gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ATAMA GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı personelinin atanmalarını, görevde yükselmelerini, unvan değişikliklerini, hizmet grupları arasında geçişlerini ve diğer kurumlardan naklen atamalara ilişkin usul ve esaslar düzenlemektir.

06 Aralık 2010 Pazartesi 07:54

 
 
 
 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİ ATAMA, GÖREVDE
YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
             Amaç
             MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı personelinin bu Yönetmelikte belirtilen hizmet grupları içerisinde yer alan kadrolara atanmalarını, görevde yükselmelerini, unvan değişikliklerini, hizmet grupları arasında geçişlerini ve diğer kurumlardan naklen atamalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
             Kapsam
             MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan personelden 5 inci maddede sayılan kadrolara görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar. Ancak ilgili mevzuatı gereğince mesleğe özel yarışma sınavıyla girerek yardımcılık ya da stajyerlik dönemi sonunda öngörülen yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra atanabilecek görevlerde bulunanlar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
             Dayanak
             MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
             Tanımlar
             MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;
             a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
             b) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
             c) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
             ç) Başkanlık: Personel Dairesi Başkanlığını,
             d) Birim: 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde gösterilen merkez teşkilatı ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri, yardımcı birimler ile taşra teşkilatı müdürlüklerini,
             e) Görev unvanı: 5 inci maddede sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,
             f) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,
             g) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselme sınavına tabi olan kadrolara atanacaklar için görevin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,
             ğ) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,
             h) Hizmet grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,
             ı) Hizmet süresi: 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresi (işçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen süreler ve her türlü aylıksız izin süreleri hariç) ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,
             i) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,
             j) Personel: Bakanlık kadrolarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanları,
             k) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,
             l) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara atanacaklar için eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,
             m) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,
             ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar
             Hizmet grupları
             MADDE 5 (1) Hizmet grupları aşağıda belirtilmiştir.
             a) Yönetim Hizmetleri Grubu;
             1) Daire Başkanı, İl Müdürü.            
             2) İl Müdür Yardımcısı.
             3) Şube Müdürü.
             4) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi.            
             b) Hukuk Hizmetleri Grubu;
             1) Hukuk Müşaviri.  
             c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;
             1) Uzman. 
             ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;
             1) Çözümleyici, Sistem Programcısı.       
             d) İdari Hizmetler Grubu;
             1) Ayniyat Saymanı.
             2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Memur, Ambar Memuru, Mutemet, Santral Memuru, Sekreter, Daktilograf, Şoför.
             e) Destek Hizmetleri Grubu;
             1) Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Kaloriferci, Dağıtıcı, Bekçi, Hizmetli.
             (2) Birinci fıkrada yer alan kadrolar; (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan kadrolar hariç, görevde yükselmeye tabidir.
             Unvan değişikliğine tabi kadrolar
             MADDE 6 (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolar; Mühendis, Mimar, Ekonomist, Şehir Plancısı, İstatistikçi, Kütüphaneci, Mütercim, Programcı, Tekniker, Hemşire, Laborant, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Memuru, Teknik Ressam, Teknisyen, Ölçü ve Ayar Memurudur.
             Görevde yükselme sınavına tabi olmayan unvanlara atanacaklarda aranacak şartlar
             MADDE 7 (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen unvanlara sınavsız atama yapılır. Ancak bu kadrolara atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.
             a) Daire Başkanı ve İl Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
             1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartları taşımak.           
             2) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokuldan mezun olmak.
             3) İl Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Araştırmacı veya Uzman olarak en az iki yıl ya da lisans düzeyinde öğrenim gerektiren teknik görevlerde en az beş yıl görev yapmış olmak.
             b) İl Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;
             1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartları taşımak,
             2) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokuldan mezun olmak,
             3) Şube Müdürü, Araştırmacı veya Uzman olarak en az iki yıl ya da lisans düzeyinde öğrenim gerektiren teknik görevlerde en az üç yıl görev yapmış olmak,
             gerekir.
             Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar
             MADDE 8 (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;
             1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak,
             2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
             3) Toplam hizmetinin son üç yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak,
             gerekir.
             Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar
             MADDE 9 (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar, aşağıda belirtilmiştir.
             a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
             1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokuldan mezun olmak,
             2) Araştırmacı, APK Uzmanı, Uzman, Koruma ve Güvenlik Şefi, Şef, Çözümleyici, Programcı ve Ayniyat Saymanı görevlerinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki veya teknik görevlerde en az üç yıl, ya da en az yarısı Bakanlıkta geçmiş olmak kaydıyla Memur, Sekreter, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Tekniker, Daktilograf, Teknisyen veya Ölçü ve Ayar Memuru görevlerinde ayrı ayrı ya da birlikte en az on yıl çalışmış olmak,
             b) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için;
             1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
             2) Bakanlıkta en az üç yıl Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak çalışmış olmak,
             3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılıÖzel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,
             c) Şef kadrosuna atanabilmek için;
             1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
             2) Bakanlıkta 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde yer alan yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki hizmet sınıflarına ait kadrolarda en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla en az altı yıl hizmeti bulunmak,
             ç) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;
             1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
             d) Uzman kadrosuna atanabilmek için;
             1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokuldan mezun olmak,
             2) Koruma ve Güvenlik Şefi, Şef, Çözümleyici, Programcı ve Ayniyat Saymanı görevlerinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki veya teknik görevlerde en az üç yıl, ya da en az yarısı Bakanlıkta geçmiş olmak kaydıyla Memur, Sekreter, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Tekniker, Daktilograf, Teknisyen veya Ölçü ve Ayar Memuru görevlerinde ayrı ayrı ya da birlikte en az on yıl çalışmış olmak,
             e) Çözümleyici ve Sistem Programcısı kadrolarına atanabilmek için;
             1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokuldan mezun olmak,
             2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,
             3) En az iki bilgisayar işletim sistemini uygulama konusunda tecrübeli olduğunu belgelemek,
             4) Son üç yılı Bakanlıkta programcı unvanında olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,
             f) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;
             1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
             2) Bakanlıkta 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde yer alan yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki hizmet sınıflarına ait kadrolarda en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla en az altı yıl hizmeti bulunmak,
             g) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;
             1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
             2) En az beş yıl hizmeti bulunmak,
             3) Bakanlıkça ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenen bilgisayar işletmenliği eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin belge ya da sertifikaya sahip olmak,
             ğ) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;
             1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
             2) En az beş yıl hizmeti bulunmak,
             3) Bakanlıkça ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenen bilgisayar kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin belge ya da sertifikaya sahip olmak,
             h) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;
             1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
             2) En az beş yıl hizmeti bulunmak,
             3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılıÖzel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,
             ı) Memur, Ambar Memuru, Mutemet, Santral Memuru, Sekreter ve Daktilograf kadrolarına atanabilmek için;
             1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
             2) En az beş yıl hizmeti bulunmak,
             i) Şoför unvanına atanabilmek için;
             1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
             2) En az beş yıl hizmeti bulunmak,
             3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
             gerekir.
             (2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
             Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
             MADDE 10 (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;
             a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartları taşımak,
             b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
             gerekir.
             Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar
             MADDE 11 (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilme şartları aşağıda belirtilmiştir.
             a) Mühendis, Mimar, Ekonomist, Şehir Plancısı ve İstatistikçi kadrolarına atanabilmek için;
             1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
             b) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;
             1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların kütüphanecilikle ilgili bölümlerinden mezun olmak,
             c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;
             1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,
             2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında veya dengi sınavlarda en az (B) düzeyinde başarılı olmak,
             ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
             1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak,
             2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,
             d) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;
             1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğretim mezunu olmak,
             e) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;
             1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,
             f) Sağlık Teknisyeni, Sağlık Memuru, Teknisyen, Teknik Ressam, Laborant ve Ölçü ve Ayar Memuru kadrolarına atanabilmek için;
             1) En az lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
             gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme Eğitimi Esasları
             Görevde yükselme eğitimi
             MADDE 12 (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan Bakanlık personelinden; görevde yükselme sınavına tabi olanların,14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ortak ders konularında en az 30 saat, (g) bendinde yer alan ders konularında en az 45 saat olmak üzere, toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmalarışarttır. Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddeleri uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.
             (2) Birinci fıkrada yer alan izinler dışında zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.
             Duyuru, başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma
             MADDE 13 (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların birimi, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı sınavdan en az kırkbeş gün önce Başkanlıkça Bakanlığın resmî internet sitesinde Bakanlık personeline duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde birimine başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personelin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
             (2) Adaylar sadece bir unvanın görevde yükselme eğitimi ve sınavına başvurabilirler. Birim amirleri, başvuru formlarını bir yazı ekinde son başvuru tarihini izleyen bir hafta içinde Başkanlığa gönderirler. Başkanlıkça yapılan inceleme sonucunda görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaya hak kazanan ve kazanamayan adayların isim listesi Bakanlığın resmî internet sitesinde yayımlanır.
             (3) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması hâlinde, başvuru şartlarını taşıyan tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması hâlinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;
             a) Hizmet süresi fazla olanlara,
             b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
             c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
             öncelik verilir.
             (4) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.
             (5) Görevde yükselme eğitimi programları Bakanlık tarafından düzenlenebileceği gibi, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından müşterek görevde yükselme eğitim programı da düzenlenebilir.
             Görevde yükselme eğitiminin konuları
             MADDE 14 (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.
             a) T.C. Anayasası;
             1) Genel esaslar,
             2) Temel hak ve ödevler,
             3) Devletin temel organları,
             b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,
             c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,
             ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,
             d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,
             e) Halkla ilişkiler,
             f) Etik davranış ilkeleri,
             g) Bakanlığın görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular,
             (2) Düzenlenecek eğitim programında, birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.
             (3) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları
             Sınav şartı ve atama
             MADDE 15 (1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için yapılacak görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmalarışarttır.
             (2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;
             a) 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,
             b) Hizmet süresi fazla olanlara,
             c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
             ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
             öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların veya atanma talebinden vazgeçenlerin söz konusu atanma hakları sona erer.
             (3) Duyurulan kadrolardan;
             a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
             b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,
             sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.
             Sınavın şekli
             MADDE 16 (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav, Bakanlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.
             (2) Soruların sayısı ve puan değeri 14 üncü maddedeki konuların ağırlıklarına göre Sınav Kurulunca belirlenir.
             (3) Sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
             (4) Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların, başvuruda gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümleri uygulanır.
             (5) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgililerin sınavı bir tutanakla tespit edilerek geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem yapılır.
             (6) Bu sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar atanmamış olanlar, aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.
             (7) Sınavı yapan kurum tarafından talep edilen her türlü sınav ücreti ve diğer ödemelerin katılımcılar tarafından karşılanması talep edilebilir.
             (8) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin sekretarya hizmetleri Başkanlıkça yürütülür.
             Sınav kurulu
             MADDE 17 (1) Sınav Kurulu Bakan oluru ile oluşturulur.
             (2) Sınav Kurulu; Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı ve merkez teşkilatı birimlerinin üst düzey yöneticilerinden olmak üzere bir başkan ve dört üyeden oluşur. Ayrıca aynı usulle üye sayısı kadar yedek üye de belirlenir. Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.
             (3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.
             (4) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.
             Sınav kurulunun görev ve yetkileri
             MADDE 18 (1) Sınav Kurulu, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 14 üncü maddede öngörülen, Bakanlığın görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.
             (2) Sınav Kurulu, sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tâbi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar.
             (3)14 üncü maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.
             (4) Başkanlık, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce Sınav Kurulunu bilgilendirir.
             Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz
             MADDE 19 (1) Sınav Kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını Bakanlığın resmî internet sitesinde ilan eder ve adaylara tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirir.
             (2) İlgililer, sınav sonuçlarına karşı kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde Sınav Kuruluna itiraz edebilirler. İtirazlar, en geç onbeş iş günü içerisinde sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.
             (3) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun ikinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.
             Unvan değişikliği sınavı
             MADDE 20 (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin dördüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.
             (2) Unvan değişikliği sınavları, Bakanlığın görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınava katılacaklarda, Bakanlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Bakanlık personeli başvurabilir.
             (3) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
             (4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
             Hizmet grupları arasında geçişler
             MADDE 21 (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;
             a) Aynı hizmet grubunda kalmak kaydıyla, atanılacak kadronun gerektirdiği genel ve özel şartları taşıyanlar aynı düzey veya alt görevlere sınavsız atanabilirler. Ancak Şoför ve Daktilograf kadrosundan Bilgisayar işletmeni, Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına atanabilmek için lise mezunu olanların en az sekiz yıl, dört yıldan az yüksekokul mezunu olanların en az altı yıl, dört yıllık yüksek okul mezunu olanların en az dört yıl hizmetinin bulunması gerekir.
             b) Yönetim hizmetleri grubunun (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen unvanlarda görev yapanlar, aranacak diğer şartları taşımaları kaydıyla bu Yönetmelik kapsamındaki diğer unvanlara sınavsız atanabilirler.
             c) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce görev yaptıkları unvanlar ile bu unvanlarla aynı düzey veya alt unvanlara, görevde yükselme eğitimine ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.
             ç) Unvan değişikliği sınavına tabi kadrolar arasındaki geçişler, unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.
             Kurum dışından yapılacak atamalar
             MADDE 22 (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında Daire Başkanı, İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Uzman, Şef, Hukuk Müşaviri, Tabip, Daire Tabibi, Diş Tabibi, Laborant, Hemşire, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Memuru, Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Şehir Plancısı, Mütercim, Çözümleyici, Programcı, Tekniker, Ölçü Ayar Memuru veya Teknisyen unvanlarında görev yapanlar, Bakanlıktaki aynı ya da daha alt unvanlara naklen atanabilirler.
             (2) Daire Başkanı, İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı unvanlarına diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak naklen atamalarda 7 nci maddede belirtilen şartlar aranır.    
             (3) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atanacakların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde belirtilen disiplin cezalarını almamış olmasışarttır.
             (4) 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen unvanlardan hiyerarşik olarak daha üst düzeyde bulunan unvanlara diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak naklen atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre aranacak hizmet süresi şartı ve sahip olunması gerekli öğrenim koşulu dışında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Ancak bu unvanlara diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atanacakların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde belirtilen disiplin cezalarını almamış olmasışarttır.
             (5) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atamalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.
             Özelleştirilen kuruluşlardan atama
             MADDE 23 (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılıÖzelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Bakanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
             Kazanılmış haklar
             MADDE 24 (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca ihraz etmiş olanların kazanılmış hakları saklıdır.
             Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar
             MADDE 25 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.
             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
             MADDE 26 (1) 3/9/2005 tarihli ve 25925 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
             Yükseköğrenim şartı
             GEÇİCİ MADDE 1 (1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 9 uncu maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.
             Yürürlük
             MADDE 27 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.      
             Yürütme
             MADDE 28 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET