gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SEÇİMLERDE ADAY OLAMAYAN MEMURA 666 SAYILI KHK DÜZENLEMESİ

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 161 ve 164) ile seçimlerde aday olamayanların yeniden atanmaları düzenlendi.

08 Mayıs 2015 Cuma 08:36
SEÇİMLERDE ADAY OLAMAYAN MEMURA 666 SAYILI KHK DÜZENLEMESİ

666 sayılı KHK nedeniyle seçimlerde aday gösterilmeyen veya seçilemeyen kamu görevlilerinin yeniden atanmalarında maaş kaybının önüne geçmek için Devlet Memurları Kanunun Genel Tebliği 161 ve 164'de değişiklik yapıldı. Böylece seçimden dönen kamu personeli 15.01.2015 tarihinden önceki hakları korunmuş oldu. Özlük hakları korundu.

Bu düzenleme ile 15/01/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinden yararlanmakta iken milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olabilmek için istifa edenlerden aday olamayan ya da aday olup da seçimi kaybetmeleri nedeniyle eski görevlerine yeniden atananlar hakkında da daha önce yararlanmakta oldukları mali hakların yeni düzenlemeye göre daha yüksek olması durumunda bu haklardan yararlanmaları gerekeceği belirtilerek yaşanan mağduriyet giderilmiş oldu.


DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 161) (666 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 163)

8 Mayıs 2015 CUMA, Resmî Gazete, Sayı : 29349

MADDE 1 – 01/01/2012 tarihli ve 28160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 161) (666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine İlişkin)’nin (B) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 10 uncu Maddesi Uyarınca Ödenecek Ücret ve Tazminata İlişkin Açıklamalar bölümünün (5) numaralı kısmının üçüncü paragrafında yer alan “ile bu mesleklere” ibaresi “ve bu mesleklere” şeklinde değiştirilmiş, aynı paragrafa “kadrolara yeniden atananlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinden yararlanmakta iken milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olabilmek için istifa edenlerden aday olamayan ya da aday olup da seçimi kaybetmeleri nedeniyle eski görevlerine yeniden atananlar” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.12 Haziran 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29384


TEBLİĞ


Maliye Bakanlığından:

DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 164)


375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesi, geçici 12 nci maddesi, geçici 14 üncü maddesi ve geçici 16 ncı maddesi hükümlerinden yararlanmakta iken Milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olabilmek için istifa edenlerden aday olamamaları ya da aday olup da seçimi kaybetmeleri nedeniyle 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun ek 7 nci maddesi uyarınca eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve yeniden atananlar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin anılan maddelerinin uygulanması bakımından ilgili kurumlara “ilk defa veya yeniden atanan” personel kapsamında değerlendirilmeyecek, bu maddelerin “yürürlüğe girdiği tarihte anılan kadro veya pozisyon unvanlarında bulunan” personel olarak kabul edilecek ve dolayısıyla söz konusu personelin mali ve sosyal haklarında herhangi bir kayba neden olacak şekilde işlem yapılmayacaktır.

kamudan haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET