gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK PERSONELİNİN İL İÇİ ATAMA VE NAKİLLERİNİN USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

Sağlık Personelinin il genelinde hizmet puanı esasına göre adil ve dengeli dağılımını sağlamaya dair usul ve esasları...

28 Ekim 2012 Pazar 18:33

 SAĞLIK PERSONELİNİN İL İÇİ ATAMA VE NAKİLLERİNİN

USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - (1) Bu Yönerge; stratejik personel haricindeki Sağlık Personelinin il
genelinde hizmet puanı esasına göre adil ve dengeli dağılımını sağlamaya dair usul ve
esaslarını belirler.
Kapsam
Madde 2 - (1) Bu Yönerge; Bakanlık kadrolarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin (A) bendi kapsamında istihdam edilen stratejik personel haricindeki sağlık
hizmetleri sınıfına dahil personeli kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 - (1) Bu Yönerge; 08/06/2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - (1) Bu Yönergede geçen terimlerden;
a) Bakanlık : Sağlık Bakanlığını,
b) Bakan : Sağlık Bakanını,
c) Müdürlük : İl Sağlık Müdürlüğünü,
ç) Yönetmelik : 08/06/2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğini,
d) Personel : Bakanlık kadrolarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
(A) bendine göre istihdam edilen stratejik personel hariç sağlık hizmetleri sınıfındaki
personeli,
e) Hizmet Puanı : Sağlık hizmetleri sınıfında çalışan her personel için, çalışılan
yerin özellikleri ile yurt içi, yurt dışı yayınlar ve yüksek lisans yapmış olma gibi mesleki
yeterlilikler göz önüne alınarak hesaplanan puanı,
f) Personel Dağılım Cetveli (PDC): Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Ek: 6 de
belirtilen ilkeler doğrultusunda hazırlanan Personel Dağılım Cetvelini,
g) İKYS : Çekirdek kaynak yönetim sisteminin insan kaynakları yönetim
sistemi modülünü,
ğ) Stratejik Personel : Bakanlık tarafından istihdamında güçlük çekilen uzman tabip
ve tabip unvanlarındaki personeli,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Atama Dönemleri
Madde 5 - (1) Atama dönemleri; Mayıs, Eylül ve Aralık aylarıdır. Mayıs dönemi
atamaları için Nisan ayında, Eylül dönemi atamaları için Ağustos ayında ve Aralık dönemi
atamaları için Kasım ayında müracaat edilir.
Kadroların İlanı ve Başvurular
Madde 6 - (1) Müdürlük Personel Dağılım Cetveline göre açık olan ve
doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları her müracaat döneminde ilan eder. Bu kadrolara
atanmak isteyen personel en çok 5 tercihle birlikle başvurur. Müdürlük, öncelikle tercih
sırasına bakarak hizmet puanlarına göre personelin atamalarını tamamlar. Aynı yerin aynı
puana sahip birden fazla personel tarafından tercih edilmesi halinde, hizmet süresi fazla olan
personel öncelikli olarak atanır.
Müracaat Sınırlamaları
Madde 7 - (1) Tayin talebinde bulunan personelin çalıştığı birimde hizmetlerin
aksamaması için Müdürlük tayin taleplerine kurum veya unvan bazında sınırlama getirebilir.
Müracaat sınırlama kararları, Müdürlükçe teşkil edilecek bir komisyon tarafından alınır ve
ildeki tüm personele tayin dönemi öncesinden duyurulur.
(2) Ataması yapılan personelden, yerine yeni atama yapılmadan görevden ayrılması
halinde hizmeti aksayacak olan personelin görevden ayrılışları, yerine yeni atama yapıldıktan
sonra sonuçlandırılır. Ancak bu süre iki ayı geçemez.
Atama Sonuçları
Madde 8 - (1) Müdürlükçe, atama işlemlerinin tamamlanmasını müteakip ÇKYS
ortamında alınan atama onaylarıyla ayrılış ve başlayış işlemleri yapıldıktan sonra kayıtlara
işlenmek üzere keyfiyet Bakanlığa bildirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 9 - (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET