gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SANAYİ VE TİCARET UZMANLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

01.06.2011 tarihli RG ile uzman ve uzman yardımcılarında sınav, atama, çalışma usul ve esaslarında değişiklik yapılmıştır.

01 Haziran 2011 Çarşamba 05:32
Sanayi ve Ticaret Uzmanları Yönetmeliğinde Değişiklik

SANAYİ VE TİCARET UZMANI VE UZMAN YARDIMCILARININ SINAV,
ATAMA, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 24/4/2009 tarihli ve 27209 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Uzmanı ve Uzman Yardımcılarının Sınav, Atama, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Giriş sınavına çağrılacak adayların sayısı, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından fazla olamaz. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılır.”
“(4) Giriş sınavının sadece sözlü sınavdan oluşması halinde atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday sınava çağrılır. KPSS puanı en yüksek olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “mekatronik,” ibaresinden sonra gelmek üzere “elektrik, elektronik,” ibaresi; “elektrik/elektronik,” ibaresinden sonra gelmek üzere “elektronik ve haberleşme,” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Giriş sınavının sekretarya hizmetleri, Başkanlıkça yürütülür. Başkanlık, süresinde yapılan başvuruları inceleyerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder ve giriş sınavına katılmaya hak kazananları Bakanlık internet sitesinde ilan eder.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Sınav Komisyonu, Müsteşarın veya görevlendireceği bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Müsteşar Yardımcıları, Genel Müdürler, Personel Dairesi Başkanı, Genel Müdür Yardımcıları, Hukuk Müşavirleri, Daire Başkanları, Sanayi ve Ticaret Uzmanları ve yüksek öğretim kurumlarının ilgili dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından Müsteşar tarafından seçilecek toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca, Müsteşar tarafından beş yedek üye tespit edilir. İhtiyaç duyulması halinde aynı usulle birden fazla sınav komisyonu oluşturulabilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1) Asıl alan; temel mühendislik ve mezun olunan mühendislik bölümü konuları,”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Sınav komisyonu, yazılı sınavın ağırlığı yüzde yetmiş, sözlü sınavın ağırlığı yüzde otuz olmak üzere, yalnızca sözlü sınavı yapılması durumunda ise sözlü sınav puanını esas alarak giriş sınavı başarı puanını tespit eder ve nihai başarı sıralamasını alanlara göre ayrı ayrı yapar. Sınav puanlarının eşit olması durumunda yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar sınavı kazanan asil aday ile aynı sayıda yedek aday belirlenir.”
“(2) Sınav sonuçları Bakanlık duyuru panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. Yedek adayların hakları ilan tarihini izleyen üç ay için geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde yedekler başarı sırasına göre atanır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine “hesaba katılmaksızın” ibaresinden sonra gelmek üzere “en az” ibaresi eklenmiş ve (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – (1) Tez jürisi, tez konularının belirlenme tarihinden en az otuz gün önce Başkanlığın teklifi ve Müsteşarın onayı ile oluşturulur.
(2) Tez jürisi, Müsteşar Yardımcısı veya ilgili hizmet birim amirinin başkanlığında, Genel Müdürler, Personel Dairesi Başkanı, Genel Müdür Yardımcıları, Hukuk Müşavirleri, Daire Başkanları, Sanayi ve Ticaret Uzmanları ve yüksek öğretim kurumlarının ilgili dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından seçilecek toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca, Müsteşar tarafından beş yedek üye tespit edilir. İhtiyaç duyulması halinde aynı usulle birden fazla jüri oluşturulabilir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Uzman yardımcısı, göreve başlamasından itibaren yirmidördüncü ayın içinde Bakanlığın ve birimin görev ve fonksiyonlarını da dikkate alarak hazırlayacağı tez konusu ve tez danışmanı önerisini hizmet birim amirine sunar. Hizmet birim amiri, yirmi gün içerisinde Tez jürisinin görüşünü alarak tez konusunu ve tez danışmanını belirler.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Hizmet birim amirine sunulan tezler ve değerlendirme raporları, on gün içinde tez jürisinin asil ve yedek üyelerine gönderilir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Yeterlik sınavı, Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde yapılır.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 29 – (1) Yeterlik Sınavı Komisyonu, Müsteşarın veya görevlendireceği bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Müsteşar Yardımcıları, Genel Müdürler, Personel Dairesi Başkanı, Genel Müdür Yardımcıları, Hukuk Müşavirleri, Daire Başkanları, Sanayi ve Ticaret Uzmanları ve yüksek öğretim kurumlarının ilgili dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından Müsteşarca seçilecek toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca, Müsteşar tarafından beş yedek üye tespit edilir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 32 – (1) Atandığı birimde en az beş yıl hizmeti bulunan uzman, birim amirlerinin uygun görüşü üzerine diğer hizmet birimlerine atanabilir.”
MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET