gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK'DA İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SORUŞTURMASINDA YENİ DÖNEM

SGK iş kazaları ve meslek hastalıkları soruşturmalarında yeni bir sayfa açtı.Daha önceden soruşturmaların yürütüldüğü 2013/31 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılarak 2014/16 sayılı Genelge yürürlüğe konuldu. Bu Genelgeyle 2011/50 sayılı Genelgenin bu Genelgeye aykırı hükümleri uygulanmayacağı hükmedildi.

04 Ağustos 2014 Pazartesi 06:48
SGK'DA İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SORUŞTURMASINDA YENİ DÖNEM

SGK'DA İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SORUŞTURMASINDA YENİ DÖNEM


Sosyal Güvenlik Kurumu "İş Kazası ve MeslekHastalıkları Soruşturulması" hakkında GENELGE (2014/16) yi yayınlandı. Anılan Genelgede;

 

Bilindiğiüzere, soruşturulması gereken iş kazası ve meslek hastalığı vakalarınıntespitinde uyulacak kurallar Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları konulu2011/50 sayılı Genelgenin “3.İş kazası ve meslek hastalığının soruşturulması”başlıklı kısmında yer alan açıklamalara göre yürütülmektedir.

Yine,iş kazası ve meslek hastalığı olaylarında kusur oranlarının tespiti amacıylaBakanlığımız Bölge Müdürlüklerinden talepte bulunulmayacağı ile kusur oranlarıkonusunda yapılacak çalışmalar 08/07/2011tarihli ve 2011/57 sayılı Genelgedeaçıklanmıştır.

Ayrıca,“Çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı tespit işlemleri” konulu 2011/49sayılı Genelgenin “3.1.2. İş Kazası Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler”başlıklı bölümünde ise meslekte kazanma gücü kaybı oranı tespiti için iş kazasıdosyasında bulunması gereken belgeler belirtilmiştir.

Yukarıdaaçıklanan mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda kısa vadeli sigortalarservislerinde yapılan uygulamalarda iş kazalarının ve meslek hastalıklarınınsoruşturulmasında, iş kazası ve meslek hastalığı dosyalarının oluşturulması veilgili sağlık sosyal güvenlik merkezine intikali sırasında ortaya çıkan sorunlarve aksaklıklarla ilgili olarak bundan böyle uygulama aşağıda açıklandığışekilde yapılacaktır.

 

1-İş Kazası Tespiti veSoruşturulması

A- İş Kazasının Tespiti

a- Kısa Vadeli Sigorta Servisince Tespit Yapılması: İşveren tarafından sigortalının mensubuolduğu işyerlerince düzenlenen İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formunun,yine işverence düzenlenecek iş kazası tespit tutanağının, olayın intikal ettiğikolluk kuvvetlerince olay ile ilgili düzenlenecek tutanağın ve tanıkifadelerinin, kamu kurum ve kuruluşlarında meydana gelen iş kazası dolayısıyladüzenlenen resmi belge, bilgi ve konuyla ilgili düzenlenen tutanak veraporların incelenmesi sonucu ünitelerin kısa vadeli sigortaservislerince başkaca bir araştırma ve soruşturma yapılıp yapılmadığı aranmaksızınolayın iş kazası olduğuna karar verilebilecektir. Anılan servisin olayıniş kazası olduğu yönünde karar alma yetkisi olduğu gibi, olayın iş kazasıolmadığı yönünde karar alma yetkisi de bulunmaktadır. Servis tarafından olayhakkında alınan “iş kazası değildir” kararına sigortalının itiraz etmesihalinde söz konusu vaka bir kez de Komisyonca incelenecek ve Komisyontarafından karara bağlanacaktır.

b)İş Kazası Tespit Komisyonunca Tespit Yapılması: Eldeki bilgi ve belgeler ile kısa vadelisigorta servislerince tespit yapılamaması durumunda; ilgili sosyal güvenlik ilmüdür yardımcısı/sosyal güvenlik merkez müdürü, varsa bir Kurum avukatı ilekısa vadeli sigortalar servis şefinden veya servis sorumlusundan oluşturulacakbir komisyon marifetiyle iş kazası tespiti yapılacaktır.

Komisyonunolayın iş kazası olduğu yönünde karar alma yetkisi olduğu gibi, olayın işkazası olmadığı yönünde kararlama yetkisi de bulunmaktadır. Komisyonun “işkazası değildir” kararına sigortalının yeni bilgi ve belgeler ile itiraz etmesihalinde olay Komisyon tarafından yeniden değerlendirilecek, karar verilememesihalinde, karar verilememesinin gerekçeleri belgelendirilmek ve sigortalınınitirazına esas olarak sunduğu yeni bilgi ve belgeler de eksiksiz eklenmeksuretiyle konu denetim talebi ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınailetilebilecektir.

Komisyonkararı üzerine sigortalı yargı organlarına başvurabilecektir.

c)Denetim Vasıtasıyla Tespit Yapılması: Oluşturulan Komisyon tarafından da kazanıniş kazası olduğuna ya da olmadığına karar verilememesi halinde ise söz konusuolay belgeleri ve gerekçeleri ile birlikte soruşturulmak üzere Rehberlik veTeftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına intikal ettirilecektir.

 

B-Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranının Tespiti

Ünitelerinkısa vadeli sigortalar servisleri veya komisyonca yahut iş müfettişleri ya daKurumun denetim ile görevlendirilen memurlarınca hazırlanmış bir tetkik vearaştırma sonucu düzenlenen mevcut rapora/tutanağa veya sonuçlanmış mahkemekararlarına göre olayın iş kazası olduğunun kesin olarak anlaşılması vesigortalının gelir veya aylık talebinde bulunması ya da söz konusu talepolmaksızın meslekte kazanma gücü kayıp oranının tespit edilmesini istemesihalinde, iş kazası dosyası yeni bir denetim talebinde bulunulmadan Genelgeekinde yer alan “İş Kazası Dosyası Kontrol Listesinde Bulunması Gereken Bilgive Belgeler” (Ek-1) ile birlikte Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinegönderilecektir.

Ünitelerinkısa vadeli sigortalar servisleri veya yukarıda belirtilen komisyoncadüzenlenen ve olayın iş kazası olduğunu belirtir rapor/ tutanakta; olayın işkazası olduğu açıkça belirtilecek, eldeki bilgi ve belgelere göre kaza tarihi,saati, normal mesai veya fazla mesai saatinde ya da mesai saatleri dışında olupolmadığı, kazanın oluş şekli (kazanın oluş hikâyesi), sigortalının kaza anındayaptığı iş, kaza sırasında kullanmakta olduğu alet ya da makine, kazadayaralanan organ, daha önce başka bir iş kazası geçirip geçirmediği, geçirmişise o kazaya ait bulguları, doğuştan veya sonradan hastalığı olup olmadığı,kaza anında sigortalı olup olmadığı, sigortalı ise toplam sigortalılık süresi,sigortalı çalışmalarının kısmi süreli ya da tam süreli olup olmadığıhususlarının açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

Kısavadeli sigorta servisleri personellerince söz konusu dosya ve eki listede yeralan belgeler Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine gönderilmeden öncekontrol edilecek, bu belgelerden eksik olanlar var ise; ilgili birimlerdenresmi yazı ile istenecek, şayet temin edilememiş ise ilgili birim/kuruluş/kişitarafından belge ve bilginin istenmesine rağmen temin edilemediği hususu izahedilerek konu ile ilgili resmi yazışmaların tarih ve sayıları Kocatepe SağlıkSosyal Güvenlik Merkezine gönderilen dosyaya ait üst yazıda mutlaka belirtilecektir.

KocatepeSağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından sigortalının meslekte kazanma gücükayıp oranının %10’un altında belirlenmesi durumunda, Kanunun 21 ve 22 ncimaddeleri ile ilgili aşağıda yapılan açıklamalar da dikkate alınarak denetimtalebinde bulunulup bulunulmayacağına ünitece karar verilecektir. Anılanmaddeler kapsamında yapılacak bir işlem bulunmaması halinde dosya tahsiskütüklerine işlenmesi için sigortalı emeklilik servislerine intikalettirilecektir.

Meslektekazanma gücü kayıp oranının %10ve üzerinde bir oran tespit edilmiş olmasıdurumunda dosya mutlaka denetim talebi ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınınilgili Grup Başkanlığına intikal ettirilecektir.

Meslektekazanma gücü kayıp oranlarına yönelik itirazlarda Yüksek Sağlık Kurulunca,müfettiş raporu ile tespiti gerekli görülen hususlar varsa bu hususların açıkçakararlarda belirtilmesi halinde meslekte kazanma gücü kayıp oranınabakılmaksızın denetim talebinde bulunulacaktır.

Ancaksigortalının % 10’un üstünde meslekte kazanma gücü kayıp oranı kararına itirazetmesi durumunda; sigortalının itiraz ettiği tarihte dosya Rehberlik ve TeftişBaşkanlığına gönderilmiş ve sürdürülen soruşturma neticelendirilmiş ise dosyasoruşturma raporu ile birlikte Yüksek Sağlık Kuruluna iletilmek üzere Maluliyetve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığına gönderilecektir. Sigortalının itiraztarihinde dosya Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilmemiş veya soruşturmahenüz sonuçlandırılmamış ise soruşturma raporu beklenmeksizin dosya YüksekSağlık Kuruluna iletilmek üzere Maluliyet ve Sağlık Kurulları DaireBaşkanlığına gönderilecektir. Yüksek Sağlık Kurulu iş kazası hakkındasoruşturma raporu olmaksızın meslekte kazanma gücü oranına yapılan itiraz ileilgili kararıverebilecektir. Ancak anılan kurulun gerek görmesi halindesoruşturma raporu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca neticelendirildikten sonratekrar Yüksek Sağlık Kuruluna iletilmek üzere Maluliyet ve Sağlık KurullarıDaire Başkanlığına gönderilecektir.

 

C-Ölümle, Maluliyetle veya Uzuv Kaybıyla Sonuçlanan İşKazaları 

Ölümleveya maluliyetle sonuçlanan vakalarda dosya denetim talebi ile Rehberlik veTeftiş Başkanlığının ilgili grup başkanlığına iletilecektir. Rehberlik veTeftiş Başkanlığınca vakanın iş kazası olarak kabul edilmesi sonucundahazırlanan raporla birlikte dosya, hukuk servislerine intikal ettirilecektir.Bu durumda verilen mahkeme kararına göre rücu işlemleri yürütülecektir. Dahaönce ölümlü iş kazası vakalarının 10 gün içinde Rehberlik ve TeftişBaşkanlığına iletilmesi istenmiştir. Ancak ilgili birimlerle yapılacakyazışmalar sonucu söz konusu belgelerin temininin daha uzun bir süreyikapsaması halinde, dosya yazışmalar sonucu gerekli belgelerin tamamlanmasındansonra elde edilen belge ve bilgilerle birlikte Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınailetilecektir.

Uzuvkaybıyla sonuçlanan iş kazalarında tespit bu Genelge’nin 1-A) İşKazasının Tespiti başlıklı bölümde açıklandığı şekilde işlem yapılacaktır.Kısa vadeli sigorta servisi veya komisyonca iş kazası tespiti yapılması vesigortalının meslekte kazanma gücü kayıp oranı tespiti talebinde bulunmasıhalinde, hazırlanan dosya, Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinegönderilecektir.

Uzuvkaybı vakalarında meslekte kazanma gücü kayıp oranının tespiti, denetim veitiraza ilişkin işlemler bu Genelge’nin “1-B)Meslekte Kazanma Gücü KayıpOranının Tespiti” başlıklı bölümde ve 3-A) Sağlık SosyalGüvenlik Merkezince %10Altında Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı TespitiYapılan Dosyalar ile İlgili İşlemler” başlıklı bölümde açıklandığışekilde yürütülecektir.

 

D-Sigortalılık Bildirimleri Yapılmamış Olanların İş KazasıGeçirmesi

İşverentarafından işe giriş bildirgesiyle Kuruma sigortalı bildirimi yapılmamışolanların kaza geçirmesi halinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ve SosyalGüvenlik Denetmenliği Yönetmeliği gereği öncelikle Kurum Denetmenlerincesigortalılık tespiti yapılması talep edilecektir. Ardından vakanın iş kazasıolup olmadığı yönünde tespit bu Genelgede açıklanan esaslara göre yapılacaktır.

 

2-Meslek Hastalığının Tespiti ve Soruşturulması

A-Sigortalının Meslek Hastalığı Şüphesiyle Sosyal GüvenlikMerkezine Başvurması

Sigortalı,meslek hastalığı şüphesi ile en son çalıştığı işyerinin bağlı bulunduğu sosyalgüvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine başvuracak ve işlemler sözkonusu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezince takipedilecektir.

Yapılanbaşvuru sonucu, meslekte kazanma gücü kaybı oranları tespitinde esas alınacaksağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili sağlık hizmet sunucularına sevkişlemleri gerçekleştirilecektir.

Sigortalılarınsağlık hizmet sunucularında nalınmış meslek hastalığı şüphesi bulunduğuna dairbir raporu olup olmadığına bakılmaksızın, meslek hastalığı tespitine yöneliksevk talepleri görevlendirilen sosyal güvenlik merkezlerince kabul edilecektir.

Bununyanı sıra, sigortalıların yetkilendirilmiş sağlık hizmet sunucuları tarafındansevk talep tarihinden en fazla 6 ay öncesine kadar düzenlenmiş sağlık kuruluraporlarının bulunması halinde, meslekte kazanma gücü kaybı tespitine yöneliktalepleri kabul edilecek, tekrar ikinci bir sağlık kurulu raporu alınması içinsağlık hizmet sunucusuna sevk işlemi yapılmayacaktır.

Meslekhastalığı şüphesi nedeni ile hastaneye sevk talebinde bulunan ancak, maluliyettalebinde bulunmayan sigortalılardan bu yöndeki beyanları da alınarakişyerlerinin bağlı bulundukları sosyal güvenlik merkezlerince meslek hastalığıtespiti için yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularına sevk edilecektir.

 

B-Sağlık Hizmet Sunucuları

ÇalışmaGücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nin“Sağlık Hizmet Sunucuları ”başlıklı 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre:

Kanunun4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındakisigortalıların meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü kaybı oranlarıtespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye;

a) Sağlık Bakanlığına bağlı meslek hastalıkları hastaneleri,

b) Eğitim ve araştırma hastaneleri,

c) Devlet üniversitesi hastaneleri,

yetkilidir.”

Anılansağlık hizmet sunucuları sıralanmış olmakla birlikte; sigortalının tercihinegöre bu hastanelerden herhangi birine sevk işlemi yapılabilmektedir.

 

C-Sağlık Kurulu Raporlarının Düzenlenmesi

Sağlıkhizmeti sunucusu tarafından düzenlenecek sağlık kurulu raporlarında yer almasıgereken hususlar, yukarıda adı geçen Yönetmeliğin 6 acı maddesindeaçıklanmıştır. Bu şekilde hazırlanmış olan sağlık kurulu raporlarında anılanyönetmeliğin 8 inci maddesine göre sağlık hizmet sunucusu tarafından düzenlenensağlık kurulu raporlarında yer alan çalışma gücü kaybı/maluliyet/özürlülükderecesi Kurum Sağlık Kurulu kararlarını bağlayıcı değildir.

Anılanyönetmeliğin 9 uncu maddesine göre Kurum Sağlık Kurulu tarafından usulüne uygundüzenlenmediği tespit edilen sağlık kurulu raporu aynı Yönetmeliğin 6 acımaddesinde belirtilen esaslara uygun olarak yeniden düzenlenmek üzere ilgilisağlık hizmeti sunucusuna iade edilir.

Düzenlenensağlık kurulu raporunda meslek hastalığı şüphesi olmadığının belirtilmesidurumunda; sigortalı yenidense başka bir sağlık hizmet sunucusuna sevkini talepedebilmektedir.

 

D-Meslek Hastalığı Dosyalarının Hazırlanması ve Gönderilmesi

KurumYönetim Kurulu’nun 2013/179 sayılı kararı ile meslek hastalığına bağlı meslektekazanma gücü kayıp oranının tespiti için Ankara’nın yanı sıra İzmir veİstanbul’da da Kurum Sağlık Kurulu kurulması kararı alınmıştır. Bunagöre01/01/2014 tarihi itibariyle hazırlanacak olan dosyaların ilgili KurumSağlık Kuruluna gönderilmesigerekmektedir.                       

Meslekhastalığı vakalarında tüm dosyalar öncelikle meslekte kazanma gücü kaybıoranı tespit edilmek üzere ilgili Kurum Sağlık Kurulunagönderilecektir. Hazırlanacak meslek hastalığı dosyasında bulunmasıgereken bilgi ve belgeler bu Genelgenin “Meslek Hastalığı Dosyası Kontrol ListesindeBulunması Gereken Bilgide Belgeler” başlıklı ekinde (Ek-2) sayılmıştır.

Meslekhastalıklarına ilişkin olarak, meslek hastalığı yapıcı işe ne zaman girdiği, buişte ne kadar süre çalıştığı, işten ayrılmış ise hangi tarihte ayrıldığıbilgilerinin Genelge eki listenin 6 maddesinde belirtilen bölümde mutlakabelirtilmesi, dosya ve eklerinin yukarda belirtilen ilgili Kurum SağlıkKurulunun bulunduğu sağlık sosyal güvenlik merkezine gönderilmesigerekmektedir.

Ayrıca,6331 sayılı Kanunun “Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülükve sorumluluğu” başlıklı 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında “Bu Kanunhükümlerinin uygulanmasının izlenmesine teftişi, iş sağlığı ve güvenliğiyönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerince yapılır. Bu Kanunkapsamında yapılacak teftiş ve incelemelerde,4857 sayılı Kanunun 92, 93, 96, 97ve 107 nci maddeleri uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Bunagöre, Bakanlık iş müfettişlerinin örnek olaylar veya kendi kurumlarınınmevzuatı gereği işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gereklitedbirlerin alınıp alınmadığı yönünde düzenlemek zorunda oldukları denetimraporları ile sigortalının meslekte kazanma gücü kayıp oranının tespiti içingerekli olan işyeri ortam analiz raporları ve risk değerlendirme ve ölçüm raporlarındaniş kazası ve meslek hastalığı vakaları ile ilgili olanlarının işyerinin bağlıbulunduğu sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerinegönderilmesi gerekmektedir.

Diğertaraftan meslekte kazanma gücü kayıp oranlarının tespiti için gerekli olan,risk durumlarına göre yıllık, altı ayda bir veya daha kısa sürelerde işgüvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, işyeri sağlık ve güvenlik birimi veyaortak sağlık ve güvenlik birimlerince düzenlenmesi zorunlu olan işyeri ortamanalizlerinin ve risk değerlendirme ölçüm ve analizlerinin ya da işyerine aitçalışma ortamı ile ilgili diğer bilgilerin yer aldığı raporların da anılankişiler tarafından sosyal güvenlik il müdürlükleri ile sosyal güvenlikmerkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

Sözkonusu risk değerlendirme ve ortam analizi raporları sigortalılardan,işverenlerden veya iş ve çalışma il müdürlüklerinden de temin edilebilecektir.

DosyaKurum Sağlık Kuruluna gönderilmeden önce dosya ve eki belgeler kontroledilecek, yukarıda sayılan ve dosyalarda bulunması gereken belgelerden eksikolanların bulunması durumunda; eksik belgeler kısa vadeli sigortalar servisleritarafından ilgili birimlerden resimyazı ile istenecek, ancak temin edilememesidurumunda, eksik belgenin resimyazıyla istendiği, buna rağmen temin edilemediğihususu ve yapılan yazışmaların tarih ve sayıları ile birlikte ve gerekçesi debelirtilerek meslekte kazanma gücü kayıp oranının tespiti için yetkilendirilenve bünyesinde Kurum Sağlık Kurulu bulunan ilgili sağlık sosyal güvenlikmerkezine gönderilecektir.

Budurumda meslekte kazanma gücü kayıp oranını tespitle görevli SağlıkSosyal Güvenlik Merkezi bünyesindeki Kurum Sağlık Kurulu tarafından mevcutbelgelere göre karar verilmesi gerekmektedir.

E-Meslek Hastalığının Soruşturulması ve Meslekte Kazanma GücüKayıp Oranının Tespiti

Kurumsağlık kurulunun hastalığın meslek hastalığı olduğu yönünde karar vermesihalinde iki seçenek ortaya çıkmaktadır.

a)Meslekte kazanma gücü kayıp oranının%10 ve üzerinde çıkması durumunda dosyasoruşturulmak üzere Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilecektir.

b)Meslekte kazanma gücü kayıp oranının%10’un altında tespit edildiği vakalardaise Kanunun 21 ve 22 nci maddeleri ile ilgili yapılan açıklamalar da dikkatealınarak denetim talebinde bulunulup bulunulmayacağına ünite tarafından kararverilecektir. Ayrıca sigortalılara ait dosyalar tahsis kütüklerine işlenmesiamacıyla dosya sigortalı emeklilik işlemleri servislerine intikalettirilecektir.

 Tahsiskütüklerine kayıt işlemleri yapıldıktan sonra aynı sigortalıya ait başka bir işkazası veya meslek hastalığı için gönderilen dosya içinde, birinci kazaya veyameslek hastalığına ait tümbeğeler (iş kazası veya meslek hastalığı olduğunubelirtir rapor/tutanak, sürekli iş göremezlik derecesini gösterir tespit formu,tespite esas sağlık kurulu raporları vb.) de bulunmalıdır. İkinci kaza veyameslek hastalığına ilişkin meslekte kazanma gücü kaybı oranı tespit edildiktensonra, birleştirme işlemi Kurum Sağlık Kurullarınca yapılır. Yapılanbirleştirme işlemine bağlı meslekte kazanma gücü kaybı oranının  %10veüzerinde tespiti halinde iki ayrı iş kazası veya meslek hastalığı dosyasıbirleştirilerek denetim talebinde bulunulacak ve tekrar bu dosyalar gelirbağlanmak üzere sigortalı tahsis işlemleri servislerine gönderilecektir.

Meslektekazanma gücü kayıp oranlarına veya olayın meslek hastalığı olmadığı yönündeverilen kararlara yönelik itirazlarda Yüksek Sağlık Kurulunca müfettiş raporuile tespiti gerekli görülen hususların açıkça belirtildiği kararlarla birliktetalep edilmesi halinde denetim talebinde bulunulacaktır.

Ancaksigortalının meslekte kazanma gücü kaybı % 10 ve üzerinde çıkan rapora itirazetmesi halinde bu Genelgenin “1-B) Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranının Tespiti” başlıklıbölümünün yedinci fıkrasında belirtilen usul ve esaslara göre işlemyapılacaktır.

 

F-Meslek Hastalığının Bildirilmesi

Kurumsağlık kurulunca hastalığın meslek hastalığı olarak kabul edilmesi durumundaişverene kabul tarihi itibari ile İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formuile meslek hastalığı bildiriminde bulunması hususu yazılı olarak tebliğedilecektir. Tebligatın işverence tebellüğ edildiği tarih meslek hastalığınınişverence öğrenildiği tarih olarak kabul edilecek ve bu tarihten itibaren 3 işgünü içerisinde bildirim yapması istenecektir. İşverenin bildirimi geç yapmasıhalinde bildirim yaptığı tarihe kadar sigortalıya yapılan tüm masraflar vevarsa ödenmiş geçici iş göremezlik ödenekleri hakkında Kanunun 14 üncü ve 76acı maddelerine göre işlem yapılacaktır.

 

3-Kusur Oranlarının Tespiti ve Denetim

KurumMüfettişleri tarafından yapılan iş kazası veya meslek hastalığı soruşturmalarısonucu düzenlenen raporlarda, işveren, sigortalı ve varsa üçüncü kişi/kişilerhakkında kusur oranları belirtilecektir. Müfettişler tarafından düzenleneninceleme raporlarında iş kazası tespitinin yapılması durumunda “ağır kusur”ifadelerine yer verilerek sigortalının kusur derecesinin tespiti cihetinegidilecektir. Kusur oranları belirtilen Müfettiş raporlarında oranlarındağıtılacağı kişiler ve kusur dereceleri ayrı ayrı belirtilecektir.

Düzenlenenraporlarda sigortalının ağır kusurlu olduğunun ve kusur derecesinin debelirtilmesi halinde geçici iş göremezlik ödeneği ağır kusur derecesi esasalınarak 1/3 oranında eksiltilerek ödenecektir. Ancak “ağır kusur” ifadesi yeralmakla birlikte kusur derecesi yazılmamış ise Sosyal Sigorta İşlemleriYönetmeliğinin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alanhükme göre %5 oranında kesinti yapılmak suretiyle işlem yapılacaktır.

Sigortalıdankaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması, iş göremezliğin artması,işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu, işverence süresinde bildirilmeyensigortalılıktan veya iş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili sorumlulukhallerinin bulunması durumunda iş ve işlemler konu ile ilgili kanun,yönetmelik, genelge, genel yazılar ve eğitim notunda belirtilen hükümlere göreyürütülecektir.

Bununlabirlikte, kısa vadeli sigorta servislerince veya oluşturulan Komisyonca iş kazasıkararı alınmış olan fakat sigortalının meslekte kazanma gücü kayıp oranıtespiti talebi olmaması nedeniyle Kocatepe Sağlık sosyal Güvenlik Merkezinegönderilmeyen vakalarda; işveren, sigortalı ve üçüncü kişilerin kusur vesorumluluk durumlarına ilişkin5510 sayılı Kanunun 21 ve 22 nci maddelerineyönelik işlemler aşağıda yapılan açıklamalara göre yapılacaktır.

Ayrıca,mahkemelerin iş kazası davalarında tahkikat raporu talep etmesi halinde varsamüfettiş raporu gönderilecektir. Kurumca soruşturmaya gerek görülmediğidurumlarda komisyon kararı veya ünite kararı ve eki belgeler mahkemeyegönderilecek ve ayrıca denetim talebinde bulunulmayacaktır.

 

          A- Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezince%10’un Altında Meslekte Kazanma Gücü KaybıOranı Tespiti Yapılan Dosyalar ile İlgili İşlemler

         İşverenve üçüncü kişilerin sorumluluğunu düzenleyen Kanunun 21 inci maddesihükümlerine göre komisyonca veya kesinleşmiş mahkeme kararlarından ya da örnekolay kapsamında Bakanlığımız İş Müfettişlerince soruşturulan olaylar hakkındatanzim olunan raporlardan iş kazası ve meslek hastalığının tespiti, ilgililerinkastının, ihmalinin, kusurunun ve kusur oranlarının belirlenmesi durumunda veyabelgeli bilgi, ihbar/şikâyet olmamasıyla da bu sigorta kollarından yararlanmakoşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği hususunda somut bilgi ve belgeyedayanan tereddüt olmaması halinde denetim talebinde bulunulmayacaktır.

           

Ancak;

a)Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının uygulanmasınayönelik olarak;

Sosyalsigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin45 inci maddesinin birinci fıkrasına göre; işkazası veya meslek hastalığı, işverenin kastı sonucunda meydana gelmişseişveren Kuruma karşı sorumlu hale gelir. Kasıt; iş kazası veya meslekhastalığına, işverenin bilerek ve isteyerek, hukuka aykırı eylemiyle nedenolması halidir. İşverenin eylemi hukuka aykırı olmamakla birlikte, yaptığıhareketin hukuka aykırı sonuç doğurabileceğini bilmesi, ihmali veya ağır ihmalisorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Bunagöre;

-  Olay mahkemeye intikal etmişse veişverenin kusurlu olduğu yönünde karar verilmişse,

-  Olay hakkında daha önce hazırlanandenetim raporlarında işverenin kusurlu olduğu belirtilmişse,

ayrıca denetim talebindebulunulmayacak bu belge ve bilgilere göre işlem yapılacaktır.

Ancakolay hakkında yukarıda belirtilen belgeler olmamakla birlikte, sigortalı veyadiğer şahısların ifadelerinden, olay hakkında üniteye intikal eden kollukkuvvetlerince düzenlenmiş bilgi ve belgeler ile ihbar ve şikayetler üzerineyapılacak araştırma sonucu elde edilecek belgeli bilgilerden işverenininkusurlu olduğu yönünde kısa vadeli sigortalar servisince veyaKomisyonca bir tespit yapılması halinde denetim talebinde bulunulacaktır.

 

b)Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının uygulanmasınayönelik olarak;

İşkazası veya meslek hastalığı bildiriminin nasıl ve ne zamana kadar yapılacağımevzuatta açıkça belirtilmiştir. Buna göre, iş kazasının yasal süresindebildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen sürede sigortalıya ödenengeçici iş göremezlik ödeneği denetim talebinde bulunulmadan doğrudan işverendentahsil edilecektir.

Ayrıca,Kanunun 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına göre meslek hastalığı bildirimyükümlülüğünü yerine getirmeyen işverene, Kurum tarafından bildirim tarihinekadar sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik ödeneklerinin rücu edilmesigerekmektedir.

 

c)Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasının uygulanmasınayönelik olarak;

Çalışmamevzuatında sigortalının sağlık raporu alınması gerektiği belirtilen işlerde,böyle bir rapora dayanılmaksızın veya eldeki rapora aykırı olarak bünyeceelverişli olmadığı işte çalıştırıldığının tespit edilmesi halinde, denetimtalebinde bulunulmayacak ve gerekli rücu işlemi yapılacaktır.

 

d)Kanunun 21 inci maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanmasınayönelik olarak;

Sözkonusu fıkra ile “iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık, üçüncü bir kişininkusuru nedeniyle meydana gelmişse, sigortalı yave hak sahiplerine yapılan veyaileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilkpeşin sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan üçüncü kişilere ve şayetkusuru varsa bunları çalıştıranlara recmedileceği” hüküm altına alınmıştır.

Bunagöre;

-  Olaymahkemeye intikal etmişse ve üçüncü kişilerin kusurlu olduğu yönünde karar verilmişse,

-  Olayhakkında daha önce hazırlanan denetim raporlarında üçüncü kişilerin kusurluolduğu belirtilmişse,

ayrıca denetim talebindebulunulmayacak olup eldeki bilgi ve belgelere göre işlem yapılacaktır.

Olayhakkında yukarıda belirtilen belgeler olmamakla birlikte, sigortalı veya diğerşahısların ifadelerinden, olay hakkında üniteye intikal eden kollukkuvvetlerince düzenlenmiş bilgi ve belgeler ile ihbar ve şikayetler üzerineyapılacak araştırma sonucu elde edilecek belgeli bilgilerden üçüncü kişilerinkusurlu olduğu yönünde kısa vadeli sigortalar servisince veyaKomisyonca bir tespit yapılması halinde, denetim talebinde bulunulacaktır.

e)  Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının(a) bendininuygulanmasına yönelik olarak;

Anılanfıkra ile ilgili olarak Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 44 üncümaddesinin birinci fıkrasının (a)bendi hükmünce işlem yapılacaktır. Tedavisüresinin uzadığı veya ne kadar uzadığı ya da iş göremezlik oranının ne kadararttığı hekim tarafından belirlenebileceğinden ayrıca denetim talebindebulunulmayacaktır. Bu durumda olan sigortalılarla ilgili sağlık hizmetsunucularında görev yapan Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen hekimlertarafından düzenlenen raporlarda uzayan tedavi süresi veya artan iş göremezlikoranının belirtilmesine bağlı olarak Kanun hükmü doğrultusunda (1/4 oranında)eksiltme yapılacaktır.

 

f)Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendininuygulanmasına yönelik olarak;

-  Olaymahkemeye intikal etmiş ise mahkeme kararından,

-  Daha öncedüzenlenmiş olan denetim raporlarından,

-  Hekimraporlarından,

-  Kamu kurum ve kuruluşlarınıngörevleri gereği düzenlediği tutanaklar veya belgelerden, sigortalının ağırkusurlu olduğunun tespit edilmesi,

-  Bu Genelgenin 1-A- b) maddesindeanılan Komisyon tarafından temin edilen bilgi ve belgelere istinadensigortalının ağır kusurlu olduğuna yönelik belgeli bilgi, ihbar, şikayet vetespit bulunmaması yada sigortalının kusur oranının tespit edilmesi,

halinde iş kazası veya meslek hastalığı ileilgili olarak ayrıca denetim talebinde bulunulmayacaktır.

Olayhakkında yukarıda maddeler halinde belirtilen belgeler olmamakla birlikte,sigortalı veya diğer şahısların ifadelerinden, olay hakkında üniteye intikaleden kolluk kuvvetlerince düzenlenmiş bilgi ve belgeler ile ihbar ve şikayetlerüzerine yapılacak araştırma sonucu elde edilecek belgeli bilgilerdensigortalının ağır kusurlu olduğu ve yersiz ödeme yapılabileceği bu nedenleKurumun zarara uğrayacağı yönünde kısa vadeli sigortalarservisince veya Komisyonca bir tespit yapılması halinde, denetim talebindebulunulacaktır. 

Sözkonusu belgelerde sigortalının ağır kusurlu olduğu ve kusur derecesine dairbilgi veya belge bulunması halinde denetim talebinde bulunulmadan kusurderecesi esas alınarak geçici iş göremezlik ödeneği 1/3 oranında eksiltilereködenecektir. Belgede ağır kusur ifadesi yer almakla birlikte kusur derecesi yeralmıyor ise Yönetmeliğin 44üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yeralan hükme göre %5 oranında kesinti yapılmak suretiyle işlem yapılacaktır.

SosyalSigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin44’üncü maddesinin ikinci fıkrasında ağırkusura yönelik uygulamanın nasıl yapılacağı açıklanmıştır. Buna göre;

Sigortalının:

1-  İş sağlığıve güvenliği ile ilgili kurallara uymaması,

2-  Tehlikeliolduğu veya hastalığa sebep olacağı bilinen bir hareketi yapması,

3-  Yetkiliğimselertarafından verilen emirlere aykırı hareket etmesi,

4-  Yapılmasıgerekli bir hareketi savsaması,

5-  Açıkçaizne dayanmadığı gibi, hiçbir gereği veya yararı bulunmayan bir işi bilerekyapması, ağır kusuruna esas tutulacaktır.

Sözkonusu hüküm gereği her olay kendi içerisinde değerlendirilip sigortalının ağırkusurlu olup olmadığına karar verilecektir.

 

g)Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendininuygulanmasına yönelik olarak;

Sigortalınınkasti hareketi nedeniyle iş kazasına uğradığı veya meslek hastalığına tutulduğuya da teklif edilen tedaviyi kabul etmediği, Kurumla anlaşmalı sağlık hizmetsunucuları tarafından hazırlanan raporlarda ya da mahkeme kararı veya denetimraporlarında belirtilmiş ise ayrıca denetim talebinde bulunulmadan, geçici işgöremezlik ödenekleri yarısı tutarında ödenecektir.

Ancak,sigortalı veya diğer şahısların ifadelerinden, olay hakkında üniteye intikaleden kolluk kuvvetlerince düzenlenmiş bilgi ve belgeler ile ihbar ve şikayetlerüzerine yapılacak araştırma sonucu elde edilecek belgeli bilgilerden, ihbar veşikayet olan sigortalının kasti bir hareketi sebebiyle iş kazasına uğradığıveya meslek hastalığına tutulduğu ve yersiz ödeme yapılabileceği bu nedenleKurumun zarara uğrayacağı yönünde kısa vadeli sigortalarservisince veya Komisyonca bir tespit yapılması halinde, durumun tespitiiçin denetim talebinde bulunulacaktır.

 

h)Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin uygulanmasınayönelik olarak;

Kanunun22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre tedavi gördüğü hekimden,tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir olduğuna dair belge almaksızın çalışansigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenmemekte, ödenmiş olanlar iseyersiz yapılan ödeme tarihinden itibaren 96 acı madde hükümlerine göre gerialınmaktadır. Bu nedenle, bu tür vakalarda istirahatli olan sigortalılar içinistirahatin sonunda tedavi gördüğü hekimin sigortalıyı kontrole çağırmasıhalinde kontrol tarihinde kontrole gitmemesi durumunda veya kontrollü raporununçalışabilir belgesi ile “çalışırsa çevirmeden işyerinde çalışmaya başlamasıhalinde bu sigortalıya istirahatli olduğu döneme ait geçici iş göremezliködeneklerinin ödenmemesi, ödenmiş olan miktarların ise söz konusu madde hükmünegöre tahsil edilmesi gerekmektedir.

Sigortalının,tedavi gördüğü hekimce verilmiş çalışabileceğine dair belge olmaksızınçalıştığının tespit edilmesi(sigortalının istirahatli olduğu dönemde işvereninçalıştı şeklinde bildirim yapması ya da sigortalının kontrollü raporunun“çalışırsa çevrilmemesi) halinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyecek,ödenmiş olanlar da geri alınacaktır. Bu durumda denetim talebindebulunulmayacaktır.

 

ı)Uzun süreli istirahat gerektiren vakalar ile Kuruma büyük maliyük getiren vakalar;

SosyalSigorta İşlemleri Yönetmeliğinin37 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alanhükümle ilgili olarak ünitelerde farklı uygulamalar yapıldığı yönünde bilgileralındığından konuya açıklık getirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

SosyalSigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin37 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan“uzun süreli tedavi gerektiren ve Kuruma büyük malî yük getiren iş kazaları”ifadesi 21.08.2013 tarihli ve 28742sayılı Resmi Gazete’mde yayımlanmış olan “SosyalSigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ilekaldırılmıştır. Bu değişiklikle birlikte uzun süreli istirahat gerektirendurumlar soruşturulmak üzere Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınailetilmeyecektir. 

Ancak,meslekte kazanma gücü kayıp oranı%10’un altında kalmakla beraber sigortalı içinyapılan tedavi masrafları ile geçici iş göremezlik ödeneği toplamı 5510 sayılıKanunun 82 nci maddesine göre belirlenecek olan prime esas kazanç üst sınırınınvaka tarihindeki tutarının üç katından fazla olması durumunda; bu tür vakalar,işveren, sigortalı ve üçüncü kişilerin kusur ve sorumluluk durumlarına ilişkin5510 sayılı Kanunun 21 ve 22nci maddelerine yönelik olarak yukarıdaaçıklamalara göre değerlendirilerek işlem yapılacaktır.

Ayrıca,sigortalının meslekte kazanma gücü kayıp oranı tespiti talebinin olmaması ve bunedenle dosyası Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine intikalettirilmeyerek meslekte kazanma gücü kaybı oranı tespiti yapılmamış olan ancakyapılan tedavi masrafları ile geçici iş göremezlik ödeneği toplamı, prime esaskazanç üst sınırının vaka tarihindeki tutarının üç katından fazla olanvakalarda; işveren, sigortalı ve üçüncü kişilerin kusur ve sorumlulukdurumlarına ilişkin 5510 sayılı Kanunun 21 ve 22nci maddelerine yönelikyukarıda yapılan açıklamalara göre değerlendirilecektir.

 

 

 

4-İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu ile BildirimYapılması

SosyalSigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “İş kazasının bildirimi ve bildirim süresi”başlıklı 35 inci maddesinin birinci fıkrasının  (c) bendi ikincifıkrası,“Ek-7’de yer alan iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesini vermekleyükümlü olanlar tarafından e-sigorta ile Kuruma bildirilir veya doğrudan ya dapost yoluyla ilgili üniteye gönderilir.” hükmüne amirdir. Buna göre geçerli birmazeretin (Kurum elektronik alt yapısına erişilemediği ve benzeridurumlarda)olmadığı durumlarda iş kazası meslek hastalığı bildirim formu Kurumaelektronik ortamda gönderilecektir.

 

5- Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranlarının Tespitinde Birden FazlaDosyasının Birleştirilmesi

Sigortalınınbirden fazla iş kazası ve/veya meslek hastalığına uğraması halinde, öncekivakaya ait tüm belgeler ilgili sağlık sosyal güvenlik merkezine gönderilendosya içerisinde bulunmalıdır. Eski iş kazasına veya meslek hastalığına ilişkindosyanın farklı bir merkezde ya da ilde bulunması halinde son vakayı iletecekmerkez tarafından dosya resmi yazı ile talep edilecektir. Aynı işlem işkazası/meslek hastalığı dosyasının gerek Hizmet Akdiyle Çalışanlar Emeklilik DaireBaşkanlığına, gerekse Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili GrupBaşkanlığına intikal ettiril irkende yapılacaktır.

 

6-   İş Kazası ve Meslek HastalığıSoruşturmalarının Kurum Müfettişlerince Yapılması

İşkazası ve meslek hastalığı ile ilgili tüm soruşturma süreçlerinde; ifadealınması, işyerinde durum tespiti yapılması gerekiyorsa, kayıt ve belgeincelenmesi de dâhil olmak üzere araştırma ve incelemelerin Kurum Müfettişleritarafından yapılması gerekmektedir.

İşkazası ve meslek hastalığı olaylarından soruşturulması için sosyal güvenlikdenetmenleri servislerine kısa vadeli sigorta servislerince 23/07/2013tarihinden önce intikal ettirilen iş kazası meslek hastalığı dosyalarındansoruşturmasına başlanılmayanlar kısa vadeli sigorta kolları servislerine iadeedilecek, yukarıda açıklandığı şekilde oluşturulan komisyon tarafındanyapılacak inceleme ve değerlendirmeleri müteakiben denetim talebindebulunulmasına karar verilenler, komisyonun gerekçeli kararı ile olay hakkındaelde edilen belge ve bilgilerle birlikte Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınınilgili Grup Başkanlığına gönderilecektir.

             İlgili sosyal güvenlik il müdürlüğü, sosyal güvenlik merkezi veya ilgili sağlıksosyal güvenlik merkezi bünyesindeki Kurum Sağlık Kurulu ile kısa vadelisigorta servisleri arasında olayın iş kazası veya meslek hastalığı ile ilgilihususlarda görüş ayrılığı olması durumunda söz konusu vaka incelenmek üzereRehberlik ve Teftiş Başkanlığına intikal ettirilecektir.

 

           7- İş Kazası ve Meslek Hastalığı Vakalarında Rücu İşlemleri

23/07/2013tarihinden önce ünitelere intikal etmiş olan iş kazası ve meslek hastalığıraporlarında kusur oranı belirtilmemişse, ölümle sonuçlanan veya sürekli işgöremezlik geliri bağlanacak olan dosyalarda rücu işlemlerinin yapılabilmesiiçin konu mutlaka hukuk servislerine intikal ettirilecek açılan davaneticesinde bilirkişi tarafından verilen kusur dereceleri dikkate alınarak rücuişlemleri yapılacaktır. İşveren, sigortalı veya üçüncü kişilerin mahkemetarafından belirlenecek kusur oranları dikkate alınarak kısa vadeli sigortalarservislerince işlem yapılacaktır.

 

 8-Yürürlük

BuGenelgenin yayımlandığı tarih itibariyle2013/31 sayılı Genelge yürürlüktenkaldırılmış olup2011/50 sayılı Genelgenin bu Genelgeye aykırı hükümleri uygulanmayacaktır.

 

EKLER:                                         

1-Komisyonkararı matbu formu

2-İşkazası dosyası kontrol listesinde bulunması gereken bilgi ve belgeler tablosu

3-Meslekhastalığı dosyası kontrol listesinde bulunması gereken bilgi ve belgelertablosu

 

Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET