gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK VE YARDIMCI SAĞLIK SINIFI DIŞI PERSONELİN ATAMA VE TAYİN İŞLEMLERİ

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personelin Yer Değişikliği Yönergesi yürürlüğe girdi.

27 Mart 2015 Cuma 07:11
SAĞLIK VE YARDIMCI SAĞLIK SINIFI DIŞI PERSONELİN ATAMA VE TAYİN İŞLEMLERİ

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINDA GÖREV YAPAN SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI DIŞI PERSONELİN ATAMA VE YER DEĞİŞİKLİĞİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatında görev yapan avukatlık hizmetleri, genel idare hizmetleri, teknik hizmetler, din hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin atama, yer değiştirme ve özlük işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2-(l) Bu Yönerge; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatında avukatlık hizmetleri, genel idare hizmetleri, teknik hizmetler, din hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personeli kapsar.
(2) Merkez teşkilat ile taşra teşkilatı arasındaki personel hareketleri bu Yönergenin kapsamı dışındadır.

Dayanak
MADDE 3-0) Bu Yönerge; 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a)Bakan: Sağlık Bakanını,
b)Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
c)Bağlı kuruluş: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu ç) İl Müdürlüğü: İl sağlık müdürlüğünü,
d)Müdürlük: Halk sağlığı müdürlüğünü,
e)Birlik: Kamu hastaneleri birliklerini,

f)Personel: Bakanlık ve bağl. kuruluşlarının taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurlar. Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine göre istihdam edilen avukatlık hizmetleri genel idare hizmetleri, teknik hizmetler, din hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışanları
g)Kanun: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu,
ğ) Standart: Bakanlık ve bağlı kuruluşların standart kadro mevzuatında belirlenen standart kadroları,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM 
Atama İşlemleri
İlk defa atama
MADDE 5- (1) Bakanlık ve bağlı kuruluş kadrolarına aday memur olarak ilk defa yapılan
atamadır.

Yeniden atama
MADDE 6 - (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış olup bu görevlerinden çeşitli nedenlerle ayrılmış ve Kanuna göre atama engeli bulunmayanlar, Bakanlık ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatı kadrolarına yeniden atanabilirler. Atamalar, kadro durumunun uygun olması halinde kura ile yapılır Kuraya ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın veya ilgisine göre bağlı kuruluşlarının internet sitesinde ilan edilerek duyurulur.
 
Kurum içi yer değişikliği
MADDE 7- (1) Personelin iller arası yer değişikliği her yıl haziran-temmuz döneminde yapılır. Personelin iller arası yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için görev yaptığı ilde fiilen en az bir yıl çalışmış olması şarttır. Yıllık izin, hafta sonu tatili ile resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılır.
(2)Atama döneminde, münhal kadrodan fazla başvuru olması halinde, atama talepleri hizmet
süresi fazla olandan başlanarak değerlendirilir.
(3)İl içerisindeki yer değişiklikleri, döneme ve süreye bağlı kalmaksızın yapılabilir.

Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği
MADDE 8- (1) Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş anne baba veya çocuklarından birinin sağlık durumunun, bulunduğu yerde tehlikeye girdiğini üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler; Bakanlık veya bağlı kuruluşlarınca oluşturulan sağlık mazereti değerlendirme komisyonu kararına istinaden tedavinin yapılabileceği bir sağlık tesisinin bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ilin münhal kadrosuna atanırlar.

Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği
MADDE 9- (1) 657 sayılı Kanun ve diğer personel kanunları kapsamında zorunlu yer değiştirmeye tabi kamu personeli ile çalıştığı kurumun mevzuatına göre eş durumundan ataması yapılamayan kamu personelinin eşlerinin görev yerleri, bu personele bağlı olarak değiştirilir
(2)Eşi; milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olanlar ile sosyal güvenlik kurumu kapsamında veya sosyal güvenlik kurumu kapsamı dışında kalan ve özel kanunlarla düzenlenmiş bulunan diğer sandıklara tabi olarak çalışanlar, müracaat tarihi itibari ile bulunduğu yerde kesintisiz en az 2 yıl prim ödediğini veya 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B bendi kapsamında borçlarını yapılandırdıklarını belgelendirenlerin yer değişikliği talebi yerine getirilir.
(3)Eşlerin her ikisinin Bakanlık ve bağlı kuruluş personeli olması halinde- Bakanlık ve bağlı kuruluş merkez teşkilat, kadrosunda olanların veya il sağlık müdürü/halk sağlığı müdürü/ genel sekreter başkan, hastane yöneticisi, başhekim, eğitim görevlisi, başasistan, yan dal uzman, uzman tabip uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacıların eşlerinin görev yerleri, bu personele bağlı olarak değiştirilir Eşleri diğer sağlık personeli veya bu Yönerge kapsamındaki kadrolarının birinde olması halinde hizmet ihtiyacı esas alınarak aile birliği sağlanır.
(4)Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumlar arasında koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun hizmet ihtiyacı, ildeki dolu-boş kadro sayıları esas alınarak aile birliği sağlanır.
Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği
MADDE 10- (1) Personelin herhangi bir nedenle görev yaptığı ilde kendisinin eşinin veya
bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğünü adlî veya mülkî idare
makamlarınca verilen belgeyle belgelendirmeleri halinde süre ve dönem şartı aranmadan ver değişikliği
talebi yerine getirilir.6 S
(2) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin
değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir karan alınanların yer değişikliği talebi süre ve dönem «utı
aranmadan yerine getirilir.' *

Olağan üstü durumlarda yer değişikliği
MADDE ll-(l) Eşinden boşanan personelin, boşanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde başvurması halinde süre ve dönem şartı aranmadan yer değişikliği talebi yerine getirilebilir
(2)Örgün eğitim olarak lisans öğrenimine devam eden personelin yer değişikliği talebi süre ve dönem şartı aranmadan yerine getirilebilir.
(3)Genel hayatı etkileyen savaş, s.kıyönetim, olağanüstü hâl ilanı, salgın hastalık ve doğal afetler gibi durumlarda, yer değişikliği işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın olayın meydana eeld S tarihten itibaren 6 ay içerisinde yapılabilir.
(4)Eşi; ölen, şehit veya malul gazi olanlar ile terör eylemleri etkisi ve sebebiyle anne baba kardeş ve çocuklarından biri şehit veya malul gazi olan personel, bu nedenlerin oluştuğu tarihten itibaren bir yıl içerisinde süre ve dönem şartı aranmadan yer değiştirebilir.
 
(5) Eşinin, çocuklarının, annesinin, babasının veya kardeşlerinden birinin ağır engelli olduğunu belgelendirenler, engelli yakınının ikamet ettiği yere, kendisinin engelli olması halinde talep ettiği yere ataması yapılır.

Karşılıklı yer değişikliği
MADDE 12- (1) Aynı unvanda ve kadroda görev yapan personelin, görev yaptığı Bakanlık veya bağlı kuruluş teşkilatı içinde karşılıklı yer değişikliği, süre ve dönem şartı aranmadan yapılabilir.

Alt bölge nedeniyle yer değişikliği
MADDE 13-(1) 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin Ek-1 sayılı cetvelinde gösterilen üst bölgeden alt bölgeye, süre ve dönem şartı aranmadan yer değişikliği yapılabilir.

Hizmet gereği atamalar
MADDE 14- (1) Haklarında adli, idari ve inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda eski görev yerinde kalmalarında sakınca görülen personelden, teklifin mahiyetine göre il içine tayin edilmesi uygun görülenler il içerisindeki diğer birimlere, il müdürlüğü müdürlük ve'ya birlikler tarafından; başka bir ile tayin edilmesi uygun görülenler ise uygun görülen illerdeki birimlere Bakanlık veya bağlı kuruluşları merkez teşkilatınca atanırlar. Bu hüküm gereği atananlar ayrıldıkları ile veya birime 2 yıl geçmeden yeniden atanamazlar.

Kurumlar arası naklen atama
MADDE 15- (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşları dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarında durumlarına uygun kadrolara atanabilirler. Kurumlar arası atamalar kadro durumunun ve standardın uygun olması halinde kura ile yapılır. Kura sonrası atama işlemleri tamamlanmayanların atama hakları bir sonraki kura açılma döneminde sona erer. '
(2)Eşleri, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabibi olarak görev yapanlardan, teşkilat veya kadro bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle kurumlarınca ataması yapılamayanların, Bakanlık veya bağlı kuruluşlarına kadro durumunun ve standardın uygun olması halinde kura şartı aranmadan naklen atamaları yapılabilir
(3)Bakanlık ve bağlı kuruluşları arasındaki personel geçişleri, kadro ve standartların uygun olması halinde dönem ve kura şartı aranmaksızın kadrosunun bulunduğu kurumun taşra teskilatıntrı muvafakati alınarak yapılır.
(4)Sağlık ve eş durumu mazereti uygun görülenler, münhal kadro bulunmaması halinde münhal kadro bulunan müdürlük, il müdürlüğü veya birliğe ataması yapılır.
(5)Teşkilat veya kadro bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle kurumlarınca yer değişikliği yapılamayanlardan; kendisinin veya eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birinin engelli olması halinde kura şartı aranmadan ataması yapılabilir.'
Geçici görevlendirme
MADDE 16-0) Genel hayatı etkileyen savaş, deprem, sel ve yangın gibi doğal afetler nedeniyle veya personelin herhangi bir suretle görevde olmaması, nüfus hareketleri gibi nedenlerle personele ihtiyaç duyulmas. hâlinde önceden duyurmak suretiyle talepte bulunan personel geçici olarak görevlendirebileceği gibi ihtiyaç hâlinde re'sen de görevlendirme yapılabilir. Re'sen görevlendirilen personel için süre bir mali yılda iki ayı, personelin talebi üzerine yapılan görevlendirmelerde ise süre bir mali yılda altı ayı geçemez.
(2) İller arasındaki geçici görevlendirmeler, Bakanlık veya bağlı kuruluşları merkez teşkilatınca yapılır. ?
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yer ve Unvan Değişikliği ile Kadro Talepleri

Yer değişikliği taleplerinde uyulması gerekli usuller
MADDE 17-(1) İller arası yer değişikliği talebi, yer değiştirmeye esas belgelerle birlikte personelin kadrosunun bulunduğu teşkilata göre il müdürlüğü, müdürlük veya birliğe yapılır Yer değişikliği talepleri, personelin kadrosunun bulunduğu taşra teşkilatınca ilgisine göre yer değişikliği talep ettiği il müdürlüğü, müdürlük veya birliğe gönderilir. Bakanlık veya bağlı kuruluşları merkez teşkilatınca yapılacak atama talepleri ilgisine göre Bakanlık veya bağlı kuruluşları merkez teşkilatına gönderilir. İller arasındaki yer değiştirmeler Valiliklerce, Bakanlık veya bağlı kuruluşları merkez teşkilatına yapılacak atamalar ile müdür, müdür yardımcısı ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolarda bulunanların yer değiştirmeleri Bakanlık veya bağlı kuruluşları merkez teşkilatınca yapılır
(2)Yer değiştirmeye esas belgeler;
a)Eş durumu mazereti nedeniyle yer değiştirmelerde; eşi kamu görevlisi olanlar için vukuatlı
nüfus kayıt örneği, eşinin görev belgesi ile hizmet çizelgesi. Eşi sosyal güvenlik kurumları kapsamında
çalışanlar için vukuatlı nüfus kayıt örneği, eşinin görev belgesi, işyeri faaliyet belgesi sigorta primlerini
gösteren belge veya olması halinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B bendi kapsamında
borçlarını yapılandırdıklarına dair belge.
b)Karşılıklı yer değiştirmelerde; karşılıklı talep dilekçesi ve onaylı hizmet belgesi
c)Sağlık mazereti nedeniyle yer değiştirmeler için; üniversite veya eğitim ve araştırma
hastanelerinden son altı ay içinde alınmış sağlık kurulu raporu, rapor sahibine ait son bir ay içinde
alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği, raporun anne veya babaya ait olması halinde ikametgah belgesi
ç) Boşanma nedeniyle yer değiştirmelerde; kesinleşmiş mahkeme kararı
d)Vefat, şehitlik veya malul gazilik nedeniyle yer değiştirmelerde; ilgili merciden alınmış bel^e
e)Öğrenim nedeniyle yer değiştirmelerde: öğrenci belgesi
f)Can güvenliği nedeniyle yer değiştirmelerde; adlî veya mülkî idare makamlarınca verilen-
kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlike ve düştüğüne
dair belge.
(3)Hizmet gereği atamalar ile sağlık mazereti nedeniyle yer değiştirme talepleri il müdürlüğü
müdürlük veya birlikçe Bakanlık veya bağlı kuruluşun merkez teşkilatına gönderilir Sağlık mazereti
nedeniyle yer değiştirme talepleri, sağlık mazereti değerlendirme komisyonunca, değerlendirme
yapıldıktan sonra sonuç, gerekli işlem yapılmak üzere personelin görev yaptığı taşra teşkilatına
gönderilir.
(4)Karşılıklı yer değişiklikleri, personelin görev yapmakta olduğu il müdürlüğü müdürlük veya
birliğin uygun görüş yazısı ve diğer il müdürlüğü, müdürlük veya birlik ile koordinasyon sağlanarak
yapılır.
(5)Avukatların görevlendirme ve yer değişikliklerinde; ildeki Bakanlık ve bağlı kuruluşların toplam avukat sayısı ve iş yükü dikkate alınarak, ilgili Hukuk Müşavirliğinin görüsü alındıktan sonra Bakanlıkça veya bağlı kuruluşlarınca işlem sonuçlandırılır.
(6)Talepleri uygun görülen personel hakkında ilgili taşra teşkilatı tarafından İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi'nde atama kararı oluşturulur ve kadronun merkez teşkilatlarınca onaylanmasından sonra işlem sonuçlandırılır.

Terfi yapılabilmesi için kadro talebinde uyulması gerekli usuller
MADDE 18- (1) Kazanılmış hak aylığı itibariyle daha alt derecedeki kadroda bulunan personelin müktesebine uygun derecedeki kadro talepleri için il müdürlüğü, müdürlük veya birlik tarafından kadro talebi oluşturulur. Kadro talebi işleminin ilgili merkez teşkilatınca onaylanmasından sonra işlem il müdürlüğü, müdürlük veya birlik tarafından sonuçlandırılır.

Unvan değişikliği yapılabilmesi için kadro talebinde uyulması gerekli usuller MADDE 19 -(1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği mevzuatında belirtilen genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler grubunda olup ilgili mevzuatı gereği unvan değişikliği yapılacak personelin, standart kadronun sağlanması şartıyla il müdürlüğü, müdürlük veya birlik tarafından İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi'nde atama karan oluşturulur. Unvan değişikliği talebi işleminin ilgili
 
merkez teşkilatınca onaylanmasından sonra işlem il müdürlüğü, müdürlük veya birlik tarafından sonuçlandırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler

Çeşitli hükümler
MADDE 20 - (1) Bu Yönergeye göre;
a)Bakanlık ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatında görev yapan personelin il içi veya iller arası yer değişikliği işlemlerinde, kadro standartları mevzuatına uygun işlem tesis edilmesi
b)Tescil işlemi yapılan atamalara ilişkin tebligatların, Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılması, yasal mazeret durumları hariç personelin görevlerinden ayrılış ve yeni görev yerlerine başlayış işlemlerinin yasal sürede yapılması,
c)Emeklilik, istifa, vefat ve başka kuruma nakil gibi çeşitli sebeplerle görevinden ayrılan personelin ayrılış tarihinin İnsan Kaynaklar. Yönetim Sistemi'ne girilmesi,
ç) Kanunun 62 nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde görevine başlamayanlar hakkında aynı
Kanunun 63 üncü maddesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde her hangi bir gecikmeye meydan
verilmeksizin işlem yapılması,
Personelin özlük işlemleri ile belge tanzimlerinin, usul ve esaslara uygun olarak İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi'nde yapılması ve bu işlemlerin il müdürlü&ü müdürlük veya birlik tarafından sonuçlandırılması,
gerekmektedir.

Gerçek dışı beyan ve usulsüz işlem
MADDE 21- (1) Bu Yönerge kapsamına girenlerden gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte bilgi ve belge düzenlediği ya da durumlarında meydana gelen değişiklikleri süresinde bildirmediği sonradan anlaşılanların atamaları yapılmaz, yapılmış ise atamalar, iptal edilir ve bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 22 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönerge:
MADDE 23- (1) 24/01/2013 tarihli ve 23366 sayılı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kamu Hastaneleri Birliği Atama ve Özlük İşleri Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 24- (1) Bu Yönerge Bakan Onayı ile yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 25- (1) Bu Yönerge hükümlerini Bakan yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET