)  palyatif bakım merkezleri, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan temel tıp bilimleri uzmanları ile pratisyen tabipler

1,20

İlk ve acil yardım servis/polikliniklerinde görev yapan temel tıp bilimleri uzmanları ile pratisyen tabipler

1,40

Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan tıbbi ve idari ünitelerde çalışan tabip, diş tabibi, uzman tabip ve uzman diş tabibi ile temel tıp bilimleri uzmanları (anatomi, fizyoloji vb.)

0,80

Eczacılar

0,70

Avukat, sivil savunma uzmanı, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, biyolog, mühendis, veteriner hekim, kimyager, sosyolog ve benzerleri

0,40

Ameliyathane, anjiyo üniteleri,  yoğun bakım, (Ek ibare:RG-9/8/2015-29440) palyatif bakım merkezleri, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis/poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ile kemik iliği nakil üniteleri gibi özellikli hizmetlerde çalışan sağlık hizmetleri sınıfı personeli

0,50

Sağlık hizmetleri sınıfı personeli

0,40

Tıbbi teknolog

0,40

Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan personel ile teknikerler

0,35

Ameliyathane, anjiyo üniteleri, yoğun bakım, (Ek ibare:RG-9/8/2015-29440) palyatif bakım merkezleri, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis/poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ile kemik iliği nakil üniteleri gibi özellikli hizmetlerde çalışan genel idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı personeli

0,30

Genel idare hizmetleri sınıfı personeli

0,25

Teknik hizmetler sınıfı personeli

0,25

Yardımcı hizmetler sınıfı personeli

0,25

 

(*)Bu değişiklik yayımını izleyen ayınbaşında yürürlüğe girer.

 

(Değişik:RG-5/7/2014-29051) (*)

EK - 3

ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ HİZMET ALANI-KADROUNVAN KATSAYILARI

 

Hizmet-alanları, kadrolar ve unvanlar

Katsayı

Eğitim sorumlusu

3,45

Eğitim sorumlusu (yan dal)

3,95

Eğitim görevlisi

3,35

Eğitim görevlisi (yan dal)

3,85

Başasistan

2,50

Başasistan (yan dal)

3,10

Klinisyenler (uzman tabip)

2,40

Klinisyenler (yan dal uzman tabip)

3,00

Yan dal asistanı

2,40

Uzman diş tabipleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile diş hastaneleri dışında kalan sağlık tesislerinde çalışan diş tabipleri

1,30

Asistan

1,10

Tabip, diş tabipleri

1,10

Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan tıbbi ve idari ünitelerde çalışan tabip, diş tabibi, uzman tabip ve uzman diş tabipleri ile temel tıp bilimleri uzmanları (anatomi, fizyoloji vb.)

0,80

Biyokimya ve mikrobiyoloji gibi laboratuvar hizmetlerinde çalışan uzman tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) merkezlerinde görev yapan tıbbi histoloji ve embriyoloji uzmanları

2,40

Yoğun bakım, (Ek ibare:RG-9/8/2015-29440)  palyatif bakım merkezleri, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan klinisyen uzman tabipler

2,40

Yoğun bakım, (Ek ibare:RG-9/8/2015-29440)  palyatif bakım merkezleri, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan temel tıp bilimleri uzmanları ile pratisyen tabipler

1,20

İlk ve acil yardım kliniklerinde, acil servis/polikliniklerinde görev yapan temel tıp bilimleri uzmanları ile pratisyen tabipler

1,40

Eczacılar

0,70

Avukat, sivil savunma uzmanı, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, biyolog, mühendis, veteriner hekim, kimyager, sosyolog ve benzerleri

0,40

Ameliyathane, anjiyo üniteleri, yoğun bakım, (Ek ibare:RG-9/8/2015-29440) palyatif bakım merkezleri, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis/poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ile kemik iliği nakil üniteleri gibi özellikli hizmetlerde çalışan sağlık hizmetleri sınıfı personeli

0,50

Sağlık hizmetleri sınıfı personeli

0,40

Tıbbi teknolog

0,40

Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan personel ile teknikerler

0,35

Ameliyathane, anjiyo üniteleri, yoğun bakım, (Ek ibare:RG-9/8/2015-29440)  palyatif bakım merkezleri, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis/poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ile kemik iliği nakil üniteleri gibi özellikli hizmetlerde çalışan genel idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı personeli

0,30

Genel idare hizmetleri sınıfı personeli

0,25

Teknik hizmetler sınıfı personeli

0,25

Yardımcı hizmetler sınıfı personeli

0,25

 

(*)Bu değişiklik yayımını izleyen ayınbaşında yürürlüğe girer.

EK– 4

SAĞLIK TESİSİ PUAN ORTALAMASI TABLOSU

A) Personelin kendi hizmet alanı-kadro unvan katsayısı üzerinden sağlık tesisi puan ortalamasının esas alındığı durumlar

1

Yalova Termal Kaplıcaları İşletme İdaresinin Çalışma Usul ve Esasları ile İşletmeye Dair Her Türlü Malî ve İdarî Muamelelerin Yürütülme Şekline ve Muhasebe Usullerine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden

Görevlendirme süresince

Sağlık tesisi puan ortalamasından

2

(Mülga satır:RG-7/6/2014-29023)(1) (Değişik satır:RG-5/7/2014-29051)(*) (Değişik satır:RG-9/8/2015-29440) Kadrosu Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan personel hariç Meclis Devlet Hastanesinde görev yapan personele Genel Sekreterlik tarafından belirlenen sağlık tesislerinden

Süresiz

 

Sağlık tesisi puan ortalamasından

 

3

Gökçeada Devlet Hastanesinde görev yapan tüm personele Genel Sekreterlik tarafından belirlenen sağlık tesislerinden

Süresiz

Sağlık tesisi puan ortalamasından

4

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 26 ncı maddesi kapsamında görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden

Görevlendirme süresince

Sağlık tesisi puan ortalamasından

5

(Mülga satır:RG-14/9/2013-28765)(1)

6

Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik gibi olağanüstü hâllere maruz kalan sağlık tesislerine görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden

Görevlendirme süresince

 

Sağlık tesisi puan ortalamasından

7

Yangın, sel, deprem gibi olağanüstü hallere maruz kalan sağlık tesislerinde çalışan personele Genel Sekreterlik tarafından belirlenen sağlık tesislerinden

Süre Genel Sekreter kararı ile belirlenir

Sağlık tesisi puan ortalamasından

8

(Mülga ibare:RG-5/7/2014-29051)(*)  (…) Ceza infaz kurumlarına görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden

Görevlendirme süresince

Sağlık tesisi puan ortalamasından

9

İhtiyaç sebebiyle sağlık tesislerinden döner sermaye işletmelerinin muhasebe birimlerine görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden

Görevlendirme süresince

Sağlık tesisi puan ortalamasından

10

Hizmete yeni açılan sağlık tesislerinde çalışan personele, sağlık tesisinin hizmete açıldığı tarihten itibaren Genel Sekreterlik tarafından belirlenen sağlık tesislerinden

Açılış tarihinden itibaren 6 ay (Süre Genel Sekreter kararı ile 12 aya kadar uzatılabilir)

Sağlık tesisi puan ortalamasından

11

Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanelerinde çalışan personele Genel Sekreterlik tarafından belirlenen sağlık tesislerinden

Süresiz

Sağlık tesisi puan ortalamasından

12

Bakanlık veya Bakanlığa bağlı kuruluşların merkez teşkilatlarına görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden

Süresiz

Sağlık tesisi puan ortalamasından

13

Kurumca veya amirince hizmet içi eğitim kurslarına katılması uygun görülen eğiticilere kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden

Yılda toplam 3 ayı geçmemek üzere

Sağlık tesisi puan ortalamasından

14

Kadrosunun bulunduğu birliğin Genel Sekreterliğine geçici görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden

Görevlendirme süresince

Sağlık tesisi puan ortalamasından

15

Personelin kadrosunun bulunmadığı bir birliğin Genel Sekreterliğine görevlendirilmesi halinde, görevlendirildiği Genel Sekreterlik tarafından belirlenen sağlık tesisinden

Görevlendirme süresince

Sağlık tesisi puan ortalamasından

16

(Değişik:RG-5/7/2014-29051)(*)  Birlik gözlemcileri ile Bakanlık, Valilik veya Genel Sekreterlik Onayı ile denetim, değerlendirme, ruhsatlandırma ve seviyelendirme amacıyla görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden

Görevlendirme süresince

Sağlık tesisi puan ortalamasından

17

Diyaliz ünitelerinde çalışan uzman tabip ve tabipler

Süresiz

Sağlık tesisi puan ortalamasından

18

Biyokimya ve mikrobiyoloji gibi laboratuvar hizmetlerinde çalışan uzman tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) merkezlerinde görev yapan tıbbi histoloji ve embriyoloji uzmanları

Süresiz

Sağlık tesisi puan ortalamasından

19

Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan tıbbi ve idari ünitelerde çalışan tabip, diş tabibi, uzman tabip, uzman diş tabibi ile temel tıp bilimleri uzmanları (anatomi, fizyoloji vb.)

Süresiz

Sağlık tesisi puan ortalamasından

B) Personel için öngörülen hizmet alanı-kadro unvan katsayısı üzerinden, sağlık tesisi puan ortalamasının esas alındığı durumlar (Kadro unvan katsayısı öngörülmeyen durumlarda kendi kadro unvan katsayısı esas alınır.)

1

Bakanlık ve bağlı kuruluşları dışında diğer kurum ve kuruluşlara resen görevlendirilenlere kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden

3 ayı geçmemek üzere

Sağlık tesisi puan ortalaması ve tabip, diş tabibi, uzman tabip, uzman diş tabibi için (0,80) kadro unvan katsayısı esas alınır.

2

İnsanî ve teknik yardım amacıyla Bakanlıkça yurt dışına görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden

Süresiz

Sağlık tesisi puan ortalaması ve tabip, diş tabibi ve uzman diş tabipleri için (1,10), uzman tabipler için (1,80) kadro unvan katsayısı esas alınır.

3

Sağlık tesislerine entegre 112 acil sağlık istasyonlarında görev yapan tabipler

İlgili dönemde entegre 112 acil sağlık hizmetlerinde geçen süreler için

Sağlık tesisi puan ortalaması ve (1,10) kadro unvan katsayısı esas alınır.

4

Kurumca veya amirince hizmet içi eğitimlere katılması uygun görülen personele kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden

Eğitim süresince

Sağlık tesisi puan ortalaması ve tabip, diş tabibi ve uzman diş tabipleri için (1,00), uzman tabipler için (1,50) (Ek ibare:RG-5/7/2014-29051) (*)   ,eğitim görevlileri için (2,00) kadro unvan katsayısı esas alınır.

5

Kurumca veya amirince hizmet içi eğitim kurslarına katılması uygun görülen eğiticilere kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden

Yılda toplam 3 ayı geçmesi halinde

Sağlık tesisi puan ortalaması ve tabip, diş tabibi ve uzman diş tabipleri için (1,00), uzman tabipler için (1,50) (Ek ibare:RG-5/7/2014-29051) (*)   ,eğitim görevlileri için (2,00) kadro unvan katsayısı esas alınır.

6

Yılda en fazla iki defa, görevlendirme suretiyle kendi alanı ile ilgili kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılan personele kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden

Yılda toplam 15 günü geçmemek üzere

Sağlık tesisi puan ortalaması ve tabip, diş tabibi ve uzman diş tabipleri için (0,80), uzman tabipler için (2,00) kadro unvan katsayısı esas alınır.

C) Personelin kendi hizmet alanı-kadro unvan katsayısı üzerinden, sağlık tesisi puan ortalamasının belirli oranlarının esas alındığı durumlar

 

1

(Değişik:RG-5/7/2014-29051)(*)  Sağlık tesislerinde, branşı ile ilgili altyapı ve cihaz eksikliklerinin giderilmesi sürecinde veya hizmet gereği görevlendirilmesine rağmen branşında hasta yetersizliği bulunan uzman tabipler (Başhekimin teklifi ve hastane yöneticisinin onayı ile)

İlgili dönem için

Sağlık tesisi puan ortalamasının %80’ine kadar belirlenen oran ile tabip muayene ve girişimsel işlem puanları birlikte değerlendirilerek yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.  İlgili branşta uzman tabibinin tek olması halinde bu oran % 100’üne kadar belirlenebilir.

2

Sağlık tesisine yeni atanan veya yeni görevlendirilen tabipler (fiilen göreve başlayış tarihinden itibaren)

3 ay süresince (Süre hastane yöneticisinin kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir)

Sağlık tesisi puan ortalamasının %80’i ile tabip muayene ve girişimsel işlem puanları birlikte değerlendirilerek yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

D) Personelin kendi hizmet alanı-kadro unvan katsayısı üzerinden sağlık tesisi puan ortalaması ile tabip muayene ve girişimsel işlem puanının birlikte değerlendirildiği durumlar

1

Meslek hastalıkları hastanelerinde, mesleki risk faktörlerine maruz kalan hastalara yönelik hizmet sunan ve iş sağlığı, toksikoloji, ergonomi, epidemiyoloji, iş (endüstri) psikolojisi ve odyoloji alanlarında hizmet veren uzman tabip ve tabipler

Süresiz

Sağlık tesisi puan ortalaması ile tabip muayene ve girişimsel işlem puanları birlikte değerlendirilerek yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

2

Çocuk izleme merkezlerinde, evde bakım hizmetlerinde ve toplum temelli ruh sağlığı merkezlerinde görev yapan uzman tabip ve tabipler

Süresiz

Sağlık tesisi puan ortalaması ile tabip muayene ve girişimsel işlem puanları birlikte değerlendirilerek yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

3

Yoğun bakım, (Ek ibare:RG-9/8/2015-29440)  palyatif bakım merkezleri, yeni doğan, yanık ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan klinisyen uzman tabip ve tabipler

Süresiz

Sağlık tesisi puan ortalaması ile tabip muayene ve girişimsel işlem puanları birlikte değerlendirilerek yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

4

İlk ve acil yardım klinik/servis/polikliniklerde çalışan acil tıp uzmanları

(Hastane yöneticisinin kararı ile)

İlgili dönem

Sağlık tesisi puan ortalaması ile tabip muayene ve girişimsel işlem puanları birlikte değerlendirilerek yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

5

Göğüs hastalıkları ve/veya göğüs cerrahisi hastanelerinde hizmetin sürdürülebilmesi için döner sermaye komisyonunca kabul edilerek belirlenen birimlerde (tüberküloz servisi, uyku laboratuvarı, kemoterapi, solunum fizyolojisi, hasta eğitim polikliniği, indükte balgam ünitesi gibi) çalışan tabipler

Süresiz

Sağlık tesisi puan ortalaması ile tabip muayene ve girişimsel işlem puanları birlikte değerlendirilerek yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

6

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları (sağlık tesisinin ihtiyacı olan konsültasyon ve poliklinik hizmetlerini yerine getirmeleri halinde)

Süresiz

Sağlık tesisi puan ortalaması ve kriter katsayısı üzerinden yapılan hesaplama ile tabip muayene ve girişimsel işlem puanı birlikte değerlendirilerek yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

 

(1)    Bu değişiklik, yayımını izleyenayın başında yürürlüğe girer.

(*)Bu değişiklik yayımını izleyen ayınbaşında yürürlüğe girer.


EK–5

EK PUAN TABLOSU

 

Ek Puan Verilen Personel

Süre

Sağlık tesisi puan ortalaması üzerinden verilecek oran

1

İnceleme heyetinde görev yapan personel*

Görevlendirildiği sürece

%20

2

İhale - satın alma komisyonu üyeleri*

Görevlendirildiği sürece

%10

3

Muayene komisyonu üyeleri*

Görevlendirildiği sürece

%5

* İnceleme heyeti, ihale-satın alma ve muayene komisyonu üyeliklerinden verilecek ek puan toplamı % 20’yi aşamaz.

4

Bu Yönetmelik kapsamında fiilen ek ödeme hesaplamalarını yapmak üzere Hastane yöneticisi/Başhekim tarafından görevlendirilen (en fazla 2) personel

İlgili dönem

%20

5

Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik gibi olağanüstü hâllere maruz kalan sağlık tesislerine görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden

Süresiz

%30

6

Eğitici destekleme puanı

Süresiz

Eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosundaki profesörlere %40, uzman tabip kadrosundaki doçentlere %30

7

Eğitim sorumlusu olarak görevlendirilenler dışında, üçüncü basamak sağlık tesislerinde kliniklerde idari sorumlu olarak görevlendirilen uzman tabipler

Süresiz

%30

8

İkinci ve üçüncü basamak yeni doğan yoğun bakım üniteleri, ikinci ve üçüncü basamak yoğun bakım üniteleri ve kemik iliği nakil ünitelerinde sürekli çalışan tabipler

Süresiz

Net performans puanı sağlık tesisi puan ortalamasından hesaplanan tabiplere %20

9

İlgili dönem beyin ölümü tespit edilmişse bu tespitte yer alan beyin ölümü kuruluna ve organ nakli koordinatörüne, organ çıkarım ekibi tarafından donörden organ alınmış ise bu ekibe

İlgili dönem

%10

10

Organ nakli koordinatörüne

İlgili dönem

Organ çıkarım ekibi tarafından donörden organ alınmış ise % 10 oranı %20 olarak uygulanır.

11

Eğitim faaliyetlerinde görevli eğiticiler

Görevlendirildiği sürece

%10

12

Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanelerinde görev yapan personel ile (Mülga ibare:RG-5/7/2014-29051)(*) (…) ceza infaz kurumlarına görevlendirilen personele

Süresiz

%20

13

Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan personel

Süresiz

%10

14

(Ek satır:RG-5/7/2014-29051) (*) İlk ve acil yardım kliniklerinde, acil servis/polikliniklerinde görevlendirilen pratisyen tabipler

 

Görevlendirildiği sürece

 

%20

 

 

(*)Bu değişiklik yayımını izleyen ayınbaşında yürürlüğe girer.

 

(Değişik:RG-5/7/2014-29051) (*)

EK-6

 

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE PUANLARI*

1

SCI veya SCI Expanded tarafından taranan dergilerde yayınlanmış araştırma makalesinde veya derlemede

Birinci isim

2500 puan

İkinci isim

2000 puan

Üçüncü isim ve sonraki

1500 puan

2

SCI veya SCI Expanded tarafından taranan dergilerde yayınlanmış vaka takdiminde veya editöre mektupta her bir isim için

1000 puan

3

SCI veya SCI Expanded haricindeki uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesinde veya derlemede

Birinci isim

1500 puan

İkinci isim

1000 puan

Üçüncü isim ve sonraki

750 puan

4

SCI veya SCI Expanded haricindeki uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayınlanmış vaka takdiminde veya editöre mektupta her bir isim için

500 puan

5

Türk Tıp dizini tarafından taranan ulusal dergilerde yayınlanmış araştırma makalesinde veya derlemede

Birinci isim

500 puan

İkinci isim

400 puan

Üçüncü isim ve sonraki

300 puan

6

Türk Tıp dizini tarafından taranan ulusal dergilerde yayınlanmış vaka takdiminde veya editöre mektupta her bir isim için

250 puan

7

Uluslararası bilimsel kongre, sempozyum ve panellerde sunulan sözlü bildirilerde

Birinci isim

500 puan

İkinci isim

300 puan

Üçüncü isim ve sonraki

150 puan

8

Uluslararası bilimsel kongre, sempozyum ve panellerde sunulan posterlerde

Birinci isim

300 puan

İkinci isim

150 puan

Üçüncü isim ve sonraki

100 puan

9

Ulusal bilimsel kongre, sempozyum ve panellerde sunulan sözlü bildirilerde

Birinci isim

250 puan

İkinci isim

150 puan

Üçüncü isim ve sonraki

75 puan

10

Ulusal bilimsel kongre, sempozyum ve panellerde sunulan posterlerde

Birinci isim

150 puan

İkinci isim

75 puan

Üçüncü isim ve sonraki

50 puan

11**

Atıf alan ve atıf yapan yayınların her ikisinin de SCI veya SCI Expanded tarafından taranması kaydıyla,  atıf yapan her bir yayın için atıf alan yayına 250 puan

Atıf alan ve atıf yapan yayınların her ikisinin de Türk Tıp dizini, ulusal veya uluslararası indeksler tarafından taranması kaydıyla atıfta bulunan her bir yayın için atıf alan yayına 50 puan

 

* İlgili eködeme dönemi net performans puan hesaplamasında bilimsel çalışma puanlarıtoplamı 10.000 puanı geçemez.

** İlgili eködeme dönemi net performans puan hesaplamasında atıf puanı toplamı 5000 puanıgeçemez.

(*)Bu değişiklik yayımını izleyen ayınbaşında yürürlüğe girer.

 

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET