gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAYIŞTAY DENETÇİLERİNİN 1. SINIFA AYRILMA İLKE KARARI

Sayıştay Denetçilerinin sınıfları ile Sayıştay Uzman Denetçileri ve Savcılarının birinci sınıfa ayrılmalarına ilişkin usul ve esasları belirlendi.

05 Ağustos 2011 Cuma 10:48
Sayıştay Denetçilerinin 1. Sınıfa Ayrılma İlke Kararı

SAYIŞTAY DENETÇİLERİNİN SINIFLARI İLE SAYIŞTAY UZMAN
DENETÇİLERİ VE SAVCILARININ BİRİNCİ SINIFA AYRILMA
ŞART VE YÖNTEMLERİNİN TESPİTİNE DAİR SAYIŞTAY
GENEL KURULU İLKE KARARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 (1) Bu İlke Kararının amacı, Sayıştay Denetçilerinin sınıfları ile Sayıştay Uzman Denetçileri ve Savcılarının birinci sınıfa ayrılmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 (1) Bu İlke Kararı Sayıştay Denetçileri, Uzman Denetçileri ve Savcıları hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 (1) Bu İlke Kararı 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 18 ve 63 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 (1) Bu İlke Kararında geçen;
a) Denetçi: Sayıştay Uzman Denetçisi, Başdenetçi ve Denetçisini,
b) Kanun: 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununu,
c) Kurul: Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulunu,
d) Savcı: Sayıştay Savcısını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Sayıştay Denetçilerinin Sınıfları
Sınıflar
MADDE 5 (1) Sayıştay denetçiliği mesleği; üçüncü sınıf, ikinci sınıf, birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıf olmak üzere dört sınıfa ayrılır.
(2) Birinci sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren üç yıl süre ile başarılı görev yapmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini yitirmemiş Uzman Denetçiler birinci sınıf olurlar.
(3) Sayıştay denetçilerinin sınıf, derece ve görev unvanları bu İlke Kararına bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Dereceler, meslekte geçen hizmet süresi esas alınarak belirlenir.
Birinci sınıfa ayrılma niteliklerinin yitirilmesi
MADDE 6 (1) Birinci sınıfa ayrılma niteliklerinin yitirilmemesi için,
a) Hükümlülük ve kovuşturma bakımından;
1) Mesleğin vakar ve şerefine dokunan veya kişisel haysiyet ve itibarını kıran veya görevle ilgili herhangi bir suçtan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak,
2) Devlet memurluğundan çıkarılmayı veya kademe ilerlemesinin durdurulmasını gerektiren bir eylem nedeniyle kovuşturma altında bulunmamak,
b) Disiplin bakımından;
1) Kınama, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarını aynı neviden olmasa bile birden fazla almamış olmak,
2) Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir eylem nedeniyle disiplin yönünden soruşturma altında bulunmamak,
gerekir.
(2) Yukarıda birinci fıkranın (b) bendinin (1) alt bendinde sayılan cezalardan sadece birinin alınması halinde bu cezaya neden olan fiilin niteliği göz önünde tutularak birinci sınıfa ayrılmanın yitirilip yitirilmediği Kurulca karara bağlanır.
Müktesep hak
MADDE 7 (1) Kurulca birinci sınıf olmalarına karar verilen Uzman Denetçiler ve Savcılar için bu uygulama müktesep hak teşkil edeceğinden, koşulların sonradan kaybedilmiş olması nedeniyle geri alınamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birinci Sınıfa Ayrılma Şart ve Yöntemleri
Genel esaslar
MADDE 8 (1) Sayıştay Uzman Denetçileri ile Sayıştay Savcılarının birinci sınıfa ayrılabilmeleri için,
a) Birinci dereceye yükselmiş olmaları,
b) Meslekte 10 yılını doldurmuş bulunmaları,
c) Bilimsel güç ve yeteneği ile hizmet ve meslekteki başarısına göre aşağıda 10 uncu maddede yazılı yöntemle yapılacak değerlendirme sonucunda emsali arasında temayüz etmiş olmaları,
d) Kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarını aynı neviden olmasa bile birden fazla almamış, mesleğin vakar ve şerefine dokunan fiilleri veya kişisel haysiyet ve itibarını kıran davranışları sebebiyle veya görevle ilgili herhangi bir suçtan affa uğramış olsalar bile, hüküm giymemiş bulunmaları,
şarttır.
(2) Meslekleriyle ilgili lisansüstüöğrenim (master) yapmış olanlarla Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün yüksek lisans programını başarı ile bitirenler için dokuz, meslekleriyle ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlar için sekiz yıllık meslek kıdemi, birinci sınıfa ayrılmada süre yönünden yeterli sayılır.
Kıdem ve süre yönünden değerlendirme
MADDE 9 (1) Sayıştay Uzman Denetçileri ile Sayıştay Savcılarının birinci sınıfa ayrılmaları için gereken sürenin tespiti, bu maddede yazılı ilkeler dikkate alınarak Sayıştay Başkanlığınca yapılır.
(2) Birinci sınıfa ayrılmada dikkate alınacak sürenin başlangıcı, ilgilinin Denetçi olarak atandığı tarihtir.
(3) Sayıştay Başkanının izniyle kamu idarelerinde bir göreve atanmak üzere meslekten ayrılanların yeniden meslek mensupluğuna atanmaları halinde özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak üzere bunların kurum dışında görevli oldukları süre meslek kıdeminden sayılır.
(4) Özel kanunları gereğince, meslekten sayılacağı açıkça belirtilmiş olan görevlerde bulunanlar ile kadroları saklı tutulmak suretiyle başka kurumlarda görevlendirilenlerin bu hizmetleri meslek kıdeminden sayılır.
(5) Aylıksız izin hariç, kanuni izinler meslek kıdeminden sayılır.
(6) Meslekte iken işten el çektirilenlerden tekrar işe başlatılanlar, gözaltına alınanlardan salıverilenler ve tutuklandıktan sonra beraat edenlerin bu suretle geçirdikleri süreler meslek kıdeminden sayılır.
(7) Meslekleriyle ilgili konularda master ve doktora öğrenimleri yapmak veya Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nün Kamu Yönetimi Uzmanlığı yüksek lisans programına katılmak üzere kurumundan izinli sayılanların izinli oldukları süre meslek kıdemine dahil edilir.
(8) Fiilen avukatlıkta geçen sürelerin üçte ikisi, avukatlık stajının üçte ikisi ve askerlik hizmetinde geçen sürenin yarısı meslek kıdeminden sayılır.
(9) Ancak birinci sınıfa ayrılabilmek için her halde meslekte fiilen üç terfi dönemi (6 yıl) çalışmak zorunludur.
(10) Sayıştay Denetçiliği görevinden, kurumla ilişikleri kesilmek suretiyle ayrıldıktan sonra yeniden mesleğe girenlerin yukarıdaki şartlar gerçekleşse dahi birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulabilmeleri için göreve döndükten sonra Sayıştayda en az iki tam yıl çalışmış olmaları zorunludur.
(11) Sayıştay Savcılarının meslek kıdeminin başlangıcı bu göreve başladıkları tarihtir.
(12) 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 18 inci maddesinde sayılan öğrenim kurumlarından mezun olduktan sonra mali, iktisadi veya hukuki konularla ilgili kamu hizmetinde geçirilen çalışma sürelerinin üçte ikisi Sayıştay Savcılarının meslek kıdemine eklenir.
(13) Sayıştay Savcılarının birinci sınıfa ayrılabilmeleri için son iki yıllık hizmetlerinin fiilen Savcı olarak geçmiş olmasışarttır.
(14) Sayıştay Savcılığından ayrıldıktan sonra yeniden bu göreve dönenlerin Sayıştay dışında geçirdikleri süre ile fiilen avukatlıkta, avukatlık stajında, askerlik hizmetinde, kanuni izinlerde, görevden uzaklaştırılma halinde, gözaltında ve tutuklulukta geçirdikleri süre ve meslekleriyle ilgili konularda master ve doktora öğrenimleri veya Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nün Kamu Yönetimi Uzmanlığı yüksek lisans programı nedeniyle verilen izin süresi, meslek mensupları için yukarıda belirlenmiş olan esaslara göre değerlendirilir.
(15) Ancak birinci sınıfa ayrılabilmek için her halde Sayıştayda fiilen çalışılan süre ile bu maddenin 14’üncü fıkrasına göre meslek kıdeminden sayılan sürenin toplamının, en az üç terfi dönemi (6 yıl) olması zorunludur.
(16) Sayıştay Savcılığından ayrıldıktan sonra yeniden bu göreve dönenlerin meslek kıdemleri bu maddede yazılı esaslara göre birinci sınıfa ayrılmaları için gerekli süreyi doldurmuş olsa dahi, birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulabilmeleri için göreve döndükten sonra en az iki tam yıl çalışmış olmaları zorunludur.
Ehliyet ve temayüz yönünden değerlendirme
MADDE 10 (1) Ehliyet ve temayüz bakımından:
a) Sayıştay Uzman Denetçilerinin meslek yaşamları boyunca aldıkları sicillerin not ortalamasının 160 puan veya daha fazla olması,
b) Değerlendirmeye tabi mesleki hizmet süresinin son 10 yılında yetersiz sicil sayısının ikiden fazla olmaması,
c) Son iki yılın sicilinin en az 2 nci derece olması,
gerekir.
(2) Ortalama puan hesabında ondalık kesirler nazara alınmaz.
(3) Sicil alınmadan meslekte geçirilmiş sayılan süreler puan hesabında dikkate alınmaz.
(4) 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 73 üncü maddesi ve özel kanunları gereğince, meslekten sayılacağı açıkça belirtilmiş olan görevlerde bulunanlar ile, kadroları saklı tutulmak suretiyle başka kurumlarda görevlendirilenlere bu kurumlarca verilen siciller, Sayıştay Meslek Mensuplarına Ait Sicil İç Yönetmeliğindeki hükümler dikkate alınarak değerlendirilir ve bu siciller, sözü edilen Yönetmelikte belirtilen sicil derecelerinden hangisine tekabül ediyorsa, puanlamada o sicil derecesinin tavan puanı esas alınır. Söz konusu kurumlarca verilen sicillerin olumlu-olumsuzşeklinde olması halinde, olumlu sicil için en yüksek yeterli sicil puanı, olumsuz sicil için en yüksek yetersiz sicil puanı esas alınır. Eğer bu siciller “çok iyi-iyi-orta-yetersiz tarzında ise “çok iyi sicil için birinci derece yeterli sicilin tavan puanı, iyi sicil için ikinci derece yeterli sicilin tavan puanı, orta sicil için üçüncü derece yeterli sicilin tavan puanı ve yetersiz sicil için de yetersiz sicilin tavan puanı esas alınır. Belirtilen şekildeki puan tespiti, birinci sınıfa ayırma işlemiyle görevli kurul tarafından yapılır.
(5) Bu şekilde bulunan ortalama puana meslekle ilgili doktora için 3, master (Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Uzmanlığı yüksek lisans programı dahil) için 2, kamu personeli yabancı dil seviye tespit sınavında en az (C) derecede başarılı olunan her yabancı dil için 1, Sayıştay Meslek Mensuplarının Mesleki İnceleme ve Yayınları Hakkında Yapılacak Uygulamaya Ait İç Yönetmelik uyarınca incelenerek kabul edilmiş sadece kitap şeklindeki mesleki yayınlar için 1 puan eklenir.
(6) Hesaplanan ortalama puandan, varsa uyarma cezası için 1, kınama cezası için 4, diğer cezalar için 6 puan düşülür.
(7) Savcıların birinci sınıfa ayrılmalarında, meslekte geçen ve geçmiş sayılan hizmetleri süresince aldıkları sicilleri ile Sayıştay Dairelerinin verecekleri verimlilik puanları esas alınır.
(8) Sayıştay denetçileri için uygulanan verimlilik puanı, Savcılar için de aynı esaslar çerçevesinde uygulanır. Ancak Savcıların verimlilik puanı, ilgili bulundukları daire Kurulu tarafından ve bir yıllık çalışmaları göz önünde tutularak verilir. İlgililer için düzenlenecek puan cetvellerinin birer nüshası, Başsavcılığa ve İnsan Kaynakları Birim Başkanlığına gönderilir.
(9) Savcıların meslekte geçen ve geçmiş sayılan hizmetleri süresince aldıkları sicillerin yarıdan fazlasının çok iyi veya iyi, verimlilik puanı ortalamasının 25 veya daha fazla olması; son iki yılın sicilinin çok iyi veya iyi, verimlilik puanının 30 veya daha fazla olması gerekir.
(10) Sayıştay denetçileri için ortalama puana eklenti yapılması veya ortalama puandan düşürülmesi öngörülen hususlar Savcılar hakkında da aynen uygulanır. Ancak bu suretle tespit edilen puanlar, Savcıların verimlilik puanı ortalamasına eklenir veya bu ortalama puandan düşülür.
Disiplin ve hükümlülük bakımından
MADDE 11 (1) Sayıştay Uzman Denetçileri ile Savcılarından 8 inci maddenin (d) bendinde yazılı disiplin cezalarını birden fazla almış bulunanlar veya mesleğin vakar ve şerefine dokunan fiilleri veya kişisel haysiyet ve itibarını kıran davranışları sebebiyle veya görevle ilgili herhangi bir suçtan (affa uğramış olsalar bile) hüküm giymiş olanlar birinci sınıfa ayrılamazlar.
(2) Kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarından birini bir defa almış olup da haklarında aynı cezalardan birinin verilmesini gerektirebilecek davranışı nedeniyle disiplin kovuşturması açılmış bulunanlar ile mesleğin vakar ve şerefine dokunan fiilleri veya kişisel haysiyet ve itibarını kıran davranışları sebebiyle ya da görevle ilgili herhangi bir suçtan haklarında dava açılmış bulunanların birinci sınıfa ayrılma incelemesi, soruşturma veya dava sonucuna kadar ertelenir. Soruşturma veya davanın ilgili lehine sonuçlanmasıüzerine ilgili birinci sınıfa ayrıldığı takdirde, birinci sınıfa ayırma işlemi, emsalinin ayrılış tarihinden geçerli olur.
İnceleme yöntemi
MADDE 12 (1) Sayıştay Uzman Denetçileri ile Savcılarından bu İlke Kararına göre yapılacak hesaplamada meslekte birinci sınıfa ayrılmaları için gerekli süreyi doldurmuş ve birinci dereceye yükselmiş bulunanların sicil dosyaları ile varsa soruşturma ve kovuşturma dosyaları, bu şartların gerçekleştiği ay içerisinde Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kuruluna intikal ettirilir. Birinci sınıfa ayırma işlemi yukarıdaki esaslara göre, bu Kurulun kararı ve Sayıştay Başkanının onayıyla yapılır.
(2) Birinci sınıfa ayrılamayan Uzman Denetçiler ile Savcıların bu durumu Sayıştay Başkanı tarafından ilgililerine duyurulur.
(3) 10 uncu madde uyarınca yapılan değerlendirme sonucunda birinci sınıfa ayrılamayanların durumu bir yıl sonunda yeniden değerlendirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 13 (1) 12/1/1991 tarih ve 20753 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3/12/1990 tarih ve 4679/1 sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul edilen İlke Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 14 (1) Bu karar, 19/12/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Resmî Gazetede yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 (1) Bu İlke Kararını Sayıştay Başkanı yürütür.
(1) SAYILI CETVEL
Sınıf
Derece
Unvan
Üçüncü sınıf
7
Denetçi
6
Denetçi
İkinci sınıf
5
Denetçi
4
Başdenetçi
3
Başdenetçi
2
Başdenetçi
1
Uzman Denetçi
Birinci sınıfa ayrılmış
1
Uzman Denetçi
Birinci sınıf
1
Uzman Denetçi

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET