gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPIL

Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04.05.2011 tarihli RG'de yayınlandı.

04 Mayıs 2011 Çarşamba 01:38
Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıl

SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME
VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 23/7/2005 tarihli ve 25884 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki (j) bendi eklenmiştir.
“c) Yönetim Mensupları: 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 10 ve 19 uncu maddelerinde sayılan ve 657 sayılı Kanuna tabi olan personeli,”
“i) İş Günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,”
“j) Unvan Değişikliği Sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinin sonuna “Sivil Savunma Uzmanı” ibaresi eklenmiş, (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve son fıkrasının başına “Mühendis, istatistikçi,” ibaresi eklenmiştir.
“2) Koruma ve güvenlik amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – Bu Yönetmelik kapsamında bulunan yönetim mensuplarının, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) bentlerindeki ders konularından en az 30, (h) bendinde yer alan ders konularından en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir.
Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.
Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, adedi ve son başvuru tarihi sınavlardan en az kırk beş gün önce tüm personele, görevde yükselme eğitiminin yeri ve zamanı ise eğitime katılacaklara en az on beş gün önce Başkanlıkça duyurulur.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları için başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Başvuru süresinin son günü itibarıyla, ilan edilen kadrolar için aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde Başkanlığa başvuruda bulunur. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Başkanlıkça incelenir.
Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personel, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılabilir. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.
Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması hâlinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması hâlinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilir.
Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.
Görevde yükselme eğitim programları Başkanlık tarafından düzenlenir. Ancak gerekli görülen hallerde Başkanlıkça ilgililerin Devlet Personel Başkanlığınca veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenecek müşterek görevde yükselme eğitim programlarına katılmalarına karar verilebilir.
Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış, ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek görevde yükselme eğitim ve sınavına ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f), (g) ve (h) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“f) Halkla ilişkiler,”
“g) Etik davranış ilkeleri,”
“h) Atama yapılacak kadronun görev alanı ve niteliği ile ilgili konular. ”
“Eğitim programında (h) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav Başkanlık tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılır.
Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için Başkanlık tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birisine başvurulur.
Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır. Görevde yükselme sınavında sorulacak sorular 10 uncu maddedeki konuların ağırlıklarına göre belirlenir.
Sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Sayıştay personeli başvurabilir.”
“Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.”
“Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 –Yaptırılacak yazılı sınavlara ilişkin görevde yükselme veya unvan değişikliği işlemlerini yürütmek üzere, Başkanlıkça Sayıştay mensupları arasından beş kişilik sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, Sayıştay Başkanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında personel birimi ve/veya eğitim birimi temsilcileri ile Sayıştay Başkanı tarafından belirlenecek diğer kişilerden teşekkül eder. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.
Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır, kararlar çoğunlukla alınır ve çekimser oy kullanılamaz.
Sınav kurulu başkan ve üyeleri, eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarında görev alamazlar. Sınav kurulu başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.
Gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce Başkanlıkça Sınav Kurulu bilgilendirilir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – Sınav kurulunun görevleri şunlardır:
a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek,
b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,
c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek,
d) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 10 uncu maddeyle öngörülen görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılmasını sağlamak,
e) Sınav konularına ilişkin notların görevde yükselme suretiyle atanacaklar için, eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce ilgili personele verilmesini sağlamak,
f) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.
Sınav Kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilân eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilirler.
Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun yukarıdaki fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sınav şartı ve atama
MADDE 15 – Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için, görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.
Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;
a) 10 uncu maddenin (h) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,
b) Hizmet süresi fazla olanlara,
c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
d) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.
Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadroya ya da başka bir kuruma naklen atanma,
sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin;
a) İkinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Her biri olumlu olmak koşuluyla son üç yıllık sicil notu ortalaması (80) puandan aşağı olmamak” ibaresi,
b) İkinci fıkrasının (a) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri ile (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Her biri olumlu olmak koşuluyla son üç yıllık sicil notu ortalaması (76) puandan aşağı olmamak” ibareleri,
c) İkinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi,
d) İkinci fıkrasının (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan “Her biri olumlu olmak koşuluyla son üç yıllık sicil notu ortalaması (70) puandan aşağı olmamak” ibareleri,
e) Üçüncü fıkrasında yer alan “ve son sicil notlarının (76) puandan aşağı olmaması” ibaresi,
yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendine, “İlam Müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sivil Savunma Uzmanı” ibaresi eklenmiş, “şef,” ibaresinden sonra gelmek üzere “koruma ve güvenlik şefi,” ibaresi eklenmiş; (2) numaralı alt bendinde yer alan “Koruma ve güvenlik amiri kadrosuna yapılacak atamalarda;” ibaresi, “Koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik şefi kadrosuna yapılacak atamalarda;” şeklinde, aynı alt bentte yer alan “En az iki yılı Sayıştayda koruma ve güvenlik şefi kadrosunda geçmek üzere en az on yıl hizmeti bulunmak,” ibaresi de, “En az iki yılı Sayıştayda koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda geçmek üzere en az on yıl hizmeti bulunmak,” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik uygulanmaz.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde yer alan “Sayıştay Birinci Başkanı” ibaresi “Sayıştay Başkanı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “EK-1 Değerlendirme Formu” yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sayıştay Başkanı yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET